Rozporządzenie delegowane 501/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do określonych wymogów związanych z produktami rolnymi objętymi dopłatami do prywatnego przechowywania

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.145.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 501/2014
z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do określonych wymogów związanych z produktami rolnymi objętymi dopłatami do prywatnego przechowywania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/01 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 19 ust. 1 i ust. 4 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 2 ustanawia wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych. Produkty kwalifikujące się do dopłat do prywatnego przechowywania zostały wymienione w art. 28 i 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 3 .

(2) Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 uchyliło i zastąpiło rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 od dnia 1 stycznia 2014 r. Część II tytuł I rozdział I sekcja 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zawiera przepisy dotyczące dopłat do prywatnego przechowywania.

(3) Artykuł 17 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zawiera wykaz produktów kwalifikujących się do dopłat do prywatnego przechowywania. W porównaniu z produktami wymienionymi w art. 28 i 31 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zawiera trzy produkty więcej: włókno lniane, ser z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG) i odtłuszczone mleko w proszku wyprodukowane z mleka krowiego.

(4) Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 dopłaty do prywatnego przechowywania mogą być przyznane, jeżeli dane produkty spełniają warunki ustanowione w części II rozdział I tytuł I sekcja 3 wymienionego rozporządzenia oraz dodatkowe wymogi w zakresie jakości i cech produktu, które mają zostać przyjęte przez Komisję.

(5) Warunki kwalifikowalności dla masła, określone w art. 17 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, uległy zmianie w stosunku do warunków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007.

(6) Przepisy dotyczące jakości i cech produktu oraz kryteriów kwalifikowalności istnieją już w rozporządzeniu (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do dopłat do prywatnego przechowywania zgodnie z art. 28 i 31 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(7) Należy dostosować wymogi dotyczące jakości i kryteria kwalifikowalności w odniesieniu do włókna lnianego, odtłuszczonego mleka w proszku i sera z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG) w celu dostosowania wyżej wymienionych wymogów i kryteriów dla masła oraz włączenia ich do rozporządzenia (WE) nr 826/2008.

(8) W art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 określono kryteria, które należy wziąć pod uwagę w decyzji Komisji o przyznaniu dopłat do prywatnego przechowywania. Kryteria te obejmują średnie ceny rynkowe notowane w Unii oraz progi referencyjne i koszty produkcji danych produktów, jak również potrzebę zareagowania we właściwym czasie na szczególnie trudną sytuację na rynku lub na zmiany sytuacji gospodarczej, które mają znaczący negatywny wpływ na marże w sektorze.

(9) W art. 3 i 5 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 stanowi się, że decyzja o przyznaniu dopłat do prywatnego przechowywania cukru białego oraz, odpowiednio, wołowiny może zostać podjęta na podstawie średnich cen rynkowych notowanych w Unii. Wyżej wymienione artykuły opierają się na rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007, które zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013. Należy zatem skreślić art. 3 i 5 rozporządzenia (WE) nr 826/2008.

(10) Ilość przechowywana w okresie przechowywania objętym umową powinna być równa ilości określonej w umowie. Jednak do celów stosowania art. 15, 18 i 34 rozporządzenia (WE) nr 826/2008, w przypadku określonych produktów, które kwalifikują się do dopłat do prywatnego przechowywania, dopuszczalny jest margines tolerancji w odniesieniu do przechowywanych ilości. Ze względu na cechy produktów taką tolerancję należy również ustalić w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w dużych workach i długiego włókna lnianego.

(11) Jeżeli chodzi o cechy jakości, które należy określić w odniesieniu do włókna lnianego, długie włókno lniane uważane jest za produkt wysokiej jakości, który kwalifikuje się do dopłat do prywatnego przechowywania.

(12) Ponieważ nie jest już wymagane, by produkcja masła odbywała się w zatwierdzonym przedsiębiorstwie, przepisy dotyczące poświadczania zgodności ze szczególnymi wymogami w odniesieniu do pochodzenia w przypadku przechowywania w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym masło zostało wyprodukowane, określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 826/2008, nie mają już zastosowania. Nowe uproszczone przepisy powinny zostać ustanowione w odniesieniu do dowodu, że przechowywane masło spełnia wymogi art. 9 i 17 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Te same przepisy powinny obowiązywać również w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku.

(13) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 826/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 826/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Masło i odtłuszczone mleko w proszku spełniają dodatkowe wymogi określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.";

2)
skreśla się art. 3 i 5;
3)
art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Oferty lub wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania w odniesieniu do masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów odnoszą się do produktów, które były w całości przechowywane, chyba że określono inaczej w rozporządzeniu otwierającym procedurę przetargową lub w rozporządzeniu ustalającym z góry stawkę dopłat.";

4)
art. 15 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) wprowadzenie do składu i przechowywanie w nim przynajmniej 99 % ilości umownej, odpowiednio - 90 % w przypadku produktów mięsnych, 98 % w przypadku oliwy z oliwek, 95 % w przypadku serów, 97 % w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku w dużych workach oraz 97 % w przypadku długiego włókna lnianego, przez okres przechowywania określony umową, na ryzyko strony zawierającej umowę w znaczeniu art. 19 niniejszego rozporządzenia i na warunkach, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia;";

5)
art. 18 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) wprowadzenie do składu i przechowywanie w nim przynajmniej 99 % ilości umownej, odpowiednio - 90 % w przypadku produktów mięsnych, 98 % w przypadku oliwy z oliwek, 95 % w przypadku serów, 97 % w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku w dużych workach oraz 97 % w przypadku długiego włókna lnianego, przez okres przechowywania określony umową, na ryzyko strony zawierającej umowę w znaczeniu art. 19 niniejszego rozporządzenia i na warunkach, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia;";

6)
w art. 34 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

"W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku w »dużych workach« dopłata wypłacana jest w odniesieniu do ilości faktycznie przechowywanej, jeśli stanowi ona nie mniej niż 97 % ilości objętej umową.

W przypadku długiego włókna lnianego dopłata wypłacana jest w odniesieniu do ilości faktycznie przechowywanej, jeśli stanowi ona nie mniej niż 97 % ilości objętej umową.";

7)
w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;
8)
załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W

załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 826/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) części II i III otrzymują brzmienie:

"II. Ser z ChNP/ChOG

Dopłaty do prywatnego przechowywania przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do sera objętego chronioną nazwą pochodzenia (ChNP) lub chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG), który w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy przechowywania posiada minimalny wiek, który odpowiada okresowi dojrzewania określonemu w specyfikacji produktu, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 * , dotyczącej tego sera w formie, w jakiej będzie on wprowadzany do obrotu po zakończeniu okresu przechowywania objętego umową, i który to minimalny wiek zwiększa się o okres dojrzewania, który wykracza poza okres dojrzewania określony w powyższej specyfikacji produktu i podczas którego ser nabiera większej wartości.

Jeżeli okres dojrzewania nie jest określony w specyfikacji produktu, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w dniu, w którym umowa przechowywania zaczyna obowiązywać, ser powinien mieć minimalny wiek odpowiadający okresowi dojrzewania, podczas którego ser nabiera większej wartości.

Ponadto ser musi spełniać następujące wymogi:

a) każda partia waży co najmniej jedną tonę;

b) posiada zamieszczone trwałe oznaczenie (które może być zakodowane) przedsiębiorstwa, w którym został wytworzony, oraz datę wytworzenia;

c) jest opatrzony datą rozpoczęcia przechowywania;

d) jest przechowywany jako cały ser w państwie członkowskim, w którym ser jest produkowany i w którym kwalifikuje się go do opatrzenia chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1151/2012; oraz

e) nie był przedmiotem wcześniejszej umowy o przechowywanie.

Państwa członkowskie mogą zrezygnować z obowiązku umieszczenia na serze daty wprowadzenia do magazynu, pod warunkiem że kierownik magazynu podejmie się prowadzenia rejestru, w którym w dniu rozpoczęcia przechowywania zamieszczane są informacje szczegółowe określone w akapicie drugim lit. b).

III. Masło

Dopłaty do prywatnego przechowywania przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do masła:

a) wyprodukowanego ze śmietanki uzyskanej bezpośrednio i wyłącznie z mleka krowiego o minimalnej zawartości tłuszczu mlecznego w masie wynoszącej 80 %, maksymalnej zawartości suchej masy beztłuszczowej w masie wynoszącej 2 % i maksymalnej zawartości wody w masie wynoszącej 16 %;

b) wyprodukowanego w okresie 60 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku lub dzień przedłożenia oferty przetargowej; oraz

c) w odniesieniu do którego minimalna ilość będąca przedmiotem wniosków o przyznanie pomocy lub ofert przetargowych objętych przyznawaniem pomocy wynosi 10 ton.

Na opakowaniu masła zawarte są przynajmniej poniższe informacje, które w stosownych przypadkach mogą być zakodowane:

a) numer identyfikacyjny zakładu oraz państwo członkowskie produkcji;

b) data produkcji;

c) data rozpoczęcia przechowywania;

d) numer partii towaru;

e) masa netto.

Państwa członkowskie mogą zrezygnować z obowiązku umieszczenia na opakowaniu daty wprowadzenia do magazynu, pod warunkiem że kierownik magazynu podejmie się prowadzenia rejestru, w którym w dniu rozpoczęcia przechowywania zamieszczane są informacje szczegółowe określone w akapicie drugim.".

2) dodaje się nowe części V i VI w brzmieniu:

"V. Odtłuszczone mleko w proszku

Dopłaty do prywatnego przechowywania przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku wyprodukowanego z mleka krowiego:

a) które zawiera nie więcej niż 1,5 % tłuszczu i 5 % wody i w którym zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej wynosi co najmniej 34 %;

b) wyprodukowanego w okresie 60 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku lub dzień przedłożenia oferty przetargowej;

c) przechowywanego w workach o zawartości netto 25 kg lub w dużych workach ważących nie więcej niż 1 500 kg, na których widnieją przynajmniej poniższe informacje szczegółowe, które w stosownych przypadkach mogą być zakodowane:

(i) numer identyfikacyjny zakładu oraz państwo członkowskie produkcji;

(ii) data produkcji;

(iii) data rozpoczęcia przechowywania;

(iv) numer partii towaru;

(v) masa netto; oraz

d) w odniesieniu do którego minimalna ilość będąca przedmiotem wniosków o przyznanie pomocy lub ofert przetargowych objętych przyznawaniem pomocy wynosi 10 ton.

Państwa członkowskie mogą zrezygnować z obowiązku umieszczenia na opakowaniu daty wprowadzenia do magazynu, pod warunkiem że kierownik magazynu podejmie się prowadzenia rejestru, w którym w dniu rozpoczęcia przechowywania zamieszczane są informacje szczegółowe określone w akapicie pierwszym.

VI. Długie włókno lniane

Dopłaty do prywatnego przechowywania przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do długiego włókna lnianego otrzymanego w wyniku całkowitego oddzielenia włókna od zdrewniałych części łodygi, o średniej długości przynajmniej 50 cm po trzepaniu i zebranego w równoległe pasma w wiązkach, arkuszach lub płatach i w odniesieniu do którego minimalna ilość będąca przedmiotem wniosków o przyznanie pomocy lub ofert przetargowych objętych przyznawaniem pomocy wynosi 2 000 kg.

Długie włókna lniane są przechowywane w belach, na których w stosownych przypadkach mogą być zakodowane następujące informacje:

a) numer identyfikacyjny zakładu oraz państwo członkowskie produkcji;

b) data rozpoczęcia przechowywania;

c) masa netto.".

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK Nr II

Masło musi być wyprodukowane ze śmietanki otrzymanej bezpośrednio i wyłącznie z mleka krowiego wyprodukowanego w Unii. Odtłuszczone mleko w proszku musi być wytworzone z mleka krowiego wyprodukowanego w Unii.

Zgodność z akapitem pierwszym nie może być potwierdzona dowodem na to, że masło lub odtłuszczone mleko w proszku zostało wyprodukowane w przedsiębiorstwie zatwierdzonym zgodnie z pkt 1 lit. a), b) i c) części III załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 4 , podlegającym kontrolom sprawdzającym wymogi, o których mowa w akapicie pierwszym, lub innymi stosownymi dowodami stwierdzającymi zgodność z akapitem pierwszym."

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3).
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz.U. L 349 z 29.12.2009, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.