Rozporządzenie delegowane 2022/2287 zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2065 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym, jeśli chodzi o przedłużenie ważności wyłączenia z obowiązku wyładunku turbota w Morzu Czarnym z uwagi na jego wysoką przeżywalność

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.303.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2287
z dnia 12 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2065 ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym, jeśli chodzi o przedłużenie ważności wyłączenia z obowiązku wyładunku turbota w Morzu Czarnym z uwagi na jego wysoką przeżywalność

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ustanowiono obowiązek wyładunku wszystkich połowów gatunków, które są objęte limitami połowowymi. Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obowiązek wyładunku ma zastosowanie do gatunków określających połowy najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Turbot w Morzu Czarnym jest jednym z tych gatunków.

(2) W dniu 20 października 2016 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/87 2  ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym, które przewiduje wyłączenie z uwagi na przeżywalność w odniesieniu do turbota złowionego przy użyciu sieci skrzelowych dennych. Miało ono zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. W dniu 25 sierpnia 2021 r. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2065 3  ustanowiono plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym, który ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

(3) Bułgaria i Rumunia mają bezpośredni interes w zarządzaniu rybołówstwem w odniesieniu do eksploatacji turbota w Morzu Czarnym. W dniu 12 lutego 2021 r. te państwa członkowskie przedłożyły Komisji wspólną rekomendację, w której zwróciły się o przedłużenie ważności planu w zakresie odrzutów i wyłączenia z uwagi na przeżywalność w odniesieniu do turbota złowionego przy użyciu sieci skrzelowych dennych w Morzu Czarnym. W dniu 15 lipca 2021 r. te same państwa członkowskie przedłożyły zaktualizowaną wspólną rekomendację. Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2065 te państwa członkowskie przedłożyły w dniach 29 kwietnia 2022 r. i 10 maja 2022 r. dodatkowe dane dotyczące szacunków przeżywalności w odniesieniu do połowów turbota złowionego przy użyciu sieci skrzelowych dennych w Morzu Czarnym.

(4) Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa 4  ("STECF") ocenił przedstawioną zaktualizowaną wspólną rekomendację i z zadowoleniem przyjął wysiłki podjęte na rzecz przeprowadzenia badania przeżywalności turbota w Morzu Czarnym, które dotyczyło żywotności złowionych osobników. STECF uznał również, że przedstawione dane są cenne dla oceny przeżywalności turbota. Badanie przeprowadzone na wodach bułgarskich i rumuńskich wykazało wysoki wskaźnik żywotności (ponad 80 %) turbota złowionego przy użyciu jednowłóknowych sieci skrzelowych. W tym kontekście STECF stwierdził, że przeżywalność turbota jest wysoka.

(5) W dniu 7 lipca 2022 r. Bułgaria i Rumunia przedłożyły zaktualizowaną wspólną rekomendację w sprawie przedłużenia na okres dwóch lat wyłączenia z obowiązku wyładunku w odniesieniu do turbota w Morzu Czarnym z uwagi na jego wysoką przeżywalność.

(6) Komisja uważa, że dane dotyczące przeżywalności przedstawione we wspomnianym badaniu są wystarczająco wysokie. Należy zatem przedłużyć wyłączenie na mocy art. 15 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2065.

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu, ponieważ środki w nim przewidziane wywierają bezpośredni wpływ na planowanie okresu połowowego dla statków Unii i powiązaną z nim działalność gospodarczą. Zgodnie ze wspólną rekomendacją i biorąc pod uwagę ramy czasowe określone w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, niniejsze rozporządzenie powinno się stosować w późniejszym terminie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2021/2065 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wyłączenie z obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, w odniesieniu do gatunków, co do których dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżyć, ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2024 r. do turbota (Scophthalmus maximus) złowionego przy użyciu sieci skrzelowych dennych (GNS) w Morzu Czarnym.";

2)
w art. 3 uchyla się ustęp 3;
3)
art. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2022 r.

1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/87 z dnia 20 października 2016 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym (Dz.U. L 14 z 18.1.2017, s. 9).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2065 z dnia 25 sierpnia 2021 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym (Dz.U. L 421 z 26.11.2021, s. 14).
4 Ocena wspólnych rekomendacji dotyczących obowiązku wyładunku i rozporządzenia w sprawie środków technicznych (STECF- 22-05)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.