Rozporządzenie delegowane 2020/1676 zmieniające art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do farb na zamówienie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.379.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1676
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zmieniające art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do farb na zamówienie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 1 , w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/542 2  w celu dodania określonych wymogów dotyczących przekazywania informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia oraz włączenia "niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej" (UFI) do informacji uzupełniających podawanych na etykiecie mieszaniny stwarzającej zagrożenie. Importerzy i dalsi użytkownicy są zobowiązani do stopniowego wprowadzania zgodności z wymogami, w kolejnych terminach zapewnienia zgodności z przepisami, w zależności od sposobu użycia mieszaniny wprowadzanej do obrotu.

(2) Przedstawiciele sektora farb wskazali na konkretny problem dotyczący wykonalności wymogów dotyczących reagowania w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia w odniesieniu do farb przygotowywanych w ograniczonych ilościach na zamówienie indywidualnego użytkownika lub użytkownika profesjonalnego w punkcie sprzedaży. W celu zaspokojenia zapotrzebowania klientów na bardzo konkretne odcienie farby sporządzający mieszaniny mogą zostać poproszeni o przygotowanie i dostarczenia farb o prawie nieograniczonej liczbie różnych składów. W związku z tym zastosowanie się do wymogów dotyczących reagowania w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia wymagałoby od sporządzających mieszaniny podawania informacji i tworzenia UFI z wyprzedzeniem w odniesieniu do bardzo dużej liczby farb o wszelkich możliwych kombinacjach kolorów, z których wiele mogłoby nigdy nie zostać w rzeczywistości dostarczone, albo odraczania każdej dostawy w punkcie sprzedaży do momentu dostarczenia informacji i utworzenia UFI. Każde z tych podejść wiązałoby się z nieproporcjonalnym obciążeniem sektora produkcji farb na zamówienie.

(3) Aby uniknąć nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, w odniesieniu do farb na zamówienie, wymogi te zostaną zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/1677 3  w celu zapewnienia możliwości wyłączenia farb na zamówienie ze zobowiązań dotyczących przekazywania informacji określonych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz z zawartego w tym załączniku zobowiązania do utworzenia UFI. Jednak w takim przypadku aby umożliwić ośrodkom zatruć odpowiednie reagowanie w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia, poszczególne mieszaniny zawarte w farbach na zamówienie mają nadal spełniać wszystkie wymogi określone w załączniku VIII.

(4) W związku z tym należy zmienić art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w celu ustanowienia przepisu dla farb na zamówienie, dla których nie podano informacji ani nie utworzono żadnego odpowiedniego UFI, zgodnie z którym UFI wszystkich mieszanin wchodzących w skład danej farby na zamówienie muszą być podane na etykiecie danej farby na zamówienie. Ponadto, jeżeli stężenie mieszaniny posiadającej UFI zawartej w farbie na zamówienie przekracza 5 %, stężenie to powinno zostać podane w dodatkowych informacjach wskazanych na etykiecie farby na zamówienie, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że mieszaniny o takiej koncentracji w farbach na zamówienie będą miały znaczenie dla reagowania w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia.

(5) Biorąc pod uwagę, że zbliża się termin zapewnienia zgodności z przepisami dla mieszanin przeznaczonych do użytku konsumenckiego i profesjonalnego określony na dzień 1 stycznia 2021 r. w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz że niniejsze rozporządzenie umożliwia wszystkim sektorom dostosowanie się do tego załącznika, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najwcześniej.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1272/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 dodaje się następujący ustęp:

"8. W przypadku farb na zamówienie, w odniesieniu do których nie przekazano żadnych informacji zgodnie z załącznikiem VIII i nie utworzono odpowiedniego niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej, do informacji uzupełniających na etykiecie farby na zamówienie należy włączyć niepowtarzalne identyfikatory postaci czynnej wszystkich mieszanin wchodzących w skład danej farby na zamówienie w stężeniu przekraczającym 0,1 %, które same podlegają obowiązkowi zgłoszenia na podstawie art. 45, podane razem i w porządku malejącym pod kątem wielkości stężenia w farbie na zamówienie, zgodnie z przepisami załącznika VIII część A sekcja 5.

W przypadku, o którym mowa w akapicie pierwszym, jeżeli stężenie mieszaniny posiadającej niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej w farbie na zamówienie przekracza 5 %, stężenie tej mieszaniny podaje się również w informacjach uzupełniających na etykiecie farby na zamówienie obok jej niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej, zgodnie z załącznikiem VIII część B sekcja 3.4.

Do celów niniejszego ustępu "farba na zamówienie" oznacza farbę, która jest przygotowywana w ograniczonej ilości na zamówienie indywidualnego użytkownika lub użytkownika profesjonalnego w punkcie sprzedaży za pomocą barwienia lub mieszania kolorów.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 31 sierpnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (Dz.U. L 78 z 23.3.2017, s. 1).
3 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1677 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w celu poprawy wykonalności wymogów informacyjnych dotyczących pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia (zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.