Rozporządzenie delegowane 2022/2497 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 w odniesieniu do okręgów Francji i Zjednoczonego Królestwa w ramach unijnej sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.325.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2497
z dnia 12 października 2022 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 w odniesieniu do okręgów Francji i Zjednoczonego Królestwa w ramach unijnej sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 zawiera wykaz okręgów w ramach sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych ("okręgi FADN") w każdym państwie członkowskim.

(2) Zgodnie z tym załącznikiem obszar Francji dzieli się na 25 okręgów. Do celów rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 Francja wystąpiła z wnioskiem o połączenie okręgów FADN Guadeloupe i Martinique w jeden okręg FADN: Antilles françaises. Wniosek ten jest uzasadniony: gospodarstwa rolne w obu obecnych okręgach FADN mają bardzo podobne typy rolnicze (wysoce wyspecjalizowane w uprawie owoców, w szczególności bananów, a także w produkcji trzciny cukrowej i ogrodnictwie), a połączenie okręgów Guadeloupe i Martinique w jeden okręg FADN zapewni większą liczebność próby z solidniejszymi wynikami w odniesieniu do większej liczby typów rolniczych. Połączenie to powinno zatem zostać odzwierciedlone w wykazie okręgów FADN określonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009.

(3) Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii dane FADN nie będą już gromadzone w tym państwie. Należy zatem usunąć Zjednoczone Królestwo z wykazu okręgów FADN określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009.

(5) Aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na dostosowanie gromadzenia danych dotyczących nowego francuskiego okręgu, zaktualizowany wykaz okręgów FADN przewidziany w niniejszym rozporządzeniu powinien mieć zastosowanie od roku obrachunkowego 2023,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrachunkowego 2023.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1217/2009 wprowadza się następujące zmiany:
1)
wykaz okręgów FADN dotyczący Francji otrzymuje brzmienie:

"Francja

1. Île de France

2. Champagne-Ardenne

3. Picardie

4. Haute-Normandie

5. Centre

6. Basse-Normandie

7. Bourgogne

8. Nord-Pas de Calais

9. Lorraine

10. Alsace

11. Franche-Comté

12. Pays de la Loire

13. Bretagne

14. Poitou-Charentes

15. Aquitaine

16. Midi-Pyrénées

17. Limousin

18. Rhône-Alpes

19. Auvergne

20. Languedoc-Roussillon

21. Provence-Alpes-Côte d'Azur

22. Corse

23. Antilles françaises

24. La Réunion";

2)
skreśla się wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa.
1 Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.