Rozporządzenie wykonawcze 1005/2011 ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2012 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.267.11

Akt utracił moc
Wersja od: 12 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1005/2011
z dnia 11 października 2011 r.
ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2012 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych(2), w szczególności jego art. 23 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 3 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 789/2011(3) otwiera procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2012 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT, o których mowa w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009.

(2) Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz w odniesieniu do niektórych grup produktów i kontyngentów dotyczą ilości przekraczających ilości dostępne na rok kontyngentowy 2012. Należy zatem ustalić współczynniki przydziału.

(3) W odniesieniu do grup produktów i kontyngentów, w przypadku których złożone wnioski dotyczą ilości mniejszych niż ilości dostępne, należy zadbać o to, by pozostałe ilości zostały przydzielone proporcjonalnie do ilości, o które wystąpiono. Ponadto przydział dodatkowych ilości powinien być uzależniony od powiadomienia właściwego organu o ilościach, na które dany podmiot wyraził zgodę, oraz od wpłaty zabezpieczenia przez zainteresowane podmioty.

(4) Biorąc pod uwagę termin wdrożenia procedury określania współczynników określony w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 789/2011, niniejsze rozporządzenie należy zacząć stosować możliwie jak najszybciej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 789/2011 w odniesieniu do grup produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia jako "16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay i 22-Tokyo", zostają przyjęte z zastrzeżeniem zastosowania współczynników przydziału określonych w kolumnie 5 tego załącznika.

Artykuł  2

Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz, złożone na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 789/2011 w odniesieniu do grup produktów i kontyngentów określonych w kolumnie 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia jako "22-, 25-Urugwaj i 25-Tokio", zostają przyjęte w odniesieniu do ilości, o które wystąpiono.

Pozwolenia na wywóz mogą być wydane dla dodatkowych ilości z zastrzeżeniem zastosowania współczynnika przydziału określonego w kolumnie 6 załącznika, po wyrażeniu zgody przez podmiot na podane ilości w terminie jednego tygodnia od daty publikacji niniejszego rozporządzenia oraz z zastrzeżeniem wpłaty wymaganego zabezpieczenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1.

(3) Dz.U. L 203 z 6.8.2011, s. 26.

ZAŁĄCZNIK

Identyfikacja grupy według dodatkowych uwag w rozdziale 4 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych AmerykiIdentyfikacja grupy i kontyngentuIlości dostępne w 2012 r. (w tonach)Współczynnik przydziału wskazany w art. 1Współczynnik przydziału wskazany w art. 2
Nr uwagiGrupa
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
16Not specifically provided for (NSPF)16-Tokyo908,8770,2717243
16-Uruguay3 446,0000,1769757
17Blue Mould17- Uruguay350,0000,0925926
18Cheddar18- Uruguay1 050,0000,4929577
20Edam/Gouda20- Uruguay1 100,0000,1834862
21Italian type21- Uruguay2 025,0000,1359973
22Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation22-Tokyo393,0060,8675629
22-Uruguay380,0006,3333333
25Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation25-Tokio4 003,1721,8816320
25-Urugwaj2 420,0003,0344828

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.