Rozporządzenie wykonawcze 1033/2014 ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru, obowiązujące od dnia 1 października 2014 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.284.42

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1033/2014
z dnia 29 września 2014 r.
ustalające reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru, obowiązujące od dnia 1 października 2014 r.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 183,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 2 stanowi, że ceny przywozowe CIF melasy w odniesieniu do jakości standardowej określonej w wymienionym rozporządzeniu uznaje się za "ceny reprezentatywne".

(2) Przy ustalaniu cen reprezentatywnych należy uwzględnić wszystkie informacje określone w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 30 wymienionego rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, zastosować metodę określoną w art. 33 wymienionego rozporządzenia.

(3) W przypadku dostosowania cen nieodnoszących się do jakości standardowej ceny te należy, w zależności od jakości oferowanej melasy, zwiększyć lub pomniejszyć zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

(4) W przypadku wystąpienia różnicy między ceną progową danego produktu a jego ceną reprezentatywną należy ustalić dodatkowe należności celne przywozowe zgodnie z warunkami określonymi w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 951/2006. W razie zawieszenia należności przywozowych w zastosowaniu art. 40 wymienionego rozporządzenia należy ustalić specjalne kwoty tych należności.

(5) Należy ustalić ceny reprezentatywne oraz dodatkowe należności celne przywozowe dla melasy objętej kodami CN 1703 10 00 i 1703 90 00, zgodnie z art. 34 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

(6) Ze względu na konieczność zagwarantowania, że środek ten będzie mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej po udostępnieniu aktualnych danych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności celne, mające zastosowanie w ramach przywozu melasy objętej kodami CN 1703 10 00 i 1703 90 00, ustala się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2014 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

Reprezentatywne ceny oraz kwoty dodatkowych należności celnych przywozowych w odniesieniu do melasy w sektorze cukru, obowiązujące od dnia 1 października 2014 r.

(w EUR)
Kod CNKwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto przedmiotowego produktuKwota dodatkowej należności za 100 kg netto przedmiotowego produktuKwota należności przywozowej stosowana przy zawieszeniu, o którym mowa w art. 40 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, za 100 kg netto przedmiotowego produktu (1)
1703 10 00 (2)13,48-0
1703 90 00 (2)15,93-0
(1) Ta kwota zastępuje, zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, stawkę celną ustaloną dla tych produktów w ramach wspólnej taryfy celnej.

(2) Stawka dla jakości standardowej określonej w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 24).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.