Rozporządzenie delegowane 2022/1636 uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.247.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1636
z dnia 5 lipca 2022 r.
uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającą ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego 1 , w szczególności jej art. 6 ust. 10, art. 29 ust. 1 i art. 43 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 7 dyrektywy (UE) 2020/262 utrata częściowa wynikająca z właściwości wyrobów, która ma miejsce podczas przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między państwami członkowskimi, nie jest uznawana za dopuszczenie do konsumpcji, o ile wysokość straty jest niższa niż wspólny próg utraty częściowej dla tych wyrobów akcyzowych, chyba że państwo członkowskie ma uzasadniony powód, by podejrzewać, że dopuszczono się oszustwa lub nieprawidłowości. Zgodnie z art. 45 ust. 2 tej dyrektywy w przypadku częściowej utraty ze względu na właściwości wyrobów, do której dochodzi podczas ich transportu na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie, w którym zostały dopuszczone do konsumpcji, podatek akcyzowy nie jest wymagalny w tym państwie członkowskim, w przypadku gdy wielkość utraty nie przekracza wspólnego progu utraty częściowej dla tych wyrobów akcyzowych, chyba że państwo członkowskie ma uzasadniony powód, by podejrzewać, że dopuszczono się oszustwa lub nieprawidłowości. W celu zapewnienia jednolitego traktowania przypadków utraty częściowej w całej Unii należy określić wspólny próg utraty częściowej dla wyrobów tytoniowych. Biorąc pod uwagę w szczególności właściwości wyrobów, ich cechy fizyczne i chemiczne oraz obowiązujące progi krajowe, wspólny próg utraty częściowej dla wyrobów tytoniowych należy ustalić na poziomie 0 %.

(2) Dyrektywa (UE) 2020/262 wymaga stosowania elektronicznych dokumentów administracyjnych wymienianych za pośrednictwem systemu komputerowego, o którym mowa w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/263 2 , aby przemieszczanie wyrobów akcyzowych można było uznać za odbywające się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wymaga ona również stosowania dokumentów awaryjnych w przypadkach, gdy taki system komputerowy jest niedostępny w państwie członkowskim wysyłki. Struktura i treść tych dokumentów powinny zapewniać jednolite dopełnianie niezbędnych formalności i ułatwiać nadzór nad przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.

(3) Dyrektywa (UE) 2020/262 wymaga stosowania elektronicznych dokumentów administracyjnych w odniesieniu do przemieszczania wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na terytorium jednego państwa członkowskiego i przemieszczanych na terytorium innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia ich tam do celów handlowych. W niektórych określonych przypadkach wymaga ona również stosowania dokumentów awaryjnych. Struktura i treść tych dokumentów powinny zapewniać jednolite dopełnianie niezbędnych formalności i ułatwiać nadzór nad przemieszczaniem wyrobów akcyzowych.

(4) W celu zapewnienia, aby dokumenty wymieniane za pośrednictwem systemu komputerowego zgodnie z art. 20-25 dyrektywy (UE) 2020/262 były łatwe do zrozumienia we wszystkich państwach członkowskich i mogły być przetwarzane przez system komputerowy, należy określić strukturę i treść takich komunikatów dotyczących unieważnienia elektronicznego dokumentu administracyjnego, zmiany miejsca przeznaczenia i podziału przemieszczania.

(5) Przepisy dotyczące struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz dotyczące progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów będą musiały być w wielu przypadkach stosowane łącznie zarówno przez podmioty gospodarcze dokonujące wewnątrzunijnego przemieszczania wyrobów akcyzowych, takich jak wyroby tytoniowe, jak i przez organy państw członkowskich monitorujące te działania. Mając na względzie prostotę i przejrzystość, a także aby ułatwić stosowanie przepisów i uniknąć ich powielania, przepisy te należy ustanowić w jednym akcie prawnym.

(6) Ponieważ przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2022/ 1637 3  zastępują przepisy ustanowione w rozporządzeniach Komisji (EWG) nr 3649/92 4  i (WE) nr 684/2009 5 , należy uchylić zastępowane rozporządzenia.

(7) Zgodnie z art. 54 dyrektywy (UE) 2020/262 państwa członkowskie zezwalają na odbiór wyrobów akcyzowych zgodnie z procedurami określonymi w art. 33, 34 i 35 dyrektywy Rady 2008/118/WE 6  do dnia 31 grudnia 2023 r. Do tego dnia do przemieszczeń wyrobów akcyzowych rozpoczętych przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia należy zatem stosować rozporządzenie (EWG) nr 3649/92.

(8) Zgodnie z art. 55 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262 od dnia 13 lutego 2023 r. państwa członkowskie mają stosować środki niezbędne do wykonania art. 6, art. 20-22, art. 25-29, art. 36-40 i art. 45 tej dyrektywy. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować począwszy od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Próg utraty wynikającej z właściwości wyrobów dla wyrobów tytoniowych

Wspólny próg utraty częściowej, o którym mowa w art. 6 ust. 7 i art. 45 ust. 2 dyrektywy (UE) 2020/262, dla wyrobów tytoniowych objętych zakresem dyrektywy Rady 2011/64/UE 7 , wynosi 0 %.

Artykuł  2

Wymogi dla komunikatów wymienianych za pośrednictwem systemu komputerowego

Komunikaty wymieniane zgodnie z art. 20-25 oraz art. 36 i 37 dyrektywy (UE) 2020/262 muszą być zgodne z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Jeżeli do podania niektórych elementów danych w tych komunikatach zgodnie z załącznikiem I wymagane są kody, stosuje się kody wymienione w załączniku II.

Artykuł  3

Projekt elektronicznego dokumentu administracyjnego i elektroniczny dokument administracyjny

Projekt elektronicznego dokumentu administracyjnego przesyłany zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy (UE) 2020/262 i elektroniczny dokument administracyjny, któremu nadano administracyjny numer ewidencyjny zgodnie z art. 20 ust. 3 akapit trzeci tej dyrektywy, muszą być zgodne z wymogami określonymi w mających zastosowanie przepisach tabeli 1 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  4

Projekt elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego i elektroniczny uproszczony dokument administracyjny

Projekt elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego przesyłany zgodnie z art. 36 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262 i elektroniczny uproszczony dokument administracyjny, któremu nadano administracyjny numer ewidencyjny zgodnie z art. 36 ust. 2 akapit trzeci tej dyrektywy, muszą być zgodne z wymogami określonymi w mających zastosowanie przepisach tabeli 1 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  5

Komunikaty dotyczące unieważnienia elektronicznego dokumentu administracyjnego

Komunikaty dotyczące unieważnienia elektronicznego dokumentu administracyjnego, jak przewidziano w art. 20 ust. 6 dyrektywy (UE) 2020/262, muszą być zgodne z wymogami określonymi w tabeli 2 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  6

Komunikaty dotyczące zmiany miejsca przeznaczenia przemieszczanych wyrobów akcyzowych

Komunikaty dotyczące zmiany miejsca przeznaczenia, jak przewidziano w art. 20 ust. 7 i art. 36 ust. 5 dyrektywy (UE) 2020/262, muszą być zgodne z wymogami określonymi w tabelach 3 i 4 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  6a  8  

Komunikaty dotyczące wyrobów akcyzowych wywożonych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

1. 
Komunikaty dotyczące sprawdzenia zgodności między elektronicznym dokumentem administracyjnym a zgłoszeniem wywozowym, o którym to sprawdzeniu mowa w art. 21 ust. 3 dyrektywy (UE) 2020/262, muszą być zgodne z wymogami określonymi w tabelach 7 i 8 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Komunikaty dotyczące powiadomienia, że wyroby nie mają być już wyprowadzane z terytorium celnego Unii, które to powiadomienie przewidziano w art. 21 ust. 5 dyrektywy (UE) 2020/262, muszą być zgodne z wymogami określonymi w tabeli 9 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  7

Komunikaty dotyczące podziału przemieszczania produktów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Komunikaty dotyczące podziału przemieszczania produktów energetycznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak przewidziano w art. 23 dyrektywy (UE) 2020/262, muszą być zgodne z wymogami określonymi w tabelach 4 i 5 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  8

Komunikaty dotyczące zakończenia przemieszczania wyrobów akcyzowych

Raport odbioru składany zgodnie z art. 24 ust. 1 lub art. 37 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262 i raport wywozu przedstawiany zgodnie z art. 25 tej dyrektywy muszą być zgodne z wymogami określonymi w tabeli 6 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  9

Dokument awaryjny

1. 
Dokumenty awaryjne, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 38 ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2020/262, zawierają elementy danych, grupy danych i podgrupy danych określone w kolumnach A i B tabeli 1 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Elementy danych oraz grupy danych i podgrupy danych, w których one występują, identyfikuje się za pomocą liczb i liter określonych w kolumnach A i B tabeli 1 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Informacje dotyczące zmiany miejsca przeznaczenia towarów i podziału przemieszczania produktów energetycznych, które wysyłający ma przekazać właściwym organom państwa członkowskiego wysyłki, zgodnie z art. 26 ust. 4 i art. 38 ust. 4 dyrektywy (UE) 2020/262, przedstawia się w formie elementów danych, grup danych i podgrup danych określonych w kolumnach A i B tabeli 3 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub, w stosownych przypadkach, w kolumnach A i B tabeli 5 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Wszystkie elementy danych oraz grupy danych i podgrupy danych, w których one występują, identyfikuje się za pomocą liczb i liter określonych w kolumnach A i B tabeli 3 w załączniku I lub w kolumnach A i B tabeli 5 w załączniku I.
3.  9
 Dokumenty awaryjne, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 39 dyrektywy (UE) 2020/262, noszą, w stosownych przypadkach, tytuł "Awaryjny raport odbioru stosowany przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych" lub "Awaryjny raport wywozu stosowany przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy", lub "Awaryjne powiadomienie o unieważnieniu zgłoszenia wywozowego skierowane do organów państwa członkowskiego wysyłki". Dane przedstawia się w formie elementów danych, grup danych i podgrup danych, jak określono w kolumnach A i B tabeli 6 w załączniku I lub w kolumnach A i B tabeli 9 w załączniku I. Wszystkie elementy danych oraz grupy danych i podgrupy danych, w których one występują, identyfikuje się za pomocą liczb i liter określonych w kolumnie A i kolumnie B tabeli 6 w załączniku I lub w kolumnach A i B tabeli 9 w załączniku I.
Artykuł  10

Uchylenie

Rozporządzenia (EWG) nr 3649/92 oraz (WE) nr 684/2009 tracą moc ze skutkiem od dnia 13 lutego 2023 r.

Niezależnie od akapitu pierwszego rozporządzenie (EWG) nr 3649/92 stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r. do przemieszczeń towarów rozpoczętych przed dniem 13 lutego 2023 r.

Artykuł  11

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 lutego 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  10  

Komunikaty stosowane do celów przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub wyrobów akcyzowych uprzednio dopuszczonych do konsumpcji na terytorium jednego państwa członkowskiego i przemieszczanych na terytorium innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia ich tam do celów handlowych

NOTY WYJAŚNIAJĄCE

1.
Dane zawarte w komunikatach elektronicznych 11  wymienianych zgodnie z art. 20-25 oraz art. 36 i 37 dyrektywy (UE) 2020/262 mają strukturę grup danych i, w stosownych przypadkach, podgrup danych, jak określono w tabelach 1-9 niniejszego załącznika. Kolumny w tabelach 1-9 zawierają następujące informacje:
a)
kolumna A: kod numeryczny (numer) przypisany do każdej grupy danych i podgrupy danych. Każdej podgrupie nadaje się numer porządkowy zgodny z (pod)grupą danych, której część ona stanowi (na przykład: jeśli numer grupy danych to 1, pierwsza podgrupa danych tej grupy będzie mieć numer 1.1, a pierwsza podgrupa danych tej podgrupy - numer 1.1.1);
b)
kolumna B: kod alfabetyczny (litera) przypisany do każdego elementu (pod)grupy danych;
c)
kolumna C: określenie (pod)grupy danych lub elementu danych;
d)
kolumna D: dla każdej (pod)grupy danych lub każdego elementu danych - wartość wskazująca, czy wprowadzenie odpowiednich danych jest:
(i)
obowiązkowe ("R" - required), co oznacza, że dane muszą być wprowadzone. Jeżeli (pod)grupa danych jest fakultatywna ("O" - optional) lub warunkowa ("C" - conditional), wprowadzenie elementów danych z tej grupy nadal może być obowiązkowe ("R" - required), jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego zdecydowały, że dane z tej (pod)grupy muszą zostać wypełnione lub jeżeli warunek ma zastosowanie;
(ii)
fakultatywne ("O" - optional), co oznacza, że wprowadzenie danych jest fakultatywne dla osoby, która przekazuje komunikat (wysyłający lub odbiorca), poza sytuacją, w której państwo członkowskie postanowiło, że dane są obowiązkowe zgodnie z opcją podaną w kolumnie E dla niektórych fakultatywnych (pod)grup danych lub elementów danych;
(iii)
warunkowe ("C" - conditional), co oznacza, że użycie (pod)grupy danych lub elementu danych zależy od innych (pod)grup danych lub elementów danych zawartych w tym samym komunikacie;
(iv)
zależne ("D" - dependent), co oznacza, że użycie grupy danych lub elementu danych zależy od warunku, którego nie może sprawdzić system komputerowy, jak przewidziano w kolumnach E i F;
e)
w kolumnie E podaje się warunek (warunki) w odniesieniu do danych, których wprowadzenie jest warunkowe, określa się zastosowanie w stosownych przypadkach danych fakultatywnych lub zależnych oraz wskazuje się, jakie dane muszą być dostarczone przez właściwe organy;
f)
w kolumnie F, jeśli to konieczne, podaje się wyjaśnienia dotyczące wypełnienia komunikatu;
g)
w kolumnie G podaje się:
(i)
w odniesieniu do niektórych (pod)grup danych - liczbę poprzedzającą znak "x" wskazującą, ile razy (pod)grupę danych można powtórzyć w komunikacie (wartość domyślna = 1);
(ii)
w odniesieniu do wszystkich elementów danych poza elementami danych wskazującymi czas lub datę - cechy określające rodzaj i długość danych. Kodami rodzajów danych są "a" dla danych alfabetycznych, "n" dla danych numerycznych i "an" dla danych alfanumerycznych.

Cyfra następująca po kodzie wskazuje dopuszczalną długość danego elementu danych. Fakultatywne dwie kropki przed wskaźnikiem długości oznaczają, że dane nie mają ustalonej długości, ale mogą zawierać maksymalnie liczbę cyfr określoną wskaźnikiem długości. Przecinek w długości danych oznacza, że dane mogą zawierać liczby dziesiętne, cyfra przed przecinkiem oznacza całkowitą długość atrybutu, a cyfra po przecinku oznacza maksymalną liczbę cyfr dziesiętnych po przecinku;

(iii)
w odniesieniu do danych wskazujących czas lub datę - wpis "data", "czas" lub "dataCzas" oznaczający, że data, czas lub data i czas muszą być podane przy zastosowaniu normy ISO 8601 określającej zapisywanie daty i czasu dnia.
2.
W tabelach 1-9 stosuje się następujące skróty:
a)
"e-AD" elektroniczny dokument administracyjny;
b)
"e-SAD": elektroniczny uproszczony dokument administracyjny
c)
"ARC": administracyjny numer ewidencyjny;
d)
"SEED": System Wymiany Danych dotyczących Akcyzy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 389/2012 12 ;
e)
"SAD przywozu": przywozowe zgłoszenie celne;
f)
"kod CN": kod Nomenklatury scalonej;
g)
"MRN": numer ewidencyjny operacji wywozowej.

Tabela 1

(o której mowa w art. 3, art. 4 i art. 9 ust. 1)

Projekt elektronicznego (uproszczonego) dokumentu administracyjnego i elektroniczny (uproszczony) dokument administracyjny

ABCDEFG
ATRYBUTR
aRodzaj komunikatu zgłoszeniaRMożliwe wartości są następujące:

1 = Standardowe zgłoszenie

2= (zastrzeżone)

3 = Zgłoszenie procedury z zapłaconą akcyzą (stosowane w przypadku przemieszczania towarów już dopuszczonych do konsumpcji).

Rodzaj komunikatu nie może występować w dokumencie e-AD/e-SAD, do którego został przypisany ARC, ani w dokumencie awaryjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

n1
bZnacznik zgłoszenia w trybie odroczonymD"R" w przypadku zgłoszenia dokumentu e-AD/e-SAD dotyczącego przemieszczenia, które rozpoczęło się na podstawie dokumentu awaryjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1.Możliwe wartości:

0 = fałszywe,

1 = prawdziwe.

Wartość "fałszywe" jest wartością domyślną.

Ten element danych nie może występować w dokumencie e-AD/e-SAD, do którego został przypisany ARC, ani w dokumencie awaryjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

n1
1PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCHR
aKod rodzaju miejsca przeznaczeniaRNależy podać miejsce przeznaczenia przemieszczenia, stosując jedną z następujących wartości:

1 = Skład podatkowy (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (i) dyrektywy (UE) 2020/262),

2 = Zarejestrowany odbiorca (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) dyrektywy (UE) 2020/262),

3 = Tymczasowo zarejestrowany odbiorca (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 18 ust. 3 dyrektywy (UE) 2020/262),

4 = Dostawa bezpośrednia (art. 16 ust. 4 dyrektywy (UE) 2020/262),

5 = Odbiorca zwolniony (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) dyrektywy (UE) 2020/262),

6 = Wywóz (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) i (v) dyrektywy (UE) 2020/262),

7 = (zastrzeżone),

8 = Nieznane miejsce przeznaczenia (odbiorca nieznany; art. 22 dyrektywy (UE) 2020/262),

9 = Miejsce przeznaczenia - Uprawniony odbiorca (art. 33 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262),

10= Miejsce przeznaczenia - Tymczasowo uprawniony odbiorca (art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 8 dyrektywy (UE) 2020/262),

11 = Miejsce przeznaczenia - Powrót do miejsca wysyłki wysyłającego.

n..2
bCzas przewozuRNależy podać normalny okres konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę środek transportu i odległość, wyrażony w godzinach (H) albo dniach (D) poprzedzających dwucyfrową liczbę (przykłady: H12 lub D04). Wskazana wartość "H" powinna być równa lub mniejsza niż 24. Wskazana wartość "D" powinna wynosić nie więcej niż możliwe wartości maksymalnego czasu przewozu przypadające na kod rodzaju transportu, przedstawione w wykazie kodów w pkt 12 w załączniku II.an3
cOrganizacja przewozuRNależy określić podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego środka transportu, stosując jedną z następujących wartości:

1 = Wysyłający,

2= Odbierający,

3 = Właściciel wyrobów,

4= Inny.

n1
dARCRPodają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD/e- SAD.Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.an21
eData i czas zatwierdzenia dokumentu e-AD/ e-SADRPodają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD/e- SAD.Czas podaje się według czasu lokalnego.dataCzas
fNumer porządkowyRPodają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD/e- SAD i przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia.Przy wstępnym zatwierdzeniu każdego dokumentu e-AD/e-SAD stworzonego przez właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki przyjmuje się 1, a następnie przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia wartość tę zwiększa się o 1.n..2
gData i czas zatwierdzenia uzupełnieniaCDatę i czas zatwierdzenia komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia z tabeli 3 podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki w przypadku zmiany miejsca przeznaczenia.Czas podaje się według czasu lokalnego.dataCzas
2PODMIOT

Wysyłający

R
aNumer akcyzowy podmiotuRNależy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego wysyłającego, uprawnionego wysyłającego, tymczasowo uprawnionego wysyłającego.an13
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
3PODMIOT -

Miejsce wysyłki

C"R", jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość "1" lub "3".
aNumer składu podatkowegoC"R", jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość "1".Należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego wysyłki.an13
bNazwa podmiotuCW polu 3b, 3c, 3e i 3f:

"R", jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość "3".

an..182
cUlicaCan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyCan..10
fMiejscowośćCan..50
gNAD_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
4URZĄD wysyłki - PrzywózC"R", jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość "2".
aNumer referencyjny urzęduRNależy podać kod urzędu celnego odpowiedzialnego za dopuszczenie do obrotu. Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.an8
5PODMIOT

Odbierający

C"R", z wyjątkiem kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 8.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

aIdentyfikacja podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 9, 10 i 11.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

- Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

- 1, 2, 3, 4, 9 oraz 10: należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy, tymczasowo zarejestrowanego odbiorcy, uprawnionego odbiorcy lub tymczasowo uprawnionego odbiorcy,

- 6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu,

- 11: należy podać ważny numer akcyzowy SEED odbiorcy, którym jest oryginalny uprawniony wysyłający lub tymczasowo uprawniony wysyłający w danym przemieszczeniu.

an..16
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
hNumer EORIC- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

- Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

Należy podać numer EORI osoby odpowiedzialnejza złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262.an..17
6UZUPEŁNIENIE -

PODMIOT

Odbierający

C"R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

aKod państwa członkowskiegoRNależy podać państwo członkowskie przeznaczenia, stosując kod kraju zawarty w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II.a2
bNumer seryjny świadectwa zwolnieniaD"R", jeżeli numer seryjny wymienia się w świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego ustanowionym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/1637 (1).an..255
7PODMIOT Miejsce dostawyC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 4, 9 i 10.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5.

- W przeciwnym razie nie stosuje się.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

Należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.

Dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 grupa danych:

- ma wartość "0" dla dokumentu e-AD, jako że państwo członkowskie wysyłki może wypełnić to pole, podając adres zarejestrowanego odbiorcy określonego w SEED,

- nie ma zastosowania w przypadku projektu dokumentu e-AD.

aIdentyfikacja podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 9 i 10. - "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5. (Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

- 1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

- 2, 3, 5, 9 i 10: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16
bNazwa podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 5, 9 i 10.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

an..182
cUlicaCW polu 7c, 7e i 7f:

- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3, 4, 5, 9 i 10.

an..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyC"0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

an..10
fMiejscowośćCan..50
gNAD_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
8URZĄD Miejsce dostawy - Urząd celnyC"R" w przypadku wywozu (kod rodzaju miejsca przeznaczenia 6)

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a)

aNumer referencyjny urzęduRNależy podać kod urzędu wywozu, w którym zostanie złożone zgłoszenie wywozowe. Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.an8
9e-AD/e-SADR
aLokalny numer referencyjnyRNiepowtarzalny numer seryjny przypisany przez wysyłającego dokumentowi e-AD/e-SAD, który to numer identyfikuje przesyłkę w ewidencji wysyłającego.an..22
bNumer fakturyRNależy podać numer faktury dotyczącej wyrobów. Jeżeli faktura nie została jeszcze przygotowana, należy podać numer potwierdzenia dostawy lub innego dokumentu przewozowego.an..35
cData fakturyOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R".Data dokumentu wskazana w polu 9b.Data
dKod rodzaju miejsca rozpoczęcia proceduryRW przypadku miejsca rozpoczęcia przemieszczenia możliwe są następujące wartości:

1 = Rozpoczęcie - skład podatkowy (w sytuacjach, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2020/262),

2= Rozpoczęcie - przywóz (w sytuacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 lit. b) dyrektywy (UE) 2020/262),

3 = Rozpoczęcie - procedura z zapłaconą akcyzą (w sytuacjach, o których mowa w art. 33 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262).

n1
eData wysyłkiRData rozpoczęcia przemieszczenia zgodnie z art. 19 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 dyrektywy (UE) 2020/262. Data ta nie może być późniejsza niż 7 dni po dniu przesłania projektu dokumentu e-AD/e-SAD. Data wysyłki może być datą przeszłą w przypadku, o którym mowa w art. 26 lub art. 38 dyrektywy (UE) 2020/262.Data
fCzas wysyłkiOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R".Czas rozpoczęcia przemieszczenia zgodnie z art. 19 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 dyrektywy (UE) 2020/262. Czas podaje się według czasu lokalnego.Godzina
gNadrzędny ARCDPodają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu nowych dokumentów e-AD, po uprzednim zatwierdzeniu komunikatu o podziale (tabela 5).Podany ARC jest to ARC zastąpionego dokumentu e-AD.

Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.

an..21
9.1SAD PRZYWOZUC"R", jeżeli kod rodzaju miejsca rozpoczęcia procedury w polu 9d ma wartość "2" (przywóz).9X
aNumer dokumentu SAD przywozuRNumer dokumentu SAD przywozu podaje wysyłający w momencie przesyłania projektu dokumentu e-AD lub właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu dokumentu e-AD.Należy podać numer (numery) zastosowanego (zastosowanych) jednolitego dokumentu administracyjnego (jednolitych dokumentów administracyjnych), na podstawie którego (których) dokonano dopuszczenia przedmiotowych wyrobów do obrotu.an..21
10URZĄD - Właściwy urząd w miejscu wysyłkiR
aNumer referencyjny urzęduRNależy podać kod urzędu właściwych organów w państwie członkowskim wysyłki odpowiedzialnego za kontrolę akcyzy w miejscu wysyłki. Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.an8
11GWARANCJA DOTYCZĄCA PRZEMIESZCZENIAR
aKod rodzaju gwarantaRNależy określić podmiot (podmioty) odpowiedzialny (odpowiedzialne) za wniesienie gwarancji, stosując kod rodzaju gwaranta zawarty w wykazie kodów w pkt 5 załącznika II.n..4
12PODMIOT GwarantC"R", jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących kodów rodzaju gwaranta: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 lub 1234

(Zob. kod rodzaju gwaranta w wykazie kodów w pkt 5 załącznika II)

Należy podać dane przewoźnika lub właściciela wyrobów, jeżeli wnoszą oni gwarancję.2X
aNumer akcyzowy podmiotuOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R".Należy podać ważny numer akcyzowy SEED lub numer identyfikacyjny VAT przewoźnika lub właściciela wyrobów akcyzowych.an13
bNumer VATOan..14
cNazwa podmiotuCW polu 12c, d, f oraz g:

"0", jeżeli podano numer akcyzowy podmiotu, w przeciwnym razie "R".

an..182
dUlicaCan..65
eNumer domuOan..11
fKod pocztowyCan..10
gMiejscowośćCan..50
hNAD_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
13RODZAJ TRANSPORTUR
aKod rodzaju transportuRNależy podać rodzaj transportu w momencie rozpoczęcia przemieszczenia, stosując kody zawarte w wykazie kodów w pkt 6 załącznika II.

Jeżeli w polu dotyczącym kodu rodzaju gwaranta podano "Nie złożono gwarancji zgodnie z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 5 lit. b) dyrektywy (UE) 2020/262", wówczas w polu dotyczącym kodu rodzaju transportu należy podać "Stałe instalacje przesyłowe" lub "Transport morski".

n..2
bInformacje uzupełniająceC"R", jeżeli kod rodzaju transportu ma wartość "Inne", w przeciwnym razie "O".Należy podać słowny opis środka transportu.an..350
cDodatkowe informacje_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka, zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II.a2
14PODMIOT

Organizator transportu

C"R" w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie pierwszego środka transportu, jeżeli pole 1c ma wartość "3" lub "4".
aNumer VATOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R".an..14
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
15PODMIOT

Pierwszy przewoźnik

OPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R".Należy podać dane podmiotu dokonującego przewozu pierwszym środkiem transportu.
aNumer VATOan..14
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka, zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II.a2
16SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTUR99X
aKod jednostki transportowejRNależy podać kod (kody) jednostki transportowej dotyczący (dotyczące) rodzaju transportu wskazanego w polu 13a.

Zob. wykaz kodów w pkt 7 załącznika II.

n..2
bOznaczenie jednostek transportowychC"R", jeżeli kod jednostki transportowej jest inny niż 5.

(Zob. pole 16 a)

Należy wpisać numer rejestracyjny jednostki transportowej (jednostek transportowych), gdy kod jednostki transportowej jest inny niż 5.an..35
cOznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)D"R", jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania jednostki transportowej.an..35
dInformacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)ONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzajstosowanej pieczęci.an..350
eInformacje o pieczęci_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
fInformacje uzupełniająceONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transportu, np. dane kolejnych przewoźników, informacje dotyczące kolejnych jednostek transportowych.an..350
gDodatkowe informacje_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
17e-AD/e-SAD WyrobyRDla każdego wyrobu wchodzącego w skład przesyłki należy stosować odrębną grupę danych.999X
aNumer identyfikacyjny pozycji towarowejRNależy podać niepowtarzalny numer porządkowy, zaczynając od 1.n..3
bKod wyrobu akcyzowegoRNależy podać właściwy kod wyrobu akcyzowego, zob. wykaz kodów w pkt 10 załącznika II.

Jeżeli w polu dotyczącym kodu rodzaju gwaranta podano "Nie złożono gwarancji zgodnie z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 5 lit. b) dyrektywy (UE) 2020/262", w polu dotyczącym kodu wyrobu akcyzowego należy podać kod produktu energetycznego.

Kod wyrobu akcyzowego S600 ma zastosowanie wyłącznie do e-SAD zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG.

an4
cKod CNRNależy podać kod CN mający zastosowanie w dniu wysyłki.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n8
dIlośćRNależy podać ilość (wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu - zob. wykazy kodów w pkt 10 i 11 załącznika II).

W przypadku przemieszczenia do zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 18 ust. 3, i uprawnionego odbiorcy, o którym mowa w art. 35 ust. 8 dyrektywy (UE) 2020/262, ilość nie może przewyższać ilości, do której odebrania odbiorca ten jest upoważniony.

W przypadku przemieszczenia do zwolnionejorganizacji, o której mowa w art. 11 dyrektywy (UE) 2020/262, ilość nie może przewyższać ilości zarejestrowanejw świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3
eMasa bruttoRNależy podać masę brutto przesyłki (wyroby akcyzowe wraz z opakowaniem).

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

Masa brutto musi być równa masie netto lub od niej większa.

n..16,6
fMasa nettoRNależy podać masę wyrobów akcyzowych bez opakowania (w przypadku alkoholu i napojów alkoholowych, wyrobów energetycznych i w przypadku wszystkich wyrobów tytoniowych poza papierosami).

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

Masa brutto musi być równa masie netto lub od niej większa.

n..16,6
gZawartość alkoholuC- "R", jeżeli ma zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.Należy podać zawartość alkoholu (procentową zawartość objętościową w temperaturze 20 °C), jeśli ma zastosowanie, zgodnie z wykazem kodów w pkt 10 załącznika II.

Wartość tej pozycji danych musi być większa niż zero.

Wartość tej pozycji danych musi przekraczać 0,5 i być mniejsza lub równa 100.

n..5,2
hStopień PlatoD- "R", jeżeli danym wyrobem akcyzowym jest piwo, a państwo członkowskie wysyłki lub państwo członkowskie przeznaczenia ustalają podatek na piwo na podstawie stopnia Plato.

- "0", jeżeli danym wyrobem akcyzowym jest piwo, a ani państwo członkowskie wysyłki, ani państwo członkowskie przeznaczenia nie ustalają podatku na piwo na podstawie stopnia Plato.

- Nie stosuje się w przypadku wyrobów innych niż piwo.

W przypadku piwa należy podać stopień Plato, jeżeli państwo członkowskie wysyłki lub państwo członkowskie przeznaczenia ustalają podatek na piwo na tej podstawie. Zob. wykaz kodów w pkt 10 i 13 załącznika II.

W odniesieniu do piwa należy podać stopień Plato lub zawartość alkoholu.

W przypadku "0" pole to wypełnia się tylko wtedy, gdy istnieje możliwość zmiany miejsca przeznaczenia na państwo członkowskie, które ustala podatek na piwo na podstawie stopnia Plato, a wartości nie podano.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..5,2
iZnak akcyzyONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące znaków akcyzy wymaganych przez państwo członkowskie przeznaczenia.an..350
jZnak akcyzy_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
kZnacznik "Zastosowanie znaku akcyzy"D"R", jeżeli stosuje się znaki akcyzy.Należy podać "1", jeżeli wyroby zawierają znaki akcyzy lub są nimi opatrzone, lub "0", jeżeli nie zawierają znaków akcyzy ani nie są nimi opatrzone.n1
lMiejsce pochodzeniaOTo pole można zastosować w celu zaświadczenia:

1. w przypadku niektórych win - chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego (ChNP lub ChOG) i roku zbiorów lub odmiany winorośli, zgodnie z art. 24 i 31 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/273 (2). Zaświadczenie należy wyrazić w sposób określony w polu 9 części I załącznika VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273. Jeżeli produkt jest objęty ChNP lub ChOG, w zaświadczeniu podaje się również nazwę (nazwy) ChNP lub ChOG oraz numer (numery) rejestracji, jak określono w art. 119 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (3);

2. w przypadku niektórych napojów spirytusowych, w odniesieniu do których wprowadzanie do obrotu jest powiązane z kategorią lub kategoriami napojów spirytusowych - oznaczenia geograficznego (OG) lub okresu dojrzewania/wieku produktu, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem unijnym dotyczącym napojów spirytusowych (w szczególności art. 10, art. 13 ust. 6, rozdział III i załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 (4). Zaświadczenie należy wyrazić w następujący sposób: " Niniejszym zaświadcza się, że opisany produkt został wprowadzony do obrotu i opatrzony etykietą zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/787".

an..350
mMiejsce pochodze- nia_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
nWielkość producentaOW przypadku napojów alkoholowych wytworzonych przez samocertyfikowanych niezależnych małych producentów podaje się wielkość rocznej produkcji zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2266 (5) w przypadku, gdy planowane jest wnioskowanie o stawkę obniżoną podatku akcyzowego w państwie członkowskim przeznaczenia.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..15
0GęstośćC"R", jeżeli ma zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.Należy podać gęstość w temperaturze 15 °C, jeśli jest wymagana, zgodnie z wykazem kodów w pkt 10 załącznika II.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..5,2
pOpis handlowyOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o wymagalności tych danych.Należy podać opis handlowy wyrobów w celu identyfikacji przewożonych wyrobów.

W przypadku przewozu luzem win, o których mowa w pkt 1-9, 15 i 16 części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oznaczenie produktu zawiera nieobowiązkowe informacje, o których mowa w art. 120 wspomnianego rozporządzenia, o ile są one umieszczone na etykietach lub ich umieszczenie na etykietach jest przewidziane.

W przypadku każdego napoju spirytusowego nazwa handlowa zawiera jego nazwę prawną zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/787.

an..350
qOpis handlowy_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
rMarka wyrobówD"R", jeżeli wyroby akcyzowe posiadają znak towarowy. Państwo członkowskie wysyłki może postanowić, że podanie nazwy marki przewożonych wyrobów nie jest konieczne, jeżeli marka podana jest na fakturze lub w innym dokumencie handlowym, o którym mowa w polu 9b.Należy podać markę wyrobów, jeżeli ma to zastosowanie.an..350
sMarka wyrobów_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
tOkres dojrzewania lub wiek produktówOW przypadku napojów spirytusowych okres dojrzewania lub wiek muszą odpowiadać okresowi wskazanemu w ich opisie, prezentacji i etykietowaniu, jak określono w art. 13 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/787.an..350
uOkres dojrzewania lub wiek produktów_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
vOświadczenie niezależnych małych producentówOw przypadku napojów alkoholowych wytworzonych przez certyfikowanych niezależnych, małych producentów dodaje się oświadczenie dotyczące rodzaju napoju alkoholowego, którego dotyczy zezwolenie zawarte w certyfikacie zgodnie z art. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2266, jeżeli planowane jest wnioskowanie o stawkę obniżoną podatku akcyzowego w państwie członkowskim przeznaczenia;

w przypadku napojów alkoholowych wytworzonych przez samocertyfikowanych niezależnych, małych producentów dodaje się oświadczenie dotyczące statusu producenta zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2266, jeżeli planowane jest wnioskowanie o stawkę obniżoną podatku akcyzowego w państwie członkowskim przeznaczenia.

an..350
wOświadczenie niezależnych małych producen- tów_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
17.1OPAKOWANIER99x
aKod rodzaju opakowańRNależy podać rodzaj opakowania, stosując jeden z kodów z wykazu kodów w pkt 8 załącznika II.an2
bLiczba opakowańC"R", jeżeli oznaczone jako "policzalne".Należy podać liczbę opakowań, jeżeli są one policzalne, zgodnie z wykazem kodów w pkt 8 załącznika II.

W przypadku gdy "Liczba opakowań" wynosi "0", powinno istnieć co najmniej jedno OPAKOWANIE o tym samym "Oznaczeniu przesyłki" i o "Liczbie opakowań" o wartości większej niż "0".

n..15
cOznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)D"R", jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania opakowań.an..35
dInformacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)ONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzajstosowanej pieczęci.an..350
eInformacje o pieczęci_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
fOznaczenia przesyłekC- "R", jeżeli liczba opakowań wynosi 0, - w przeciwnym razie "0".an..999
17.2WYRÓB

WINIARSKI

D"R" w przypadku wyrobów winiarskich wymienionych w części XII załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
aKategoria wyrobu winiarskiegoRW przypadku wyrobów winiarskich wymienionych w części XII załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 należy podać następujące wartości:

1 = Wino bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego,

2 = Wino odmianowe bez chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego,

3 = Wino z chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym,

4 = Wino importowane,

5 = Inne.

ni
bKod strefy uprawy winorośliD"R" w przypadku wyrobów winiarskich luzem (objętość nominalna większa niż 60 litrów).Należy określić obszar uprawy winorośli, z którego pochodzi przewożony produkt, zgodnie z dodatkiem 1 do załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.n..2
cKraj trzeci pochodzeniaC"R", jeżeli kategoria wyrobu winiarskiego w polu 17.2a ma wartość "4" (wino importowane).Należy podać "kod kraju", zgodnie z wykazem kodów w pkt 3 załącznika II, inny niż kod państwa członkowskiego UE lub terytorium, na którym dyrektywa (UE) 2020/262 ma zastosowanie.a2
dInne informacjeOan..350
eInne

informacje_LNG

C"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
17.2.1Kod CZYNNOŚCI

ZWIĄZANYCH Z WINEM

D"R" w przypadku wyrobów winiarskich luzem (objętość nominalna większa niż 60 litrów).99x
aKod czynności związanych z winemRNależy podać co najmniej jeden kod czynności związanych z winem zgodnie z wykazem zawartym w części B pkt 2.1 lit. e) ppkt (ii) załącznika V do rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/273.n..2
18DOKUMENT - zaświadczenieO9x
aKrótki opis dokumentuC"R", chyba że stosuje się pole danych 18c lub 18e.Należy podać opis wszelkich zaświadczeń, które odnoszą się do przewożonych wyrobów, np. zaświadczeń dotyczących miejsca pochodzenia, o których mowa w polu 17 l.an..350
bKrótki opis dokumentu_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
cNumer dokumentuC"R", chyba że stosuje się pole danych 18a lub 18c.Należy podać identyfikator wszelkich zaświadczeń, które odnoszą się do przewożonych wyrobów.an..350
dNumer dokumentu_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
eRodzaj dokumentuC"R", chyba że stosuje się pole danych 18a lub 18c.Należy podać kod rodzaju dokumentu wymieniony w wykazie kodów w pkt 15 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/323 (6).an..4
fNazwa dokumentuC"R", jeżeli zastosowano rodzaj dokumentu w polu 18e.an..35
(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1637 z dnia 5 lipca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Rady (UE) 2020/262 w odniesieniu do stosowania dokumentów w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczania wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji oraz określające formularz, który należy stosować w odniesieniu do świadectwa zwolnienia (Dz.U. L 247 z 23.9.2022, s. 57).

(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/273 z dnia 11 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, rejestru winnic, dokumentów towarzyszących i świadectw, rejestru przychodów i rozchodów, obowiązkowych deklaracji, powiadomień i publikowania zgłoszonych informacji, oraz uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do odpowiednich kontroli i kar, zmieniające rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008, (WE) nr 606/2009 i (WE) nr 607/2009 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/560 (Dz.U. L 58 z 28.2.2018, s. 1).

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1).

(5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2266 z dnia 17 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania dyrektywy Rady 92/83/EWG w zakresie certyfikacji i samocertyfikacji niezależnych, małych producentów napojów alkoholowych do celów podatku akcyzowego (Dz.U. L 455 z 20.12.2021, s. 26).

(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/323 z dnia 24 lutego 2016 r. ustanawiające szczegółowe zasady współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi dotyczące wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 (Dz.U. L 66 z 11.3.2016, s. 1).

Tabela 2

(o której mowa w art. 5)

Unieważnienie elektronicznego dokumentu administracyjnego (nie dotyczy e-SAD)

ABCDEFG
1ATRYBUTR
aData i czas zatwierdzenia unieważnieniaCPodają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu komunikatu o unieważnieniu.Czas podaje się według czasu lokalnego.dataCzas
2PRZEMIESZCZENIE WYROBÓW AKCYZOWYCH dokument e-ADR
aARCRNależy podać ARC dokumentu e-AD, o którego unieważnienie się wnosi.an21
3UNIEWAŻNIE

NIE

R
aKod przyczyny unieważnieniaRNależy podać przyczynę unieważnienia dokumentu e-AD, stosując kody zawarte w wykazie kodów w pkt 9 załącznika IIni
bInformacje uzupełniająceC- "R", jeżeli przyczyna unieważnienia ma wartość 0.

- "0", jeżeli przyczyna unieważnienia ma wartość 1, 2, 3 lub 4.

(zob. pole 3.a)

Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące unieważnienia dokumentu e-ADan..350
cDodatkowe informacje_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2

Tabela 3

(o której mowa w art. 6 i art. 9 ust. 2)

Komunikaty dotyczące zmiany miejsca przeznaczenia

ABCDEFG
1ATRYBUTR
aData i czas zatwierdzenia zmiany miejsca przeznaczeniaCPodają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia.Czas podaje się według czasu lokalnego.dataCzas
2Uzupełnienie dokumentu e-AD/e-

SAD

R
aNumer porządkowyCPodają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki po zatwierdzeniu projektu komunikatu o zmianie miejsca przeznaczenia.Przy wstępnym zatwierdzeniu dokumentu e-AD/e-SAD przyjmuje się 1, a następnie przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia wartość tę zwiększa się o 1.n..2
bARCRNależy podać ARC dokumentu e-AD/e-SAD, dla którego zmieniono miejsce przeznaczenia.an21
cCzas przewozuD"R", jeżeli czas przewozu ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.Należy podać normalny okres konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę środek transportu i odległość, wyrażony w godzinach (H) albo dniach (D) poprzedzających dwucyfrową liczbę (przykłady: H12 lub D04). Wskazana wartość "H" powinna być równa lub mniejsza niż 24. Wskazana wartość "D" powinna wynosić nie więcejniż możliwe wartości maksymalnego czasu przewozu przypadające na kod rodzaju transportu, przedstawione w wykazie kodów w pkt 12 w załączniku II.an3
dZmieniona organizacja

przewozu

D"R", jeżeli nastąpi zmiana podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie przewozu w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.Należy określić podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie przewozu, stosując jedną z następujących wartości:

1 = Wysyłający,

2= Odbierający,

3 = Właściciel wyrobów,

4= Inny.

ni
eNumer fakturyD"R", jeżeli faktura ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.Należy podać numer faktury dotyczącej wyrobów. Jeżeli faktura nie została jeszcze przygotowana, należy podać numer potwierdzenia dostawy lub innego dokumentu przewozowego.an..35
fData fakturyOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R", jeżeli numer faktury ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.Data dokumentu wskazana w polu 2e.Data
gKod rodzaju transportuC"R", jeżeli rodzaj transportu ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.

"R", jeżeli w polu dotyczącym kodu rodzaju gwaranta podano "Nie złożono gwarancji zgodnie z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 5 lit. b) dyrektywy (UE) 2020/262",

w pr"zeciwnym razie "0".

Należy podać rodzaj transportu, stosując kody z wykazu kodów w pkt 6 załącznika II.

Jeżeli w polu 7a dotyczącym kodu rodzaju gwaranta (o ile podano) lub w ostatnim dokumencie e-AD (pole 11a w tabeli 1) lub w ostatnim komunikacie "Zmiana miejsca przeznaczenia", o ile taki istnieje, (pole 7b), w którym wskazano zmianę miejsca dostawy, podano "Nie złożono gwarancji zgodnie z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 5 lit. b) dyrektywy (UE) 2020/262", wówczas w polu dotyczącym kodu rodzaju transportu należy podać "Stałe instalacje przesyłowe" lub "Transport morski".

n..2
hInformacje uzupełniająceC"R", jeżeli kod rodzaju transportu jest podany i ma wartość "Inne".Należy podać słowny opis środka transportu.an..350
iDodatkowe informacje_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
3ZMIENIONE miejsce przeznaczeniaR
aKod rodzaju miejsca przeznaczeniaRNależy podać nowe miejsce przeznaczenia przemieszczenia, stosując jedną z następujących wartości:

1 = Skład podatkowy (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (i) dyrektywy (UE) 2020/262),

2 = Zarejestrowany odbiorca (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) dyrektywy (UE) 2020/262),

3 = Tymczasowo zarejestrowany odbiorca (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i art. 18 ust. 3 dyrektywy (UE) 2020/262),

4 = Dostawa bezpośrednia (art. 16 ust. 4 dyrektywy (UE) 2020/262),

5 = (zastrzeżone),

6 = Wywóz (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) i (v) dyrektywy (UE) 2020/262),

7 = (zastrzeżone),

8 = (zastrzeżone),

9 = Miejsce przeznaczenia - Uprawniony odbiorca (art. 33 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262),

10= Miejsce przeznaczenia - Tymczasowo uprawniony odbiorca (art. 33 ust. 1 i art. 35 ust. 8 dyrektywy (UE) 2020/262),

11 = Miejsce przeznaczenia - Powrót do miejsca wysyłki wysyłającego.

n..2
4PODMIOT Nowy odbiorcaD"R", jeżeli odbiorca ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.
aIdentyfikacja podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 9, 10 i 11.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

- 1, 2, 3, 4, 9 oraz 10: należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy, uprawnionego odbiorcy lub tymczasowo uprawnionego odbiorcy,

- 6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu,

- 11: należy podać ważny numer akcyzowy SEED odbiorcy, którym jest oryginalny uprawniony wysyłający lub tymczasowo uprawniony wysyłający w danym przemieszczeniu.

an..16
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
hNumer EORIC- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

- Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 9, 10 i 11.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

Należy podać numer EORI osoby odpowiedzialnejza złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262.an..17
5PODMIOT Miejsce dostawyC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 4, 9 i 10.

- "O" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 i 3.

- W przeciwnym razie nie stosuje się.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

Należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.

Dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 grupa danych:

- ma wartość "O" po skutecznym zatwierdzeniu projektu zmiany miejsca przeznaczenia, jako że państwo członkowskie wysyłki może wypełnić to pole, wpisując adres zarejestrowanego odbiorcy określonego w SEED,

- nie ma zastosowania w przypadku projektu zmiany miejsca przeznaczenia.

aIdentyfikacja podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 9 i 10.

- "O" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 i 3.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

- 1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

- 2, 3, 9 i 10: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16
bNazwa podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 9 i 10.

- "O" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

an..182
cUlicaCW polu 5c, 5e i 5f:

- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3, 4, 9 i 10.

- "O" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

an..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyCan..10
fMiejscowośćCan..50
gNAD_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
6URZĄD Miejsce dostawy - Urząd celnyC"R" w przypadku wywozu (kod rodzaju miejsca przeznaczenia 6)

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3a)

aNumer referencyjny urzęduRNależy podać kod urzędu wywozu, w którym zostanie złożone zgłoszenie wywozowe, zgodnie z art. 221 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (1). Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.

Należy wprowadzić kod urzędu celnego, który jest wymieniony w wykazie urzędów celnych jako odpowiedzialny za wywóz.

an8
7GWARANCJA DOTYCZĄCA PRZEMIESZCZENIAD"0" w przypadku przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Ta grupa danych nie ma zastosowania do przemieszczania towarów już dopuszczonych do konsumpcji

aKod rodzaju gwarantaRNależy określić podmiot (podmioty) odpowiedzialny (odpowiedzialne) za wniesienie gwarancji, stosując kod rodzaju gwaranta zawarty w wykazie kodów w pkt 5 załącznika II.

Jeżeli w polu dotyczącym kodu rodzaju gwaranta podano "Nie złożono gwarancji zgodnie z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 5 lit. b) dyrektywy (UE) 2020/262", wówczas kod wyrobu akcyzowego zawarty w ostatnim dokumencie e-AD (pole 17b w tabeli 1) lub w ostatnim komunikacie "Raport odbioru/wywozu", o ile taki istnieje, (pole 7d w tabeli 6), w którym wskazano częściową odmowę, musi odnosić się do produktu energetycznego.

n..4
7.1PODMIOT

Gwarant

C"R", jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących kodów rodzaju gwaranta:

2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 lub 1234

(zob. kod rodzaju gwaranta w wykazie kodów w pkt 5 załącznika II)

Należy podać dane przewoźnika lub właściciela wyrobów, jeżeli wnoszą oni gwarancję.2X
aNumer akcyzowy podmiotuOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R".Należy podać ważny numer akcyzowy SEED lub numer identyfikacyjny VAT przewoźnika lub właściciela wyrobów akcyzowych.an13
bNumer VATOan..14
cNazwa podmiotuCW polu 7c, d, f oraz g:

"0", jeżeli podano numer akcyzowy podmiotu, w przeciwnym razie "R".

an..182
dUlicaCan..65
eNumer domuOan..11
fKod pocztowyCan..10
gMiejscowośćCan..50
hNAD_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
8PODMIOT Nowy organizator transportuC"R" w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie przewozu, jeżeli pole 2d ma wartość "3" lub "4".
aNumer VATOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R".an..14
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
9PODMIOT Nowy przewoźnikDPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R", jeżeli zmienia się przewoźnik w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.Należy podać dane nowego podmiotu dokonującego przewozu.
aNumer VATOan..14
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
10SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTUD"R", jeżeli szczegóły dotyczące transportu ulegają zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.99x
aKod jednostki transportowejRNależy podać kod (kody) jednostki transportowej dotyczący (dotyczące) rodzaju transportu wskazanego w polu 2 g, zob. wykaz kodów w pkt 7 załącznika II.n..2
bOznaczenie jednostek transportowychC"R", jeżeli kod jednostki transportowej jest inny niż 5.

(Zob. pole 10 a)

Należy wpisać numer rejestracyjny jednostki transportowej (jednostek transportowych), gdy kod jednostki transportowej jest inny niż 5.an..35
cOznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)D"R", jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania jednostki transportowej.an..35
dInformacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)ONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzajstosowanej pieczęci.an..350
eInformacje o pieczęci_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.Należy podać kod języka, zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II.a2
fInformacje uzupełniająceONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transportu, np. dane kolejnych przewoźników, informacje dotyczące kolejnych jednostek transportowych.an..350
gDodatkowe informacje_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

Tabela 4

(o której mowa w art. 6 i 7)

Zmiana miejsca przeznaczenia/podział przemieszczenia

ABCDEFG
1POWIADOMIE

NIE AKCYZOWE

R
aRodzaj powiadomieniaRPodają właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia (w przypadku powiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia) lub państwa członkowskiego wysyłki (w przypadku powiadomienia o podziale).Należy podać przyczynę powiadomienia, stosując jedną z następujących wartości:

1 = Zmiana miejsca przeznaczenia

2 = Podział

ni
bData i czas powiadomieniaRPodają właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia (w przypadku powiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia) lub państwa członkowskiego wysyłki (w przypadku powiadomienia o podziale).Czas podaje się według czasu lokalnego.dataCzas
cARCRPodają właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia (w przypadku powiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia) lub państwa członkowskiego wysyłki (w przypadku powiadomienia o podziale).Należy podać ARC dokumentu e-AD lub e-SAD (tego ostatniego tylko w przypadku zmiany miejsca przeznaczenia), w odniesieniu do którego przekazywane jest powiadomienie.an21
dNumer porządkowyRPodają właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia (w przypadku powiadomienia o zmianie miejsca przeznaczenia) lub państwa członkowskiego wysyłki (w przypadku powiadomienia o podziale).Należy podać numer porządkowy dokumentu e-AD lub e-SAD (tego ostatniego tylko w przypadku zmiany miejsca przeznaczenia).

Przy wstępnym zatwierdzeniu dokumentu e-AD lub e-SAD (tego ostatniego tylko w przypadku zmiany miejsca przeznaczenia) przyjmuje się 1, a następnie przy każdejzmianie miejsca przeznaczenia wartość tę zwiększa się o 1.

n..2
2PODRZĘDNY

ARC

C"R", jeżeli rodzaj powiadomienia w polu 1 a ma wartość 2.

Podają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki.

9x
aARCRPodają właściwe organy państwa członkowskiego wysyłki.an21
Tabela 5

(o której mowa w art. 7 i art. 9 ust. 2)

Podział przesyłki (nie dotyczy e-SAD)

ABCDEFG
1Podział dokumentu e-ADR
aNadrzędny ARCRNależy podać ARC dokumentu e-AD, który ma zostać podzielony.

Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.

an21
2Państwo członkowskie podziałuR
aKod państwa członkowskiegoRNależy podać państwo członkowskie, na terytorium którego przeprowadza się podział przemieszczenia, stosując kod państwa członkowskiego zawarty w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II.a2
3Szczegóły dotyczące podziału dokumentu e-ADRPodziału dokonuje się przez pełne zastąpienie odnośnego dokumentu e-AD dwoma nowymi dokumentami lub większą liczbą nowych dokumentów.9x
aLokalny numer referencyjnyRNiepowtarzalny numer seryjny przypisany przez wysyłającego dokumentowi e-AD, który to numer identyfikuje przesyłkę w ewidencji wysyłającego.an..22
bCzas przewozuD"R", jeżeli czas przewozu ulega zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.Należy podać normalny okres konieczny do przewozu, biorąc pod uwagę środek transportu i odległość, wyrażony w godzinach (H) albo dniach (D) poprzedzających dwucyfrową liczbę (przykłady: H12 lub D04). Wskazana wartość "H" powinna być równa lub mniejsza niż 24. Wskazana wartość "D" powinna wynosić nie więcej niż możliwe wartości maksymalnego czasu przewozu przypadające na kod rodzaju transportu, przedstawione w wykazie kodów w pkt 12 w załączniku II.an3
cZmieniona organizacja przewozuD"R", jeżeli zmienia się osoba odpowiedzialna za zorganizowanie przewozu w wyniku czynności związanych z podziałem.Należy określić podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego środka transportu, stosując jedną z następujących wartości:

1 = Wysyłający,

2= Odbierający,

3 = Właściciel wyrobów,

4= Inny.

n1
3.1ZMIENIONE miejsce przeznaczeniaR
aKod rodzaju miejsca przeznaczeniaRNależy podać miejsce przeznaczenia przemieszczenia, stosując jedną z następujących wartości:

1 = Skład podatkowy (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (i) dyrektywy (UE) 2020/262)

2= Zarejestrowany odbiorca (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) dyrektywy (UE) 2020/262),

3 = Tymczasowo zarejestrowany odbiorca (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (ii)

i art. 18 ust. 3 dyrektywy (UE) 2020/262),

4= Dostawa bezpośrednia (art. 16 ust. 4 dyrektywy (UE) 2020/262),

5= (zastrzeżone),

6 = Wywóz (art. 16 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) i (v) dyrektywy (UE) 2020/262)

7= (zastrzeżone),

8 = Nieznane miejsce przeznaczenia (odbiorca nieznany; art. 22 dyrektywy (UE) 2020/262).

n..2
3.2PODMIOT Nowy odbiorcaC"0", jeżeli kod rodzaju miejsca przeznaczenia jest inny niż 8.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1, 2, 3, 4 i 6: zmiana odbiorcy w wyniku czynności związanych z podziałem powoduje oznaczenie tej grupy danych jako "R".

aIdentyfikacja podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 4.

- "O" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

- Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 8.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

- 1, 2, 3 i 4: należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy lub zarejestrowanego odbiorcy,

- 6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu.

an..16
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
hNumer EORIC- "O" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

- Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4 i 8.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1a)

Należy podać numer EORI osoby odpowiedzialnejza złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262.an..17
3.3PODMIOT Miejsce dostawyC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1 i 4.

- "O" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 3.

- Nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 6 i 8.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1a)

aIdentyfikacja podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2 i 3.

- W przeciwnym razie nie stosuje się.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1a)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

- 1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

- 2 i 3: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16
bNazwa podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2 i 3.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4.

- W przeciwnym razie nie stosuje się.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1a)

an..182
cUlicaCW polu 3.3c, 3.3e oraz 3.3f:

- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 4.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

- W przeciwnym razie nie stosuje się.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1a)

an..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyCan..10
fMiejscowośćCan..50
gNAD_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
3.4URZĄD Miejsce dostawy - Urząd celnyC- "R" w przypadku wywozu (zmieniony kod rodzaju miejsca przeznaczenia 6).

- Nie stosuje się w przypadku żadnego innego kodu rodzaju miejsca przeznaczenia.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 3.1a)

aNumer

referencyjny

urzędu

RNależy podać kod urzędu wywozu, w którym zostanie złożone zgłoszenie wywozowe, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 (1)

Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.

an8
3.5PODMIOT Nowy organizator transportuC"R" w celu identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za zorganizowanie przewozu, jeżeli pole 3 c ma wartość "3" lub "4".
aNumer VATOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R".an..14
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
3.6PODMIOT Nowy przewoźnikOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o oznaczeniu tych danych jako "R", jeżeli przewoźnik ulega zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.Należy podać dane podmiotu dokonującego nowego przewozu.
aNumer VATOan..14
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
3.7SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTUD"R", jeżeli szczegóły dotyczące transportu uległy zmianie w wyniku czynności związanych z podziałem.99X
aKod jednostki transportowejRNależy podać kod (kody) jednostki transportowej. Zob. wykaz kodów w pkt 7 załącznika II.n..2
bOznaczenie jednostek transportowychC"R", jeżeli kod jednostki transportowej jest inny niż 5.

(Zob. pole 3.7 a)

Należy wpisać numer rejestracyjny jednostki transportowej (jednostek transportowych), gdy kod jednostki transportowej jest inny niż 5.an..35
cOznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)D"R", jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania jednostki transportowej.an..35
dInformacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)ONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzajstosowanej pieczęci.an..350
eInformacje o pieczęci_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
fInformacje uzupełniająceONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące transportu, np. dane kolejnych przewoźników, informacje dotyczące kolejnych jednostek transportowych.an..350
gDodatkowe informacje_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
3.8e-AD WyrobyRDla każdego wyrobu wchodzącego w skład przesyłki należy stosować odrębną grupę danych.999x
aNumer identyfikacyjny pozycji towarowejRNależy podać numer identyfikacyjny pozycji towarowejproduktu w pierwotnym podziale dokumentu e-AD. Numer identyfikacyjny pozycji towarowejmusi być niepowtarzalny dla każdej pozycji "Szczegóły dotyczące podziału dokumentu e-AD".

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..3
bKod wyrobu akcyzowegoRNależy podać właściwy kod wyrobu akcyzowego, zob. wykaz kodów w pkt 10 załącznika II.an..4
cKod CNRNależy podać kod CN mający zastosowanie w dniu zgłoszenia czynności związanych z podziałem.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n8
dIlośćRNależy podać ilość (wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu - zob. wykazy kodów w pkt 10 i 11 załącznika II).

W przypadku przemieszczenia do zarejestrowanego odbiorcy, o którym mowa w art. 18 ust. 3 dyrektywy (UE) 2020/262, ilość nie może przewyższać ilości, do której odebrania zarejestrowany odbiorca jest upoważniony.

W przypadku przemieszczenia do zwolnionejorganizacji, o której mowa w art. 11 dyrektywy (UE) 2020/262, ilość nie może przewyższać ilości zarejestrowanejw świadectwie zwolnienia z podatku akcyzowego.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3
eMasa bruttoRNależy podać masę brutto przesyłki (wyroby akcyzowe wraz z opakowaniem).

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

Masa brutto musi być równa masie netto lub od niej większa.

n..16,6
fMasa nettoRNależy podać masę wyrobów akcyzowych bez opakowania.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero. Masa brutto musi być równa masie netto lub od niej większa.

n..16,6
iZnak akcyzyONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące znaków akcyzy wymaganych przez państwo członkowskie przeznaczenia.an..350
jZnak akcyzy_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
kZnacznik "Zastosowanie znaku akcyzy"D"R", jeżeli stosuje się znaki akcyzy.Należy podać "1", jeżeli wyroby zawierają znaki akcyzy lub są nimi opatrzone, lub "0", jeżeli nie zawierają znaków akcyzy ani nie są nimi opatrzone.n1
oGęstośćC"R", jeżeli ma zastosowanie do danego wyrobu akcyzowego.Należy podać gęstość w temperaturze 15 °C, jeśli jest wymagana, zgodnie z wykazem kodów w pkt 10 załącznika II.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..5,2
pOpis handlowyOPaństwo członkowskie wysyłki może zdecydować o wymagalności tych danych.Należy podać opis handlowy wyrobów w celu identyfikacji przewożonych wyrobów.an..350
qOpis handlowy_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
rMarka wyrobówD"R", jeżeli wyroby akcyzowe posiadają znak towarowy.Należy podać markę wyrobów, jeżeli ma to zastosowanie.an..350
sMarka wyrobów_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
3.8.1OPAKOWANIER99x
aKod rodzaju opakowańRNależy podać rodzaj opakowania, stosując jeden z kodów z wykazu kodów w pkt 8 załącznika II.an2
bLiczba opakowańC"R", jeżeli oznaczone jako "policzalne".Należy podać liczbę opakowań, jeżeli są one policzalne, zgodnie z wykazem kodów w pkt 8 załącznika II.

W przypadku gdy "Liczba opakowań" wynosi "0", powinno istnieć co najmniej jedno OPAKOWANIE o tym samym "Oznaczeniu przesyłki" i o "Liczbie opakowań" o wartości większej niż "0".

n..15
cOznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)D"R", jeżeli stosuje się pieczęci handlowe (zabezpieczenia urzędowe).Należy podać oznaczenie pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), jeżeli są one stosowane do opieczętowania opakowań.an..35
dInformacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)ONależy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące tych pieczęci handlowych (zabezpieczeń urzędowych), np. rodzajstosowanej pieczęci.an..350
eInformacje o pieczęci_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
fOznaczenia przesyłekC- "R", jeżeli liczba opakowań wynosi 0, - w przeciwnym razie "0".an..999
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).

Tabela 6

(o której mowa w art. 8 i art. 9 ust. 3) Raport odbioru/raport wywozu

ABCDEFG
1ATRYBUTR
aData i czas zatwierdzenia raportu odbioru/wywozuCPodają właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia/wywozu po zatwierdzeniu raportu odbioru/raportu wywozu.Czas podaje się według czasu lokalnego.dataCzas
2PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCHR
aARCRNależy podać ARC dokumentu e-AD/e-SAD. Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.an21
bNumer porządkowyRNależy podać numer porządkowy dokumentu e-AD/e-SAD.

Przy wstępnym zatwierdzeniu dokumentu e-AD/e-SAD przyjmuje się 1, a następnie przy każdej zmianie miejsca przeznaczenia wartość tę zwiększa się o 1.

n..2
3PODMIOT

Odbierający

R
aIdentyfikacja podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 9, 10 i 11.

- "O" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

- Nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 5.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a Tabeli 1)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

- 1, 2, 3, 4, 9 i 10 należy podać ważny numer akcyzowy SEED uprawnionego prowadzącego skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcy, tymczasowo zarejestrowanego odbiorcy, uprawnionego wysyłającego lub tymczasowo uprawnionego odbiorcy,

- 6: należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu,

- 11: należy podać ważny numer akcyzowy SEED odbiorcy, którym jest oryginalny uprawniony wysyłający lub tymczasowo uprawniony wysyłający w danym przemieszczeniu.

an..16
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
hNumer EORIC- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

- Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a Tabeli 1)

Należy podać numer EORI osoby odpowiedzialnejza złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262.an..17
4PODMIOT Miejsce dostawyC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1 i 4.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3, 5, 9 i 10.

- W przeciwnym razie nie stosuje się.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a Tabeli 1)

Należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.
aIdentyfikacja podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 9 i 10. - "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5. - W przeciwnym razie nie stosuje się.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a Tabeli 1)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

- 1: należy podać ważny numer akcyzowy SEED składu podatkowego przeznaczenia,

- 2, 3, 5, 9 i 10: należy podać numer identyfikacyjny VAT lub inny numer identyfikacyjny.

an..16
bNazwa podmiotuC- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 5, 9 i 10.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 4.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a Tabeli 1)

an..182
cUlicaCW polu 4c, 4e i 4f:

- "R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3, 4, 5, 9 i 10.

- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a Tabeli 1)

an..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyCan..10
fMiejscowośćCan..50
gNAD_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
5URZĄD - Właściwy urząd w miejscu dostawyC"R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 i 11.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a Tabeli 1)

aNumer referencyjny urzęduRNależy podać kod urzędu właściwych organów w państwie członkowskim przeznaczenia odpowiedzialnego za kontrolę akcyzy w miejscu przeznaczenia. Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.n8
6RAPORT

Odbioru/Wywozu

R
aData przybycia wyrobów akcyzowychRData zakończenia przemieszczenia zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 33 ust. 4 dyrektywy (UE) 2020/262.Data
bOgólne wyniki odbioruRMożliwe wartości są następujące:

1 = Odbiór bez zastrzeżeń,

2 = Odbiór z zastrzeżeniami,

3 = Odmowa odbioru,

4 = Odmowa przyjęcia części przesyłki,

21 = Zgoda na wyprowadzenie bez zastrzeżeń,

22 = Wyprowadzenie zaakceptowane, stwierdzono niewielkie rozbieżności,

23 = Odmowa wyprowadzenia.

n..2
cInformacje uzupełniająceONależy podać dodatkowe informacje dotyczące odbioru wyrobów akcyzowych.an..350
dDodatkowe informacje_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
7RAPORT

Odbioru/Wywozu - Wyroby

C"R", jeżeli wartość ogólnych wyników odbioru jest inna niż 1 i 21.

(zob. pole 6b)

999X
aNumer identyfikacyjny pozycji towarowejRNależy podać numer identyfikacyjny pozycji towarowej w powiązanym dokumencie e-AD/e-SAD (pole 17a tabeli 1) odnoszącym się do tego samego wyrobu akcyzowego, co wyrób objęty powiązanym dokumentem e-AD/e-SAD, do którego to wyrobu ma zastosowanie jeden z kodów innych niż 1 i 21.

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..3
bNiedobór lub nadwyżkaD"R", jeżeli wykryto niedobór lub nadwyżkę w danej pozycji towarowej.Możliwe są następujące wartości:

S = Niedobór,

E = Nadwyżka.

a1
cStwierdzony niedobór lub nadwyżkaC"R", jeżeli podano wskaźnik w polu 7b.Należy podać ilość (wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu - zob. wykazy kodów w pkt 10 i 11).

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3
dKod wyrobu akcyzowegoRNależy podać właściwy kod wyrobu akcyzowego, zob. wykaz kodów w pkt 10 załącznika II.an4
eIlość nieprzyjętaC"R", jeżeli kod ogólnych wyników odbioru ma wartość 4. (zob. pole 6b)Należy podać ilość nieprzyjętych wyrobów akcyzowych dla każdego wpisu w dokumencie, którego to dotyczy (wyrażoną w jednostkach miary związanych z kodem wyrobu - zob. wykazy kodów w pkt 10 i 11 załącznika II).

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3
7.1RODZAJ ZASTRZEŻEŃD"R" dla każdego wpisu w dokumencie, do którego ma zastosowanie kod ogólnych wyników odbioru 2, 3, 4, 22 lub 23.

(zob. pole 6b)

9X
aRodzaj zastrzeżeńRMożliwe są następujące wartości:

0 = Inne,

1 = Nadwyżka,

2 = Niedobór,

3 = Wyroby uszkodzone,

4 = Uszkodzona pieczęć,

5 = Zgłoszone przez AES,

7 = Ilość wyższa niż w tymczasowym uprawnieniu.

ni
bInformacje uzupełniająceC- "R", jeżeli kod rodzaju zastrzeżenia ma wartość 0.

- "0", jeżeli kod rodzaju zastrzeżenia ma wartość 1, 2, 3, 4, 5 lub 7.

(Zob. pole 7.1 a)

Należy podać dodatkowe informacje dotyczące odbioru wyrobów akcyzowych.an..350
cDodatkowe informacje_LNGC"R", jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe.W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2

Tabela 7

(o której mowa w art. 6a ust. 1)

Powiadomienie o zatwierdzonym wywozie (nie dotyczy e-SAD)

ABCDEFG
1ATRYBUTR
aData i czas wydaniaRdataCzas
2PODMIOT

Odbierający

R
aIdentyfikacja podmiotuC- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

Należy podać numer identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu.an..16
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
hNumer EORIC- "0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

- Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

Należy podać numer EORI osoby odpowiedzialnejza złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262.an..17
3PRZEMIESZCZENIE WYROBÓW AKCYZOWYCH dokument e-ADR999X
aAdministracyjny numer referencyjnyRNależy podać ARC dokumentu e-AD. Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.an21
bNumer porządkowyRWartość tego elementu danych musi być większa niż zero.n..2
cPrzyjęcie zgłoszenia wywozowego lub towary zwolnione do wywozuRMożliwe wartości:

0 = brak lub fałszywe

1 = tak lub prawdziwe

"0" odpowiada przyjęciu zgłoszenia wywozowego, a "1" - zwolnieniu towarów do wywozu.

ni
4URZĄD CELNY Miejsce wywozuO
aNumer referencyjnyRNależy podać kod urzędu właściwych organów w państwie członkowskim wywozu odpowiedzialnych za kontrolę akcyzy w miejscu wywozu. Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.an8
5PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA WYWOZOWEGO/ ZWOLNIENIER
aNumer referencyjny urzędu celnego nadawcyRNależy podać kod urzędu właściwych organów w państwie członkowskim wywozu odpowiedzialnych za kontrolę akcyzy w miejscu wywozu. Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.an8
bIdentyfikacja funkcjonariusza celnego nadawcyOan..35
cData przyjęciaC- "R" dla przyjęcia zgłoszenia wywozowego.

- Nie stosuje się w przypadku towarów zwolnionych do wywozu.

(zob. pole 3c)

Data
dData zwolnieniaC- "R" dla towarów zwolnionych do wywozu.

- Nie stosuje się w przypadku przyjęcia zgłoszenia wywozowego.

(zob. pole 3c)

Data
eNumer referencyjny dokumentuRNależy podać ważny MRN lub numer wywozowego zgłoszenia celnego potwierdzony na podstawie danych celnych.an..21

Tabela 8

(o której mowa w art. 6a ust. 1)

Odrzucenie przez organy celne elektronicznego dokumentu administracyjnego (nie dotyczy e-SAD)

ABCDEFG
1ATRYBUTR
aData i czas wydaniaRdataCzas
2PODMIOT

Odbierający

R
aIdentyfikacja podmiotuC"R" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3 i 4.

"0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

Nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca

przeznaczenia 5, 8, 9, 10 i 11.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

W przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia:

1, 2, 3 i 4 należy podać ważny numer akcyzowy SEED

uprawnionego prowadzącego

skład podatkowy,

zarejestrowanego odbiorcy lub tymczasowo zarejestrowanego odbiorcy,

6: należy podać numer

identyfikacyjny VAT podmiotu reprezentującego wysyłającego w urzędzie wywozu.

an..16
bNazwa podmiotuRan..182
cUlicaRan..65
dNumer domuOan..11
eKod pocztowyRan..10
fMiejscowośćRan..50
gNAD_LNGRW celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II.a2
hNumer EORIC"0" dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6.

Tego elementu danych nie stosuje się w przypadku kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11.

(Zob. kody rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a tabeli 1)

Należy podać numer EORI osoby odpowiedzialnejza złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy (UE) 2020/262.an..17
3URZĄD CELNY Miejsce wywozuO
aNumer referencyjnyRNależy podać kod urzędu właściwych organów w państwie członkowskim wywozu odpowiedzialnych za kontrolę akcyzy w miejscu wywozu. Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.an8
4ODRZUCENIER
aData i godzina odrzuceniaRdataCzas
bKod przyczyny odrzuceniaRMożliwe wartości:

1 = Nie znaleziono danych dotyczących przywozu

2 = Zawartość e-AD nie zgadza się z danymi dotyczącymi przywozu 3= (zastrzeżone)

4 = Negatywny wynik kontroli krzyżowej

5 = Niezadowalający wynik kontroli w urzędzie wywozu

n1
5INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA WYWOZOWEGOC"R" dla kodu przyczyny odrzucenia 4 lub 5.

Nie stosuje się w przypadku kodu przyczyny odrzucenia 1 i 2.

(Zob. pole 4b)

aLokalny numer referencyjnyC"R" dla kodu przyczyny odrzucenia 4.

Nie stosuje się w przypadku kodu przyczyny odrzucenia 5.

(Zob. pole 4b)

an..22
bNumer referencyjny dokumentuC"R" dla kodu przyczyny odrzucenia 5.

Nie stosuje się w przypadku kodu przyczyny odrzucenia 4.

(Zob. pole 4b)

an..21
5.1NEGATYWNY WYNIK ZATWIERDZENIA KONTROLI KRZYŻOWEJC"R" dla kodu przyczyny odrzucenia 4.

Nie stosuje się w przypadku kodu przyczyny odrzucenia 1, 2 i 5.

(Zob. pole 4b)

99X
5.1.1WYNIK KONTROLI KRZYŻOWEJ NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO POZYCJI TOWAROWEJR999X
aAdministracyjny numer referencyjnyRNależy podać ARC dokumentu e-AD. Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.an21
bNumer identyfikacyjny pozycji towarowejRn..3
cKod diagnozyRMożliwe wartości:

1 = (zastrzeżone)

2 = Brakuje numeru identyfikacyjnego pozycji towarowej w dokumencie e-AD lub odpowiedniej POZYCJI TOWAROWEJ w zgłoszeniu wywozowym

3= (zastrzeżone)

4 = Niezgodna waga/masa

5= (zastrzeżone)

6 = Niezgodne kody CN

7 = Niezgodna waga/masa oraz niezgodne kody CN

n1
dWynik zatwierdzeniaRMożliwe wartości:

0 = brak lub fałszywe

1 = tak lub prawdziwe

- Wartość "0" stosuje się w przypadku braku numeru identyfikacyjnego pozycji towarowej.

- Wartość "1" stosuje się w przypadku stwierdzenia rozbieżności w WYNIKU KONTROLI KRZYŻOWEJ KODU NOMENKLATURY SCALONEJ lub WYNIKU KONTROLI KRZYŻOWEJ MASY NETTO.

n1
ePrzyczyna odrzuceniaOan..512
5.1.1.1WYNIK KONTROLI KRZYŻOWEJ KODU NOMENKLATURY SCALONEJC- 5.1.1.1 lub 5.1.1.2 wynosi "R", jeżeli: wartość w polu 5.1.1.d wynosi "1" (wynik zatwierdzenia jest równy "1"), lub

- 5.1.1.1 i 5.1.1.2 nie stosuje się, jeżeli: wartość w polu 5.1.1.d wynosi "0" (wynik zatwierdzenia jest równy "0")

aWynik zatwierdzeniaRMożliwe wartości:

0 = brak lub fałszywe

1 = tak lub prawdziwe

- Wartość "0" stosuje się, jeżeli wynik zatwierdzenia kontroli krzyżowej w odniesieniu do 5.1.1.1 jest negatywny.

- Wartość "1" stosuje się, jeżeli wynik zatwierdzenia kontroli krzyżowej jest pozytywny.

n1
bPrzyczyna odrzuceniaOan..512
5.1.1.2WYNIK KONTROLI KRZYŻOWEJ MASY NETTOC- 5.1.1.1 lub 5.1.1.2 wynosi "R", jeżeli:wartość w polu 5.1.1.d wynosi "1" (wynik zatwierdzenia jest równy "1"), lub

- 5.1.1.1 i 5.1.1.2 nie stosuje się, jeżeli: wartość w polu 5.1.1.d wynosi "0" (wynik zatwierdzenia jest równy "0")

aWynik zatwierdzeniaRMożliwe wartości:

0 = brak lub fałszywe

1 = tak lub prawdziwe

- Wartość "0" stosuje się, jeżeli wynik zatwierdzenia kontroli krzyżowej w odniesieniu do 5.1.1.2 jest negatywny.

- Wartość "1" stosuje się, jeżeli wynik zatwierdzenia kontroli krzyżowej jest pozytywny.

n1
bPrzyczyna odrzuceniaOan..512
5.2NIEZWOLNIENIE

DO WYWOZU

C"R" dla kodu przyczyny odrzucenia 5.

Nie stosuje się w przypadku kodu przyczyny odrzucenia 1, 2 i 4.

(Zob. pole 4b)

Niezwolnienie do wywozu, powiadomienie państwa członkowskiego wywozu
aNumer referencyjny dokumentuRan..21
6PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH dokument e-ADC"R" dla kodu przyczyny odrzucenia 4 lub 5.

Nie stosuje się w przypadku kodu przyczyny odrzucenia 1 i 2.

(Zob. pole 4b)

999X
aAdministracyjny numer referencyjnyRNależy podać ARC dokumentu e-AD. Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.an21
bNumer porządkowyRWartość tego elementu danych musi być większa niż zero.n..2
7PROJEKT E-ADC"R" dla kodu przyczyny odrzucenia 1 lub 2.

Nie stosuje się w przypadku kodu przyczyny odrzucenia 4 i 5.

(Zob. pole 4b)

aLokalny numer referencyjnyRNależy podać lokalny numer referencyjny przywozowego zgłoszenia celnego.an..22
Tabela 9

(o której mowa w art. 6a ust. 2 i art. 9 ust. 3)

Powiadomienie o unieważnieniu zgłoszenia wywozowego skierowane do państwa członkowskiego wysyłki/nadawcy (nie dotyczy e-SAD)

ABCDEFG
1PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCHR999X
aAdministracyjny numer referencyjnyRNależy podać ARC dokumentu e-AD. Zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II.an21
bNumer porządkowyRWartość tego elementu danych musi być większa niż zero.n..2
1.1OPERACJA WYWOZUR
aMRNRan18
bData unieważnieniaRData
1.2URZĄD CELNY WYWOZUR
aNumer referencyjnyRNależy podać kod urzędu właściwych organów w państwie członkowskim wywozu odpowiedzialnych za kontrolę akcyzy w miejscu wywozu. Zob. wykaz kodów w pkt 4 załącznika II.an8
1.3PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE WYWOZUR
aKod krajuRStosując kod kraju zawarty w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II, należy podać państwo członkowskie, na terytorium którego przeprowadza się wywóz wyrobów akcyzowych.a2
1.4WYSYŁKA

TOWARÓW

O
1.4.1POPRZEDNI

DOKUMENT

O999X
aNumer porządkowyRn..5
bRodzajRan4
cNumer

referencyjny

Ran..70

ZAŁĄCZNIK  II 13

Wykaz kodów

1.
KODY JĘZYKA
KodOpis
bgbułgarski
btbułgarski (znaki łacińskie)
hrchorwacki
csczeski
daduński
nlniderlandzki
enangielski
etestoński
fifiński
frfrancuski
gairlandzki
grgrecki (znaki łacińskie)
deniemiecki
elgrecki
huwęgierski
itwłoski
lvłotewski
ltlitewski
mtmaltański
plpolski
ptportugalski
rorumuński
sksłowacki
slsłoweński
eshiszpański
svszwedzki
2.
ADMINISTRACYJNY NUMER REFERENCYJNY
PoleZawartośćRodzaj polaPrzykład
1RokNumeryczne 205
2Kod identyfikacyjny państwa członkowskiego, w którym pierwotnie przedstawiono

dokument e-AD/e-SAD

Alfabetyczne 2ES
3Niepowtarzalny kod nadany na szczeblu krajowymAlfanumeryczne 15 (cyfry i wielkie litery)7R19YTE17UIC8J4
4Rodzaj przemieszczeniaAlfanumeryczne 1P
5Cyfra kontrolnaNumeryczne 19

Pole 1 zawiera dwie ostatnie cyfry roku formalnego zatwierdzenia przemieszczenia.

Pole 2 jest kodem kraju określonym w wykazie kodów w pkt 3.

W po- należy podać niepowtarzalny kod identyfikacyjny dla każdego przemieszczenia w ramach Systemu Przemielu 3 szczania Wyrobów Akcyzowych (EMCS). Za sposób wykorzystania tego pola odpowiadają organy państw członkowskich, ale każde przemieszczenie w ramach EMCS musi posiadać niepowtarzalny numer

W po- podany jest identyfikator rodzaju przemieszczania. Wartość wynosi "P" dla przemieszczania wyrobów już lu 4 dopuszczonych do konsumpcji i każdą inną wartość dla przemieszczania wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W po- podaje się cyfrę kontrolną dla całego ARC, która pomaga w wykryciu błędu przy wprowadzaniu ARC. lu 5

3.
KODY KRAJÓW
Muszą być tożsame z kodami określonymi w nomenklaturze krajów i terytoriów na potrzeby statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami określonej w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1470 14 , z wyjątkiem:
W przypadku Grecji zamiast GR należy używać EL.
4.
NUMER REFERENCYJNY URZĘDU CELNEGO (COR)

COR składa się z identyfikatora kodu kraju państwa członkowskiego poprzedzającego 6-znakowy krajowy numer alfanumeryczny, np. IT0830AB.

5.
KOD RODZAJU GWARANTA
KodOpis
1Wysyłający
2Przewoźnik
3Właściciel wyrobu akcyzowego
4Odbiorca
5Nie złożono gwarancji zgodnie z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 5 lit. b) dyrektywy (UE) 2020/262
12Wspólna gwarancja wysyłającego i przewoźnika
13Wspólna gwarancja wysyłającego i właściciela wyrobów akcyzowych
14Wspólna gwarancja wysyłającego i odbiorcy
23Wspólna gwarancja przewoźnika i właściciela wyrobów akcyzowych
24Wspólna gwarancja przewoźnika i odbiorcy
34Wspólna gwarancja właściciela wyrobów akcyzowych i odbiorcy
123Wspólna gwarancja wysyłającego, przewoźnika i właściciela wyrobów akcyzowych
124Wspólna gwarancja wysyłającego, przewoźnika i odbiorcy
134Wspólna gwarancja wysyłającego, właściciela wyrobów akcyzowych i odbiorcy
234Wspólna gwarancja przewoźnika, właściciela wyrobów akcyzowych i odbiorcy
1234Wspólna gwarancja wysyłającego, przewoźnika, właściciela wyrobów akcyzowych i odbiorcy
6.
KOD RODZAJU TRANSPORTU
KodOpis
0Inne
1Transport morski
2Transport kolejowy
3Transport drogowy
4Transport lotniczy
5Przesyłka pocztowa
7Stałe instalacje przesyłowe
8Żegluga śródlądowa
7.
KOD JEDNOSTKI TRANSPORTOWEJ
KodOpis
1Kontener
2Pojazd
3Przyczepa/naczepa
4Ciągnik
5Stałe instalacje przesyłowe
8.
KODY OPAKOWAŃ

Należy stosować kody określone w najnowszej wersji załącznika VI do zalecenia nr 21 EKG ONZ.

9.
KOD PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA
KodOpis
0Inne
1Błąd wpisu
2Przerwanie transakcji handlowej
3Duplikat dokumentu e-AD
4Przemieszczenie nie rozpoczęło się w dniu wysyłki
10.
WYRÓB AKCYZOWY
KWAKATJEDNOSTKAOpisAPG
T200T4Papierosy w rozumieniu art. 3 dyrektywy Rady 2011/64/UE f) oraz produkty traktowane jako papierosy zgodnie z art. 2 ust. 2 tej dyrektywyNNN
T300T4Cygara i cygaretki w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2011/64/UENNN
T400T1Tytoń drobnokrojony przeznaczony do skręcania papierosów w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 2011/64/UENNN
T500T1Tytoń do palenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2011/64/UE, inny niż tytoń drobnokrojony przeznaczony do skręcania papierosów w rozumieniu art. 5 ust. 2 tej dyrektywy oraz produkty traktowane jako tytoń przeznaczony do palenia, inny niż tytoń drobnokrojony przeznaczony do skręcania papierosów w rozumieniu art. 2 ust. 2 tej dyrektywyNNN
B000B3Piwo w rozumieniu art. 2 dyrektywy 92/83/EWGYYN
W200W3Wino niemusujące i niemusujące napoje przefermentowane inne niż wino i piwo w rozumieniu art. 8 pkt 1 i art. 12 pkt 1 dyrektywy 92/83/EWGYNN
W300W3Wino musujące i musujące napoje przefermentowane inne niż wino i piwo w rozumieniu art. 8 pkt 2 i art. 12 pkt 2 dyrektywy 92/83/EWGYNN
I000I3Produkty pośrednie w rozumieniu art. 17 dyrektywy 92/83/EWGYNN
S200S3Napoje spirytusowe w rozumieniu art. 20 tiret pierwsze, drugie i trzecie dyrektywy 92/83/EWGYNN
S300S3Alkohol etylowy w rozumieniu art. 20 tiret pierwsze dyrektywy 92/83/EWG, objęty kodami CN 2207 i 2208, inny niż napoje spirytusowe (S200)YNN
S400S3Częściowo denaturowany alkohol w rozumieniu art. 20 dyrektywy 92/83/EWG, będący alkoholem, który został poddany skażeniu, ale nie spełnia jeszcze warunków umożliwiających korzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 27 ust. 1 lit. a) lub b) tej dyrektywy, inny niż napoje spirytusowe (S200)YNN
S500S3Wyroby zawierające alkohol etylowy w rozumieniu art. 20 tiret pierwsze dyrektywy 92/83/EWG, objęte kodami CN innymi niż 2207 i 2208YNN
S600S3Całkowicie denaturowany alkohol w rozumieniu art. 20 dyrektywy 92/83/EWG, będący alkoholem, który został poddany skażeniu i spełnia warunki umożliwiające korzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 27 ust. 1 lit. a) tej dyrektywyYNN
E200E2Oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego - produkty objęte kodami CN od 1507 do 1518, jeśli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe (art. 20 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2003/96/WE (2))NNY
E300E2Oleje mineralne (produkty energetyczne) - Produkty objęte kodami CN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50 (art. 20 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E410E2Benzyna ołowiowa objęta kodami CN 2710 12 31, 2710 12 51 i 2710 12 59 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E420E2Benzyna bezołowiowa objęta kodami CN 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 i 2710 12 49 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E430E2Olejnapędowy nieznakowany objęty kodami CN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 i 2710 20 19 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E440E2Olejnapędowy znakowany objęty kodami CN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 i 2710 20 19 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE WE)NNY
E450E2Nafta objęta kodem CN 2710 19 21 i nafta nieznakowana objęta kodem CN 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E460E2Nafta znakowana objęta kodem 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E470E1Ciężki olej opałowy objęty kodami CN 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 i 2710 20 39 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)NNN
E480E2Produkty objęte kodami CN 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 i 2710 20 90 (tylko produkty których mniejniż 90 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w temperaturze 210 °C i z których co najmniej 65 % objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w temperaturze 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnejmetodzie ASTM D 86) przemieszczane w handlu luzem (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E490E2Produkty objęte kodami CN 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51 i 2710 19 55 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E500E1Skroplony gaz LPG i pozostałe węglowodory gazowe (LPG) objęte kodami CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 (art. 20 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2003/96/WE)NNN
E600E1Węglowodory alifatyczne nasycone objęte kodem CN 2901 10 (art. 20 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2003/96/WE)NNN
E700E2Węglowodory cykliczne objęte kodami CN 2902 20, 2902 30, 290241, 2902 42, 290243 I 290244 (art. 20 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E800E2Produkty objęte kodem CN 2905 11 00 (metanol (alkohol metylowy)), niebędące pochodzenia syntetycznego, jeśli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe (art. 20 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E910E2Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych zawierające 96,5 % lub więcej masy estrów (FAMAE) objęte kodem CN 3826 00 10 (art. 20 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2003/96/WE)NNY
E920E2Produkty objęte kodami CN 3824 99 86, 3824 99 92 (z wyłączeniem preparatów przeciwrdzewnych zawierających aminy jako składniki aktywne i nieorganiczne złożone rozpuszczalniki

i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych), 3824 99 93, 3824 99 96 (z wyłączeniem preparatów przeciwrdzewnych zawierających aminy jako składniki aktywne i nieorganiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych) oraz 3826 00 90, jeśli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe (art. 20 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2003/96/WE)

NNY
E930E2Dodatki objęte kodami CN 3811 11, 3811 19 00

i 3811 90 00

NNN
(1) Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 176 z 5.7.2011, s. 24).

(2) Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51).

Uwaga do tabeli: Kody CN stosowane w tabeli w odniesieniu do produktów energetycznych pochodzą z rozporządzenia Komisji (WE) nr 2031/2001 (Dz.U. L 279 z 23.10.2001, s. 1) i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1925 (Dz.U. L 282 z 31.10.2017, s. 1), jak określono w dyrektywie 2003/96/WE i decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/552 (Dz.U. L 91 z 9.4.2018, s. 27).

Legenda kolumn tabeli:

KWA: Kod wyrobu akcyzowego

KAT: Kategoria wyrobu akcyzowego

JED- Jednostka miary (z wykazu 11)

NOS-

TKA:

A: Należy podać zawartość alkoholu (Tak/Nie)

P: Można podać stopień Plato (Tak/Nie)

G: Należy podać gęstość w temperaturze 15 °C (Tak/Nie)

11.
JEDNOSTKI MIARY
Kod jednostki miaryOpis
1Kg
2Litr (temperatura 15 °C)
3Litr (temperatura 20 °C)
41 000 sztuk
12.
MAKSYMALNY CZAS PRZEWOZU NA KOD RODZAJU TRANSPORTU
Kod rodzaju transportuMaksymalny czas przewozu
0D45
1D45
2D35
3D35
4D20
5D30
7D15
8D35

Uwaga 1: Wartość "0" odnosi się do transportu multimodalnego (w przypadku którego ma miejsce rozładunek i ponowny załadunek frachtu) i obejmuje przypadki dotyczące przesyłek grupowych, wywozu, podziału i zmiany miejsca przeznaczenia.

Uwaga 2: W przypadku wywozu czas przewozu oznacza szacowany czas trwania przewozu do momentu

opuszczenia obszaru celnego Unii.

Uwaga 3: W przypadku przemieszczania towarów już dopuszczonych do konsumpcji (e-SAD) do maksymal

nego czasu przewozu dodaje się dodatkowe 30 dni.

13.
ADMINISTRACJA KRAJOWA - STOPIEŃ PLATO
PaństwoStruktura stawek akcyzy na piwo wg stopnia Plato
AT - AustriaTak
BE - BelgiaTak
BG - BułgariaTak
CZ - CzechyTak
DE - NiemcyTak
EL - GrecjaTak
ES - HiszpaniaTak
IT - WłochyTak
LU - LuksemburgTak
MT - MaltaTak
PL - PolskaTak
PT - PortugaliaTak
RO - RumuniaTak""
1 Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 4.
2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/263 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (Dz.U. L 58 z 27.2.2020, s. 43).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1637 z dnia 5 lipca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Rady (UE) 2020/262 w odniesieniu do stosowania dokumentów w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczania wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji oraz określające formularz, który należy stosować w odniesieniu do świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (zob. s. 57 niniejszego Dziennika Urzędowego).
4 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wew- nątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz.U. L 369 z 18.12.1992, s. 17).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 24).
6 Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12).
7 Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 176 z 5.7.2011, s. 24).
8 Art. 6a dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2024/296 z dnia 9 listopada 2023 r. (Dz.U.UE.L.2024.296) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lutego 2024 r.
9 Art. 9 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2024/296 z dnia 9 listopada 2023 r. (Dz.U.UE.L.2024.296) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lutego 2024 r.
10 Załącznik I zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2024/296 z dnia 9 listopada 2023 r. (Dz.U.UE.L.2024.296) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lutego 2024 r.
11 Jeżeli, zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia, niektóre wymogi niniejszego załącznika mają zastosowanie do dokumentów awaryjnych, o których mowa w art. 26, 27, 37 i 38 dyrektywy (UE) 2020/262, noty wyjaśniające stosuje się odpowiednio do tych dokumentów.
12 Rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (Dz.U. L 121 z 8.5.2012, s. 1).
13 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2024/296 z dnia 9 listopada 2023 r. (Dz.U.UE.L.2024.296) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lutego 2024 r.
14 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych (Dz.U. L 334 z 13.10.2020, s. 2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.