Rozporządzenie delegowane 2024/1473 w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/1768 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklaracji systemów i części składowych wykorzystywanych do zapewniania zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1473

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1473
z dnia 20 lutego 2024 r.
w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/1768 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklaracji systemów i części składowych wykorzystywanych do zapewniania zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 1 , w szczególności jego art. 47 ust. 1 i art. 62 ust. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Francuska wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/1768 2  zawiera ten sam błąd, błędny termin w art. 6 ust. 3 lit. c), w art. 7 ust. 1 lit. c), a także w art. 7 ust. 3 formuła wprowadzająca, zdanie pierwsze i lit. a). Błąd ten ma wpływ na treść tych przepisów.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować francuską wersję językową rozporządzenia delegowanego (UE) 2023/1768. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2024 r.

1 Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1768 z dnia 14 lipca 2023 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklarowania systemów zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej oraz składników zarządzania ruchem lotni- czym/służb żeglugi powietrznej (Dz.U. L 228 z 15.9.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1768/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.