Rozporządzenie delegowane 2021/731 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących kar nakładanych na kontrahentów centralnych z państw trzecich lub powiązane strony trzecie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.158.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/731
z dnia 26 stycznia 2021 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do przepisów proceduralnych dotyczących kar nakładanych na kontrahentów centralnych z państw trzecich lub powiązane strony trzecie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 1 , w szczególności jego art. 25i ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 zmieniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 2 . W drodze tych zmian wprowadzono do rozporządzenia (UE) nr 648/2012 między innymi uprawnienie Komisji do doprecyzowania przepisów proceduralnych dotyczących wykonywania przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ("ESMA") uprawnienia do nakładania grzywien lub okresowych kar pieniężnych na kontrahentów centralnych z państw trzecich ("CCP z państw trzecich") i powiązane strony trzecie, którym CCP z państw trzecich zlecili na zasadzie outsourcingu funkcje operacyjne lub działania ("powiązane strony trzecie"). W szczególności te przepisy proceduralne powinny zawierać przepisy dotyczące prawa do obrony, przepisy tymczasowe oraz przepisy dotyczące pobierania grzywien lub okresowych kar pieniężnych, a także przepisy dotyczące okresów przedawnienia w zakresie nakładania i egzekwowania kar.

(2) W art. 41 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej uznano prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną wprowadzone indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jego sytuację, oraz prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej.

(3) W celu poszanowania prawa do obrony przysługującego CCP z państw trzecich i powiązanym stronom trzecim będącym przedmiotem działań prowadzonych przez ESMA oraz w celu zapewnienia uwzględniania przez ESMA wszystkich istotnych faktów przy podejmowaniu decyzji egzekucyjnych ESMA powinien wysłuchiwać CCP z państw trzecich lub powiązane strony trzecie, bądź też wszelkie inne zainteresowane osoby. CCP z państw trzecich i powiązane strony trzecie powinni zatem mieć prawo do przekazania pisemnych uwag w odpowiedzi na zawiadomienie

o ustaleniach wydane przez urzędnika dochodzeniowego i ESMA, w tym w przypadku istotnych zmian pierwotnego zawiadomienia o ustaleniach. Urzędnik dochodzeniowy i ESMA powinni mieć również możliwość zwrócenia się do CCP z państw trzecich i powiązanych stron trzecich o przedstawienie dalszych wyjaśnień podczas przesłuchania, jeżeli urzędnik dochodzeniowy lub ESMA uznają, że niektóre elementy pisemnych uwag przekazanych urzędnikowi dochodzeniowemu lub ESMA nie są wystarczająco jasne ani szczegółowe oraz że potrzebne są dalsze wyjaśnienia.

(4) Ważne jest zapewnienie przejrzystości w stosunkach między urzędnikiem dochodzeniowym wyznaczonym przez ESMA zgodnie z art. 25i rozporządzenia (UE) nr 648/2012 a samym ESMA. Taka przejrzystość wymaga, aby akta urzędnika dochodzeniowego, oprócz zawiadomienia o ustaleniach, zawierały wszelkie uwagi CCP z państw trzecich lub powiązanych stron trzecich, zawiadomienie o ustaleniach, na podstawie którego ci CCP z państw trzecich lub te powiązane strony trzecie przedstawiły swoje uwagi, a także protokoły wszystkich przesłuchań.

(5) Zgodnie z art. 25 l ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jeżeli konieczne jest podjęcie pilnych działań, ESMA może podjąć decyzję tymczasową o nałożeniu grzywny lub okresowej kary pieniężnej bez wcześniejszego wysłuchania osób, wobec których prowadzone jest dochodzenie lub postępowanie. Aby zapewnić skuteczność uprawnień ESMA do podejmowania decyzji tymczasowych, CCP z państw trzecich i powiązane strony trzecie, wobec których prowadzone jest dochodzenie, nie powinny mieć prawa dostępu do akt ani do bycia wysłuchanym, zanim urzędnik dochodzeniowy nie przekaże ESMA akt zawierających jego ustalenia lub zanim ESMA nie podejmie swojej decyzji tymczasowej. Aby jednak uszanować prawo do obrony, CCP z państw trzecich i powiązane strony trzecie powinny mieć prawo dostępu do akt, gdy tylko urzędnik dochodzeniowy przekaże ESMA akta wraz ze swoim zawiadomieniem o ustaleniach, a także prawo do bycia wysłuchanym jak najszybciej po podjęciu przez ESMA decyzji tymczasowej.

(6) W celu zapewnienia spójności okresy przedawnienia w zakresie nakładania i egzekwowania grzywien lub okresowych kar pieniężnych powinny uwzględniać obowiązujące przepisy Unii mające zastosowanie do nakładania i egzekwowania kar wobec nadzorowanych podmiotów, doświadczenie ESMA w stosowaniu takich przepisów w odniesieniu do repozytoriów transakcji na mocy rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz fakt, że CCP z państw trzecich mają siedzibę poza Unią i ESMA musi koordynować działania egzekucyjne z organami w takich jurysdykcjach państw trzecich. Okresy przedawnienia należy obliczać zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Unii dotyczącym aktów Rady i Komisji, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 3 .

(7) Zgodnie z art. 25 m ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 kwoty grzywien i okresowych kar pieniężnych pobrane przez ESMA przypisuje się do budżetu ogólnego Unii. Grzywny i okresowe kary pieniężne pobrane przez ESMA powinny być wpłacane na oprocentowane rachunki do czasu, gdy nabiorą ostatecznego charakteru. W przypadku każdej decyzji o nałożeniu grzywny lub okresowej kary pieniężnej kwoty pobrane przez ESMA powinny być wpłacane na odrębny rachunek lub subkonto w celu zapewnienia identyfikowalności do czasu, kiedy decyzja nabie- rze ostatecznego charakteru.

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego wykonywania przez ESMA skutecznych uprawnień nadzorczych i egzekucyjnych niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie doprecyzowuje przepisy proceduralne dotyczące grzywien i okresowych kar pieniężnych nakładanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na kontrahentów centralnych (CCP) z państw trzecich lub powiązane osoby trzecie, którym ci CCP zlecili funkcje operacyjne lub działania, wobec których to CCP z państw trzecich lub powiązanych osób trzecich prowadzone jest przez ESMA dochodzenie lub postępowanie egzekucyjne, w tym przepisy dotyczące prawa do obrony i okresów przedawnienia.

Artykuł  2

Prawo do bycia wysłuchanym przez urzędnika dochodzeniowego

1. 
Po zakończeniu dochodzenia, a przed przekazaniem akt ESMA na podstawie art. 3 ust. 1, urzędnik dochodzeniowy informuje na piśmie osobę, wobec której prowadzone jest dochodzenie, o swoich ustaleniach oraz zapewnia jej możliwość przekazania pisemnych uwag zgodnie z ust. 3. W zawiadomieniu o ustaleniach określa się fakty uzasadniające zarzut popełnienia co najmniej jednego z naruszeń wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w tym wszelkie okoliczności obciążające lub łagodzące dotyczące tych naruszeń.
2. 
W zawiadomieniu o ustaleniach określa się rozsądny termin, w którym osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie, może przekazać swoje pisemne uwagi. Urzędnik dochodzeniowy nie jest zobowiązany do uwzględnienia pisemnych uwag otrzymanych po upływie tego terminu.
3. 
W swoich pisemnych uwagach osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie, może wskazać wszystkie znane jej fakty, które są istotne dla jej obrony. Jako dowód wskazanych faktów osoba ta dołącza wszelkie istotne dokumenty. Osoba ta może wystąpić do urzędnika dochodzeniowego z wnioskiem o przesłuchanie innych osób, które mogą potwierdzić fakty wskazane w pisemnych uwagach osoby, wobec której prowadzone jest dochodzenie.
4. 
Urzędnik dochodzeniowy może również zaprosić osobę, wobec której prowadzone jest dochodzenie i do której skierowano zawiadomienie o ustaleniach, do udziału w przesłuchaniu. Osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, mogą korzystać z pomocy swoich prawników lub innych wykwalifikowanych osób dopuszczonych przez urzędnika dochodzeniowego. Przesłuchania mają charakter niejawny.
Artykuł  3

Prawo do bycia wysłuchanym przez ESMA w odniesieniu do grzywien i środków nadzorczych

1. 
Kompletne akta, które urzędnik dochodzeniowy przekazuje ESMA, zawierają następujące dokumenty:
a)
zawiadomienie o ustaleniach oraz kopię zawiadomienia o ustaleniach skierowanego do osoby, wobec której prowadzone jest dochodzenie;
b)
kopię pisemnych uwag przekazanych przez osobę, wobec której prowadzone jest dochodzenie;
c)
protokoły wszystkich przesłuchań.
2. 
Jeżeli ESMA uzna akta przekazane przez urzędnika dochodzeniowego za niekompletne, odsyła akta urzędnikowi dochodzeniowemu wraz z uzasadnionym wnioskiem o przekazanie dodatkowych dokumentów.
3. 
Jeżeli ESMA uzna, w oparciu o kompletne akta, że fakty opisane w zawiadomieniu o ustaleniach zdają się nie stanowić naruszenia wymienionego w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 648/2012, podejmuje on decyzję o zamknięciu dochodzenia oraz powiadamia o tej decyzji osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie.
4. 
Jeżeli ESMA nie zgadza się z ustaleniami urzędnika dochodzeniowego, przekazuje osobom, wobec których prowadzone jest dochodzenie, nowe zawiadomienie o ustaleniach.

W zawiadomieniu o ustaleniach określa się rozsądny termin, w którym osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, mogą przekazać swoje pisemne uwagi. ESMA nie jest zobowiązany do uwzględniania pisemnych uwag otrzymanych po upływie tego terminu.

ESMA może również zaprosić osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie i do których skierowano zawiadomienie o ustaleniach, do udziału w przesłuchaniu. Osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, mogą korzystać z pomocy swoich prawników lub innych wykwalifikowanych osób dopuszczonych przez ESMA. Przesłuchania mają charakter niejawny.

5. 
Jeżeli ESMA zgadza się z całością lub częścią ustaleń urzędnika dochodzeniowego, informuje o tym osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie. W tym powiadomieniu określa się rozsądny termin, w którym osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie, może przekazać pisemne uwagi. ESMA nie jest zobowiązany do uwzględniania pisemnych uwag otrzymanych po upływie tego terminu.

ESMA może również zaprosić osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie i do których skierowano zawiadomienie o ustaleniach, do udziału w przesłuchaniu. Osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, mogą korzystać z pomocy swoich prawników lub innych wykwalifikowanych osób dopuszczonych przez ESMA. Przesłuchania mają charakter niejawny.

6. 
Jeżeli ESMA stwierdzi, że osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie, popełniła co najmniej jedno z naruszeń wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz podejmie decyzję o nałożeniu grzywny zgodnie z art. 25j tego rozporządzenia, niezwłocznie powiadamia o tej decyzji osobę, wobec której prowadzone jest dochodzenie.
Artykuł  4

Prawo do bycia wysłuchanym przez ESMA w odniesieniu do okresowych kar pieniężnych

Przed podjęciem decyzji o nałożeniu okresowej kary pieniężnej zgodnie z art. 25k rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ESMA przekazuje osobie, wobec której prowadzone jest postępowanie, zawiadomienie o ustaleniach określające powody uzasadniające nałożenie okresowej kary pieniężnej oraz wysokość tej kary za każdy dzień naruszenia. W zawiadomieniu o ustaleniach określa się termin, w którym osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie, może przekazać swoje pisemne uwagi. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie okresowej kary pieniężnej ESMA nie jest zobowiązany do uwzględniania pisemnych uwag otrzymanych po upływie tego terminu.

Z chwilą zastosowania się przez osobę, wobec której prowadzone jest postępowanie, do decyzji, o której mowa w art. 25k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, nie można już nałożyć okresowej kary pieniężnej.

W decyzji o nałożeniu okresowej kary pieniężnej podaje się podstawę prawną i uzasadnienie decyzji oraz kwotę okresowej kary pieniężnej i datę, od której ma ona być płacona.

ESMA może również zaprosić osobę, wobec której prowadzone jest postępowanie, do udziału w przesłuchaniu. Osoby, wobec których prowadzone jest postępowanie, mogą korzystać z pomocy swoich prawników lub innych wykwalifikowanych osób dopuszczonych przez ESMA. Przesłuchania mają charakter niejawny.

Artykuł  5

Prawo do bycia wysłuchanym przez ESMA w odniesieniu do decyzji tymczasowych o nałożeniu grzywny

1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia procedura określona w niniejszym artykule ma zastosowanie w przypadku, gdy ESMA podejmie decyzje tymczasowe o nałożeniu grzywny zgodnie z art. 25 l ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012 bez uprzedniego wysłuchania osób, wobec których prowadzone jest dochodzenie.
2. 
Urzędnik dochodzeniowy przekazuje ESMA akta wraz ze swoimi ustaleniami i niezwłocznie informuje osobę, wobec której prowadzone jest dochodzenie, o swoich ustaleniach, ale nie zapewnia tej osobie możliwości przekazania uwag. W zawiadomieniu o ustaleniach urzędnika dochodzeniowego określa się fakty uzasadniające zarzut popełnienia co najmniej jednego z naruszeń wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 648/2012, w tym wszelkie okoliczności obciążające lub łagodzące dotyczące tych naruszeń.

Na wniosek urzędnik dochodzeniowy udziela dostępu do akt osobie, wobec której prowadzone jest dochodzenie.

3. 
Jeżeli ESMA uzna, że fakty opisane w zawiadomieniu o ustaleniach urzędnika dochodzeniowego zdają się nie stanowić naruszenia wymienionego w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 648/2012, podejmuje on decyzję o zamknięciu dochodzenia oraz powiadamia o tej decyzji osobę, wobec której prowadzone jest dochodzenie.
4. 
Jeżeli ESMA zdecyduje, że osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie, popełniła co najmniej jedno z naruszeń wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz podejmuje decyzję tymczasową o nałożeniu grzywny zgodnie z art. 25 l ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia, niezwłocznie powiadamia tę osobę o swojej decyzji tymczasowej.

ESMA określa rozsądny termin, w którym osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie, może przekazać pisemne uwagi na temat decyzji tymczasowej. ESMA nie jest zobowiązany do uwzględniania pisemnych uwag otrzymanych po upływie tego terminu.

Na wniosek ESMA udziela dostępu do akt osobom, wobec których prowadzone jest dochodzenie.

ESMA może również zaprosić osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, do udziału w przesłuchaniu. Osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie, mogą korzystać z pomocy swoich prawników lub innych wykwalifikowanych osób dopuszczonych przez ESMA. Przesłuchania mają charakter niejawny.

5. 
ESMA wysłuchuje osobę, wobec której prowadzone jest dochodzenie, i podejmuje ostateczną decyzję jak najszybciej po podjęciu decyzji tymczasowej.

Jeżeli ESMA uzna, w oparciu o kompletne akta i po wysłuchaniu osób, wobec których prowadzone jest dochodzenie, że osoba, wobec której prowadzone jest dochodzenie, popełniła co najmniej jedno z naruszeń wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 648/2012, podejmuje decyzję zatwierdzającą o nałożeniu grzywny zgodnie z art. 25j tego rozporządzenia. ESMA niezwłocznie powiadamia o tej decyzji osoby, wobec których prowadzone jest dochodzenie.

W przypadku gdy ESMA podejmie ostateczną decyzję, która nie potwierdza decyzji tymczasowej, decyzję tymczasową uznaje się za uchyloną.

Artykuł  6

Prawo do bycia wysłuchanym przez ESMA w odniesieniu do decyzji tymczasowych o nałożeniu okresowej kary pieniężnej

1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 4 niniejszego rozporządzenia procedura określona w niniejszym artykule ma zastosowanie w przypadku, gdy ESMA podejmie decyzje tymczasowe o nałożeniu okresowej kary pieniężnej zgodnie z art. 25 l ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012 bez uprzedniego wysłuchania osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie.
2. 
W decyzji tymczasowej o nałożeniu okresowej kary pieniężnej podaje się podstawę prawną i uzasadnienie decyzji oraz kwotę okresowej kary pieniężnej i datę, od której ma ona być płacona.

Z chwilą zastosowania się przez osobę, wobec której prowadzone jest postępowanie, do decyzji, o której mowa w art. 25k ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 648/2012, nie można już podjąć decyzji tymczasowej o nałożeniu okresowej kary pieniężnej.

ESMA niezwłocznie powiadamia osobę, wobec której prowadzone jest postępowanie, o decyzji tymczasowej i wyznacza termin, w którym osoba ta może przekazać pisemne uwagi. ESMA nie jest zobowiązany do uwzględniania pisemnych uwag otrzymanych po upływie tego terminu.

Na wniosek ESMA udziela dostępu do akt osobie, wobec której prowadzone jest postępowanie.

ESMA może również zaprosić osobę, wobec której prowadzone jest postępowanie, do udziału w przesłuchaniu. Osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie, może korzystać z pomocy swoich prawników lub innych wykwalifikowanych osób dopuszczonych przez ESMA. Przesłuchania mają charakter niejawny.

3. 
Jeżeli ESMA uzna, w oparciu o kompletne akta i po wysłuchaniu osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie, że podstawy nałożenia okresowej kary pieniężnej występowały w chwili podjęcia decyzji tymczasowej, ESMA podejmuje decyzję zatwierdzającą o nałożeniu okresowej kary pieniężnej zgodnie z art. 25k rozporządzenia (UE) nr 648/2012. ESMA niezwłocznie powiadamia o tej decyzji osobę, wobec której prowadzone jest postępowanie.

W przypadku gdy ESMA podejmie decyzję, która nie potwierdza decyzji tymczasowej, decyzję tymczasową uznaje się za uchyloną.

Artykuł  7

Dostęp do akt i wykorzystanie dokumentów

1. 
Na wniosek ESMA przyznaje dostęp do akt stronom, którym urzędnik dochodzeniowy lub ESMA przesłali zawiadomienie o ustaleniach. Dostęp do akt przyznaje się po przekazaniu jakiegokolwiek zawiadomienia o ustaleniach.
2. 
Wchodzące w skład akt dokumenty, do których dostęp uzyskano zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, wykorzystywane są wyłącznie do celów postępowań sądowych lub administracyjnych dotyczących stosowania rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
Artykuł  8

Okresy przedawnienia w zakresie nakładania kar

1. 
Powierzone ESMA uprawnienia do nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych na CCP z państw trzecich i powiązane strony trzecie, którym CCP z państw trzecich zlecili na zasadzie outsourcingu funkcje operacyjne lub działania, podlegają pięcioletniemu okresowi przedawnienia.
2. 
Bieg okresu przedawnienia, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym popełniono naruszenie. Jednakże w przypadku ciągłych lub powtarzających się naruszeń bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się w dniu zaprzestania naruszenia.
3. 
Wszelkie działania podjęte przez ESMA na potrzeby dochodzenia lub postępowania w odniesieniu do naruszenia wymienionego w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 648/2012 przerywają bieg okresu przedawnienia w zakresie nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych. Bieg tego okresu przedawnienia zostaje przerwany ze skutkiem od dnia powiadomienia o działaniu osoby, wobec której prowadzone jest dochodzenie lub postępowanie w sprawie naruszenia wymienionego w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
4. 
Po każdym przerwaniu biegu okresu przedawnienia zaczyna on biec na nowo. Okres przedawnienia upływa jednak najpóźniej w dniu, w którym upływa okres odpowiadający podwójnemu okresowi przedawnienia, a ESMA nie nałożył grzywny lub okresowej kary pieniężnej. Okres ten zostaje przedłużony o czas, w którym przedawnienie zostało zawieszone zgodnie z ust. 5.
5. 
Bieg okresu przedawnienia w zakresie nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych ulega zawieszeniu do czasu wydania decyzji w sprawie, która dotyczy decyzji ESMA, przez Komisję Odwoławczą zgodnie z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 4  oraz przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z art. 25n rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
Artykuł  9

Okresy przedawnienia w zakresie egzekwowania kar

1. 
Uprawnienie ESMA do wykonania decyzji podjętych na mocy art. 25j i 25k rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ulega przedawnieniu po upływie ośmiu lat.
2. 
Bieg ośmioletniego okresu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym decyzja stała się ostateczna.
3. 
Bieg okresu przedawnienia w zakresie egzekwowania kar zostaje przerwany przez:
a)
powiadomienie przez ESMA osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie, o decyzji zmieniającej pierwotną kwotę grzywny lub okresowej kary pieniężnej;
b)
podjęcie przez ESMA lub organ państwa trzeciego działający na wniosek ESMA działania mającego na celu wyegzekwowanie zapłaty lub warunków zapłaty grzywny lub okresowej kary pieniężnej.
4. 
Po każdym przerwaniu biegu okresu przedawnienia zaczyna on biec na nowo.
5. 
Bieg okresu przedawnienia w zakresie egzekwowania kar zostaje zawieszony przez:
a)
przyznanie czasu na zapłatę;
b)
zawieszenie egzekwowania płatności do czasu wydania decyzji przez Komisję Odwoławczą ESMA zgodnie z art. 60 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010 oraz przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zgodnie z art. 25n rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
Artykuł  10

Pobór grzywien i okresowych kar pieniężnych

Kwoty grzywien i okresowych kar pieniężnych pobrane przez ESMA deponowane są na oprocentowanym rachunku otwartym przez księgowego ESMA do czasu, gdy nabiorą ostatecznego charakteru. W przypadku jednoczesnego pobrania przez ESMA wielu grzywien lub okresowych kar pieniężnych księgowy ESMA zapewnia ich zdeponowanie na odrębnych rachunkach lub subkontach. Zapłacone kwoty nie są zaliczane do budżetu ESMA ani ujmowane jako środki budżetowe.

Z chwilą stwierdzenia przez księgowego ESMA, że grzywny lub okresowe kary pieniężne stały się ostateczne po zakończeniu wszystkich możliwych postępowań sądowych, przekazuje on te kwoty wraz z narosłymi odsetkami Komisji Europejskiej. Kwoty te ujmuje się w unijnym budżecie jako dochody ogólne.

Księgowy ESMA składa urzędnikowi zatwierdzającemu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych regularne sprawozdania dotyczące kwot nałożonych grzywien i okresowych kar pieniężnych oraz ich statusu.

Artykuł  11

Obliczanie okresów, dat i terminów

Do obliczania okresów, dat i terminów określonych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71.

Artykuł  12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 stycznia 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2099 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (Dz.U. L 322 z 12.12.2019, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.