Rozporządzenie wykonawcze 1064/2010 w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.304.2

Akt indywidualny
Wersja od: 20 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1064/2010
z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) ("podstawowe rozporządzenie antydumpingowe"), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(2) ("podstawowe rozporządzenie antydumpingowe"), w szczególności jego art. 19 i 22 ust. 1 zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską ("Komisja") po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

1.1. Poprzednie dochodzenia i obowiązujące środki wyrównawcze

(1) W grudniu 1999 r. w drodze rozporządzenia (WE) nr 2597/1999(3) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) ("produkt objęty postępowaniem") pochodzącej z Indii. Dochodzenie, które doprowadziło do przyjęcia tego rozporządzenia, zwane jest dalej "pierwotnym dochodzeniem antysubsydyjnym". Środki przyjęły formę cła wyrównawczego ad valorem na poziomie od 3,8 % do 19,1 % nałożonego na przywóz pochodzący od indywidualnie wskazanych eksporterów, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 19,1 % nałożoną na przywóz ze wszystkich innych przedsiębiorstw. Pierwotne dochodzenie antysubsydyjne objęło okres od dnia 1 października 1997 r. do dnia 30 września 1998 r.

(2) W wyniku przeglądu wygaśnięcia przeprowadzonego na mocy art. 18 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, rozporządzeniem (WE) nr 367/2006(4) Rada utrzymała w marcu 2006 r. ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem (WE) nr 2597/1999 na przywóz folii PET pochodzącej z Indii. Dochodzenie przeglądowe objęło okres od dnia 1 października 2003 r. do dnia 30 września 2004 r.

(3) W wyniku częściowego przeglądu okresowego dotyczącego subsydiowania indyjskiego producenta folii PET, przedsiębiorstwa Garware Polyester Limited ("Garware"), rozporządzeniem (WE) nr 1288/2006(5) Rada dokonała w sierpniu 2006 r. zmiany ostatecznego cła wyrównawczego nałożonego na Garware rozporządzeniem (WE) nr 367/2006.

(4) W wyniku częściowego przeglądu okresowego dotyczącego subsydiowania innego indyjskiego producenta folii PET, przedsiębiorstwa Jindal Poly Films Limited, znanego wcześniej pod nazwą Jindal Polyester Ltd ("Jindal"), rozporządzeniem (WE) nr 1124/2007(6) Rada dokonała we wrześniu 2007 r. zmiany ostatecznego cła wyrównawczego nałożonego na Jindal rozporządzeniem (WE) nr 367/2006.

(5) W wyniku częściowego przeglądu okresowego wszczętego przez Komisję z własnej inicjatywy i dotyczącego subsydiowania pięciu indyjskich producentów folii z PET, rozporządzeniem (WE) nr 15/2009(7) Rada dokonała w styczniu 2009 r. zmiany ostatecznego cła wyrównawczego nałożonego na te przedsiębiorstwa rozporządzniem (WE) nr 367/2006.

(6) W wyniku częściowego przeglądu okresowego dotyczącego subsydiowania indyjskiego Jindal, rozporządzeniem (UE) nr 579/2010(8) Rada dokonała w czerwcu 2010 r. zmiany ostatecznego cła wyrównawczego nałożonego na Jindal rozporządzeniem (WE) nr 367/2006.

1.2. Wcześniejsze dochodzenia oraz obowiązujące środki antydumpingowe

(7) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1676/2001(9) Rada nałożyła w sierpniu 2001 r. ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej między innymi z Indii. Dochodzenie, które doprowadziło do przyjęcia tego rozporządzenia, zwane jest dalej "pierwotnym dochodzeniem antydumpingowym". Środki przyjęły formę cła antydumpingowego ad valorem na poziomie od 0 % do 62,6 % nałożonego na przywóz pochodzący od indywidualnie wskazanych producentów eksportujących, ze stawką cła rezydualnego w wysokości 53,3 % nałożoną na przywóz od wszystkich innych przedsiębiorstw.

(8) Rozporządzeniem (WE) nr 366/2006(10) Rada zmieniła w marcu 2006 r. środki wprowadzone w drodze rozporządzenia (WE) nr 1676/2001. Nałożono cło antydumpingowe na poziomie od 0 % do 18 %, biorąc pod uwagę ustalenia przeglądu wygaśnięcia ostatecznych środków wyrównawczych przeprowadzonego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 367/2006.

(9) W wyniku przeglądu okresowego dotyczącego subsydiowania Garware, indyjskiego producenta folii z PET, rozporządzeniem (WE) nr 1288/2006 Rada dokonała w sierpniu 2006 r. zmiany ostatecznego cła wyrównawczego nałożonego na Garware rozporządzeniem (WE) nr 1676/2001.

(10) Na wniosek nowego producenta eksportującego, rozporządzeniem (WE) nr 1424/2006(11) Rada zmieniła we wrześniu 2006 r. rozporządzenie (WE) nr 1676/2001 w odniesieniu do SRF Limited. Na mocy zmienionego rozporządzenia ustalono dla tego przedsiębiorstwa margines dumpingu w wysokości 15,5 % i stawkę cła antydumpingowego w wysokości 3,5 %, biorąc pod uwagę margines subsydium wywozowego dla tego przedsiębiorstwa ustalony w dochodzeniu antysubsydyjnym, które doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 367/2006. Ponieważ w odniesieniu do przedsiębiorstwa nie ustalono indywidualnego cła wyrównawczego, zastosowano stawkę cła ustaloną dla wszystkich innych przedsiębiorstw.

(11) W wyniku przeglądu wygaśnięcia na mocy art. 11 ust. 2 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, rozporządzeniem (WE) nr 1292/2007(12) Rada nałożyła w listopadzie 2007 r. ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z PET pochodzącej z Indii. Zgodnie z art. 11 ust. 3 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego w drodze rozporządzenia (WE) nr 1292/2007 zakończono częściowy przegląd okresowy ograniczony do jednego eksportera indyjskiego.

(12) W wyniku częściowego przeglądu okresowego wszczętego przez Komisję z własnej inicjatywy i dotyczącego subsydiowania pięciu indyjskich producentów folii PET, rozporządzeniem (WE) nr 15/2009 Rada dokonała w styczniu 2009 r. zmiany ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego na te przedsiębiorstwa rozporządzeniem (WE) nr 1292/2007.

2. PROCEDURA

2.1. Podstawy dokonania przeglądu

(13) Wniosek o dokonanie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 19 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego został złożony przez Polyplex Corporation Limited, producenta eksportującego z Indii ("wnioskodawca"). Wniosek ograniczony był do zbadania zakresu produktu w celu wyjaśnienia, czy zakres środków antydumpingowych i wyrównawczych stosowanych w przywozie folii z PET obejmuje określone rodzaje produktów.

(14) Wnioskodawca wnosił o wyłączenie "silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej" w zakresie, w jakim jest ona objęta definicją produktu objętego postępowaniem, z zakresu obowiązujących środków antydumpingowych i wyrównawczych wprowadzonych w odniesieniu do folii z PET pochodzącej z Indii. Wnioskodawca przedstawił dowody prima facie świadczące o tym, że podstawowe właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej różnią się znacznie od właściwości produktu objętego postępowaniem.

2.2. Wszczęcie postępowania

(15) Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja wszczęła, publikując w dniu 9 września 2009 r. stosowne zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(13) ("zawiadomienie o wszczęciu"), częściowy przegląd okresowy, zgodnie z przepisami art. 11 ust. 3 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 19 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, ograniczony do zbadania zakresu produktu. Celem przeglądu było w szczególności ustalenie, czy silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna należy do zakresu produktu objętego postępowaniem, w rozumieniu definicji zawartej w dochodzeniu pierwotnym.

2.3. Dochodzenie przeglądowe

(16) Komisja oficjalnie powiadomiła władze Indii ("państwo, którego dotyczy postępowanie") oraz wszystkie inne znane zainteresowane strony, tj. znanych producentów eksportujących w państwie, którego dotyczy postępowanie, użytkowników i importerów w Unii oraz producentów w Unii, o wszczęciu częściowego okresowego dochodzenia przeglądowego. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(17) Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

(18) Komisja przesłała kwestionariusze do wszystkich znanych zainteresowanych stron oraz do wszystkich innych podmiotów, które zgłosiły się w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu.

(19) Odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wpłynęły od wnioskodawcy, dwóch innych indyjskich producentów eksportujących, czterech unijnych producentów i dwóch unijnych importerów.

(20) Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje uznane za niezbędne do oceny konieczności zmiany zakresu obowiązujących środków antydumpingowych i wyrównawczych, a następnie przeprowadziła wizyty weryfikacyjne na terenie następujących przedsiębiorstw:

- Garware Polyester Limited, Bombaj, Indie,

- Mitsubishi Polyester Film, Wiesbaden, Niemcy,

- Polyplex Corporation Limited, Noida, Indie.

(21) Dochodzenie objęło okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. (zwany dalej "okresem objętym dochodzeniem przeglądowym" lub "ODP").

3. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

(22) Produktem objętym niniejszym przeglądem jest taki sam produkt, jak ten zdefiniowany w rozporządzeniu (WE) nr 367/2006 oraz (WE) nr 1292/2007, a mianowicie folia z politereftalanu etylenu (PET) pochodząca z Indii, obecnie objęta kodami CN ex 3920 62 19 i ex 3920 62 90.

4. WYNIKI DOCHODZENIA PRZEGLĄDOWEGO

4.1. Przebieg procedury

(23) Folia z PET jest niesamoprzylepną folią z politereftalanu etylenu. Folia z PET zawsze jest produkowana z polimeru PET i składa się z folii bazowej, która może podlegać dalszej obróbce w trakcie lub po zakończeniu procesu produkcji. Obróbka folii bazowej polega zwykle na obróbce koronowej, metalizacji lub powlekaniu chemicznym.

(24) Folia z PET ma określone właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne, które odróżniają ją od innych folii. Niektóre z tych właściwości folii PET to np. wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo dobre właściwości elektryczne, małe wchłanianie wilgoci i odporność na wilgotność, mały skurcz i dobre właściwości barierowe. Podczas gdy te specyficzne właściwości cechują różne rodzaje folii z PET, rodzaje te zachowują te same podstawowe właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne folii bazowej z PET. Folia z PET ma pięć szerokich zastosowań końcowych w pięciu segmentach rynku, tj. nośniki magnetyczne, opakowania, zastosowania elektryczne, w zakresie obrazowania i zastosowania przemysłowe.

4.2. Metodologia

(25) W celu ustalenia, czy silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna oraz inne rodzaje folii z PET powinny być uznane za jeden czy za dwa różne produkty, zbadano, czy silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna i inne rodzaje folii z PET posiadają te same podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne. Zbadano także proces produkcji, różnice w zastosowaniach końcowych i wymienne stosowanie oraz różnice w kosztach i cenach.

4.3. Główne argumenty stron

(26) Wnioskodawca twierdził, że podstawowe właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej różnią się od właściwości produktu objętego postępowaniem. W szczególności względnie niski opór oddzielania silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej oraz jej niskie napięcie powierzchniowe czynią ją śliską, przez co jej powierzchnia nie reaguje z tuszami, powłokami, klejami ani nie poddaje się metalizacji. Według wnioskodawcy z powodu przemieszczania się nieutwardzonego silikonu w obrębie silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej nawet odwrotna strona jednostronnie powlekanej silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej wykazuje znaczne różnice w stosunku do innych rodzajów folii z PET pod względem właściwości fizycznych i technicznych. Jak twierdzi wnioskodawca, cechy te utrudniają stosowanie silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej w segmentach przemysłu folii bazowej z PET określonych w pierwotnym dochodzeniu, tj. w segmentach opakowań, nośników magnetycznych, zastosowań w zakresie obrazowania i zastosowań przemysłowych. Z drugiej strony funkcjonalnie czynna powierzchnia innych rodzajów folii z PET uniemożliwia ich stosowanie jako folii antyadhezyjnych, ponieważ nieodwracalnie przyklejałyby się one do lepkich powierzchni. W związku z powyższym wnioskodawca stanął na stanowisku, że silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna nie może być wymiennie stosowana z jakimkolwiek innym rodzajem folii z PET.

(27) Przedstawiciele przemysłu unijnego twierdzili, że wnioskodawca oparł swoje argumenty na dwóch kolejnych zestawach sztucznie ograniczonych porównań. Po pierwsze, wnioskodawca porównał silikonowaną poliestrową folię antyadhezyjną do wąskiego zakresu folii z PET, tj. do folii bazowej z PET, pomijając inne rodzaje powlekanych folii z PET, w większym stopniu porównywalnych do silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej. Ponadto to ograniczone według przemysłu unijnego porównanie zostało przeprowadzone na podstawie bardzo wybiórczego i ograniczonego zestawu właściwości fizycznych i chemicznych. Przedstawiciele przemysłu unijnego twierdzili, że po porównaniu silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej do szerokiego zakresu innych rodzajów folii z PET, biorąc pod uwagę reprezentatywną liczbę właściwości chemicznych i fizycznych, oczywiste jest, że silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna jest takim samym produktem jak inne rodzaje folii z PET i powinna nadal być objęta środkami antydumpingowymi i wyrównawczymi. Według przemysłu unijnego silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna jest w rzeczywistości folią z PET, na którą naniesiono powłokę z silikonu. Folia ta nie różni się zasadniczo od innych rodzajów folii powlekanej, takich jak folia metalizowana, folia z powłoką antystatyczną czy też folia z powłoką barierową, bezsprzecznie należy zatem do zakresu produktu objętego postępowaniem. Na poparcie swoich argumentów przemysł unijny przedstawił porównanie wielu różnych rodzajów folii z PET pod kątem szeregu różnych właściwości fizycznych i chemicznych.

4.4. Ustalenia

4.4.1. Właściwości fizyczne i chemiczne

(28) Dochodzenie wykazało, że dwie właściwości wymienione w motywie 27, tj. względnie niski opór oddzielania silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej oraz jej niskie napięcie powierzchniowe, są właściwościami dodatkowymi w porównaniu z podstawowymi fizycznymi, technicznymi i chemicznymi cechami folii z PET, określonymi w pierwotnym dochodzeniu antydumpingowym(14) i wymienionymi w motywie 24. W tym kontekście należy zauważyć, że silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna ma te same podstawowe właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne co wszystkie inne rodzaje folii z PET.

(29) Jeśli chodzi o dwie właściwości specyficzne dla silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej, tj. niski opór oddzielania i niskie napięcie powierzchniowe, stwierdzono, że nie są to właściwości folii z PET jako takiej, lecz jej silikonowanej powierzchni, a konkretnie właściwości silikonu. Powlekanie silikonem, tak jak powlekanie każdą inną substancją, zmienia niektóre właściwości powierzchni folii, lecz nie zmienia podstawowych fizycznych, technicznych i chemicznych właściwości samej folii bazowej z PET, która pod warstwą powłoki pozostaje taka sama.

(30) Podczas gdy rzeczywiście pokrycie folii z PET silikonem powoduje niski opór oddzielania powierzchni, a także niskie napięcie powierzchniowe, podobny argument można by przedstawić w odniesieniu do innych rodzajów powłok, gdyż po nałożeniu innych rodzajów powłok powierzchnia folii z PET uzyskuje inne specjalne właściwości. W niektórych przypadkach nałożenie powłoki może nadać folii z PET takie właściwości, które umożliwiają jej użycie tylko do ściśle określonych celów. Powlekanie silikonem nie jest bynajmniej pod tym względem wyjątkowe. Wśród innych specjalistycznych produktów z innego rodzaju powłoką można wymienić na przykład folie zgrzewalne, z powłoką przeciwmgielną, folie z tasiemką samoprzylepną i folie powlekane kopoliestrem. Wszystkie te rodzaje folii mają jednak te same podstawowe właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne i należą do zakresu produktu objętego postępowaniem zdefiniowanego w pierwotnym dochodzeniu.

(31) Na tej podstawie należy uznać, że pod względem podstawowych właściwości fizycznych, technicznych i chemicznych nie ma znaczących różnic między silikonowaną poliestrową folią antyadhezyjną a innymi rodzajami folii z PET, które to różnice uzasadniałyby wykluczenie silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej z zakresu produktu.

4.4.2. Porównanie innych kryteriów

(32) Dla pełnego obrazu sytuacji rozpatrzono także pozostałe argumenty przywołane we wniosku o przegląd przez wnioskodawcę na poparcie tezy, że silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna jest innym rodzajem produktu niż folia z PET.

4.4.2.1. Proces produkcji

(33) Wnioskodawca twierdził, że silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna wymaga innych urządzeń produkcyjnych niż pozostałe produkowane rodzaje folii z PET.

(34) Jak wspomniano w motywie 23, folia z PET zawsze jest produkowana z polimeru PET i składa się z folii bazowej, która może podlegać dalszej obróbce w trakcie lub po zakończeniu procesu produkcyjnego. Obróbka folii bazowej polega zwykle na obróbce koronowej, metalizacji lub powlekaniu chemicznym.

(35) Silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna jest folią z PET pokrytą powłoką z silikonu. W dochodzeniu ustalono, że są dwie różne technologie produkcji silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej. Producent unijny objęty dochodzeniem stosuje w produkcji technologię powlekania typu in-line. W ramach tego procesu folia bazowa z PET jest powlekana w trakcie procesu produkcji przed rozciąganiem. Moduł powlekający jest po prostu dodatkową, odłączalną częścią linii produkcyjnej. Indyjscy producenci objęci dochodzeniem stosują natomiast technologię powlekania typu off-line. W tym procesie najpierw produkuje się folię z PET, a następnie powleka ją na osobnej linii produkcyjnej.

(36) Ustalono, że wybór między technologią powlekania typu in-line a off-line ma charakter czysto ekonomiczny, jako że koszt inwestycji w przenośne moduły do powlekania in-line jest około 10 razy wyższy niż koszt inwestycji w linię do powlekania typu off-line. Zaletą powlekania w technologii typu in-line jest dużo większa prędkość tej linii, umożliwiająca uzyskanie znacznej wielkości produkcji. Powlekanie w technologii typu in-line prowadzi także do oszczędności jednostkowych na kosztach silikonu, gdyż warstwa powierzchni silikonu jest w tym przypadku cieńsza niż przy powlekaniu w technologii typu off-line.

(37) Należy zauważyć, że występowanie dwóch różnych metod powlekania nie zmienia podstawowych właściwości silikonowanej poliestrowej folii antyadhezyjnej, które pozostają takie same w porównaniu z innymi rodzajami folii z PET. Zróżnicowanie procesów produkcji nie jest samo w sobie kryterium rozstrzygającym o tym, czy dany rodzaj produktu jest odrębnym produktem, zważywszy, że rodzaje produktów uzyskane w ramach tych procesów produkcji są podobne pod względem podstawowych właściwości fizycznych, technicznych i chemicznych.

4.4.2.2. Różnice pod względem zastosowań końcowych i wymienne stosowanie

(38) W związku z powyższym wnioskodawca twierdził, że silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna nie może być wymiennie stosowana z innymi rodzajami folii z PET. Tezę tę potwierdzono w dochodzeniu. Jednakże, jak ustalono w pierwotnym dochodzeniu, ma to zastosowanie także do innych rodzajów folii z PET poddanych specjalnej obróbce.

(39) W dochodzeniu potwierdzono, że celem powlekania, lub każdej innej specjalnej obróbki folii z PET, jest uzyskanie folii nadającej się do określonych specjalnych zastosowań. W każdym przypadku substancja wybrana jako warstwa powłoki ma pewne właściwości służące określonemu celowi. Na przykład silikon nadaje folii niski opór oddzielania. Substancja powlekająca może mieć inne specjalne cechy (w przypadku silikonu jest to niskie napięcie powierzchniowe), uniemożliwiające wykorzystanie produktu z powłoką do innych zastosowań. Występuje wiele innych rodzajów folii z PET, powleczonych innymi substancjami lub poddanych innego rodzaju obróbce, które z powyższych powodów mają określone lub ograniczone zastosowania.

(40) A zatem, chociaż silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna jest używana do pewnych określonych zastosowań, ma te same podstawowe właściwości fizyczne, techniczne i chemiczne co inne rodzaje folii z PET. W związku z tym wymienność stosowania i zastosowanie końcowe nie są kryteriami, które mogłyby posłużyć do ustalenia, czy silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna stanowi osobny produkt.

4.4.2.3. Różnice kosztów i cen

(41) Wnioskodawca twierdził wreszcie, że proces silikonowania folii bazowej z PET pociąga za sobą dodatkowe koszty.

(42) Ustalono, że dodatkowe koszty powlekania silikonem rzeczywiście mogą sięgać 10 % kosztów produkcji, w zależności od wybranej technologii powlekania. Jak opisano w motywach 35 i 36, wnioskodawca wybrał metodę droższą w przeliczeniu na jednostkowe koszty silikonu. Należy jednak podkreślić, że jest to dodatkowy koszt w porównaniu z kosztem produkcji folii bazowej z PET. Powlekanie folii bazowej z PET innymi substancjami, podobnie jak proces metalizacji, również podnosi koszty jej wytworzenia, a co za tym idzie, jej ceny.

(43) W tej kwestii należy jednak uznać, że dodatkowy koszt powlekania silikonem nie jest sam w sobie kryterium rozstrzygającym dla ustalenia, czy silikonowana poliestrowa folia antyadhezyjna jest osobnym produktem. Różnice kosztów i cen nie uzasadniają bowiem same w sobie wniosku, iż dany rodzaj produktu należałoby uznać za inny produkt, dopóki ten rodzaj produktu posiada te same podstawowe własności fizyczne, techniczne i chemiczne, co produkt objęty postępowaniem.

5. WNIOSKI DOTYCZĄCE ZAKRESU PRODUKTU

(44) Ustalenia dokonane w dochodzeniu potwierdziły, że proces silikonowania folii z PET powoduje, że produkt końcowy ma inną powierzchnię niż folia bazowa z PET. Proces ten nie zmienia jednak podstawowych właściwości fizycznych, technicznych i chemicznych produktu. W dochodzeniu potwierdzono, że na rynku występuje wiele rodzajów folii z PET poddanych specjalnej obróbce, które wchodzą w zakres definicji produktu objętego postępowaniem, określonej w pierwotnym dochodzeniu. Analiza pozostałych kryteriów, tj. procesu produkcji, wymienności stosowania, zastosowań końcowych oraz różnic kosztów i cen, nie doprowadziła do zmiany tego wniosku.

(45) Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o istotnych faktach i okolicznościach, na podstawie których poczyniono powyższe ustalenia. Wyznaczono również termin, w którym strony miały możliwość przedstawienia uwag dotyczących ujawnionych informacji.

(46) Ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony zostały w należyty sposób rozpatrzone, lecz nie doprowadziły one do zmiany przyjętych ustaleń o pozostawieniu bez zmian zakresu produktu objętego obowiązującymi środkami antydumpingowymi i wyrównawczymi wprowadzonymi względem przywozu folii z PET,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu niektórych rodzajów folii z PET pochodzącej z Indii zostaje niniejszym zakończony bez wprowadzania zmian do obowiązujących środków antydumpingowych i wyrównawczych.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2010 r.
W imieniu Rady
D. REYNDERS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(3) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, s. 1.

(4) Dz.U. L 68 z 8.3.2006, s. 15.

(5) Dz.U. L 236 z 31.8.2006, s. 1.

(6) Dz.U. L 255 z 29.9.2007, s. 1.

(7) Dz.U. L 6 z 10.1.2009, s. 1.

(8) Dz.U. L 168 z 2.7.2010, s. 1.

(9) Dz.U. L 277 z 23.8.2001, s. 1.

(10) Dz.U. L 68 z 8.3.2006, s. 6.

(11) Dz.U. L 270 z 29.9.2006, s. 1.

(12) Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 1.

(13) Dz.U. C 215 z 9.9.2009, s. 19.

(14) Motyw 10 rozporządzenia (WE) nr 367/200.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.