Rozporządzenie wykonawcze 1156/2013 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 1156/2013 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.306.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1156/2013
z dnia 14 listopada 2013 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej, bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2., na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3. tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 2 . Okres ten powinien wynosić trzy miesiące.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1. tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2. tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przez okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Algirdas ŠEMETA
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
Niekompletny odbiornik telewizji kolorowej z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD), bez tak zwanego tunera, o przekątnej ekranu w przybliżeniu 81 cm (32 cale) oraz wymiarach (bez podstawy) w przybliżeniu 75 × 44 × 5 cm:

- o naturalnej rozdzielczości matrycy 1 920 × 1 080 pikseli,

- o formacie 16:9,

- o rozmiarach pojedynczego piksela 0,369 mm,

- z dwoma głośnikami o mocy 10 W,

- z przyciskami zasilania i sterującymi, w tym przyciski zmiany kanału,

- z otworem do przyłączenia tak zwanego tunera w postaci modułu zawierającego obwody częstotliwości radiowych (blok RF), obwody pośredniej częstotliwości (blok IF) i obwody demodulacyjne (blok DEM). Po przyłączeniu modułu tunera urządzenie może odbierać sygnał telewizji cyfrowej.

Urządzenie jest wyposażone w następujące interfejsy wideo:

- dwa wejścia HDMI,

- wejście kompozytowe,

- wejście komponentowe.

Urządzenie wyposażone jest także w dekoder MPEG do dekompresji cyfrowego sygnału wideo oraz elektronikę do kontroli wyboru kanału (tuning) i zapamiętywania.

Ma ono nieruchomą podstawę bez mechanizmu uchylno-obrotowego. Jest prezentowane wraz z pilotem.

8528 72 40Klasyfikacja wyznaczona jest przez przepisy Ogólnych reguł 1, 2 lit. a) i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8528, 8528 72 i 8528 72 40.

Przy uwzględnieniu jego cech charakterystycznych, a mianowicie otworu do włożenia tak zwanego tunera, obecności dekodera MPEG oraz elektroniki do kontroli wyboru kanału (tuning) i zapamiętania go, urządzenie posiada zasadniczy charakter kompletnej aparatury odbiorczej dla telewizji. W związku z tym wyklucza się klasyfikację do podpozycji 8528 51 lub 8528 59 jako monitor.

Zatem urządzenie należy klasyfikować do kodu CN 8528 72 40 jako aparaturę odbiorczą dla telewizji z ekranem, w którym zastosowano ciekłokrystaliczną technologię wyświetlania (LCD).

1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.