Rozporządzenie 989/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.278.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 989/2009
z dnia 19 października 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 661/2008 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 9 ust. 4,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. POPRZEDNIA PROCEDURA

(1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 658/2002(2) nałożono ostateczne cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu objętego kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90 i pochodzącego z Rosji. Na wniosek przemysłu wspólnotowego przeprowadzono następnie przegląd okresowy dotyczący zakresu produktu, co doprowadziło do nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 945/2005(3), na przywóz nawozów stałych o zawartości azotanu amonu przekraczającej 80 % masy, obecnie objętych kodami CN 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 i ex 3105 90 91 oraz pochodzących z Rosji.

(2) W następstwie wniosku w sprawie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego rozporządzeniem Rady (WE) nr 661/2008(4) potwierdzono cło antydumpingowe na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji.

B. PROCEDURA PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI

(3) Dnia 14 września 2005 r. JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, przedsiębiorstwo zarejestrowane na mocy przepisów prawa rosyjskiego, złożyło wniosek do kancelarii Sądu o unieważnienie rozporządzenia (WE) nr 945/2005.

(4) Wyrokiem z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T-348/05, zgodnie z jego wykładnią dokonaną w wyroku z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie T-348/05 INTP, Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich unieważnił rozporządzenie (WE) nr 945/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w odniesieniu do JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

C. ZMIANA ŚRODKÓW

(5) W związku z powyższymi ustaleniami należy uchylić z mocą wsteczną, do dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 661/2008, środki antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu pochodzącego z Rosji azotanu amonu, innego niż objęty kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90, produkowanego i wywożonego przez JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat.

(6) Wnioski o zwrot lub umorzenie powinny być składane do krajowych organów celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Litera b) w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2008 otrzymuje oznaczenie "c)".
2.
Po lit. a) w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2008 dodaje się tekst w brzmieniu:

"b) dla towarów produkowanych przez JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat (dodatkowy kod TARIC A959):

Opis produktuKod CNKod TARICStała kwota cła

(EUR za tonę)

- Azotan amonu inny niż w roztworze wodnym3102 30 90-47,07
- Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub innymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami, o zawartości azotu przekraczającej 28 % masy3102 40 90-47,07

Dla towarów, o których mowa w art. 2 ust. 1, produkowanych przez JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat i niewymienionych w tabeli powyżej, cło antydumpingowe nie ma zastosowania.".

Artykuł  2

Ostateczne cło antydumpingowe zapłacone Wspólnocie Europejskiej przez JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat za przywóz produktu objętego postępowaniem zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 661/2008, z wyjątkiem cła nałożonego na przywóz produktów objętych kodami CN 3102 30 90 i 3102 40 90, zostaje zwrócone lub umorzone. Wnioski o zwrot lub umorzenie składa się do krajowych organów celnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa celnego.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 stosuje się od dnia 13 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 października 2009 r.

W imieniu Rady
E. ERLANDSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2) Dz.U. L 102 z 18.4.2002, s. 1.

(3) Dz.U. L 160 z 23.6.2005, s. 1.

(4) Dz.U. L 185 z 12.7.2008, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.