Rozporządzenie delegowane 2020/2173 zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 w celu aktualizacji parametrów monitorowania i wyjaśnienia niektórych aspektów związanych ze zmianą regulacyjnej procedury badań

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.433.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/2173
z dnia 16 października 2020 r.
zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 w celu aktualizacji parametrów monitorowania i wyjaśnienia niektórych aspektów związanych ze zmianą regulacyjnej procedury badań
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 8 i art. 15 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu obliczenia docelowych indywidualnych poziomów emisji producenta na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2019/631 wymagane są dane dotyczące emisji CO2 dla pojazdów zarejestrowanych w roku kalendarzowym 2020. W przypadku producentów, którzy wprowadzają pojazdy do obrotu w Unii po raz pierwszy w latach 2021-2024, należy wyjaśnić, w jaki sposób powinno się określić ich docelowe indywidualne poziomy emisji oraz poziomy docelowe w ramach odstępstw na ten okres, biorąc pod uwagę, że dane dotyczące emisji CO2 nie będą dostępne dla tych producentów w roku kalendarzowym 2020 lub będą dostępne tylko częściowo.

(2) Podobnie potrzebne jest wyjaśnienie w odniesieniu do producentów, którzy w roku kalendarzowym 2020 wprowadzają do obrotu w Unii wyłącznie pojazdy o zerowym poziomie emisji CO2, w jaki sposób należy określić ich docelowe indywidualne poziomy emisji w latach 2021-2024.

(3) Od dnia 1 stycznia 2021 r. normy emisji CO2 mają być oparte na danych dotyczących emisji CO2 ustalonych zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania pojazdów lekkich (WLTP) określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 2 . Należy zatem zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2019/631 w celu dostosowania parametrów podlegających monitorowaniu i raportowaniu oraz usunięcia odniesień do danych określonych na podstawie nowego europejskiego cyklu jezdnego (NEDC). W odniesieniu do przekazywania danych za rok kalendarzowy 2020 należy jednak zezwolić na nakładanie się nowych i obowiązujących przepisów do dnia 28 lutego 2021 r.

(4) Należy również skorzystać z okazji, aby w największym możliwym zakresie zharmonizować parametry monitorowania samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych oraz dostosować wszystkie przepisy dotyczące sposobu rejestrowania i raportowania parametrów monitorowania przez państwa członkowskie, jak określono w rozporządzeniach wykonawczych Komisji (UE) nr 1014/2010 3  i (UE) nr 293/2012 4 , wraz z formatami przekazywania danych określonymi w załącznikach II i III do rozporządzenia (UE) 2019/631.

(5) Niektóre nowe parametry powinny być monitorowane i raportowane w celu przygotowania procedury monitorowania rzeczywistych emisji CO2 oraz zużycia paliwa lub energii, jak przewidziano w art. 12 rozporządzenia (UE) 2019/631, oraz w celu weryfikacji emisji CO2 z pojazdów dopuszczonych do użytku, jak przewidziano w art. 13 tego rozporządzenia. Obejmuje to w szczególności wartości zużycia paliwa oraz, na wniosek Komisji, parametry wykorzystywane do obliczania wartości emisji CO2 zarejestrowanych w świadectwach zgodności pojazdów, tj. współczynniki obciążenia drogowego, powierzchnię czołową i klasę oporu toczenia opon.

(6) Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2019/631,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załącznikach I, II i III do rozporządzenia (UE) 2019/631 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W rozporządzeniu (UE) 2019/631 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a)
w części A wprowadza się następujące zmiany:
(i)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a, 3b i 3c w brzmieniu:

"3a. W przypadku producenta, dla którego WLTPCO2 lub NEDCCO2 wynosi zero, referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji w 2021 r. stanowi NEDC2020target określony w pkt 3.

3b. W przypadku producenta, który wprowadza samochody osobowe do obrotu w Unii po raz pierwszy w jednym z lat kalendarzowych 2021-2024, referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji w 2021 r. stanowi średnią referencyjnych docelowych indywidualnych poziomów emisji ustalonych dla wszystkich producentów zgodnie z pkt 3, ważoną na podstawie liczby nowych samochodów osobowych, które zostały zarejestrowane dla tych producentów w Unii w 2020 r.

3c. Niezależnie od pkt 3b, jeżeli w jednym z lat kalendarzowych 2021-2024 producent wprowadza samochody osobowe do obrotu w Unii po raz pierwszy, ale ten producent został utworzony w wyniku połączenia dwóch lub większej liczby producentów, z których co najmniej jeden był odpowiedzialny za nowe samochody osobowe zarejestrowane w Unii w 2020 r., referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji dla tego nowego producenta w 2021 r. jest jednym z następujących poziomów:

a) jeżeli dwóch lub więcej łączących swoje firmy producentów było odpowiedzialnych za nowe samochody osobowe zarejestrowane w Unii w 2020 r. referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji w 2021 r. stanowi średnią referencyjnych docelowych indywidualnych poziomów emisji ustalonych dla tych producentów zgodnie z pkt 3, ważoną na podstawie liczby nowych samochodów osobowych, które zostały zarejestrowane dla tych producentów w Unii w 2020 r.;

b) w przypadku gdy tylko jeden z łączących swoje firmy producentów był odpowiedzialny za nowe samochody osobowe zarejestrowane w Unii w 2020 r., referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji w 2021 r. określony zgodnie z pkt 3 dla tego producenta.";

(ii)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Poziomy docelowe w ramach odstępstw zgodnie z art. 10 ust. 3 lub 4

a) W odniesieniu do producenta, któremu przyznano odstępstwo zgodnie z art. 10 ust. 3 od jego opartego na NEDC indywidualnego poziomu emisji na rok kalendarzowy 2021 lub odstępstwo zgodnie z art. 10 ust. 4 od jego docelowych indywidualnych poziomów emisji w jednym z lat kalendarzowych 2021-2024, poziom docelowy w ramach odstępstwa w oparciu o WLTP dla tych lat oblicza się w następujący sposób:

gdzie:

WLTPCO2 oznacza WLTPCO2 określone w pkt 3;

NEDCCO2 oznacza NEDCCO2 określone w pkt 3;

NEDCderogationtarget oznacza poziom docelowy w ramach odstępstwa przyznany przez Komisję zgodnie z art. 10 ust. 3 lub 4 stosownie do przypadku.

b) Niezależnie od lit. a), w przypadku gdy producentowi przyznano odstępstwo zgodnie z art. 10 ust. 4 od docelowych indywidualnych poziomów emisji w jednym z lat kalendarzowych 2021-2024, ale nie był on odpowiedzialny za rejestrację nowych samochodów osobowych w Unii przed 2021 r., poziom docelowy w ramach odstępstwa dla jednego z tych lat kalendarzowych oblicza się zgodnie ze wzorem podanym w lit. a), przy czym zastosowanie mają następujące definicje:

WLTPCO2 oznacza średnią wartość dla wszystkich poszczególnych producentów, ważoną na podstawie liczby nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w 2020 r., o WLTPCO2 określonym w pkt 3;

NEDCCO2 oznacza średnią wartość dla wszystkich poszczególnych producentów, ważoną na podstawie liczby nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w 2020 r., o NEDCCO2 określonym w pkt 3;

NEDCderogationtarget oznacza poziom docelowy w ramach odstępstwa obliczony zgodnie z art. 10 ust. 4 w związku z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 63/2011.";

b)
w części B załącznika I po pkt 3 dodaje się pkt 3a, 3b i 3c w brzmieniu:

"3a. W przypadku producenta, dla którego WLTPCO2 lub NEDCCO2 wynosi zero, referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji w 2021 r. stanowi NEDC2020target określony w pkt 3.

3b. W przypadku producenta, który wprowadza lekkie pojazdy użytkowe do obrotu w Unii po raz pierwszy w jednym z lat kalendarzowych 2021-2024, referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji w 2021 r. stanowi średnią referencyjnych docelowych indywidualnych poziomów emisji ustalonych dla wszystkich producentów zgodnie z pkt 3, ważoną na podstawie liczby nowych lekkich pojazdów użytkowych, które zostały zarejestrowane dla tych producentów w Unii w 2020 r.

3c. Niezależnie od pkt 3b, jeżeli w jednym z lat kalendarzowych 2021-2024 producent wprowadza lekkie pojazdy użytkowe do obrotu w Unii po raz pierwszy, ale ten producent został utworzony w wyniku połączenia dwóch lub większej liczby producentów, z których co najmniej jeden był odpowiedzialny za nowe lekkie pojazdy użytkowe zarejestrowane w Unii w 2020 r., referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji dla tego nowego producenta w 2021 r. jest jednym z następujących poziomów:

a) jeżeli dwóch lub więcej łączących swoje firmy producentów było odpowiedzialnych za nowe lekkie pojazdy użytkowe zarejestrowane w Unii w 2020 r. referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji w 2021 r. stanowi średnią referencyjnych docelowych indywidualnych poziomów emisji ustalonych dla tych producentów zgodnie z pkt 3, ważoną na podstawie liczby nowych lekkich pojazdów użytkowych, które zostały zarejestrowane dla tych producentów w Unii w 2020 r.;

b) w przypadku gdy tylko jeden z łączących swoje firmy producentów był odpowiedzialny za nowe lekkie pojazdy użytkowe zarejestrowane w Unii w 2020 r., referencyjny docelowy indywidualny poziom emisji w 2021 r. określony zgodnie z pkt 3 dla tego producenta.";

2)
w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a)
w części A wprowadza się następujące zmiany:
(i)
skreśla się pkt 1 w dniu 1 marca 2021 r.;
(ii)
dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a. Państwa członkowskie, dla każdego roku kalendarzowego, ewidencjonują następujące szczegółowe dane w odniesieniu do każdego nowego samochodu osobowego zarejestrowanego jako pojazd kategorii M1 na ich terytorium, z wyjątkiem danych wskazanych w pkt 22, 23 i 24, które są przekazywane na żądanie Komisji:

1) producent;

2) numer homologacji typu i jego rozszerzenie;

3) typ, wariant i wersja;

4) marka i nazwa handlowa;

5) identyfikator rodziny interpolacji pojazdu;

6) numer identyfikacyjny pojazdu;

7) kategoria pojazdu z homologacją typu;

8) kategoria pojazdu zarejestrowanego;

9) data pierwszej rejestracji;

10) indywidualny poziom emisji CO2;

11) zużycie paliwa;

12) masa w stanie gotowym do jazdy;

13) masa próbna;

14) rodzaj paliwa i rodzaj zasilania;

15) zużycie energii elektrycznej;

16) zasięg przy zasilaniu energią elektryczną;

17) kod(y) ekoinnowacji;

18) ograniczenia emisji CO2 dzięki zastosowaniu ekoinnowacji;

19) powierzchnia postojowa: rozstaw osi, rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół drugiej osi;

20) pojemność silnika;

21) maksymalna moc netto;

22) współczynniki obciążenia drogowego: f0, f1 i f2;

23) powierzchnia czołowa;

24) klasa oporu toczenia opon.

Zgodnie z art. 7 państwa członkowskie udostępniają Komisji wszystkie dane wymienione w niniejszym punkcie w formacie określonym w części B sekcja 2. Dane wskazane w pkt 9 i 11 zapisuje się, począwszy od roku kalendarzowego 2022 i udostępnia Komisji po raz pierwszy w dniu 28 lutego 2023 r.";

(iii)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowe dane, o których mowa w pkt 1, pochodzą ze świadectwa zgodności danego samochodu osobowego.";

(iv)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku pojazdów o podwójnym zasilaniu zasilanych benzyną i gazem płynnym (LPG) lub benzyną i sprężonym gazem ziemnym (CNG), których świadectwa zgodności podają wartość indywidualnego poziomu emisji CO2 dla obu rodzajów paliw, państwa członkowskie zgłaszają wartość dla LPG lub CNG, w zależności od przypadku.

W przypadku pojazdów FFV zasilanych benzyną i etanolem (E85) państwa członkowskie zgłaszają wartość indywidualnego poziomu emisji CO2 dla benzyny.";

b)
w części B wprowadza się następujące zmiany:
(i)
skreśla się sekcję 2 w dniu 1 marca 2021 r.;
(ii)
dodaje się sekcję 2a w brzmieniu:

"Sekcja 2a

Szczegółowe dane z monitoringu - zapis dotyczący jednego pojazdu

Odniesienie do części A pkt 1 i 1aSzczegółowe dane dotyczące każdego zarejestrowanego pojazduŹródła danych

Świadectwo zgodności (załącznik VIII do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/683 (*)), o ile nie wskazano inaczej

1)Nazwa producenta - standardowe oznaczenie

UE(1)

Nazwa nadana przez Komisję
Nazwa producenta®0.5 lub, w przypadku więcej niż jednej nazwy producenta, nazwa zarejestrowana w pozycji 0.5.1
2)Numer homologacji typu i jego rozszerzenia0.11
3)Typ0.2
Wariant
Wersja
4)Marka i nazwa handlowa0.1 i 0.2.1
5)Identyfikator rodziny interpolacji pojazdu0.2.3.1
6)Numer identyfikacyjny pojazdu0.10
7)Kategoria pojazdu z homologacją typu0.4
8)Kategoria pojazdu zarejestrowanegoDowód rejestracyjny
9)Data pierwszej rejestracjiDowód rejestracyjny
10)Indywidualny poziom emisji CO2(g/km)49.4 połączone lub, w stosownych przypadkach, ważone łącznie
11)Zużycie paliwa (l/100 km lub m3/100 km lub kg/100 km)49.4 połączone lub, w stosownych przypadkach, ważone łącznie
12)Masa pojazdu gotowego do jazdy (kg)13
13)Masa próbna (kg)47.1.1
14)Rodzaj paliwa26
Rodzaj zasilania26.1
15)Zużycie energii elektrycznej (Wh/km)Pojazd wyłącznie elektryczny:

49.5.1

Hybrydowe pojazdy elektryczne doładowywane zewnętrznie (OVC-HEV):

49.5.2

16)Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną (km)Pojazd wyłącznie elektryczny:

49.5.1

Hybrydowe pojazdy elektryczne doładowywane zewnętrznie (OVC-HEV):

49.5.2

17)Kod(y) ekoinnowacji49.3.1
18)Ograniczenie emisji dzięki zastosowaniu ekoinnowacji (g CO2/km)49.3.2.2
(19)((19)Rozstaw osi (w mm)
Rozstaw kół osi kierowanej (oś 1) (mm)(3)30
Rozstaw kół drugiej osi (oś 2) (mm)(3)30
20)Pojemność silnika (cm3)25
21)Maksymalna moc netto (kW)27.1 i 27.3
22)Współczynniki obciążenia drogowego(4)f0, N47.1.3.0
f1,N/(km/h)47.1.3.1
f2, N/(km/h)47.1.3.2
23)Powierzchnia czołowa (m2)(4)47.1.2
24)Klasa oporu toczenia opon(4)35
Uwaga:
(1)Lista opublikowana przez Komisję na stronie CIRCABC.
(2)W przypadku krajowej homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach (NSS) lub dopuszczenia indywidualnego (IVA) nazwę producenta podaje się w kolumnie »Nazwa producenta«, a w kolumnie »Nazwa producenta - standardowe oznaczenie UE« określa się jedno z poniższych: »AA-NSS« lub »AA-IVA«, w zależności od przypadku.
(3)W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w rozstaw osi o różnych szerokościach, podaje się maksymalną szerokość osi.
(4)Na żądanie Komisji.
(*)Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz.U. L 163 z 26.5.2020)";
3)
w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a)
w części A wprowadza się następujące zmiany:
(i)
skreśla się pkt 1.1 w dniu 1 marca 2021 r.;
(ii)
dodaje się pkt 1.1a w brzmieniu:

"1.1a. Pojazdy kompletne zarejestrowane w kategorii N1

Państwa członkowskie, dla każdego roku kalendarzowego, ewidencjonują następujące szczegółowe dane w odniesieniu do każdego nowego lekkiego pojazdu użytkowego zarejestrowanego jako pojazd kategorii N1 na ich terytorium, z wyjątkiem danych wskazanych w pkt 23, 24 i 25, które są przekazywane na żądanie Komisji:

1) producent;

2) numer homologacji typu i jego rozszerzenie;

3) typ, wariant i wersja;

4) marka i, jeżeli jest dostępna, nazwa handlowa;

5) identyfikator rodziny interpolacji pojazdu;

6) numer identyfikacyjny pojazdu;

7) kategoria pojazdu z homologacją typu;

8) kategoria pojazdu zarejestrowanego;

9) data pierwszej rejestracji;

10) indywidualny poziom emisji CO2;

11) zużycie paliwa;

12) masa w stanie gotowym do jazdy;

13) masa próbna;

14) rodzaj paliwa i rodzaj zasilania;

15) zużycie energii elektrycznej;

16) zasięg przy zasilaniu energią elektryczną;

17) kod(y) ekoinnowacji;

18) ograniczenia emisji CO2 dzięki zastosowaniu ekoinnowacji;

19) powierzchnia postojowa: rozstaw osi, rozstaw kół osi kierowanej i rozstaw kół drugiej osi;

20) pojemność silnika;

21) maksymalna moc netto;

22) technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita pojazdu;

23) współczynniki obciążenia drogowego: f0, f1 i f2;

24) powierzchnia czołowa;

25) klasa oporu toczenia opon.

Zgodnie z art. 7 państwa członkowskie udostępniają Komisji wszystkie dane wymienione w niniejszym punkcie w formacie określonym w części C sekcja 2. Dane wskazane w pkt 9 i 11 zapisuje się, począwszy od roku kalendarzowego 2022 i udostępnia Komisji po raz pierwszy w dniu 28 lutego 2023 r.";

(iii)
w pkt 1.2.1.2 dodaje się lit. q);
(iv)
Skreśla się pkt 1.2.1.1 i 1.2.1.2 w dniu 1 marca 2021 r.;
(v)
dodaje się pkt 1.2.1.2a w brzmieniu:

"1.2.1.2a. Pojazdy skompletowane kategorii N1 posiadające homologację typu zgodnie z załącznikiem XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151

Dla każdego nowego pojazdu skompletowanego zarejestrowanego w 2021 r. i kolejnych latach kalendarzowych państwa członkowskie podają co najmniej dane określone w pkt 1.1a ppkt 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18 i 22, a dla każdego nowego pojazdu zarejestrowanego w 2022 r. i kolejnych latach kalendarzowych - dane określone w pkt 1.1a ppkt 9, 23, 24 i 25.";

(vi)
zdanie wprowadzające w pkt 1.2.2. otrzymuje brzmienie:

"Dla każdego nowego pojazdu skompletowanego kategorii N1, posiadającego homologację typu zgodnie z załącznikiem XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151, zarejestrowanego w 2020 r. i kolejnych latach kalendarzowych, producent powiązanego pojazdu podstawowego przedkłada Komisji, począwszy od 2021 r., następujące dane dotyczące pojazdu podstawowego:";

(vii)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowe informacje, o których mowa w pkt 1, pochodzą ze świadectwa zgodności danego lekkiego pojazdu użytkowego. W przypadku informacji szczegółowych niedostępnych w świadectwie zgodności należy podać szczegółowe informacje z dokumentacji homologacji typu lub z informacji przekazanych przez producenta pojazdu podstawowego zgodnie z pkt 1.2.3.";

(viii)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku pojazdów o podwójnym zasilaniu zasilanych benzyną i gazem płynnym (LPG) lub benzyną i sprężonym gazem ziemnym (CNG), których świadectwa zgodności podają wartość indywidualnego poziomu emisji CO2 dla obu rodzajów paliw, państwa członkowskie zgłaszają wartość dla LPG lub CNG, w zależności od przypadku.

W przypadku pojazdów FFV zasilanych benzyną i etanolem (E85) państwa członkowskie zgłaszają wartość indywidualnego poziomu emisji CO2 dla benzyny.";

b)
w części C wprowadza się następujące zmiany:
(i)
skreśla się sekcję 2 w dniu 1 marca 2021 r.;
(ii)
dodaje się sekcję 2a w brzmieniu:

"Sekcja 2a

Szczegółowe dane z monitoringu - zapis dotyczący jednego pojazdu

Odniesienie do części A pkt 1.1 i 1.1aSzczegółowe dane dotyczące każdego zarejestrowanego pojazduŹródła danych

Świadectwo zgodności (załącznik VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/683), o ile nie wskazano inaczej

1)Nazwa producenta - standardowe oznaczenie

UE(1)

Nazwa nadana przez Komisję
Nazwa producenta®0.5 lub, w przypadku więcej niż jednej nazwy producenta, nazwa zarejestrowana w pozycji 0.5.1
2)Numer homologacji typu i jego rozszerzenie0.11
3)Typ0.2
Wariant
Wersja
4)Marka i nazwa handlowa0.1 i 0.2.1
5)Identyfikator rodziny interpolacji pojazdu0.2.3.1
6)Numer identyfikacyjny pojazdu0.10
7)Kategoria pojazdu z homologacją typu0.4
8)Kategoria pojazdu zarejestrowanegoDowód rejestracyjny
9)Data pierwszej rejestracjiDowód rejestracyjny
10)Indywidualny poziom emisji CO2(g/km)49.4 połączone lub, w stosownych przypadkach, ważone łącznie
11)Zużycie paliwa (l/100 km lub m3/100 km lub kg/100 km)49.4 połączone lub, w stosownych przypadkach, ważone łącznie
12)Masa pojazdu gotowego do jazdy (pojazdy kompletne i skompletowane) (kg)13
13)Masa próbna (pojazdy kompletne i skompletowane) (kg)47.1.1
14)Rodzaj paliwa26
Rodzaj zasilania26.1
15)Zużycie energii elektrycznej (Wh/km)Pojazd wyłącznie elektryczny:

49.5.1 Hybrydowe pojazdy elektryczne doładowywane zewnętrznie (OVC-HEV): 49.5.2

16)Zasięg pojazdu przy zasilaniu energią elektryczną (km)Pojazd wyłącznie elektryczny:

49.5.1 Hybrydowe pojazdy elektryczne doładowywane zewnętrznie (OVC-HEV): 49.5.2

17)Kod(y) ekoinnowacji49.3.1
18)Ograniczenie emisji dzięki zastosowaniu ekoinnowacji (g CO2/km)49.3.2.2
19 (19)Rozstaw osi (w mm)4
Rozstaw kół osi kierowanej (oś 1)(3)30
Rozstaw kół drugiej osi (oś 2)(3)30
20)Pojemność silnika (cm3)25
21)Maksymalna moc netto (kW)27.1 i 27.3
22)Technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita (pojazd kompletny i skompletowany) (kg)16.1
23)Współczynniki obciążenia drogowego®f0, N47.1.3.0
f1,N/(km/h)47.1.3.1
f2, N/(km/h)47.1.3.2
24)Powierzchnia czołowa (m2)(4)47.1.2
25)Klasa oporu toczenia opon(4)35
Uwaga:
(1)Lista opublikowana przez Komisję na stronie CIRCABC.
(2)W przypadku krajowej homologacji typu w odniesieniu do pojazdów produkowanych w małych seriach (NSS) lub dopuszczenia indywidualnego (IVA) nazwę producenta podaje się w kolumnie »Nazwa producenta«, a w kolumnie »Nazwa producenta - standardowe oznaczenie UE« określa się jedno z poniższych: »AA-NSS« lub »AA-IVA«, w zależności od przypadku.
(3)W przypadku gdy pojazd jest wyposażony w rozstaw osi o różnych szerokościach, podaje się maksymalną szerokość osi.
(4)Na żądanie Komisji.".
1 Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 13.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1014/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych samochodów osobowych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 15).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 98 z 4.4.2012, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.