Rozporządzenie delegowane 2022/2119 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.287.63

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2119
z dnia 13 lipca 2022 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 1 , w szczególności jego art. 23 ust. 16 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić porównywalność arkuszy kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczących różnych ofert finansowania społecznościowego oraz ułatwić właścicielom projektu sporządzanie arkuszy kluczowych informacji inwestycyjnych, należy opracować wspólny model przedstawiania odnośnych informacji. Model ten powinien gwarantować, że właściciele projektów będą przedstawiać informacje w podobnej formie i treści, dopuszczając jednocześnie wymaganą elastyczność, która uwzględnia specyfikę każdej oferty finansowania społecznościowego, biorąc pod uwagę ich charakter, skalę i stopień złożoności.

(2) Aby zapewnić interoperacyjność danych i umożliwić porównywanie informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych z innymi informacjami, w szczególności z informacjami zgłoszonymi zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/2120 2 , każdy arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych powinien zawierać niepowtarzalny identyfikator oferty finansowania społecznościowego, której dotyczy.

(3) Aby właściciele projektów mieli możliwość przedstawiania potencjalnym inwestorom dalszych istotnych informacji, należy umożliwić wstawianie hiperłączy, które powinny być zgodne ze wspólnym modelem. Hiperłącza te nie powinny jednak naruszać wyczerpującego charakteru arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych jako osobnego dokumentu. Z tego względu korzystanie z hiperłączy nie powinno zwalniać właścicieli projektów z obowiązku przedstawiania istotnych informacji w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych w jasny i zrozumiały sposób.

(4) Aby umożliwić potencjalnym inwestorom podejmowanie świadomej decyzji o inwestycji, arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych powinien zawierać szczegółowy i niegeneryczny opis wszystkich istotnych ryzyk związanych z projektem opartym na finansowaniu społecznościowym, ofertą finansowania społecznościowego i właścicielem projektu.

(5) Aby zapewnić porównywalność i jasność informacji finansowych zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych i w ten sposób zwiększyć przejrzystość dla potencjalnych inwestorów, sprawozdania finansowe i informacje finansowe należy przedstawiać zgodnie z powszechnie uznanymi standardami i zasadami.

(6) Gwarancję przejrzystości informacji na temat prowizji, opłat i innych kosztów transakcji, poniesionych przez inwestora przez cały okres realizacji projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych zapewni przedstawienie podziału kosztów bezpośrednich i pośrednich, z wyszczególnieniem kosztów wejścia, kosztów wyjścia, kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu oraz kosztów dodatkowych.

(7) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(8) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 3 .

(9) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 4  skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który swoją opinię wydał w dniu 1 czerwca 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Model arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

1. 
Przedstawiając informacje w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia (UE) 2020/1503, dostawcy usług finansowania społecznościowego korzystają z modelu ustanowionego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się natychmiast po publikacji odpowiedniej oferty finansowania społecznościowego przez dostawcę usług finansowania społecznościowego.
Artykuł  2

Wymogi w zakresie formatu i języka dotyczące modelu arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

1. 
Informacje, o których mowa w art. 1, przedstawia się w sposób łatwy do odczytania oraz wyraża się je w sposób ułatwiający zrozumienie informacji, także przez potencjalnych inwestorów niedoświadczonych, oraz biorąc pod uwagę potencjalne trudności z ich zrozumieniem wynikające z charakteru, skali i stopnia złożoności oferty finansowania społecznościowego.
2. 
W arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych należy wyrażać się w sposób jasny i zwięzły oraz unikać terminów technicznych, jeżeli zamiast nich można użyć sformułowań z języka niespecjalistycznego.
Artykuł  3

Identyfikator oferty finansowania społecznościowego

1. 
Arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych zawiera standardowy, trwały i niepowtarzalny identyfikator odpowiedniej oferty finansowania społecznościowego.
2. 
Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, jest wynikiem zestawienia poniższych elementów w następującej kolejności:
a)
identyfikator podmiotu prawnego (kod LEI) dostawcy usług finansowania społecznościowego zgodny z normą ISO 17442;
b)
kod złożony z ośmiu znaków numerycznych, generowany wewnętrznie przez dostawcę usług finansowania społecznościowego i niepowtarzalny dla każdej oferty finansowania społecznościowego opublikowanej przez dostawcę usług finansowania społecznościowego.
3. 
Identyfikator utworzony zgodnie ust. 2 nie podlega zmianom po modyfikacji arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych wynikającej z:
a)
tłumaczenia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych na różne języki zgodnie z art. 23 ust. 4 i 13 rozporządzenia (UE) 2020/1503;
b)
aktualizacji arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zgodnie z art. 23 ust. 8 i 12 rozporządzenia (UE) 2020/1503;
c)
innych nieistotnych zmian informacji zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Artykuł  4

Wybór terminów w modelu arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

Jeżeli model arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych ustanowiony w załączniku umożliwia wybór terminów lub wyrażeń, wyboru takiego należy dokonać w sposób następujący:

a)
wyrażenia "docelowa kwota kapitału" lub "pozyskiwanie kapitału" stosuje się w odniesieniu do ofert finansowania społecznościowego dotyczących udziałowych zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego;
b)
wyrażenia "docelowa kwota środków finansowych" lub "pożyczanie środków finansowych" stosuje się w odniesieniu do ofert finansowania społecznościowego związanych z pożyczkami, zbywalnymi papierami wartościowymi o charakterze nieudziałowym lub instrumentami hybrydowymi;
c)
terminy "zbywalne papiery wartościowe" lub "instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego" stosuje się zgodnie z rodzajem oferowanych instrumentów.
Artykuł  5

Korzystanie z hiperłączy w modelu arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

1. 
Arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych może zawierać hiperłącza, jak określono w modelu przedstawionym w załączniku.
2. 
Hiperłącza mają charakter uzupełniający w stosunku do podanych informacji i nie zastępują informacji, chyba że w modelu wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. 
Hiperłącza muszą być zgodne z informacjami przedstawionymi w innych częściach arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, a zasoby zewnętrzne, do których odnoszą się hiperłącza, muszą być swobodnie i łatwo dostępne.
Artykuł  6

Rodzaje głównych ryzyk związanych z ofertą finansowania społecznościowego

1. 
Informacje na temat rodzajów głównych ryzyk związanych z ofertą finansowania społecznościowego podaje się w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych dotyczącym tej oferty zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w części C załącznika. W stosownych przypadkach ujawnia się także inne ryzyka.
2. 
Opis ryzyk związanych z ofertą finansowania społecznościowego musi odnosić się do tej konkretnej oferty i być sporządzany wyłącznie na rzecz potencjalnych inwestorów oraz nie może zawierać uogólniających sformułowań na temat ryzyk inwestycyjnych ani ograniczać odpowiedzialności właściciela projektu czy jakichkolwiek osób działających w jego imieniu.
Artykuł  7

Wskaźniki finansowe, sprawozdania finansowe i informacje finansowe w modelu arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych

Sprawozdania finansowe i informacje finansowe, o których mowa w modelu arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych ustanowionym w załączniku, przedstawia się odpowiednio zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (IFRS) lub ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP).

Artykuł  8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

MODEL ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH

Niniejsza oferta finansowania społecznościowego nie została zweryfikowana ani zatwierdzona przez [właściwe organy - proszę podać pełną nazwę właściwego(-ych) organu(-ów)] ani Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
Niewykluczone, że adekwatność Państwa doświadczenia i wiedzy nie została poddana ocenie przed udzieleniem Państwu dostępu do niniejszej inwestycji.
Dokonując niniejszej inwestycji, przejmują Państwo pełne ryzyko związane z tą inwestycją, w tym ryzyko częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestycja w niniejszy projekt oparty na finansowaniu społecznościowym wiąże się z ryzykami, w tym z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych pieniędzy. Państwa inwestycja nie jest objęta systemami gwarancji depozytów ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE (1). Państwa inwestycja nie jest także objęta systemami rekompensat dla inwestorów ustanowionymi zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 97/9/WE (2).

Mogą Państwo nie uzyskać żadnego zwrotu ze swojej inwestycji.
Nie jest to produkt oszczędnościowy i radzimy, aby w projekty oparte na finansowaniu społecznościowym nie inwestowali Państwo więcej niż 10 % wartości Państwa majątku netto.
Sprzedaż instrumentów inwestycyjnych w momencie, w którym sobie tego Państwo życzą, może nie być możliwa.
Nawet jeżeli sprzedaż taka będzie możliwa, może niemniej jednak wiązać się ze stratami.
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 149).
(2) Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22).
Okres namysłu przed zawarciem umowy dla inwestorów niedoświadczonych

Inwestorzy niedoświadczeni korzystają z okresu namysłu, w którym mogą w dowolnym momencie wycofać swoją ofertę inwestycyjną lub oświadczenie o wyrażeniu zainteresowania ofertą finansowania społecznościowego bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kary. Okres namysłu rozpoczyna się z chwilą, gdy potencjalny inwestor niedoświadczony złoży ofertę inwestycyjną lub oświadczenie o wyrażeniu zainteresowania, a wygasa po czterech dniach kalendarzowych od złożenia oferty lub oświadczenia.

[Tutaj proszę podać sposoby, w jakie inwestorzy niedoświadczeni mogą wykonać swoje prawo do wycofania się w okresie namysłu, wraz z informacjami dotyczącymi tego procesu i jego konsekwencji.]
Ogólny zarys oferty finansowania społecznościowego
Identyfikator ofertyIdentyfikator oferty określony w art. 3
Właściciel projektu oraz nazwa projektu
Rodzaj oferty i rodzaj instrumentu
Kwota docelowaKwota docelowa i waluta oferty finansowania społecznościowego, w tym równoważna wartość w euro i data kursu wymiany, jeżeli w ofercie finansowania społecznościowego przewiduje się walutę inną niż euro.
TerminDzień, w którym oferta zostanie zamknięta dla potencjalnych inwestorów.

Część A: Informacje na temat właściciela(-i) projektu oraz na temat projektu opartego na finansowaniu społecznościowym

a)Właściciel projektu i projekt oparty na finansowaniu społecznościowym (1)

[Proszę uzupełnić niniejszą sekcję, w stosownych przypadkach podając informacje wskazane poniżej.]

Nazwa: firma (nazwa prawna) właściciela projektu, kraj założenia/rejestracji i numer rejestracji

Forma prawna: forma prawna

Dane kontaktowe: strona internetowa, adres siedziby statutowej, adres e-mail i numer telefonu

Własność: data ostatniej zmiany prawa własności oraz krótki opis struktury własnościowej

właściciela projektu, a w stosownych przypadkach - projektu. Informacje te można przedstawić w formie diagramu (2).

Zarządzanie: krótki opis organów zarządzających właściciela projektu. Można zamieścić hiperłącze do

curricula vitae członków organów zarządzających, jeżeli są one dostępne i uznano je za odpowiednie.

b)Odpowiedzialność za informacje przedstawione w niniejszym arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych

"Właściciel projektu oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy żadne informacje nie zostały pominięte ani w sposób istotny nie wprowadzają w błąd, ani nie są niedokładne. Właściciel projektu jest odpowiedzialny za przygotowanie niniejszego arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych".

[Proszę uzupełnić niniejszą sekcję, wymieniając osoby fizyczne i prawne odpowiedzialne za informacje podane w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych zgodnie z prawem krajowym. W przypadku osób fizycznych, takich jak członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych właściciela projektu, należy wskazać ich imiona i nazwiska oraz funkcje. W przypadku osób prawnych należy podać ich firmy (nazwy prawne) i siedziby statutowe.]

"Oświadczenie powyższej osoby [każdej z powyższych osób] dotyczące jej [ich] odpowiedzialności za informacje podane w niniejszym arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych na podstawie art. 23 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503* (3) stanowi [załącznik [A] do niniejszego dokumentu (4)]".

c)Działalność podstawowa właściciela projektu; oferowane przez właściciela projektu produkty lub usługi

Krótki opis charakteru obecnej działalności podstawowej i osiągnięć biznesowych właściciela projektu, w tym, w stosownych przypadkach, krótka prezentacja strategii i wytworzonej wartości dodanej.

d)Hiperłącze do najnowszego sprawozdania finansowego właściciela projektu

W dostępnym zakresie umieszcza się hiperłącze do najnowszego sprawozdania finansowego właściciela projektu. Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało zbadane, można umieścić także hiperłącze do odpowiedniego sprawozdania (sprawozdań) z badania.

Jeżeli najnowsze sprawozdanie finansowe nie jest dostępne, należy wyraźnie wspomnieć o tym fakcie. Można przedstawić przyczyny takiego braku dostępności. Tylko wówczas, gdy najnowsze sprawozdanie finansowe nie jest dostępne, można zamiast niego umieścić hiperłącze do aktualnego bilansu właściciela projektu, jeżeli jest dostępny. Jeżeli między właścicielem projektu a inwestorami pośredniczy spółka celowa, powyższe informacje można przedstawić także w odniesieniu do spółki celowej.

e)Kluczowe roczne finansowe dane liczbowe i wskaźniki finansowe właściciela projektu za ostatnie trzy lata

Prezentacja kluczowych rocznych finansowych danych liczbowych i wskaźników finansowych takich jak:

(i) obrót;

(ii) roczny zysk netto;

(iii) aktywa ogółem;

(iv) marże zysku brutto, zysku operacyjnego i zysku netto;

(v) zadłużenie netto; stosunek kapitału obcego do kapitału własnego;

(vi) wskaźnik płynności szybkiej; wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia;

(vii) wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA);

(viii) stopa zwrotu z kapitału własnego;

(ix) stosunek wartości niematerialnych i prawnych do aktywów ogółem.

f)Opis projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, w tym celu i głównych cech projektu Opis projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, w tym celu i głównych cech projektu oraz planowanego przeznaczenia pozyskanych środków finansowych.

__________________

(1) Bez uszczerbku dla obowiązku dostarczenia informacji wymienionych w niniejszej sekcji właściciel projektu może w tej sekcji zamieścić także swoje logo.

(2) W sytuacji, gdy na przykład właściciel projektu jest częścią grupy, w diagramie można przedstawić strukturę grupy oraz pozycję właściciela projektu w jej obrębie.

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz.U. L 347 z 20.10.2020, s. 1).

(4) Oświadczenie każdej osoby odpowiedzialnej musi być zgodne z art. 23 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2020/1503.

Część B: Główne cechy procesu finansowania społecznościowego oraz warunki [pozyskania kapitału] lub [zaciągnięcia pożyczki środków finansowych]

a)Minimalna [docelowa kwota kapitału, który ma być pozyskany] lub [minimalna docelowa kwota środków finansowych, które mają zostać pożyczone] w jednej ofercie finansowania społecznościowego [Kwota i waluta]

Liczba ofert (publicznych lub niepublicznych), które zostały już zakończone przez właściciela projektu lub dostawcę finansowania społecznościowego w odniesieniu do niniejszego projektu opartego na finansowaniu społecznościowym

Rodzaj oferty i oferowane instrumentyData zakończeniaKwota [pozyskana/pożyczona] i kwota docelowa (w tym wartość równoważna w euro i data kursu wymiany w przypadku walut innych niż euro)Inne istotne informacje, jeżeli dotyczy
b)Termin osiągnięcia [docelowej kwoty kapitalu, który ma być pozyskany] lub [docelowej kwoty środków finansowych, które mają zostać pożyczone]:

[Dzień, w którym oferta zostanie zamknięta dla potencjalnych inwestorów.]

c)Informacje na temat konsekwencji niepowodzenia [w pozyskaniu docelowej kwoty kapitału] lub [w zaciągnięciu pożyczki środków finansowych w docelowej wysokości] w terminie

Informacje na temat konsekwencji związanych z procesem finansowania społecznościowego i udziałów kapitałowych inwestorów, jeżeli w ofercie finansowania społecznościowego nie zostanie osiągnięta docelowa kwota minimalna, w tym informacje:

(i) czy oferta finansowania społecznościowego i zobowiązania inwestorów zostałyby odwołane;

(ii) czy jakiekolwiek kwoty wpłacone przez inwestorów zostałyby zwrócone, a jeśli tak, to w jaki sposób i kiedy;

(iii) czy inwestorzy ponieśliby jakiekolwiek opłaty lub wydatki w wyniku nieosiągnięcia przez ofertę kwoty docelowej.

d)Maksymalna kwota oferty, jeżeli różni się od [docelowej kwoty kapitału] lub [docelowej kwoty środków finansowych], o której mowa w lit. a)

Maksymalna kwota i waluta oferty (w tym wartość równoważna w euro w przypadku walut innych niż euro), jeżeli taka kwota różni się od [docelowej kwoty kapitału] lub [docelowej kwoty środków finansowych].

e)Kwota środków własnych przeznaczonych przez właściciela projektu na projekt oparty na finansowaniu społecznościowym

Wskazanie, czy główni akcjonariusze lub udziałowcy lub członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych właściciela projektu zainwestowali w zaoferowane instrumenty, przystąpili do subskrypcji na nie lub zobowiązali się do zainwestowania w nie lub przystąpienia do subskrypcji na nie oraz kwota tych instrumentów, ujęta jako odsetek w odniesieniu do docelowej kwoty oferty.

f)Zmiana struktury kapitału lub pożyczek właściciela projektu w związku z ofertą finansowania społecznościowego

Opis zmian, które nastąpią w strukturze kapitału i zadłużenia właściciela projektu w konsekwencji oferty finansowania społecznościowego.

Część C: Czynniki ryzyka

Przedstawienie głównych ryzyk
Proszę uzupełnić niniejszą sekcję, opisując główne ryzyka związane z projektem opartym na finansowaniu
społecznościowym według rodzajów głównych ryzyk przedstawionych poniżej.
Poniższy wykaz rodzajów głównych ryzyk nie ma charakteru wyczerpującego. W tej części należy również opisać każde
inne główne ryzyko związane z projektem opartym na finansowaniu społecznościowym, ofertą finansowania
społecznościowego, właścicielem projektu, zbywalnymi papierami wartościowymi oraz instrumentami dopuszczonymi
na potrzeby finansowania społecznościowego lub pożyczkami.
Rodzaj 1 - Ryzyko projektu
Ryzyka, które są nieodłącznie związane z projektem i które mogą spowodować niepowodzenie w jego realizacji. Ryzyka te
mogą obejmować w szczególności:
(i) zależności związane z projektem, takie jak finansowanie, prawo, licencjonowanie, prawa autorskie;
(ii) wystąpienie niekorzystnych scenariuszy o negatywnym wpływie;
(iii) postęp technologiczny konkurentów lub konkurencyjnych produktów;
(iv) ryzyka związane z właścicielem projektu.
Rodzaj 2 - Ryzyko sektorowe
Ryzyka, które są nieodłącznie związane z konkretnym sektorem. Takie ryzyka mogą być spowodowane na przykład zmianą
sytuacji makroekonomicznej, spadkiem popytu w sektorze, w którym realizowany jest projekt oparty na finansowaniu
społecznościowym, oraz zależnościami od innych sektorów.
Sektor, w którym realizowany jest projekt, należy opisać przy użyciu klasyfikacji, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (5).
Rodzaj 3 - Ryzyko niewykonania zobowiązania
Ryzyko, że projekt lub właściciel projektu może stać się przedmiotem postępowania upadłościowego lub innych
postępowań w związku z niewypłacalnością, oraz ryzyko wystąpienia innych zdarzeń dotyczących projektu lub właściciela
projektu, które mogą przynieść inwestorom stratę inwestycji.
Takie ryzyka mogą być spowodowane przez szereg czynników, w tym:
a) (istotną) zmianę warunków makroekonomicznych;
b) niewłaściwe zarządzanie;
c) brak doświadczenia;
d) oszustwo;
e) finansowanie nieprzystające do celu biznesowego;
f) niepomyślne wprowadzenie produktu na rynek;
g) brak przepływu środków pieniężnych.
Rodzaj 4 - Ryzyko niższych lub opóźnionych zwrotów lub ich braku
Ryzyko, że zwrot będzie niższy od oczekiwanego lub opóźniony, lub ryzyko, że w ramach projektu nie zostaną
zrealizowane płatności kapitału lub odsetek.
Rodzaj 5 - Ryzyko awarii platformy
Ryzyko, że platforma finansowania społecznościowego nie będzie w stanie świadczyć usług czasowo lub na stałe.
Rodzaj 6 - Ryzyko braku płynności inwestycji
Ryzyko, że inwestorzy nie będą mogli sprzedać swojej inwestycji.
Rodzaj 7 - Inne ryzyka
Ryzyka, które znajdują się m.in. poza kontrolą właściciela projektu, takie jak ryzyka polityczne i regulacyjne.

_______________

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

Część D: Informacje dotyczące oferty zbywalnych papierów wartościowych oraz instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego

a)Łączna kwota i rodzaj [zbywalnych papierów wartościowych] lub [instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego], które mają być oferowane

Należy podać następujące informacje:

(i) opis rodzaju i klasy instrumentów, które mają być oferowane;

(ii) w stosownych przypadkach liczbę instrumentów, które mają być oferowane, ich nominał, walutę i warunki;

(iii) względne uprzywilejowanie instrumentów w strukturze kapitału emitenta w przypadku niewypłacalności, w tym również - w stosownych przypadkach - informacje na temat kolejności i podporządkowania papierów wartościowych.

b)Cena subskrypcji

Cena, po której [zbywalne papiery wartościowe] lub [instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego] będą oferowane. W stosownych przypadkach w tej sekcji należy także wskazać minimalną kwotę subskrypcji na inwestora.

c)Czy akceptowana jest nadsubskrypcja i w jaki sposób odbywa się przydział w przypadku jej wystąpienia
d)Warunki subskrypcji i płatności

W tej sekcji należy zamieścić jasny opis warunków subskrypcji, w tym przekazanie ceny subskrypcji, oraz procesu płatności, w tym informacje na temat terminów i metod.

W tej sekcji można także zamieścić hiperłącze do opisu procesu subskrypcji i instrukcji dotyczących subskrypcji.

e)Przechowywanie i dostarczanie inwestorom [zbywalnych papierów wartościowych] lub [instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego]

W tej sekcji należy określić datę dostawy (lub, jeżeli nie można podjąć takiego wiążącego zobowiązania, najpóźniejszą możliwą datę dostawy) oraz proces dostawy odpowiednich instrumentów (w tym wszelkich zabezpieczeń dotyczących danych instrumentów), jak również podać nazwę i dane kontaktowe (w tym adres e-mail) emitenta lub jego agenta.

Jeżeli dostawca usług finansowania społecznościowego nie świadczy usług przechowywania, należy zamieścić wyraźne oświadczenie w tym względzie.

W tej sekcji należy podać dane identyfikacyjne, numer rejestracji i dane kontaktowe depozytariusza. Należy zaznaczyć, czy depozytariuszowi należą się jakiekolwiek opłaty od inwestora.

f)Informacje dotyczące gwarancji lub zabezpieczenia, którymi zabezpieczona jest inwestycja

(w stosownych przypadkach)

(i) Czy [gwarant] lub [podmiot udzielający zabezpieczenia] jest osobą prawną?

(ii) Dane identyfikacyjne, forma prawna i dane kontaktowe [gwaranta] lub [podmiotu udzielającego zabezpieczenia].

(iii) Informacje o charakterze i warunkach [gwarancji] lub [zabezpieczenia] (w tym o ich kolejności).

g)Informacje dotyczące wiążącego zobowiązania do odkupu [zbywalnych papierów wartościowych] lub [instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego] (w stosownych przypadkach)

Opis zasad odkupu

W tej sekcji należy przedstawić jasne i zwięzłe informacje dotyczące wszelkich zobowiązań do odkupu.

W stosownych przypadkach można przedstawić bardziej szczegółowe informacje przy użyciu hiperłącza.

Termin odkupu

Opis warunków uczestnictwa w odkupie (w tym wszelkich obowiązujących terminów).

h)Informacje o wysokości oprocentowania i terminach zapadalności

Sekcja ta ma zastosowanie do zbywalnych papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym (takich jak obligacje) lub instrumentów hybrydowych (takich jak obligacje zamienne na akcje).

Nominalna wysokość oprocentowania:

Należy jasno określić nominalną roczną wysokość oprocentowania. Ponadto w tej sekcji należy zamieścić zwięzłe objaśnienie metody wykorzystywanej do obliczania tej wysokości lub hiperłącze do strony internetowej dostawcy usług finansowania społecznościowego zawierającej takie objaśnienie.

Roczną wysokość oprocentowania podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i w następującym preferowanym formacie:

[*] % rocznie (obliczona z wykorzystaniem metody [podać zastosowaną metodę obliczania]); lub, jeżeli wysokość oprocentowania jest zmienna, zwięzłą informację na temat kluczowych czynników branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości oprocentowania (np. stopa oprocentowania depozytów międzybankowych w euro (EURIBOR) plus X %) oraz na temat jej obliczania.

Data, od której odsetki stają się należne:

Terminy wymagalności płatności odsetek:

Termin zapadalności (w tym spłaty przejściowe, w stosownych przypadkach):

Mająca zastosowanie stopa zwrotu:

Stopę zwrotu oblicza się jako stopę roczną oraz zgodnie z metodą wykorzystywaną do obliczania rocznej nominalnej wysokości oprocentowania i podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Należy także zwięźle podać kluczowe założenia, na których opierają się obliczenia stopy zwrotu.

Część E: Informacje dotyczące spółki celowej

a)Czy między właścicielem projektu a inwestorem pośredniczy spółka celowa?

Tak/nie

b)Dane kontaktowe spółki celowej

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi "tak", w tej sekcji należy określić dane identyfikacyjne, formę prawną i siedzibę statutową spółki celowej.

Część F: Prawa inwestorów

[Zgodnie z art. 23 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2020/1503, w przypadku instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego, jeżeli informacje wymagane zgodnie z częścią F niniejszego załącznika przekraczają w wersji papierowej jedną stronę formatu A4, pozostałą część przedstawia się w załączniku do arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych.]

a)Kluczowe prawa związane ze [zbywalnymi papierami wartościowymi] lub z [instrumentami dopuszczonymi na potrzeby finansowania społecznościowego]

Krótki opis kluczowych praw związanych z instrumentami, pogrupowanych według rodzajów takich jak:

(i) prawa do dywidendy;

(ii) prawa głosu;

(iii) prawa dostępu do informacji;

(iv) prawa pierwokupu w ofertach subskrypcji instrumentów tej samej klasy;

(v) prawo do udziału w zyskach emitenta;

(vi) prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji;

(vii) prawa umorzenia;

(viii) prawa zamiany;

(ix) wspólne prawa wyjścia w przypadku wystąpienia zdarzenia operacyjnego (np. zmiana właściciela pakietu kontrolnego, prawa do sprzedaży łącznej z akcjonariuszem/udziałowcem większościowym).

Można umieścić hiperłącze do aktu założycielskiego właściciela projektu lub innych istotnych dokumentów prawnych wraz z odniesieniami do numerów istotnych artykułów lub sekcji.

b) oraz c)Ograniczenia, którym podlegają [zbywalne papiery wartościowe] lub [instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego] oraz ograniczenia w przenoszeniu instrumentów

W tej sekcji należy zamieścić opis umów wspólników/akcjonariuszy lub innych porozumień uniemożliwiających lub ograniczających zbywalność instrumentów, takich jak klauzule ograniczające prawo do sprzedaży instrumentów (na przykład klauzule zatwierdzenia lub klauzule tymczasowej niezbywalności).

W tej sekcji należy także zamieścić opis innych ograniczeń, którym podlegają instrumenty, takich jak klauzule przymusowego zbycia (na przykład klauzule wykluczenia, klauzule odkupu, wspólny obowiązek wyjścia w przypadku zmiany właściciela pakietu kontrolnego, zobowiązania do sprzedaży łącznej z akcjonariuszem/ udziałowcem większościowym), określając w szczególności warunki finansowe takich zbyć.

d)Możliwości wyjścia z inwestycji przez inwestora
e)W przypadku instrumentów udziałowych - podział kapitału i praw głosu przed podwyższeniem kapitału w wyniku oferty i po tym podwyższeniu (przy założeniu, że subskrypcja obejmie wszystkie [zbywalne papiery wartościowe] lub [instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego])
Przy określaniu podziału kapitału i praw głosu przed podwyższeniem kapitału w wyniku oferty i po tym podwyższeniu należy podać następujące informacje dotyczące każdej klasy kapitału podstawowego:
(i) łączny kapitał zakładowy emitenta;

(ii) liczbę udziałów wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nie w pełni opłaconych; oraz (iii) wartość nominalną udziałów lub wskazanie, że udziały nie mają wartości nominalnej.

Jeżeli istnieją udziały, które nie reprezentują kapitału, należy podać liczbę i główne cechy takich udziałów.

Część G: Ujawnienie informacji dotyczących pożyczek

a)Charakter, okres i inne istotne warunki pożyczki
b)Mająca zastosowanie wysokość oprocentowania lub w stosownych przypadkach inne świadczenia na rzecz inwestora

Należy jasno określić mającą zastosowanie roczną wysokość oprocentowania. Ponadto w tej sekcji należy zamieścić zwięzłe objaśnienie metody wykorzystywanej do obliczania tej wysokości lub hiperłącze do strony internetowej dostawcy usług finansowania społecznościowego zawierającej takie objaśnienie.

Roczną wysokość oprocentowania podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i w następującym preferowanym formacie:

[*] % rocznie (obliczona z wykorzystaniem metody [podać zastosowaną metodę obliczania]); lub, jeżeli wysokość oprocentowania jest zmienna, zwięzłą informację na temat kluczowych czynników branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości oprocentowania (np. EURIBOR plus X %) oraz na temat jej obliczania.

c)Środki ograniczania ryzyka, w tym istnienie podmiotów udzielających zabezpieczenia lub gwarantów lub innych rodzajów gwarancji
d)Harmonogram spłaty kwoty głównej i odsetek

Jeżeli dozwolona jest spłata z góry z inicjatywy właściciela projektu lub pożyczkodawcy, należy ją opisać, określając warunki spłaty.

e)Wszelkie przypadki niewykonania zobowiązań z tytułu umów kredytowych przez właściciela projektu w ciągu ostatnich pięciu lat

[Do celów niniejszej sekcji stosuje się definicję niewykonania zobowiązania określoną w art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2115 (6).

f)Obsługa pożyczki (w tym sytuacje, gdy właściciel projektu nie wykonuje swoich obowiązków)

W niniejszej sekcji należy określić podmiot (w tym jego firmę (nazwę prawną), numer rejestracji i miejsce rejestracji, siedzibę statutową i dane kontaktowe) odpowiedzialny za obsługę pożyczki oraz przedstawić zwięzłe informacje dotyczące jego polityki obsługi, w tym informacje na temat procedur stosowanych w przypadku niewykonania zobowiązań w ramach pożyczki. Można zamieścić hiperłącze do właściwej strony lub dokumentu zawierającego szczegółową politykę obsługi.

________________

(6) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2115 z dnia 13 lipca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania współczynników niewykonania zobowiązań z tytułu pożyczek oferowanych na platformie finansowania społecznościowego (zob. s. 33 niniejszego Dziennika Urzędowego).

Część H: Opłaty, informacje i prawne mechanizmy dochodzenia roszczeń

a)Opłaty i koszty poniesione przez inwestorów w związku z inwestycją (w tym koszty administracyjne wynikające ze sprzedaży instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego) W tej sekcji należy zamieścić przedstawić w formie tabeli wszystkie bezpośrednie i pośrednie opłaty, prowizje, koszty i obciążenia poniesione przez inwestorów w związku z inwestycją oraz wyjściem z niej.

Jeżeli podano kwoty w euro (lub innej właściwej walucie) oraz wartości procentowe, należy je obliczać w ujęciu rocznym dla hipotetycznej inwestycji w wysokości 10 000 EUR.

Opłaty, obciążenia i inne kosztyw euro (lub innej właściwej walucie)jako odsetek łącznej kwoty inwestycjiPrzykłady

(nie wyczerpują wszystkich możliwości)

JednorazoweKoszty wejścia (proszę podać szczegółowe informacje)[...] EUR[...] %Koszty poniesione przez inwestora przy wejściu w inwestycję. Koszty te obejmują koszty związane z subskrypcją dokonaną przez inwestora (takie jak opłaty notarialne, obciążenia początkowe i opłaty skarbowe) oraz koszty związane z aktywami bazowymi (takie jak wynagrodzenie za znalezienie i opłaty pośredników, opłaty notarialne, podatki od nieruchomości i inne podatki od nabycia)
Koszty wyjścia (proszę podać szczegółowe informacje)[...] EUR[...] %Koszty poniesione przez inwestora przy wyjściu z inwestycji w momencie zapadalności (takie jak wynagrodzenie za znalezienie i opłaty pośredników, opłaty notarialne, podatki od nieruchomości i inne podatki od nabycia, wydatki związane z likwidacją)
Bieżące[...] EUR[...] %Koszty poniesione przez inwestora w okresie utrzymywania inwestycji (takie jak opłaty za przechowywanie i zarządzanie,

wynagrodzenie za badanie sprawozdań finansowych i opłaty z tytułu obsługi prawnej, bieżące podatki związane z inwestycją lub aktywami bazowymi)

DodatkoweOpłaty za wyniki/ Premie motywacyjne (proszę podać szczegółowe informacje)[...] EUR[...] %Opłaty, które inwestor uiszcza właścicielowi (właścicielom) projektu, jeżeli spełnione są określone parametry skuteczności
Inne koszty dodatkowe (proszę podać szczegółowe informacje)[...] EUR[...] %Wynagrodzenie za znalezienie, opłaty za refinansowanie, opłaty transakcyjne (w zakresie nieuwzględnionym w opłatach jednorazowych)
b)Gdzie i w jaki sposób można bezpłatnie uzyskać dodatkowe informacje dotyczące projektu opartego na finansowaniu społecznościowym, właściciela projektu [i - w stosownych przypadkach - spółki celowej]
c)W jaki sposób i do kogo inwestor może skierować skargę dotyczącą inwestycji lub postępowania właściciela projektu lub dostawcy usług finansowania społecznościowego

W postaci skróconej należy podać następujące informacje:

(i) kroki, jakie należy podjąć w celu złożenia skargi dotyczącej inwestycji lub postępowania właściciela projektu lub dostawcy usług finansowania społecznościowego;

(ii) hiperłącze do właściwej strony internetowej i formularza do składania takich skarg;

(iii) aktualny adres strony internetowej lub adres e-mail, na który można składać takie skargi.

1 Dz.U. L 347 z 20.10.2020, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2120 z dnia 13 lipca 2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do standardów i formatów danych, wzorów i procedur na potrzeby zgłaszania informacji dotyczących projektów finansowanych za pośrednictwem platform finansowania społecznościowego (zob. s. 76 niniejszego Dziennika Urzędowego).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.