Rozporządzenie delegowane 2021/895 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do interwencji w sprawie produktu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.197.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/895
z dnia 24 lutego 2021 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do interwencji w sprawie produktu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) 1 , w szczególności jego art. 65 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) EIOPA musi być w stanie stosować jasne kryteria i czynniki przy ustalaniu, czy występują poważne obawy co do ochrony inwestorów lub zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub dla stabilności całego unijnego systemu finansowego lub części tego systemu. W niniejszym rozporządzeniu doprecyzowuje się te kryteria i czynniki, w tym te wymienione w art. 65 ust. 9 akapit drugi lit. a), b), c) i d) rozporządzenia (UE) 2019/1238.

(2) Niezbędne jest zapewnienie spójnego podejścia w całej Unii, a zarazem umożliwienie podejmowania odpowiednich działań przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych niekorzystnych zdarzeń lub okoliczności, spójnych z art. 65 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2019/1238. Komisja zwróciła się do EIOPA o wydanie opinii technicznej w dziedzinie ogólnoeuropejskich indywidualnych produktów emerytalnych (OIPE).

(3) Istnienie "zagrożenia", które stanowi jeden z warunków wstępnych interwencji EIOPA w kontekście prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub rynków towarowych lub stabilności systemu finansowego, wymaga dokonania bardziej starannej oceny niż w przypadku poważnej obawy", której istnienie stanowi warunek wstępny w przypadku interwencji EIOPA w celu zapewnienia ochrony inwestorów. EIOPA powinien mieć możliwość interweniowania w sytuacji, gdy co najmniej jeden z czynników lub co najmniej jedno z kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu prowadzi do takiej obawy lub takiego zagrożenia.

(4) Należy również uwzględnić konkretną sytuację i okoliczności dostawcy OIPE lub dystrybutora OIPE w odniesieniu do ich potencjalnego przyczynienia się do obaw lub zagrożeń, o których mowa w art. 65 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2019/1238,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

EIOPA stosuje następujące kryteria i czynniki przy ocenie stopnia złożoności OIPE:

a)
długoterminowy charakter emerytalny OIPE;
b)
rodzaj i stopień przejrzystości aktywów bazowych;
c)
stopień przejrzystości kosztów i opłat związanych z OIPE;
d)
stosowanie technik przyciągających uwagę oszczędzających w ramach OIPE do nieistotnych cech w prezentacji OIPE;
e)
charakter i przejrzystość ryzyka;
f)
stosowanie nazw produktów, terminologii lub innych informacji, które sugerują wyższy poziom bezpieczeństwa lub rentowności niż faktycznie możliwy lub prawdopodobny, lub stosowanie wprowadzających w błąd cech produktu;
g)
to, czy informacje dotyczące OIPE były niewystarczające lub niewystarczająco wiarygodne, aby umożliwić uczestnikom rynku, do których były skierowane, sformułowanie własnego osądu, przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju OIPE;
h)
złożoność obliczeń wyników, uwzględniając w szczególności kwestię, czy zwrot jest uzależniony od wyników jednego lub większej liczby aktywów bazowych, na które z kolei wpływ wywierają inne czynniki;
i)
charakter i skalę ryzyka;
j)
to, czy OIPE jest połączony z innymi produktami lub usługami;
k)
złożoność ewentualnych warunków dotyczących OIPE;
l)
istnienie i stopień rozbieżności między spodziewanym zwrotem z OIPE a ryzykiem straty, uwzględniając, co następuje:
1)
strukturę kosztów i inne koszty;
2)
rozbieżność w stosunku do ryzyka dostawcy, które zachowuje dostawca;
3)
profil ryzyka i zwrotu;
m)
kształtowanie ceny i powiązane koszty OIPE, uwzględniając, co następuje:
1)
stosowanie ukrytych lub wtórnych opłat;
2)
opłaty, które nie odzwierciedlają poziomu świadczonej usługi;
3)
koszty gwarancji lub koszty, które nie odzwierciedlają kosztu rzeczywistego lub wartości godziwej gwarancji kapitałowej w przypadku podstawowego OIPE;
n)
łatwość, z jaką oszczędzający w ramach OIPE może korzystać z usługi zmiany dostawcy i usługi przenoszenia OIPE, oraz związany z tym koszt, uwzględniając, co następuje:
1)
korzystanie z usługi zmiany dostawcy i usługi przenoszenia OIPE w odniesieniu do etapu, na którym dana usługa jest wykorzystywana, opłaty i należności mające zastosowanie lub utrata korzyści i ulg;
2)
fakt, że korzystanie z usługi zmiany dostawcy i usługi przenoszenia OIPE nie jest dozwolone lub jest praktycznie niemożliwe.
Artykuł  2

EIOPA stosuje następujące kryteria i czynniki przy ocenie związku pomiędzy OIPE a rodzajem oszczędzającego w ramach OIPE, któremu jest oferowany lub sprzedawany OIPE:

a)
charakterystykę umiejętności i zdolności oszczędzającego w ramach OIPE, w tym poziom wykształcenia, wiedzę i doświadczenie w zakresie innych produktów emerytalnych, długoterminowych produktów inwestycyjnych lub praktyków sprzedaży oraz podatność oszczędzającego w ramach OIPE na zagrożenia;
b)
charakterystykę sytuacji ekonomicznej oszczędzającego w ramach OIPE, w tym jego dochody, majątek oraz stopień, w jakim OIPE ma zapewnić odpowiedni dochód emerytalny;
c)
główne cele finansowe oszczędzającego w ramach OIPE, w tym oszczędzanie na emeryturę i konieczność pokrycia ryzyka, w tym ryzyka biometrycznego;
d)
to, czy OIPE sprzedaje się oszczędzającemu w ramach OIPE poza zamierzonym rynkiem docelowym lub czy rynek docelowy nie został odpowiednio określony;
e)
kwalifikowalność do objęcia krajowym systemem gwarancyjnym, jeżeli takie systemy istnieją.
Artykuł  3

EIOPA stosuje następujące kryteria i czynniki przy ocenie stopnia innowacyjności OIPE lub działalności lub praktyki:

a)
stopień innowacyjności związany ze strukturą i cechami OIPE, w szczególności stopień innowacyjności technik ograniczania ryzyka lub form wypłat lub struktury innych świadczeń z OIPE;
b)
stopień dyfuzji innowacji, w tym to, czy OIPE jest innowacyjny dla konkretnych kategorii oszczędzających w ramach OIPE;
c)
innowacje obejmujące dźwignię finansową;
d)
dotychczasowe doświadczenia rynku z podobnymi OIPE lub praktykami sprzedaży OIPE.
Artykuł  4

EIOPA stosuje następujące kryteria i czynniki przy ocenie efektu dźwigni, jaki zapewnia OIPE lub praktyka:

a)
konkretne cechy aktywów bazowych OIPE, uwzględniając dźwignię finansową wbudowaną w OIPE;
b)
dźwignię finansową wynikającą z finansowania;
c)
charakterystykę transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.
Artykuł  5

EIOPA stosuje następujące kryteria i czynniki przy ocenie wielkości lub całkowitej kwoty kapitału zgromadzonego w ramach OIPE:

a)
skalę potencjalnych negatywnych skutków z perspektywy indywidualnego oszczędzającego w ramach OIPE oraz, w przypadku dużej liczby obecnych i potencjalnych oszczędzających w ramach OIPE, potencjalne negatywne skutki dla grupy oszczędzających w ramach OIPE, uwzględniając w szczególności:
b)
wielkość i całkowitą kwotę kapitału zgromadzonego w ramach OIPE;
c)
wartość nominalną OIPE;
d)
prawdopodobieństwo, skalę i charakter ewentualnej szkody, w tym kwotę potencjalnie poniesionych strat;
e)
przewidywany czas trwania negatywnych skutków;
f)
wolumen składek;
g)
liczbę zaangażowanych pośredników oraz dotyczące ich wymogi w zakresie kompetencji i reputacji;
h)
wzrost rynku lub sprzedaży;
i)
średnią kwotę zainwestowaną w OIPE przez każdego z oszczędzających w ramach OIPE;
j)
poziom gwarancji określony w krajowych przepisach dotyczących ubezpieczeniowych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie systemy istnieją;
k)
wartość rezerw technicznoubezpieczeniowych w odniesieniu do OIPE;
l)
kwestię, czy aktywa bazowe OIPE stwarzają istotne ryzyko dla wyniku transakcji zawieranych przez uczestników lub oszczędzających w ramach OIPE na danym rynku;
m)
kwestię, czy charakterystyka OIPE sprawia, że jest on szczególnie podatny na wykorzystywanie do celów przestępstw finansowych, w szczególności, czy taka charakterystyka może potencjalnie sprzyjać wykorzystywaniu OIPE do celów:
1)
oszustwa lub nieuczciwego zachowania;
2)
nadużyć na rynku finansowym lub niewłaściwego wykorzystania informacji w odniesieniu do rynku finansowego;
3)
rozporządzania dochodami z przestępstwa;
4)
finansowania terroryzmu.
Artykuł  6

EIOPA bierze również pod uwagę następujące czynniki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i integralność rynków finansowych:

a)
kwestię, czy działalność finansowa lub praktyki finansowe dostawców OIPE lub dystrybutorów OIPE w odniesieniu do danego OIPE stwarzają szczególnie istotne ryzyko dla odporności lub sprawnego funkcjonowania rynków;
b)
kwestię, czy dany OIPE lub działalność finansowa lub praktyki finansowe dostawców OIPE lub dystrybutorów OIPE w odniesieniu do danego OIPE mogą prowadzić do znaczącej i sztucznej rozbieżności między cenami instrumentu pochodnego a cenami na rynku instrumentu bazowego;
c)
kwestię, czy dany OIPE lub działalność finansowa lub praktyki finansowe dostawców OIPE lub dystrybutorów OIPE w odniesieniu do danego OIPE stwarzają istotne ryzyko dla infrastruktury rynku lub infrastruktury systemów płatności, w tym systemów obrotu, rozliczania i rozrachunku;
d)
kwestię, czy dany OIPE lub działalność finansowa lub praktyki finansowe dostawców OIPE lub dystrybutorów OIPE w odniesieniu do danego OIPE mogą zagrażać zaufaniu oszczędzających w ramach OIPE do systemu finansowego;
e)
kwestię, czy dany OIPE lub działalność finansowa lub praktyki finansowe dostawców OIPE lub dystrybutorów OIPE w odniesieniu do danego OIPE stwarzają istotne ryzyko zakłócenia działalności instytucji finansowych, które uznaje się za ważne dla systemu finansowego Unii.
Artykuł  7

EIOPA bierze również pod uwagę następujące czynniki mające zastosowanie do konkretnej sytuacji i okoliczności dostawcy OIPE lub dystrybutora OIPE, uwzględniając, co następuje:

a)
jego sytuację finansową i wypłacalność;
b)
jego działalność finansową lub praktyki finansowe;
c)
jego model biznesowy, w tym zrównoważony charakter i przejrzystość tego modelu;
d)
adekwatność rozwiązań w zakresie reasekuracji i gwarancji w odniesieniu do OIPE;
e)
uzależnienie dostawcy OIPE od osób trzecich w odniesieniu do ważnych cech OIPE, takich jak pokrycie ryzyka biometrycznego, gwarancje i możliwość przenoszenia OIPE;
f)
praktyki sprzedaży związane z OIPE, z uwzględnieniem:
1)
wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych i kanałów dystrybucji;
2)
materiałów informacyjnych, marketingowych lub innych materiałów promocyjnych;
3)
stopnia innowacyjności związanej z modelem dystrybucji, w tym długość łańcucha pośrednictwa lub poleganie na innowacyjnych technikach związanych z modelem dystrybucji.
Artykuł  8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.