Rozporządzenie delegowane 2022/2116 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających środki i procedury na potrzeby planów ciągłości działania dostawców usług finansowania społecznościowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.287.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2116
z dnia 13 lipca 2022 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających środki i procedury na potrzeby planów ciągłości działania dostawców usług finansowania społecznościowego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 1 , w szczególności jego art. 12 ust. 16 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić odpowiednią harmonizację w całej Unii środków i procedur na potrzeby planu ciągłości działania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) 2020/1503, należy określić środki i procedury na potrzeby takiego planu.

(2) W celu należytego ograniczenia ryzyka związanego z zaprzestaniem świadczenia usług krytycznych plan ciągłości działania powinien zapewniać dalsze świadczenie usług krytycznych, w tym usług zlecanych osobom trzecim na zasadzie outsourcingu, pomimo upadłości dostawcy usług finansowania społecznościowego lub osoby trzeciej, której zlecono świadczenie usług krytycznych na zasadzie outsourcingu.

(3) Biorąc pod uwagę szerokie spektrum zdarzeń mogących wywrzeć negatywny wpływ na świadczenie usług krytycznych, plan ciągłości działania powinien odnosić się do sytuacji skutkujących powstaniem poważnego uchybienia lub poważnego przypadku niewykonania zobowiązania w związku ze świadczeniem usług krytycznych.

(4) Aby zapewnić skuteczność planu ciągłości działania, należy określić minimalną treść środków i procedur na potrzeby planu ciągłości działania.

(5) Należy określić ograniczoną liczbę terminów technicznych. Ustanowienie definicji tych terminów technicznych jest konieczne, aby zapewnić jednolite stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia, a tym samym aby przyczynić się do ustanowienia jednolitego zbioru przepisów dotyczących unijnych dostawców usług finansowania społecznościowego. Wspomniane definicje służą wyłącznie określeniu zobowiązań dostawców usług finansowania społecznościowego, a ich zakres powinien być ściśle ograniczony do celów związanych z ułatwieniem odpowiedniego zrozumienia przepisów niniejszego rozporządzenia.

(6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(7) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 2 .

(8) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 3  skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który swoją opinię wydał w dniu 1 czerwca 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)
"usługi krytyczne" oznaczają usługi operacyjne i biznesowe, w przypadku których uchybienie lub niewykonanie zobowiązania w związku z ich świadczeniem istotnie utrudniłoby możliwość dalszego przestrzegania przez dostawcę usług finansowania społecznościowego przepisów rozporządzenia (UE) 2020/1503 lub odbiłoby się niekorzystnie na jego wynikach finansowych lub na niezawodności bądź ciągłości świadczonych przez niego usług finansowania społecznościowego i prowadzonych przez niego działań związanych z finansowaniem społecznościowym, w szczególności względem jego klientów;
b)
"upadłość" oznacza wszelkie postępowanie upadłościowe lub przedupadłościowe przewidziane w mającym zastosowanie prawie krajowym lub wszelką poważną przerwę w działalności;
c)
"poważna przerwa w działalności" oznacza poważne uchybienie lub poważny przypadek niewykonania zobowiązania, które w znacznym stopniu ograniczają możliwość świadczenia usług krytycznych.
Artykuł  2

Minimalna treść planu ciągłości działania

1. 
Dostawcy usług finansowania społecznościowego opracowują szczegółowy plan ciągłości działania odnoszący się do ryzyka związanego z ich upadłością ("plan ciągłości działania").
2. 
Plan ciągłości działania zawiera:
a)
środki i procedury służące zapewnieniu ciągłości świadczenia usług krytycznych związanych z istniejącymi inwestycjami;
b)
środki i procedury służące zapewnieniu należytego zarządzania umowami między dostawcą usług finansowania społecznościowego a jego klientami oraz należytego zarządzania najważniejszymi danymi dotyczącymi działalności.
Artykuł  3

Ciągłość świadczenia usług krytycznych

1. 
Plan ciągłości działania zapewnia dalsze świadczenie usług krytycznych, w tym usług zlecanych osobom trzecim na zasadzie outsourcingu, pomimo upadłości dostawcy usług finansowania społecznościowego lub osoby trzeciej, której zlecono świadczenie usług krytycznych na zasadzie outsourcingu.
2. 
Środki przewidziane w planie ciągłości działania należy dostosować do modelu biznesowego dostawcy usług finansowania społecznościowego i muszą one obejmować zasady zapewniające ciągłość świadczenia usług krytycznych poprzez zlecenie realizacji części takich usług krytycznych lub wszystkich tego rodzaju usług podmiotowi będącemu osobą trzecią na zasadzie outsourcingu.
3. 
Plan ciągłości działania zawiera postanowienia dotyczące:
a)
powiadamiania klientów o upadłości dostawcy usług finansowania społecznościowego;
b)
dostępu klientów do informacji dotyczących ich inwestycji;
c)
w stosownych przypadkach, dalszej obsługi niespłaconych pożyczek;
d)
w stosownych przypadkach, dalszego świadczenia usług płatniczych, o których mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) 2020/1503, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 5 tego artykułu;
e)
w stosownych przypadkach, przekazywania informacji o zasadach przechowywania aktywów, o których mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) 2020/1503.
Artykuł  4

Należyte zarządzanie umowami

1. 
Biorąc pod uwagę charakter, skalę i stopień złożoności usług świadczonych przez dostawcę usług finansowania społecznościowego, a także jego model biznesowy, w planie ciągłości działania ustanawia się szczegółowe środki, które należy wdrożyć, aby zapewnić należyte zarządzanie umowami między dostawcą usług finansowania społecznościowego a jego klientami.
2. 
Środki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do:
a)
umów między dostawcą usług finansowania społecznościowego a jego klientami, w tym do informacji o kluczowym znaczeniu dla należytego zarządzania umowami;
b)
wyników wstępnego testu wiedzy, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) 2020/1503;
c)
innych najważniejszych danych dotyczących działalności.
3. 
Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
a)
przechowywanie umów, o których mowa w ust. 2 lit. a), w bezpiecznym miejscu, jeżeli ich oryginał jest dostępny wyłącznie w formie papierowej;
b)
odpowiednie kopie zapasowe dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 2.
4. 
Do celów ust. 2 lit. c) informacje i umowy zapewniające możliwość śledzenia płatności realizowanych przez inwestorów i właścicieli projektów uznaje się za najważniejsze dane dotyczące działalności.
Artykuł  5

Procedury

1. 
Procedury, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a) i b), muszą być dostosowywane do modelu biznesowego dostawcy usług finansowania społecznościowego i obejmują:
a)
sporządzenie wykazu danych kontaktowych osób odpowiedzialnych lub departamentu odpowiedzialnego w przypadku upadłości dostawcy usług finansowania społecznościowego;
b)
zidentyfikowanie trzech najbardziej prawdopodobnych scenariuszy upadłości i opisanie środków, jakie należy wdrożyć, aby ograniczyć ich wpływ na ciągłość świadczenia usług krytycznych;
c)
postanowienia dotyczące dostępu personelu dostawcy usług finansowania społecznościowego do przestrzeni roboczej i sieci przedsiębiorstwa;
d)
postanowienia regulujące kwestie związane z dostępem do informacji dotyczących klienta oraz, w stosownych przypadkach, do aktywów klientów;
e)
określenie czynników ryzyka operacyjnego i finansowego oraz środków zmniejszających prawdopodobieństwo ich wystąpienia;
f)
wskazanie krytycznych systemów biznesowych i środków awaryjnych zapewniających ciągłość działania tych systemów;
g)
zidentyfikowanie krytycznych relacji biznesowych, z uwzględnieniem funkcji zlecanych na zasadzie outsourcingu;
h)
procedury zapewniające ciągłość komunikacji między dostawcą usług finansowania społecznościowego, jego klientami, partnerami handlowymi, pracownikami i właściwymi organami.
Artykuł  6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2022 r.

1 Dz.U. L 347 z 20.10.2020, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.