Rozporządzenie delegowane 623/2014 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013... - OpenLEX

Rozporządzenie delegowane 623/2014 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.174.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 623/2014
z dnia 14 lutego 2014 r.
wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3 lit b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 2 ustanawia "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) i przewiduje zaangażowanie Unii w partnerstwa publiczno-prywatne, w tym we wspólne przedsiębiorstwa, w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacje mogą przyczynić się do osiągnięcia celów Unii w zakresie konkurencyjności oraz pomóc w stawieniu czoła wyzwaniom społecznym.

(2) Udział w działaniach pośrednich wynikających z programu "Horyzont 2020" powinien być zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 1290/2013. Jednakże aby uwzględnić szczególne potrzeby operacyjne wspólnych przedsiębiorstw ustanowionych na mocy art. 187 Traktatu w dziedzinie bioprzemysłu, na czas trwania programu "Horyzont 2020" przekazano Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu.

(3) Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego (BBI JU) zostało ustanowione rozporządzeniem Rady (UE) nr 560/2014 3 w dziedzinie bioprzemysłu na okres do 31 grudnia 2024 r. w celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego.

(4) Określono szczególne potrzeby operacyjne w celu ułatwienia i wspierania udziału określonych rodzajów uczestników. Te szczególne potrzeby operacyjne wynikają z obecnego rozdrobnienia tego nowego sektora przemysłowego, w którym działa wiele małych i średnich podmiotów przemysłowych. Uczestnictwo tych zainteresowanych stron oraz szkół średnich i uczelni wyższych oraz innych podmiotów w BBI JU należy ponadto wspierać i promować ze względu na ich uznaną pozycję w dziedzinie badań naukowych i rozwoju. Aby osiągnąć optymalny poziom efektu dźwigni inwestycji prywatnych, do finansowania działań innych niż działania w zakresie innowacji w ramach BBI JU należy kwalifikować tylko wspomniane wyżej zainteresowane strony.

(5) W związku z tym należy wprowadzić odstępstwo od art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 w celu ograniczenia kwalifikowalności do finansowania działań innych niż działania w zakresie innowacji, do takich podmiotów jak małe i średnie przedsiębiorstwa lub szkoły średnie i uczelnie wyższe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W drodze odstępstwa od art. 10 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013, w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego, do finansowania działań w dziedzinie bioprzemysłu innych niż działania w zakresie innowacji - w ramach wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego - kwalifikują się wyłącznie następujący uczestnicy:

a)
małe i średnie przedsiębiorstwa;
b)
szkoły średnie i uczelnie wyższe;
c)
podmioty prawne o charakterze niezarobkowym, w tym także mające za jeden ze swoich podstawowych celów prowadzenie działalności w zakresie badań naukowych lub rozwoju technologicznego;
d)
Wspólne Centrum Badawcze;
e)
międzynarodowe organizacje o znaczeniu europejskim.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).
3 Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.