Rozporządzenie delegowane 624/2014 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013... - OpenLEX

Rozporządzenie delegowane 624/2014 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa "Clean Sky 2"

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.174.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 624/2014
z dnia 14 lutego 2014 r.
wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa "Clean Sky 2"
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 2 ustanawia "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) i przewiduje zaangażowanie Unii w partnerstwa publiczno-prywatne, w tym we wspólne przedsiębiorstwa, w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacje mogą przyczynić się do osiągnięcia celów Unii w zakresie konkurencyjności oraz pomóc w stawieniu czoła wyzwaniom społecznym.

(2) Udział w działaniach pośrednich wynikających z programu "Horyzont 2020" powinien być zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 1290/2013. Jednakże aby uwzględnić szczególne potrzeby operacyjne wspólnych przedsiębiorstw w dziedzinie aeronautyki ustanowionych na mocy art. 187 Traktatu, na czas trwania programu "Horyzont 2020" przekazano Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu w celu umożliwienia instytucjom finansującym w dziedzinie aeronautyki ustanowionym na mocy art. 187 Traktatu ograniczenie minimalnej liczby uczestników.

(3) Wspólne przedsiębiorstwo "Clean Sky 2" w dziedzinie aeronautyki ustanowiono rozporządzeniem Rady (UE) nr 558/2014 3 na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. Program ma na celu dalszą poprawę oddziaływania technologii lotniczych na środowisko w Europie oraz zapewnienie przyszłej konkurencyjności europejskiego sektora aeronautyki w skali międzynarodowej.

(4) Określono szczególne potrzeby operacyjne odnoszące się do zasad uczestnictwa w programie "Horyzont 2020", w szczególności do minimalnej liczby uczestników. Zaproszenia do składania wniosków ogłaszane przez wspólne przedsiębiorstwo są bardzo szczegółowe i ukierunkowane oraz dotyczą innowacyjnych rozwiązań, które muszą być dostosowane do ostatecznych projektów demonstracyjnych. Ponadto w przypadku wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" umożliwienie składania wniosków przez pojedyncze podmioty okazało się bardzo skutecznym sposobem zachęcania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak również organizacji badawczych i uniwersytetów, do udziału w procedurze zaproszenia.

(5) Aby w dalszym ciągu wspierać szeroki udział MŚP, organizacji badawczych i uniwersytetów, należy wprowadzić odstępstwo dotyczące minimalnej liczby uczestników określonej w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 w celu umożliwienia pojedynczym podmiotom składania wniosków w odpowiedzi na zaproszenia ogłaszane przez wspólne przedsiębiorstwo "Clean Sky 2",

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W drodze odstępstwa od art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, w odniesieniu do zaproszeń do składania wniosków ogłaszanych przez wspólne przedsiębiorstwo "Clean Sky 2" minimalnym wymogiem jest uczestnictwo przynajmniej jednego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).
3 Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.