Rozporządzenie delegowane 2021/1422 zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/624 w odniesieniu do wydawania świadectw w przypadku uboju na terenie gospodarstwa pochodzenia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.307.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1422
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/624 w odniesieniu do wydawania świadectw w przypadku uboju na terenie gospodarstwa pochodzenia
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 1 , w szczególności jego art. 18 ust. 7 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono przepisy dotyczące kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych przez właściwe organy państw członkowskich w celu weryfikacji zgodności z prawodawstwem Unii mającym zastosowanie w obszarze żywności i bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Wspomniane kontrole urzędowe obejmują badanie przedubojowe zwierząt przeznaczonych do uboju.

(2) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/624 2  ustanowiono kryteria i warunki pozwalające określić, kiedy badania przedubojowe mogą być przeprowadzane na terenie gospodarstwa pochodzenia.

(3) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/1374 3  zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 4  zezwala się pod pewnymi warunkami na ubój bydła domowego i świń domowych oraz gospodarskich zwierząt jednokopytnych na terenie gospodarstwa pochodzenia. Zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 warunki te obejmują poddanie zwierząt badaniu przedubojowemu przed ubojem, przy czym wynik takiego badania należy potwierdzić w świadectwie urzędowym towarzyszącym tuszom zwierząt poddanych ubojowi w drodze do zatwierdzonej rzeźni.

(4) Zakres stosowania art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 należy rozszerzyć, tak aby obejmował również bydło domowe i świnie domowe oraz gospodarskie zwierzęta jednokopytne, w celu zapewnienia, aby w przypadku uboju na terenie gospodarstwa pochodzenia bezpieczeństwo mięsa nie było zagrożone.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2019/624,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 wprowadza się następujące zmiany:

1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W stosownych przypadkach dotyczących drobiu, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, bydła domowego, świń domowych oraz gospodarskich zwierząt jednokopytnych właściwe organy stosują szczególne kryteria i warunki określone w niniejszym artykule.";

2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku bydła domowego i świń domowych, gospodarskich zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddawanych ubojowi w gospodarstwie pochodzenia zgodnie z sekcją I rozdział VIa lub sekcją III pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 świadectwo urzędowe wypełnione zgodnie ze wzorem urzędowego świadectwa zdrowia określonym w rozdziale 3 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2235 * towarzyszy zwierzętom w drodze do rzeźni lub jest wysyłane z wyprzedzeniem w dowolnej formie, zamiast świadectwa, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. f) niniejszego rozporządzenia.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 kwietnia 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 1).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1374 z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 297 z 20.8.2021, s. 1).
4 Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).
* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE (Dz.U. L 442 z 30.12.2020, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.