Rozporządzenie delegowane 2022/2238 zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli i wyciągów z nich oraz w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli wydawanych w Ukrainie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.294.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2238
z dnia 22 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli i wyciągów z nich oraz w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących świadectw kontroli wydawanych w Ukrainie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 1 , w szczególności jego art. 38 ust. 8 lit. a) pkt (ii), art. 46 ust. 7 lit. b) oraz art. 57 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306 2  ustanawia przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz przepisy dotyczące świadectwa kontroli.

(2) Zgodnie z art. 5 ust. 3 akapit pierwszy oraz art. 6 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 świadectwo kontroli musi być wydawane i opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną w zintegrowanym skomputeryzowanym systemie weterynaryjnym (system TRACES). W art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 4 tego rozporządzenia przewidziano, odpowiednio, zatwierdzenie części przesyłki jako ekologicznej oraz zatwierdzenie wyciągów ze świadectw kontroli w systemie TRACES kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

(3) Przepisy przejściowe określone w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 przewidują już, że do 30 czerwca 2022 r. świadectwo kontroli może być wydawane w formie papierowej po wypełnieniu w systemie TRACES i wydrukowaniu, a jeżeli świadectwo to zostało wydane w formie papierowej, należy je zatwierdzać w formie papierowej. W przypadku gdy świadectwo kontroli jest wydawane w systemie TRACES i jest opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, może ono zostać zatwierdzone w formie papierowej.

(4) Przepisy przejściowe ustanowione w art. 11 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2306 stanowią, że do 30 czerwca 2022 r. wyciąg ze świadectwa kontroli można również zatwierdzać w formie papierowej po wypełnieniu w systemie TRACES i wydrukowaniu.

(5) Proces rejestracji kwalifikowanej pieczęci elektronicznej przez właściwe organy w państwach członkowskich i w pań

stwach trzecich, a także przez organy kontrolne i jednostki certyfikujące jest w toku. Proces rejestracji trwał dłużej niż oczekiwano i nie został zakończony przed 30 czerwca 2022 r.

(6) Konieczne jest zatem przedłużenie stosowania przepisów przejściowych dotyczących papierowych świadectw kontroli i wyciągów z nich, o których to przepisach mowa w art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym podmiotom sfinalizowanie rejestracji kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

(7) Rosyjska inwazja na Ukrainę 24 lutego 2022 r. stanowi wyjątkowe i bezprecedensowe wyzwanie dla organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane do celów wywozu produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji z Ukrainy do Unii. Ponadto usługi pocztowe w Ukrainie zostały zakłócone.

(8) Zgodnie z art. 11 ust. 1a rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 oraz na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 3 akapit pierwszy tego rozporządzenia do 30 czerwca 2022 r. osoba znajdująca się w Ukrainie upoważniona przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, które nie posługują się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, może sporządzać i przedkładać w systemie TRACES świadectwo kontroli w postaci elektronicznej bez stosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w rubryce 18. Ze względu na nieprzewidywalny czas trwania rosyjskiej inwazji na Ukrainę należy również przedłużyć to odstępstwo.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2306.

(10) Ze względu na wygaśnięcie 30 czerwca 2022 r. okresu przejściowego dla świadectw papierowych i odstępstwa dla Ukrainy niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/2306 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w ust. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

"Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 3 akapit pierwszy do dnia 30 listopada 2022 r. świadectwo kontroli można wydawać w formie papierowej po wypełnieniu w systemie TRACES i wydrukowaniu. Świadectwo w formie papierowej spełnia następujące wymogi:";

2)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. "Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 3 akapit pierwszy do dnia 30 listopada 2022 r. osoba znajdująca się w Ukrainie upoważniona przez organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, które nie posługują się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, może sporządzać i przedkładać w systemie TRACES świadectwo kontroli w postaci elektronicznej bez stosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej w rubryce 18. Takie świadectwo wydaje się, zanim przesyłka, do której się odnosi, opuści Ukrainę.";

3)
w ust. 2 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

"Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 3 do dnia 30 listopada 2022 r. stosuje się następujące zasady:";

4)
w ust. 5 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

"Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 4 do dnia 30 listopada 2022 r. wyciąg ze świadectwa kontroli można zatwierdzać w formie papierowej po wypełnieniu w systemie TRACES i wydrukowaniu. Wyciąg ze świadectwa w formie papierowej spełnia następujące wymogi:".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 sierpnia 2022 r.

1 Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dz.U. L 461 z 27.12.2021, s. 13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.