Rozporządzenie 980/2005 wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.169.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 980/2005
z dnia 27 czerwca 2005 r.
wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od roku 1971 Wspólnota przyznawała preferencje handlowe krajom rozwijającym się w ramach planu ogólnych preferencji taryfowych.

(2) Wspólna polityka handlowa Wspólnoty powinna być spójna z polityką rozwoju i powinna umacniać jej cele, zwłaszcza zwalczanie ubóstwa oraz promowanie zrównoważonego rozwoju oraz dobrych rządów w krajach rozwijających się. Musi ona być zgodna z wymogami Światowej Organizacji Handlu, w szczególności z klauzulą umożliwiającą z GATT z roku 1979(3).

(3) Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 lipca 2004 r. zatytułowany "Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i zrównoważony rozwój: zadanie wspólnotowego planu ogólnych preferencji taryfowych na okres dziesięciu lat od 2006 do 2015" określa wytyczne dotyczące wprowadzenia planu ogólnych preferencji taryfowych na okres od 2006 r. do 2015 r.

(4) Niniejsze rozporządzenie jest pierwszym rozporządzeniem wprowadzającym w życie powyższe wytyczne. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane do dnia 31 grudnia 2008 r.

(5) Plan ogólnych preferencji taryfowych (zwany dalej "planem") powinien składać się z rozwiązania ogólnego przyznanego wszystkim państwom i terytoriom będącym beneficjentami oraz z dwóch rozwiązań szczególnych uwzględniających różne potrzeby rozwojowe krajów rozwijających się znajdujących się w podobnym położeniu.

(6) Rozwiązania ogólne powinny być przyznane wszystkim państwom beneficjentom, chyba że zostaną one zaklasyfikowane przez Bank Światowy jako kraje o wysokim dochodzie i jeżeli nie wykazują one wystarczającego zróżnicowania eksportu.

(7) Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów opiera się na integralnej koncepcji zrównoważonego rozwoju przyjętej przez międzynarodowe konwencje i instrumenty, takie jak Deklaracja Narodów Zjednoczonych o prawie do rozwoju z roku 1986, Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju z roku 1992, Deklaracja MOP dotycząca podstawowych zasad i praw pracy z roku 1998, Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych z roku 2000 i Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju z roku 2002. W rezultacie kraje rozwijające się, które z powodu braku zróżnicowania i niewystarczającego zaangażowania w międzynarodową wymianę handlową są szczególnie wrażliwe w wyniku przyjęcia dodatkowych obciążeń i obowiązków w związku z ratyfikacją i skuteczną realizacją podstawowych konwencji odnośnie do praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych rządów, powinny korzystać z dodatkowych preferencji taryfowych. Przyznanie tych preferencji ma na celu wspieranie dalszego rozwoju gospodarczego, a tym samym wychodzenie naprzeciw potrzebie zrównoważonego rozwoju. W ramach niniejszego rozwiązania taryfy ad valorem oraz cła specyficzne (o ile nie są połączone z cłem ad valorem) dla państw beneficjentów zostają zawieszone. Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów powinno wyjątkowo być stosowane przed wejściem w życie całego rozporządzenia dla zapewnienia zgodności z decyzją WTO w sprawie rozwiązań szczególnych w celu zwalczania produkcji i handlu narkotykami.

(8) Kraje rozwijające się, które z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia spełniają już kryteria kwalifikujące do stosowania rozwiązania szczególnego odnoszącego się do zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, powinny jak najszybciej skorzystać z tych rozwiązań. W związku z tym kraje te powinny zostać tymczasowo umieszczone na liście państw beneficjentów. Kraje te powinny nadal korzystać z preferencji, jeśli na ich wniosek Komisja potwierdzi, że do dnia 15 grudnia 2005 r. spełniły one wszystkie kryteria.

(9) Komisja powinna monitorować skuteczną realizację konwencji międzynarodowych zgodnie z odpowiednimi mechanizmami przez nie przewidzianymi oraz powinna dokonać oceny związku pomiędzy dodatkowymi preferencjami taryfowymi a wspieraniem zrównoważonego rozwoju.

(10) W ramach rozwiązań szczególnych dotyczących krajów najsłabiej rozwiniętych należy nadal przyznawać bezcłowy dostęp do produktów pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych uznanych i sklasyfikowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dla kraju, który przestał być klasyfikowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako kraj najsłabiej rozwinięty powinno się ustalić okres przejściowy w celu złagodzenia ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych utratą preferencji taryfowych przyznanych w ramach tego rozwiązania.

(11) Preferencje powinny być nadal różnicowane stosownie do wrażliwości produktów, przy zastosowaniu podziału na produkty niewrażliwe i wrażliwe, w celu uwzględnienia sytuacji sektorów wytwarzających te same produkty we Wspólnocie.

(12) Stawki taryfowe na produkty niewrażliwe nadal powinny być zawieszone, podczas gdy taryfy celne na produkty wrażliwe należy obniżyć, co ma na celu zapewnienie zadowalającego poziomu wykorzystania, a jednocześnie uwzględnia sytuację w odpowiednich sektorach przemysłu Wspólnoty.

(13) Obniżka taka powinna być wystarczająco atrakcyjna w celu zachęcenia przedsiębiorców do wykorzystania możliwości stwarzanych przez niniejszy plan. Jeśli chodzi o cła ad valorem, obniżka powinna być ryczałtowa i powinna wynosić 3,5 punktu procentowego stawki celnej stosowanej w stosunku do krajów objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania. Cła specyficzne powinny zostać obniżone o 30 %. W przypadku, gdy cła podają cło minimalne, takie cło minimalne nie powinno być stosowane.

(14) Cła powinny być całkowicie zawieszone w przypadku, gdy preferencyjne traktowanie indywidualnego zgłoszenia przywozowego skutkuje cłem ad valorem w wysokości 1 % lub mniejszej albo cłem specyficznym w wysokości 2 EUR lub mniejszym, ponieważ koszt pobrania takiego cła może być wyższy od uzyskanego przychodu.

(15) Mając na uwadze zachowanie spójności polityki handlowej Wspólnoty, państwo beneficjent nie powinno uzyskiwać korzyści jednocześnie ze wspólnotowego planu oraz umowy o wolnym handlu, jeśli umowa ta obejmuje co najmniej wszystkie preferencje przewidziane w obecnym planie dla tego państwa.

(16) Klasyfikacja powinna opierać się na kryteriach odnoszących się do sekcji Wspólnej Taryfy Celnej. Klasyfikację sekcji w stosunku do państwa beneficjenta powinno się stosować wtedy, gdy sekcja ta spełnia kryteria klasyfikacji przez trzy kolejne lata, aby zwiększyć przewidywalność i sprawiedliwość klasyfikacji poprzez wyeliminowanie skutków dużych i sporadycznych zmian w danych statystycznych dotyczących przywozu.

(17) Reguły pochodzenia dotyczące definicji pojęcia produktów pochodzących, związanych z tym procedur oraz metod współpracy administracyjnej ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(4), stosuje się do preferencji taryfowych przewidzianych niniejszym rozporządzeniem w celu uzyskania pewności, że korzyści z tego planu czerpią wyłącznie te kraje, które odpowiadają zamierzeniom tego planu.

(18) Powody czasowego cofnięcia powinny wynikać z poważnego i systematycznego naruszania zasad określonych w konwencjach wymienionych w załączniku III, tak aby wspierać cele tych konwencji oraz uzyskać pewność, że żaden z beneficjentów nie uzyskuje nienależnych korzyści poprzez ustawiczne naruszanie tych konwencji.

(19) W związku z sytuacją polityczną w Myanmarze, czasowe cofnięcie wszystkich preferencji taryfowych w odniesieniu do przywozu produktów pochodzących z Myanmaru powinno pozostać w mocy.

(20) Środki konieczne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą procedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  1
1.
Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wspólnotowy plan ogólnych preferencji taryfowych (zwany dalej "planem") stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2008 r. zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
2.
Niniejsze rozporządzenie przewiduje:

a) rozwiązanie ogólne,

b) szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów,

c) rozwiązanie szczególne dotyczące krajów najsłabiej rozwiniętych.

Artykuł  2

Państwa będące beneficjentami rozwiązań, o których mowa w art. 1 ust. 2 zostały wymienione w załączniku I.

Artykuł  3
1.
Państwo będące beneficjentem usuwa się z planu w przypadku, jeśli było ono klasyfikowane przez Bank Światowy przez trzy kolejne lata jako państwo o wysokim dochodzie i jeśli wartość przywozu na rynek Wspólnoty dla pięciu największych sekcji objętych systemem ogólnych preferencji taryfowych (GSP) stanowi mniej niż 75 % całości przywozu tego państwa objętego systemem GSP na terytorium Wspólnoty.
2.
Jeśli państwo beneficjent korzysta z preferencyjnej umowy handlowej zawartej ze Wspólnotą, która obejmuje co najmniej wszystkie preferencje przewidziane w obecnym planie dla tego państwa, zostaje ono usunięte z listy państw beneficjentów wymienionych w załączniku I.
3.
Komisja powiadamia państwo beneficjenta o usunięciu go z listy państw beneficjentów wymienionych w załączniku I.
Artykuł  4

Produkty objęte rozwiązaniami, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) i b) zostały wymienione w załączniku II.

Artykuł  5
1.
Preferencje taryfowe przewidziane w niniejszym rozporządzeniu stosuje się do przywozu produktów objętych rozwiązaniami stosowanymi wobec państw beneficjentów, z których produkty te pochodzą.
2.
Do celów rozwiązań, o których mowa w art. 1 ust. 2 reguły pochodzenia dotyczące definiowania pojęcia produktów pochodzących, procedury oraz metody współpracy administracyjnej z nim związane ustanowione są w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93.
3.
Kumulacja regionalna w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 ma zastosowanie również w przypadku, gdy produkt używany w dalszej produkcji w państwie należącym do grupy regionalnej pochodzi z innego należącego do tej grupy państwa, które nie korzysta z rozwiązania mającego zastosowanie do produktu końcowego, pod warunkiem, że obydwa państwa korzystają z kumulacji regionalnej dla tej grupy.
Artykuł  6

Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się następujące definicje:

a) "cła Wspólnej Taryfy Celnej" oznaczają cła wyszczególnione w załączniku I część druga do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(6), z wyjątkiem ceł ustanowionych w ramach kontyngentów taryfowych;

b) "sekcja" oznacza jakąkolwiek z sekcji Wspólnej Taryfy Celnej, tak jak przyjęto w rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87. Jedynie do celów niniejszego rozporządzenia sekcja XI jest traktowana jako dwie odrębne sekcje: sekcja XI(a) obejmująca rozdziały 50-60 Wspólnej Taryfy Celnej oraz sekcja XI(b) obejmująca rozdziały 61-63 Wspólnej Taryfy Celnej;

c) "Komitet" oznacza Komitet, o którym mowa w art. 28.

ROZDZIAŁ  II

ROZWIĄZANIA I PREFERENCJE TARYFOWE

SEKCJA  1

Rozwiązanie ogólne

Artykuł  7
1.
Cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty wymienione w załączniku II jako produkty niewrażliwe zostają całkowicie zawieszone, z wyjątkiem ceł na składniki rolne.
2.
Cła ad valorem Wspólnej Taryfy Celnej na produkty wymienione w załączniku II jako produkty wrażliwe zostają obniżone o 3,5 punktu procentowego. Dla produktów z sekcji XI(a) i XI(b) powyższa obniżka wynosi 20 %.
3.
W przypadku, gdy preferencyjne stawki celne, obliczone zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2501/2001(7) dotyczącego ceł ad valorem Wspólnej Taryfy Celnej stosowane na dzień przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia przewidują obniżenie taryf celnych na produkty, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, o więcej niż 3,5 punktu procentowego, stosuje się takie preferencyjne stawki celne.
4.
Cła specyficzne Wspólnej Taryfy Celnej inne niż cła minimalne lub maksymalne na produkty wymienione w załączniku II jako produkty wrażliwe są obniżane o 30 %.
5.
W przypadku, gdy cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty wymienione w załączniku II jako produkty wrażliwe obejmują cła ad valorem oraz cła specyficzne, cła specyficzne nie są obniżane.
6.
W przypadku, gdy cła obniżone zgodnie z ust. 2 i 4 określają cło maksymalne, to cło maksymalne nie jest obniżane. W przypadku, gdy takie cła określają cło minimalne, takie cło minimalne nie ma zastosowania.
7.
Zgodnie z art. 14, art. 21 ust. 8 i załącznikiem I kolumna C preferencje taryfowe, o których mowa w ust. 1-4, nie mają zastosowania do produktów w sekcjach, w odniesieniu do których te preferencje taryfowe dla danego kraju pochodzenia zostały zniesione.

SEKCJA  2

Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów

Artykuł  8
1.
Zawiesza się cła ad valorem Wspólnej Taryfy Celnej na wszystkie produkty wymienione w załączniku II, które pochodzą z państwa włączonego do szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.
2.
Całkowicie zawiesza się cła specyficzne Wspólnej Taryfy Celnej na produkty, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem produktów, dla których cła Wspólnej Taryfy Celnej obejmują również cła ad valorem. W przypadku produktów objętych kodami CN 1704 10 91 i 1704 10 99 cło specyficzne ogranicza się do 16 % wartości celnej.
3.
Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów nie obejmuje, w przypadku danego państwa beneficjenta, produktów ujętych w sekcjach, dla których te preferencje taryfowe zostały cofnięte zgodnie z załącznikiem I kolumna C.
Artykuł  9
1.
Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów można przyznać państwu, które:

a) ratyfikowało i skutecznie realizuje konwencje wymienione w załączniku III część A, i

b) ratyfikowało i skutecznie realizuje co najmniej siedem spośród konwencji wymienionych w załączniku III część B, i

c) zobowiązuje się do ratyfikacji i skutecznej realizacji do dnia 31 grudnia 2008 r. tych konwencji wymienionych w załączniku III część B, których jeszcze nie ratyfikowało i skutecznie nie wdrożyło, i

d) zobowiązuje się utrzymywać ratyfikację konwencji oraz ustawodawstwo i środki służące ich realizacji i wyraża zgodę na regularne monitorowanie i przegląd przebiegu ich wdrażania zgodnie z przepisami wykonawczymi ratyfikowanych przez niego konwencji, oraz

e) uznawane jest za państwo wrażliwe, zgodnie z ust. 3.

2.
W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) i c) w odniesieniu do państw, które napotykają szczególne ograniczenia konstytucyjne, rozwiązanie szczególne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów może zostać przyznane państwu, które nie dokonało ratyfikacji i skutecznego wdrożenia nie więcej niż dwóch z szesnastu konwencji określonych w części A załącznika III, pod warunkiem, że:

a) państwo to podjęło formalne zobowiązanie do podpisania, ratyfikowania i wdrożenia w terminie do 31 października 2005 r. wszystkich brakujących konwencji w przypadku ustalenia, że nie zachodzą niezgodności z konstytucją tego państwa, oraz

b) w przypadku niezgodności z jego konstytucją, dane państwo podjęło formalne zobowiązanie do podpisania i ratyfikowania wszystkich brakujących konwencji w terminie do 31 grudnia 2006 r.

Przed końcem 2006 r. Komisja sporządza sprawozdanie dla Rady w sprawie wypełnienia przez dane państwo powyższych zobowiązań. Przyznanie temu państwu szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów po 1 stycznia 2007 jest uzależnione od decyzji Rady. Komisja, w odpowiednich przypadkach, przedkłada Radzie sporządzony na podstawie powyższego sprawozdania wniosek w sprawie takiego przedłużenia.

3.
Państwo wrażliwe to państwo, które:

a) przez trzy kolejne lata nie było klasyfikowane przez Bank Światowy jako państwo o wysokim dochodzie i którego pięć największych sekcji przywozu objętego systemem GSP na rynek Wspólnoty stanowi więcej niż 75 % wartości przywozu objętego systemem GSP, oraz

b) którego przywóz na rynek Wspólnoty objęty systemem GSP stanowi mniej niż 1 % wartości całości wspólnotowego przywozu objętego systemem GSP.

Dane dostępne w dniu 1 września 2004 r. wykorzystano do uzyskania średniej z trzech kolejnych lat.

4.
Komisja dokonuje przeglądu statusu ratyfikacji i skutecznej realizacji konwencji wymienionych w załączniku III. Przed zakończeniem okresu zastosowania niniejszego rozporządzenia oraz we właściwym czasie na podjęcie dyskusji nad następnym rozporządzeniem Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie dotyczące statusu ratyfikacji takich konwencji, w tym zalecenia organów monitorujących.
Artykuł  10
1.
Bez uszczerbku dla ust. 3 szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów przyznawane jest jeśli spełnione są następujące warunki:

a) wnosi o nie państwo lub terytorium wymienione w załączniku I, w terminie do 31 października 2005 r., oraz

b) przy rozpatrywaniu wniosku wykazano, że państwo wnioskujące spełnia warunki ustanowione w art. 9 ust. 1, 2 i 3.

2.
Państwo wnioskujące składa Komisji pisemny wniosek i udziela wyczerpujących informacji odnośnie do ratyfikacji konwencji, o których mowa w załączniku III, ustawodawstwa i środków służących skutecznej realizacji postanowień konwencji oraz składa zobowiązanie przyjęcia i całkowitego przestrzegania mechanizmu monitorowania i przeglądu przewidzianego w odpowiednich konwencjach i związanych z nimi instrumentach.
3.
Państwa, którym od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tymczasowo przyznano szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, powinny również zgodnie z ust. 1 i 2 złożyć wniosek do dnia 31 października 2005 r. Komisja dokonuje oceny wniosku zgodnie z art. 11.
Artykuł  11
1.
Jeśli Komisja otrzyma wniosek wraz z załączonymi informacjami, o których mowa w art. 10, Komisja rozpatruje powyższy wniosek. Przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę informacje dostarczone przez odpowiednie organizacje i agencje międzynarodowe. Komisja może kierować do państwa wnioskującego wszelkie pytania, jakie uzna za właściwe, i może weryfikować otrzymane informacje z samym państwem wnioskującym, jak i z innymi właściwymi źródłami.
2.
Komisja, zgodnie z ust. 1 oraz z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 4, podejmuje w drodze rozpatrywania wniosku decyzję, czy zamierza przyznać państwu wnioskującemu szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów z dniem 1 stycznia 2006 r.
3.
Komisja powiadamia państwo wnioskujące o decyzji podjętej zgodnie z ust. 2. Jeśli państwu przyznano szczególne rozwiązanie motywacyjne, zostanie ono poinformowane o dacie, z którą decyzja ta wchodzi w życie. Do dnia 15 grudnia 2005 r. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej listę państw korzystających ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów.
4.
W przypadku, gdy państwu wnioskującemu nie przyznano szczególnego rozwiązania motywacyjnego, Komisja na wniosek tego państwa przedstawia powody swojej decyzji.
5.
W sprawach dotyczących wniosku Komisja podejmuje wszelkie kontakty z państwem wnioskującym w ścisłej współpracy z komitetem działającym zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 4.

SEKCJA  3

Szczególne rozwiązanie dotyczące krajów najsłabiej rozwiniętych

Artykuł  12
1.
Bez uszczerbku dla ust. 2, 3 i 4, cła Wspólnej Taryfy Celnej na wszystkie produkty wymienione w działach 1-97 Zharmonizowanego Systemu, oprócz produktów wymienionych w dziale 93, pochodzące z państwa, które zgodnie z załącznikiem I korzysta z rozwiązania szczególnego przewidzianego dla krajów najsłabiej rozwiniętych, zostają całkowicie zawieszone.
2.
Cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty objęte pozycją taryfową 1006 obniża się o 20 % z dniem 1 stycznia 2006 r., o 50 % z dniem 1 września 2007 r. i o 80 % z dniem 1 września 2008 r. Zostają one całkowicie zawieszone z dniem 1 września 2009 r.
3.
Cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty o kodzie CN 0803 00 19 obniża się o 20 % rocznie począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. Zostają one całkowicie zawieszone z dniem 1 września 2006 r.
4.
Cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty objęte pozycją taryfową 1701 obniża się o 20 % z dniem 1 lipca 2006 r., o 50 % z dniem 1 lipca 2007 r. i o 80 % z dniem 1 lipca 2008 r. Zostają one całkowicie zawieszone z dniem 1 lipca 2009 r.
5.
Do czasu całkowitego zawieszenia ceł Wspólnej Taryfy Celnej zgodnie z ust. 2 i 4, na każdy rok gospodarczy otwarty zostaje globalny kontyngent taryfowy o zerowej stawce celnej na produkty objęte odpowiednio pozycją taryfową 1006 i podpozycją 1701 11 10 pochodzące z państw korzystających z tego szczególnego rozwiązania. Początkowe kontyngenty taryfowe na rok gospodarczy 2001/2002 wynoszą 2.517 ton w ekwiwalencie ryżu łuskanego dla produktów z pozycji taryfowej 1006 oraz 74.185 ton w ekwiwalencie cukru białego dla produktów z podpozycji 1701 11 10. Dla każdego z następnych lat gospodarczych kontyngenty są podnoszone o 15 % powyżej kontyngentów z poprzedniego roku gospodarczego.
6.
Komisja przyjmuje szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami, o których mowa w ust. 5, zgodnie z procedurą określoną w art. 28 ust. 4. W otwieraniu i zarządzaniu tymi kontyngentami Komisja jest wspomagana przez komitety zarządzające odpowiednich wspólnych organizacji rynku.
7.
Państwo wyłączone z listy krajów najsłabiej rozwiniętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych zostaje usunięte z listy państw beneficjentów korzystających z rozwiązania szczególnego. Komisja podejmuje decyzję w sprawie wykluczenia danego państwa z tego rozwiązania oraz w sprawie ustanowienia co najmniej trzyletniego okresu przejściowego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 4.
Artykuł  13

Art. 12 ust. 4 oraz postanowienia art. 12 ust. 5 odnoszące się do produktów z podpozycji taryfowej 1701 11 10 nie mają zastosowania do produktów pochodzących z państw korzystających z preferencji, o których mowa w tej sekcji, dopuszczonych do swobodnego obrotu we francuskich departamentach zamorskich.

SEKCJA  4

Przepisy wspólne

Artykuł  14
1.
Preferencje taryfowe, o których mowa w art. 7 i 8 zostają zniesione w stosunku do produktów pochodzących z państwa beneficjenta wyszczególnionych w danej sekcji, jeśli średnia wartość przywozu wspólnotowego z tego państwa produktów danej sekcji i objętych rozwiązaniem, z którego korzysta to państwo, przez trzy kolejne lata, na podstawie najnowszych danych dostępnych w dniu 1 września 2004 r., przekracza 15 % wartości wspólnotowego przywozu tych samych produktów ze wszystkich państw i terytoriów wymienionych w załączniku I. Dla każdej z sekcji XI(a) i XI(b) próg ten wynosi 12,5 %.
2.
W załączniku I kolumna C wymieniono sekcje usunięte zgodnie z ust. 1.
3.
Usunięcie sekcji z tego planu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
4.
Komisja powiadamia państwo beneficjenta o usunięciu danej sekcji.
5.
Ustępu 1 nie stosuje się do państwa beneficjenta w przypadku sekcji stanowiącej ponad 50 % wartości całego przywozu z danego kraju objętego systemem GSP na obszar Wspólnoty.
6.
Do celów niniejszego artykułu wykorzystuje się dane statystyczne COMEXT.
Artykuł  15
1.
W przypadku, gdy cło ad valorem dla indywidualnego zgłoszenia przywozowego obniżone zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału wynosi 1 % lub mniej, takie cło zostaje całkowicie zawieszone.
2.
W przypadku, gdy stawka cła specyficznego dla indywidualnego zgłoszenia przywozowego obniżona zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału wynosi 2 EUR lub mniej w odniesieniu do poszczególnej kwoty euro, takie cło zostaje całkowicie zawieszone.
3.
Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, ostateczna preferencyjna stawka celna obliczona zgodnie z niniejszym rozporządzeniem zostaje zaokrąglona w dół do pierwszego miejsca dziesiętnego.

ROZDZIAŁ  III

PRZEPISY DOTYCZĄCE CZASOWEGO COFNIĘCIA I ZABEZPIECZEŃ

SEKCJA  1

Czasowe cofnięcie

Artykuł  16
1.
Preferencyjne rozwiązania przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mogą zostać czasowo cofnięte w stosunku do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z państwa beneficjenta, z jednego z następujących powodów:

a) poważne i systematyczne naruszanie zasad ustanowionych w konwencjach wymienionych w załączniku III część A, na podstawie wniosków właściwych organów monitorujących;

b) wywóz towarów wykonanych przez więźniów;

c) poważne braki w kontroli celnej przy wywozie lub tranzycie narkotyków (nielegalnych substancji lub ich prekursorów) lub nieprzestrzeganie międzynarodowych konwencji dotyczących prania brudnych pieniędzy;

d) poważne i systematycznie prowadzone nieuczciwe praktyki handlowe, które mają niekorzystny wpływ na przemysł Wspólnoty i którymi nie zajęło się państwo beneficjent. W stosunku do tych nieuczciwych praktyk handlowych, które są zabronione lub które podlegają zaskarżeniu na mocy porozumień Światowej Organizacji Handlu, stosowanie niniejszego artykułu opiera się na wcześniejszym orzeczeniu wydanym przez właściwy organ Światowej Organizacji Handlu;

e) poważne i systematyczne naruszenie celów regionalnych organizacji ds. rybołówstwa lub uzgodnień, których Wspólnota jest członkiem, dotyczących ochrony i gospodarowania zasobami połowowymi.

2.
Bez uszczerbku dla ust. 1, szczególne rozwiązanie motywacyjne, o którym mowa w rozdziale 2 sekcja II, może zostać czasowo cofnięte w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów objętych tym rozwiązaniem, pochodzących z państwa beneficjenta, w szczególności, gdy ustawodawstwo krajowe nie zawiera już konwencji, o których mowa w załączniku III, ratyfikowanych w celu spełnienia wymogów art. 9 ust. 1 i 2 lub gdy prawodawstwo to nie jest skutecznie wdrażane.
3.
Rozwiązania preferencyjne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie zostaną cofnięte na mocy ust. 1 lit. d) w odniesieniu do produktów, które są przedmiotem stosowania środków antydumpingowych lub wyrównawczych na mocy rozporządzeń (WE) nr 384/96 (8) lub (WE) nr 2026/97 (9), z powodów uzasadniających takie środki.
Artykuł  17
1.
Rozwiązania preferencyjne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu mogą zostać czasowo cofnięte w stosunku do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z państwa beneficjenta w przypadku nadużyć finansowych, nieprawidłowości lub systematycznego braku zgodności lub niemożności zapewnienia zgodności z regułami pochodzenia produktów i związanymi z tym procedurami oraz zapewnienia współpracy administracyjnej wymaganej do wprowadzenia w życie i kontroli przestrzegania rozwiązań, o których mowa w art. 1 ust. 2.
2.
Współpraca administracyjna, o której mowa w ust. 1 wymaga, między innymi, aby państwo beneficjent:

a) przekazywało Komisji oraz uaktualniało informacje konieczne do wprowadzenia w życie reguł pochodzenia i kontroli ich przestrzegania;

b) wspomagało Wspólnotę dokonując, na żądanie organów celnych Państw Członkowskich, późniejszej weryfikacji pochodzenia i przekazywania na czas ich wyników;

c) wspomagało Wspólnotę zezwalając Komisji, w koordynacji i ścisłej współpracy z właściwymi władzami Państw Członkowskich, na prowadzenie wspólnotowych misji współpracy o charakterze administracyjnym lub śledczym w tym państwie w celu weryfikacji autentyczności dokumentów lub dokładności informacji istotnych dla zapewnienia możliwości korzystania z rozwiązań, o których mowa w art. 1 ust. 2;

d) przeprowadziło lub zorganizowało odpowiednie dochodzenie w celu identyfikacji i przeciwdziałania naruszaniu reguł pochodzenia;

e) przestrzegało lub zapewniło zgodność z regułami pochodzenia w odniesieniu do kumulacji regionalnej, w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, jeśli dane państwo z niej korzysta;

f) wspomagało wspólnotę przy weryfikacji działań, co do których domniemywa się, że mogą one stanowić nadużycie finansowe związane z pochodzeniem. Można domniemywać istnienia nadużyć finansowych jeśli przywóz produktów w ramach traktowania preferencyjnego określonego w niniejszym rozporządzeniu masowo przekracza zwyczajowe poziomy wywozu państwa beneficjenta.

3.
Komisja może zawiesić rozwiązania preferencyjne przewidziane w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do wszystkich lub niektórych produktów pochodzących z państwa beneficjenta jeśli uzna, że istnieją wystarczające dowody, które uzasadniałyby czasowe cofnięcie w oparciu o powody, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że wcześniej:

– poinformuje ona Komitet;

– wezwie Państwa Członkowskie do podjęcia takich środków zapobiegawczych, jakie są konieczne w celu zabezpieczenia finansowych interesów Wspólnoty i/lub zapewnienia wywiązywania się ze swoich obowiązków przez państwo beneficjenta;

– opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie stwierdzające, że istnieją podstawy do uzasadnionych wątpliwości związanych ze stosowaniem rozwiązań preferencyjnych i/lub wywiązywaniem się państwa beneficjenta ze swoich obowiązków, co może poddawać w wątpliwość jego prawo do dalszego korzystania z rozwiązań przyznanych niniejszym rozporządzeniem.

Komisja informuje dane państwo beneficjenta o każdej decyzji podjętej zgodnie z niniejszym ustępem zanim zacznie ona obowiązywać. Komisja powiadamia również o takiej decyzji Komitet.

4.
Każde Państwo Członkowskie może w terminie jednego miesiąca skierować do Rady decyzję podjętą zgodnie z ust. 3. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, może w terminie jednego miesiąca podjąć inną decyzję.
5.
Okres zawieszenia nie przekracza sześciu miesięcy. Po upływie tego okresu Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu zawieszenia po uprzednim poinformowaniu Komitetu lub o przedłużeniu okresu zawieszenia zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 3.
6.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji wszelkie istotne informacje, które mogą uzasadnić zawieszenie preferencji lub przedłużenie zawieszenia.
Artykuł  18
1.
W przypadku, gdy Komisja lub Państwo Członkowskie otrzyma informację, która może uzasadniać czasowe cofnięcie i w przypadku, gdy Komisja lub Państwo Członkowskie uważa, że istnieją wystarczające podstawy do rozpoczęcia dochodzenia, informuje o tym Komitet i wnioskuje o konsultacje, które powinny odbyć się w ciągu miesiąca.
2.
Po odbyciu konsultacji Komisja może w ciągu miesiąca podjąć decyzję o wszczęciu dochodzenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 5.
Artykuł  19
1.
W przypadku, gdy Komisja podejmuje decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia i powiadamia o tym fakcie zainteresowane państwo beneficjenta. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz podaje, że wszelkie istotne informacje powinny być przekazywane Komisji. Określa ono termin nieprzekraczający czterech miesięcy licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinie.
2.
Komisja zapewnia danemu państwu beneficjentowi wszelkie możliwości współpracy w prowadzeniu dochodzenia.
3.
Komisja poszukuje wszelkich informacji, jakie uzna za niezbędne, w tym dostępnych ocen, komentarzy, decyzji, zaleceń i wniosków odpowiednich organów nadzorczych ONZ, MOP oraz innych kompetentnych organizacji międzynarodowych. Służą one za punkt wyjścia dochodzenia, którego celem jest ustalenie, czy czasowe cofnięcie jest uzasadnione ze względów, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a). Komisja może weryfikować informacje otrzymane od podmiotów gospodarczych i danego państwa beneficjenta.
4.
Komisja może być wspomagana przez urzędników Państwa Członkowskiego, na terytorium którego może być prowadzona weryfikacja, jeśli dane Państwo Członkowskie tego żąda.
5.
W przypadku, gdy informacja, o którą zwraca się Komisja, nie jest dostarczona w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia lub dochodzenie jest znacząco utrudnione, ustalenia mogą być podjęte na podstawie dostępnych faktów.
6.
Dochodzenie powinno zostać zakończone w terminie jednego roku. Komisja może przedłużyć ten okres zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 5.
Artykuł  20
1.
Komisja przedkłada Komitetowi sprawozdanie dotyczące własnych ustaleń.
2.
W przypadku, gdy Komisja uznaje, że ustalenia nie uzasadniają czasowego cofnięcia rozwiązania, Komisja podejmuje decyzję o zakończeniu dochodzenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 5. W tym przypadku Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o zakończeniu dochodzenia i przedstawia jego główne wnioski.
3.
W przypadku, gdy Komisja uznaje, że ustalenia uzasadniają czasowe cofnięcie z powodu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), Komisja podejmuje decyzję, zgodnie z procedurą określoną w art. 28 ust. 5, o monitorowaniu i ocenie sytuacji w danym państwie beneficjencie przez okres sześciu miesięcy. Komisja powiadamia zainteresowane państwo beneficjenta o tej decyzji i publikuje zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłaszające, że Komisja zamierza przedłożyć Radzie wniosek o czasowe cofnięcie rozwiązania, chyba że dane państwo beneficjent zobowiąże się przed upływem tego okresu do podjęcia koniecznych środków w celu uzyskania w rozsądnym terminie zgodności z konwencjami, o których mowa w załączniku III część A.
4.
W przypadku, gdy Komisja uznaje czasowe cofnięcie za konieczne, przedkłada odpowiedni wniosek Radzie, która w ciągu miesiąca podejmuje decyzję kwalifikowaną większością głosów. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Komisja przedkłada swój wniosek na końcu okresu, o którym mowa w tym ustępie.
5.
W przypadku, gdy Rada podejmuje decyzję o czasowym cofnięciu, decyzja ta wchodzi w życie sześć miesięcy po jej podjęciu, chyba że przed upływem tego okresu zdecyduje, że powody ją uzasadniające już nie istnieją.

SEKCJA  2

Klauzula ochronna

Artykuł  21
1.
W przypadku, gdy produkt pochodzący z państwa beneficjenta jest przywożony na warunkach, które powodują lub grożą spowodowaniem poważnych trudności dla wspólnotowego producenta podobnych lub bezpośrednio konkurujących produktów, zwykłe cła Wspólnej Taryfy Celnej na ten produkt mogą zostać ponownie wprowadzone w dowolnym czasie na żądanie Państwa Członkowskiego lub z inicjatywy Komisji.
2.
Komisja podejmuje formalną decyzję o rozpoczęciu dochodzenia w rozsądnym terminie. W przypadku, gdy Komisja podejmie decyzję o wszczęciu dochodzenia, publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie o rozpoczęciu dochodzenia. Zawiadomienie zawiera streszczenie otrzymanych informacji oraz informuje, że wszelkie istotne informacje powinny być przesyłane do Komisji. Określa ono termin nieprzekraczający czterech miesięcy licząc od daty publikacji zawiadomienia, w którym zainteresowane strony mogą przekazać na piśmie swoje opinie.
3.
Komisja poszukuje wszelkich informacji, jakie uważa za niezbędne i może weryfikować informacje otrzymane od danego państwa beneficjenta oraz pochodzące z innego właściwego źródła. Komisja może być wspomagana przez urzędników Państwa Członkowskiego, na którego terytorium może być prowadzona weryfikacja, jeśli dane Państwo Członkowskie tego żąda.
4.
Tam gdzie takie informacje są dostępne Komisja przy rozstrzyganiu, czy istnieją poważne trudności bierze pod uwagę, między innymi, następujące czynniki dotyczące wspólnotowych producentów:

– udział w rynku,

– produkcję,

– zapasy,

– zdolność produkcyjną,

– bankructwa,

– rentowność,

– wykorzystanie zdolności produkcyjnych,

– zatrudnienie,

– przywóz,

– ceny.

5.
Dochodzenie zostaje zakończone w ciągu sześciu miesięcy od publikacji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. Komisja może, w wyjątkowych okolicznościach i po konsultacji z Komitetem, przedłużyć ten okres zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 5.
6.
Komisja podejmie decyzję w ciągu miesiąca zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 5. Decyzja ta wejdzie w życie w ciągu miesiąca od dnia jej publikacji.
7.
W przypadku, gdy wyjątkowe okoliczności wymagające natychmiastowego działania powodują, że dochodzenie staje się niemożliwe, Komisja może, po przekazaniu informacji Komitetowi, podjąć bezwzględnie konieczne środki zapobiegawcze.
8.
W przypadku gdy przywóz produktów sekcji XI(b), o których mowa w art. 14 ust. 1, pochodzących z państwa beneficjenta:

a) zwiększa się o co najmniej 20 % ilości (według objętości) w porównaniu do poprzedniego roku lub

b) przekracza 12,5 % wartości wspólnotowego przywozu produktów sekcji XI(b) ze wszystkich państw i terytoriów wymienionych w załączniku I w jakimkolwiek okresie dwunastu miesięcy,

Komisja, z inicjatywy własnej lub na wniosek Państwa Członkowskiego oraz po poinformowaniu komitetu, z dniem 1 stycznia każdego roku w okresie stosowania niniejszego rozporządzenia, zniesie preferencje taryfowe, o których mowa w art. 7 i 8 w stosunku do produktów z sekcji XI(b). Przepis ten nie ma zastosowania do państw korzystających z rozwiązania szczególnego przewidzianego dla krajów najsłabiej rozwiniętych, o którym mowa w art. 12, oraz do państw, których udział w przywozie do Wspólnoty określony w art. 14 ust. 1 nie przekracza 8 %. Komisja powiadomi państwo beneficjenta o zniesieniu preferencji. Zniesienie preferencji staje się skuteczne dwa miesiące po opublikowaniu decyzji Komisji w tej sprawie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  22

W przypadku, gdy przywóz produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu powoduje lub grozi spowodowaniem poważnych zakłóceń na rynkach wspólnotowych, w szczególności w jednym lub większej liczbie najbardziej peryferyjnych regionów, lub w ich rynkowych mechanizmach regulacyjnych, Komisja może na żądanie Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy zawiesić rozwiązanie preferencyjne w odniesieniu do danych produktów po poinformowaniu komitetu zarządzającego odpowiedniej wspólnej organizacji rynku.

Artykuł  23
1.
Komisja informuje jak najszybciej dane państwo beneficjenta o każdej decyzji podjętej zgodnie z art. 21 lub 22 zanim zacznie ona obowiązywać. Komisja powiadamia również o takiej decyzji Radę i Państwa Członkowskie.
2.
Każde Państwo Członkowskie może w terminie jednego miesiąca skierować do Rady decyzję podjętą zgodnie z art. 21 lub 22. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, może w terminie jednego miesiąca podjąć inną decyzję.

SEKCJA  3

Środki nadzoru w sektorze rolnym

Artykuł  24

Produkty z rozdziałów 1-24 pochodzące z państw beneficjentów mogą podlegać specjalnemu mechanizmowi nadzoru w celu uniknięcia zakłócenia na rynkach wspólnotowych. Komisja z własnej inicjatywy bądź na żądanie Państwa członkowskiego podejmuje decyzje o produktach, co do których ta lista nadzoru ma zastosowanie.

Wszelkie okresy wymienione w art. 21, które przekraczają dwa miesiące redukuje się do dwóch miesięcy w następujących przypadkach:

– gdy państwo beneficjent nie przestrzega reguł pochodzenia lub nie zapewnia współpracy administracyjnej wymaganej w art. 17, lub

– gdy przywóz produktów z rozdziałów 1-24 w ramach rozwiązań preferencyjnych określonych w niniejszym rozporządzeniu znacząco przekracza zwyczajowe poziomy wywozu państwa beneficjenta.

SEKCJA  4

Przepisy wspólne

Artykuł  25

Żadne przepisy niniejszego rozdziału nie wpływają na stosowanie klauzul ochronnych przyjętych jako część wspólnej polityki rolnej na mocy art. 37 Traktatu lub jako część wspólnej polityki handlowej na mocy art. 133 Traktatu, ani żadnej innej klauzuli ochronnej, która może mieć zastosowanie.

ROZDZIAŁ  IV

PRZEPISY PROCEDURALNE

Artykuł  26

Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 28 ust. 5, Komisja przyjmuje zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia, które stały się konieczne w wyniku:

a) dokonania zmian w Nomenklaturze Scalonej;

b) zmian w statusie międzynarodowym lub klasyfikacji państw lub terytoriów;

c) stosowania art. 3 ust. 2;

d) osiągnięcia przez dane państwo progów określonych w art. 3 ust. 1;

e) ustalenia ostatecznej listy państw beneficjentów najpóźniej do dnia 15 grudnia 2005 r. zgodnie z art. 11.

Artykuł  27
1.
W terminie sześciu tygodni licząc od końca każdego kwartału Państwa Członkowskie przesyłają Urzędowi Statystycznemu Wspólnot Europejskich swoje dane statystyczne dotyczące produktów objętych procedurą celną zezwalającą na wprowadzanie do swobodnego obrotu w tym kwartale w ramach preferencji taryfowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Dane te, przedstawione w odniesieniu do kodów Nomenklatury Scalonej i, gdzie ma to zastosowanie, kodów TARIC, wskazują, według państw pochodzenia, wartości, ilości i wszelkie dodatkowe jednostki wymagane zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1172/95(10) i rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1917/2000(11).
2.
Zgodnie z art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 Państwa Członkowskie przesyłają na żądanie Komisji szczegółowe dane dotyczące ilości produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu w ramach preferencji taryfowych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w czasie poprzednich miesięcy. Dane te obejmują produkty, o których mowa w ust. 3.
3.
Komisja, w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi, monitoruje przywóz towarów objętych kodem CN 0803 00 19, pozycjami taryfowymi 0603, 1006, 1701, 1704 i 6403 oraz kodami CN 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 2002 90 i 2103 20 w celu ustalenia, czy zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 21 i 22.
Artykuł  28
1.
Przy wprowadzaniu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja wspierana jest przez Komitet Ogólnych Preferencji, (zwany dalej "Komitetem").
2.
Komitet może badać wszelkie sprawy, odnoszące się do stosowania niniejszego rozporządzenia, zgłaszane przez Komisję lub na żądanie Państwa Członkowskiego.
3.
Komitet bada skutki planu na podstawie sprawozdania Komisji obejmującego okres od 1 stycznia 2006 r. Sprawozdanie to obejmuje wszystkie rozwiązania preferencyjne, o których mowa w art. 1 ust. 2 i zostaje ono przedstawione we właściwym terminie do przeprowadzenia dyskusji nad następnym rozporządzeniem.
4.
W przypadku odniesienia do tego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na 3 miesiące.

5.
W przypadku odniesienia do tego ustępu, stosuje się art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE.
6.
Komitet uchwala swój regulamin.

ROZDZIAŁ  V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

Artykuł  29

Rozporządzenie Rady (WE) nr 552/97(12), które odwołuje się do rozporządzeń Rady (WE) nr 3281/94 (13) oraz (WE) nr 1256/96 (14), uważa się za odwołujące się do odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1381/2002 (15) i (WE) nr 1401/2002 (16), które dotyczą rozporządzenia (WE) nr 2501/2001 uznaje się za przepisy odpowiadające przepisy tego rozporządzenia.

Artykuł  30
1.
Przepisy sekcji 2 rozdziału II niniejszego rozporządzenia dotyczące szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, jak również przepisy stosowane w związku z tym rozwiązaniem wchodzą w życie dnia 1 lipca 2005 r. Rozwiązanie to uchyla ze skutkiem od dnia swojego wejścia w życie przepisy tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 2501/2001 dotyczące szczególnych rozwiązań dla zwalczania produkcji i handlu narkotykami oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 2501/2001 stosowane w związku z tymi przepisami. Pozostałe przepisy niniejszego rozporządzenia wchodzą w życie dnia 1 stycznia 2006 r. i uchylają ze skutkiem od tego dnia pozostałe przepisy rozporządzenia (WE) nr 2501/2001.
2.
Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r. Jednakże daty tej nie stosuje się do rozwiązań szczególnych dotyczących krajów najsłabiej rozwiniętych ani do innych przepisów niniejszego rozporządzenia pod warunkiem, że stosuje się je w powiązaniu z tymi rozwiązaniami.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2005 r.

W imieniu Rady
L. LUX
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 9 marca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia wydana dnia 9 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) "Odmienne i bardziej korzystne traktowanie, wzajemność i pełniejsze uczestnictwo krajów rozwijających się", decyzja GATT z 28 listopada 1979 r. (L/4903).

(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 837/2005 (Dz.U. L 139 z 2.6.2005, str. 1).

(5) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(6) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

(7) Rozporządzenie (WE) nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2004 r. (Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2004 (Dz.U. L 321 z 22.10.2004, str. 23).

(8) Rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów nie bedących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

(9) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004.

(10) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyk odnoszących się do handlu towarami między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi (Dz.U. L 118 z 25.5.1995, str. 10). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(11) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia 7 września 2000 r. ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/95 w odniesieniu do statystyki handlu zagranicznego (Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 14). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 179/2005 (Dz.U. L 30 z 3.2.2005, str. 6).

(12) Rozporządzenie Rady (WE) nr 552/97 z dnia 24 marca 1997 r. tymczasowo wycofujące dostęp do ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do Związku Myanmar (Dz.U. L 85 z 27.3.1997, str. 8).

(13) Rozporządzenie Rady (WE) nr 3281/94 z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania czteroletniego planu ogólnych preferencii taryfowych (1995-1998) w odniesieniu do niektórych produktów przemysłowych pochodzących z krajów rozwijających się (Dz.U. L 348 z 31.12.1994, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2820/98 (Dz.U. L 357 z 30.12.1998, str. 1).

(14) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1256/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie stosowania wieloletnich planów ogólnych preferencji taryfowych od dnia 1 lipca 1996 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. w odniesieniu do niektórych produktów rolnych pochodzących z krajów rozwijających się (Dz.U. L 160 z 29.6.1996, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 602/98 (Dz.U. L 80 z 18.3.1998, str. 1).

(15) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2002 z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji, pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych, na lata gospodarcze 2002/03-2005/06 (Dz.U. L 200 z 30.7.2002, str. 14).

(16) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na ryż, pochodzący z krajów najmniej rozwiniętych, na lata gospodarcze od 2002/03 do 2008/09 (Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 42).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 1

Państwa i terytoria beneficjenci(1) planu ogólnych preferencji taryfowych Wspólnoty

Kolumna A: kod zgodnie z nomenklaturą państw i terytoriów stosowaną dla celów statystycznych w dziedzinie handlu zewnętrznego Wspólnoty

Kolumna B: nazwa państwa

Kolumna C: sektory w odniesieniu do których preferencje taryfowe zostały cofnięte wobec zainteresowanego państwa beneficjenta (art. 13)

Kolumna D: państwa objęte szczególnym rozwiązaniem dotyczącym krajów najsłabiej rozwiniętych (art. 12)

Kolumna E: państwa objęte szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (art. 8)

ABCDE
AEZjednoczone Emiraty Arabskie
AFAfganistanX
AGAntigua i Barbuda
AIAnguilla
AMArmenia
ANAntyle Niderlandzkie
AOAngolaX
AQAntarktyda
ARArgentyna
ASSamoa Amerykańskie
AWAruba
AZAzerbejdżan
BBBarbados
BDBangladeszX
BFBurkina FasoX
BHBahrajn
BIBurundiX
BJBeninX
BMBermudy
BNBrunei
BOBoliwiaX
BRBrazyliaS-IV Gotowe środki spożywcze; napoje, alkohole i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu.
S-IX Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny.
BSBahamy
BTBhutanX
BVWyspa Bouveta
BWBotswana
BYBiałoruś
BZBelize
CCWyspy Kokosowe (lub Wyspy Keelinga)
CDDemokratyczna Republika KongaX
CFRepublika ŚrodkowoafrykańskaX
CGKongo
CIWybrzeże Kości Słoniowej
CKWyspy Cooka
CMKamerun
CNChińska Republika LudowaS-VI Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych.
S-VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku.
S-VIII Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i wyroby z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników).
S-IX Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny.
S-X Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura i artykuły z nich.
S-XI(a) Wyroby włókiennicze; S-XI(b) artykuły włókiennicze.
S-12 Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane oraz artykuły z nich; sztuczne kwiaty; artykuły z ludzkich włosów.
S-13 Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; produkty ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła.
S-XIV Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety.
S-XV Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych.
S-XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; jego części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, telewizyjne rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów.
S-XVII Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i związany z nimi sprzęt transportowy.
S-XVIII Przyrządy narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; zegary i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria.
S-XX Artykuły przemysłowe różne.
COKolumbiaX
CRKostarykaX
CUKuba
CVZielony PrzylądekX
CXWyspy Bożego Narodzenia
DJDżibutiX
DMDominika
DORepublika Dominikańska
DZAlgieriaS-V Produkty mineralne.
ECEkwadorX
EGEgipt
ERErytreaX
ETEtiopiaX
FJFidżi
FKFalklandy
FMFederalne Stany Mikronezji
GAGabon
GDGrenada
GEGruzjaX
GHGhana
GIGibraltar
GLGrenlandia
GMGambiaX
GNGwineaX
GQGwinea RównikowaX
GSWyspy Południowa Georgia i Południowy Sandwich
GTGwatemalaX
GUGuam
GWGwinea-BissauX
GYGujana
HMWyspa Heard i McDonalda
HNHondurasX
HTHaitiX
IDIndonezjaS-III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
S-IX Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; korek i artykuły z korka; wyroby ze słomy, esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny.
INIndie S-XI(a)Wyroby włókiennicze.
S-XIV Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety.
IOBrytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
IQIrak
IRIslamska Republika Iranu
JMJamajka
JOJordania
KEKenia
KGKirgistan
KHKambodżaX
KIKiribatiX
KMKomoryX
KNSt.Kitts i Nevis
KWKuwejt
KYKajmany
KZKazachstan
LALaotańska Republika
Ludowo-DemokratycznaX
LBLiban
LCSt. Lucia
LKSri LankaX
LRLiberiaX
LSLesothoX
LYWielka Arabska Libijska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna
MAMaroko
MGMadagaskarX
MHWyspy Marshalla
MLMaliX
MMMyanmarX
MNMongoliaX
MOMakao
MPMariany Północne
MRMauretaniaX
MSMontserrat
MUMauritius
MVMalediwyX
MWMalawiX
MXMeksyk
MYMalezjaS-III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
MZMozambikX
NANamibia
NCNowa Kaledonia
NENigerX
NFNorfolk
NGNigeria
NINikaraguaX
NPNepalX
NRNauru
NUWyspa Niue
OMOman
PAPanamaX
PEPeruX
PFPolinezja Francuska
PGPapua Nowa Gwinea
PHFilipiny
PKPakistan
PMSt Pierre i Miquelon
PNPitcairn
PWPalau
PYParagwaj
QAKatar
RUFederacja RosyjskaS-VI Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych.
S-X Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady); papier i tektura i artykuły z nich.
S-XV Metale nieszlachetne i artykuły z metali nieszlachetnych.
RWRuandaX
SAArabia Saudyjska
SBWyspy SalomonaX
SCSeszele
SDSudanX
SHWyspa Świętej Heleny
SLSierra LeoneX
SNSenegalX
SOSomaliaX
SRSurinam
STWyspy Świętego Tomasza i KsiążęcaX
SVSalwadorX
SYSyryjska Republika Arabska
SZSuazi
TCWyspy Turks i Caicos
TDCzadX
TFFrancuskie Terytoria Południowe
TGTogoX
THTajlandiaS-XIV Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety.
S-XVII Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i związany z nimi sprzęt transportowy.
TJTadżykistan
TKTokelau
TLTimor-Leste X
TMTurkmenistan
TNTunezja
TOTonga
TTTrynidad i Tobago
TVTuvaluX
TZZjednoczona Republika TanzaniiX
UAUkraina
UGUgandaX
UMOdległe mniejsze wyspy Stanów Zjednoczonych
UYUrugwaj
UZUzbekistan
VCSaint Vincent i Grenadyny
VEWenezuelaX
VGWyspy Dziewicze (brytyjskie)
VIWyspy Dziewicze (USA)
VNWietnam
VUVanuatuX
WFWallis i Futuna
WSSamoaX
YEJemenX
YTMajotta
ZARepublika Południowej AfrykiS-XVII Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i związany z nimi sprzęt transportowy.
ZMZambiaX
ZWZimbabwe

______

(1) Niniejsza lista może zawierać państwa tymczasowo zawieszone w korzystaniu/nie korzystające z systemu GSP UE lub państwa, które nie spełniają wymogów administracyjnych dotyczących współpracy stanowiących warunek wstępny przyznania towarom przywileju preferencji taryfowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z Komisją lub właściwym organem danego państwa.

ZAŁĄCZNIK  II 2

Wykaz produktów objętych rozwiązaniem określonym w art. 1 ust. 2 lit. a) i b)

Bez względu na reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej, wyszczególnienie produktów ma być uważane za orientacyjne, przy preferencjach taryfowych ustalonych przez kody CN. W przypadku gdy wskazane są kody "ex" CN, preferencje taryfowe mają być ustalane zarówno na podstawie kodu CN, jak i wyszczególnienia.

Wprowadzenie produktów oznaczonych kodem CN oznaczonych gwiazdką podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Wspólnoty.

Kolumna "Wrażliwe/Niewrażliwe" dotyczy produktów objętych rozwiązaniem ogólnym (art. 7) oraz szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (art. 8). Produkty te są ujęte jako NS (niewrażliwe dla celów art. 7 ust. 1) lub S (wrażliwe dla celów art. 7 ust. 2).

Dla uproszczenia produkty w wykazie są pogrupowane. Grupy mogą obejmować produkty, które są zwolnione od cła Wspólnej Taryfy Celnej lub na które cło jest zawieszone.

Kod CNOpisWrażliwe/ Niewrażliwe
0101 10 90Czystej krwi hodowlane osły, i inne, żyweS
0101 90 19Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwi, inne niż do ubojuS
0101 90 30Osły żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystej krwiS
0101 90 90Muły i osłomuły żyweS
0104 20 10 *Kozy żywe, hodowlane czystej krwiS
0106 19 10Króliki domowe żyweS
0106 39 10Gołębie żyweS
0205 00Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożoneS
0206 80 91Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznychS
0206 90 91Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznychS
0207 14 91Wątróbki, zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus domesticusS
0207 27 91Wątróbki, zamrożone, z indykówS
0207 36 89Wątróbki, zamrożone, z kaczek, gęsi lub perliczek, inne niż wątróbki otłuszczone z kaczek lub gęsiS
ex 0208(1)Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0208 90 55 (oprócz produktów objętych podpozycją 0208 90 70, do których przypis nie ma zastosowania)S
0208 90 70Żabie udkaNS
0210 99 10Mięso z koni, solone, w solance lub suszoneS
0210 99 59Podroby z mięsa wołowego, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż przepona gruba i przepona cienkaS
0210 99 60Podroby z mięsa owiec lub kóz, solone, w solance, suszone lub wędzoneS
0210 99 80Podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż wątróbki drobiowe, inne niż ze świń domowych, z bydła lub z owiec i kózS
ex Dział 3(2)Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0301 10 90S
0301 10 90Morskie ryby ozdobne, żyweNS
0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurt aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakaoS
0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakaoS
0405 20 10

0405 20 30

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masyS
0407 00 90Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane, inne niż drobiuS
0409 00 00(3)Miód naturalnyS
0410 00 00Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneS
0511 99 39Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, inne niż suroweS
ex Dział 6Drzewa, żywe i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem produktów wymienionych w podpozycji 0604 91 40S
0604 91 40Gałązki iglaste, świeżeNS
0701Ziemniaki, świeże lub schłodzoneS
0703 10Cebule i szalotki, świeże lub schłodzoneS
0703 90 00Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzoneS
0704Kapusta, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzoneS
0705Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzoneS
0706Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzoneS
ex 0707 00 05Ogórki, świeże lub schłodzone, od 16 maja do 31 październikaS
0708Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzoneS
0709 20 00Szparagi, świeże lub schłodzoneS
0709 30 00Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzoneS
0709 40 00Selery, inne niż seler korzeniowy, świeże lub schłodzoneS
0709 51 00
0709 59Grzyby, świeże lub schłodzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0709 59 50S
0709 60 10Słodka papryka, świeża lub schłodzonaS
0709 60 99Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone, inne niż słodka papryka, inne niż do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych capsicum oraz inne niż do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznychS
0709 70 00Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, świeży lub schłodzonyS
0709 90 10Warzywa sałatowe, świeże lub schłodzone, inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)S
0709 90 20Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonowa) i karczoch hiszpański, świeże lub schłodzoneS
0709 90 31 *Oliwki, świeże lub schłodzone, do celów innych niż produkcja oliwyS
0709 90 40Kapary, świeże lub schłodzoneS
0709 90 50Koper, świeży lub schłodzonyS
0709 90 70Cukinie, świeże lub schłodzoneS
ex 0709 90 80Karczochy, świeże lub schłodzone, od 1 lipca do 31 październikaS
0709 90 90Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzoneS
ex 0710Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0710 80 85S
0710 80 85(4)Szparagi (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożoneS
ex 0711Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0711 20 90S
ex 0712Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem oliwek i produktów objętych podpozycją 0712 90 19S
0713Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzieloneS
0714 20 10 *Ziemniaki słodkie, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludziNS
0714 20 90Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek, inne niż świeże i całe oraz przeznaczone do spożycia przez ludziS
0714 90 90Topinambur i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowcaNS
0802 11 90

0802 12 90

Migdały, świeże lub suszone, nawet łuskane, inne niż gorzkieS
0802 21 00

0802 22 00

Orzechy leszczyny (Corylus spp.), świeże lub suszone, nawet łuskaneS
0802 31 00

0802 32 00

Orzechy włoskie, świeże lub suszone, nawet łuskaneS
0802 40 00Kasztany (Castanea spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneS
0802 50 00Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneNS
0802 60 00Orzechy makadamia, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneNS
0802 90 50Orzechy sosny, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneNS
0802 90 85Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneNS
0803 00 11Plantany, świeżeS
0803 00 90Banany, włącznie z plantanami, suszoneS
0804 10 00Daktyle, świeże lub suszoneS
0804 20 10

0804 20 90

Figi, świeże lub suszoneS
0804 30 00Ananasy, świeże lub suszoneS
0804 40 00Awokado, świeże lub suszoneS
ex 0805 20Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsuma); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone, od 1 marca do 31 październikaS
0805 40 00Grejpfruty, włącznie z pomelo, świeże lub suszoneNS
0805 50 90Limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), świeże lub suszoneS
0805 90 00Pozostałe owoce cytrusowe, świeże lub suszoneS
ex 0806 10 10Winogrona stołowe, świeże, od 1 stycznia do 20 lipca oraz od 21 listopada do 31 grudnia, z wyjątkiem winogron odmiany Emperor (Vitis vinifera cv.) od 1 do 31 grudniaS
0806 10 90Pozostałe winogrona, świeżeS
ex 0806 20Suszone winogrona, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją ex 0806 20 30 w bezpośrednich pojemnikach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kgS
0807 11 00

0807 19 00

Melony (włącznie z arbuzami), świeżeS
0808 10 10Jabłka na cydr (cidr), świeże, luzem, od 16 września do 15 grudniaS
0808 20 10Gruszki na perry, świeże, luzem, od 1 sierpnia do 31 grudniaS
ex 0808 20 50Pozostałe gruszki, świeże, od 1 maja do 30 czerwcaS
0808 20 90Pigwy, świeżeS
ex 0809 10 00Morele, świeże, od 1 stycznia do 31 maja i od 1 sierpnia do 31 grudniaS
0809 20 05Wiśnie (Prunus cerasus), świeżeS
ex 0809 20 95Wiśnie i czereśnie, świeże, od 1 stycznia do 20 maja i od 11 sierpnia do 31 grudnia, inne niż wiśnie (Prunus cerasus)S
ex 0809 30Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże, od 1 stycznia do 10 czerwca i od 1 października do 31 grudniaS
ex 0809 40 05Śliwki, świeże, od 1 stycznia do 10 czerwca i od 1 października do 31 grudniaS
0809 40 90Owoce tarniny, świeżeS
ex 0810 10 00Truskawki, świeże, od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 sierpnia do 31 grudniaS
0810 20Maliny, jeżyny, morwy oraz owoce mieszańców malin z jeżynami, świeżeS
0810 40 30Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, świeżeS
0810 40 50Owoce z gatunku Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, świeżeS
0810 40 90Pozostałe owoce z gatunku Vaccinium, świeżeS
0810 50 00Owoce kiwi, świeżeS
0810 60 00Duriany właściwe, świeżeS
0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, świeżeS
0810 90 95Pozostałe owoce, świeżeS
ex 0811Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0811 10 i 0811 20S
0811 10

i 0811 20(5)

Truskawki, maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrestS
ex 0812Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0812 90 30S
0812 90 30PapajeNS
0813 10 00Morele, suszoneS
0813 20 00ŚliwkiS
0813 30 00Jabłka, suszoneS
0813 40 10Brzoskwinie, łącznie z nektarynami, suszoneS
0813 40 30Gruszki, suszoneS
0813 40 50Papaje, suszoneNS
0813 40 95Pozostałe owoce, suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806NS
0813 50 12Mieszanki z owoców suszonych (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806) z papai, tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya, ale niezawierające śliwekS
0813 50 15Pozostałe mieszanki suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), niezawierające śliwekS
0813 50 19Mieszanki suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), zawierające śliwkiS
0813 50 31Mieszanki wyłącznie tropikalnych orzechów suszonych objęte pozycjami 0801 i 0802S
0813 50 39Mieszanki wyłącznie orzechów suszonych objęte pozycjami 0801 i 0802, inne niż orzechy tropikalneS
0813 50 91Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców zawarte w dziale 8, niezawierające śliwek ani figS
0813 50 99Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców zawarte w dziale 8S
0814 00 00Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub tymczasowo zakonserwowane w solance, wodzie siarczanej lub innych roztworach konserwującychNS
ex Dział 9Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 i 0904 20 10, pozycjami 0905 00 00 i 0907 00 00 oraz podpozycjami 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 i 0910 99 99NS
0901 12 00Kawa, niepalona, bezkofeinowaS
0901 21 00Kawa, palona, niepozbawiona kofeinyS
0901 22 00Kawa, palona, bezkofeinowaS
0901 90 90Substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcjiS
0904 20 10Słodka papryka, suszona, nierozgniatana ani niemielonaS
0905 00 00WaniliaS
0907 00 00Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)S
0910 91 90Mieszanki dwóch lub więcej produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910, rozgniatane lub mieloneS
0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Tymianek; liście lauroweS
0910 99 99Inne przyprawy, rozgniatane lub mielone, inne niż mieszanki dwóch lub więcej produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910S
ex 1008 90 90Komosa ryżowaS
1105Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczaneS
1106 10 00Mąka, mączka i proszek z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713S
1106 30Mąka, mączka i proszek z produktów objętych działem 8S
1108 20 00InulinaS
ex Dział 12Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 i 1209 99 91; rośliny przemysłowe lub lecznicze, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 1210 i podpozycją 1211 90 30, wyłączając z tego produkty objęte podpozycjami 1212 91 i 1212 99 20; słoma i paszaS
1209 21 00Nasiona lucerny (alfalfa), w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 23 80Pozostałe nasiona kostrzewy, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 29 50Nasiona łubinu, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 29 80Pozostałe nasiona roślin pastewnych, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 30 00Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 91 10

1209 91 90

Pozostałe nasiona warzyw, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 99 91Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanym do siewu, inne niż objęte podpozycją 1209 30 00NS
1210 (6)Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulinaS
1211 90 30Fasola tonkińska, świeża lub suszona, nawet krojona, kruszona lub proszkowanaNS
ex Dział 13Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1302 12 00S
1302 12 00Soki i ekstrakty roślinne, z lukrecjiNS
1501 00 90Tłuszcz z drobiu, inny niż ten objęty pozycjami 0209 lub 1503S
1502 00 90Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 oraz inne niż te do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludziS
1503 00 19Stearyna smalcowa i oleostearyna, inne niż do zastosowań przemysłowychS
1503 00 90Olej smalcowy, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej, inne niż olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludziS
1504Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1505 00 10Tłuszcz z wełny, surowyS
1507Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1508Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1511 10 90Olej palmowy, surowy, inny niż do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludziS
1511 90Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, inny niż olej surowyS
1512Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1513Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1514Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1515Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
ex 1516Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1516 20 10S
1516 20 10Uwodorniony olej rycynowy, tzw. "wosk opalowy"NS
1517Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516S
1518 00Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyjątkiem tych objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneS
1521 90 99Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione, inne niż suroweS
1522 00 10DegrasS
1522 00 91Osady i szlamy olejowe; sopstoki, inne niż zawierające olej o właściwościach oliwyS
1601 00 10Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby (wątróbek), przetwory żywnościowe na bazie wątrobyS
1602 20 11
1602 20 19Wątróbka gęsia lub kacza, przetworzona lub zakonserwowanaS
1602 41 90Szynki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domoweS
1602 42 90Łopatki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domoweS
1602 49 90Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, łącznie z mieszankami, ze świń innych niż świnie domoweS
1602 50 31,

1602 50 39

i 1602 50 80(7)

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, poddane obróbce cieplnej, z bydła, w opakowaniach hermetycznych lub nieS
1602 90 31Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, z dziczyzny lub z królikówS
1602 90 41Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, z reniferówS
1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, z owiec lub kóz lub pozostałych zwierząt, niezawierające niepoddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z bydła i niezawierające mięsa lub podrobów ze świń domowychS
1603 00 10Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kgS
1604Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiejS
1605Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowaneS
1702 50 00Chemicznie czysta fruktozaS
1702 90 10Chemicznie czysta maltozaS
1704 (8)Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakaoS
Dział 18Kakao i przetwory z kakaoS
ex Dział 19Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1901 20 00 i 1901 90 91S
1901 20 00Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905NS
1901 90 91Pozostałe, niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczu z mleka, 5 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetworów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404NS
ex Dział 20Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin z wyjątkiem produktów objętych pozycją 2002 i podpozycjami 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 i ex 2008 70S
2002(9)Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowymS
2005 80 00(10)Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niezamrożona, inna niż produkty objęte pozycją 2006S
2008 20 19

2008 20 39

Ananasy, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneNS
ex 2008 40(11)Gruszki, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 i 2008 40 39, do których przypis nie ma zastosowania)S
ex 2008 70(12)Brzoskwinie, włączając nektaryny, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone (z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 i 2008 70 59, do których przypis nie ma zastosowania)S
ex Dział 21Różne przetwory spożywcze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2101 20 i 2102 20 19, oraz wyłączając produkty objęte podpozycjami 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 i 2106 90 59S
2101 20Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)NS
2102 20 19Pozostałe drożdże nieaktywneNS
ex Dział 22Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 2207 oraz wyłączając produkty objęte podpozycjami 2204 10 11 do 2204 30 10 oraz podpozycją 2208 40S
2207(13)Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażoneS
2302 50 00Pozostałości i odpady podobne, nawet w postaci granulek, powstałe z mielenia lub innej obróbki roślin strączkowychS
2307 00 19Pozostały osad winny z drożdżyS
2308 00 19Pozostałe wytłoki winogronS
2308 00 90Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzieindziej niewymienione ani niewłączoneNS
2309 10 90Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż zawierająca skrobię lub glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęte podpozycjami 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczneS
2309 90 10Roztwory z ryb lub z ssaków morskich, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierzątNS
2309 90 91Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierzątS
2309 90 95

2309 90 99

Pozostałe preparaty stosowane do karmienia zwierząt, zawierające 49 % masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorganicznejS
Dział 24Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniuS
2519 90 10Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezuNS
2522Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia objęte pozycją 2825NS
2523Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieruNS
Dział 27Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralneNS
2801Fluor, chrom, brom i jodNS
2802 00 00Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalnaNS
ex 2804Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2804 69 00NS
2806Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowyNS
2807 00Kwas siarkowy; oleumNS
2808 00 00Kwas azotowy; mieszaniny nitrująceNS
2809Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznieNS
2810 00 90Tlenki boru, inne niż tritlenek boru; kwasy boroweNS
2811Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetaliNS
2812Halogenki i tlenohalogenki niemetaliNS
2813Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforuNS
2814Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnymS
2815Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasuS
2816Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub baruNS
2817 00 00Tlenek cynku; nadtlenek cynkuS
2818 10Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznieS
2819Tlenki i wodorotlenki chromuS
2820Tlenki manganuS
2821Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3NS
2822 00 00Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltuNS
2823 00 00Tlenki tytanuS
2824Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowaNS
ex 2825Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2825 10 00 i 2825 80 00NS
2825 10 00Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczneS
2825 80 00Tlenki antymonuS
2826Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluoroweNS
ex 2827Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2827 10 00 i 2827 32 00; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodkiNS
2827 10 00Chlorek amonuS
2827 32 00Chlorek glinuS
2828Podchloryny; techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominyNS
2829Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodanyNS
ex 2830Siarczki, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2830 10 00; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznieNS
2830 10 00Siarczki soduS
2831Ditioniny i sulfoksylanyNS
2832Siarczyny; tiosiarczanyNS
2833Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)NS
2834 10 00AzotynyS
2834 21 00

2834 29

AzotanyNS
2835Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznieS
ex 2836Węglany, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2836 20 00, 2836 40 00 i 2836 60 00; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonuNS
2836 20 00Węglan soduS
2836 40 00Węglany potasuS
2836 60 00Węglan baruS
2837Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożoneNS
2839Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznychNS
2840Borany; nadtlenoborany (nadborany)NS
ex 2841Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2841 61 00NS
2841 61 00Nadmanganian potasuS
2842Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydkiNS
2843Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnychNS
ex 2844 30 11Cermetale zawierające uran zubożony w U-235 lub związki tego produktu, inne niż nieobrobioneNS
ex 2844 30 51Cermetale zawierające tor lub związki toru, inne niż nieobrobioneNS
2845 90 90Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844, i związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż deuter i jego związki, wodór i jego związki, wzbogacone w deuter lub mieszaniny i roztwory zawierające te produktyNS
2846Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru i skandu lub mieszanin tych metaliNS
2847 00 00Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiemNS
2848 00 00Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem żelazofosforuNS
ex 2849Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2849 20 00 i 2849 90 30NS
2849 20 00Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznieS
2849 90 30Węgliki wolframu, nawet niezdefiniowane chemicznieS
ex 2850 00Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2850 00 70NS
2850 00 70Krzemki, nawet niezdefiniowane chemicznieS
2852 00 00Związki nieorganiczne lub organiczne rtęci, z wyłączeniem amalgamatówNS
2853 00Pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnychNS
2903Fluorowcowane pochodne węglowodorówS
ex 2904Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2904 20 00NS
2904 20 00Pochodne zawierające grupy tylko nitrowe lub tylko nitrozoweS
ex 2905Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2905 45 00 i z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2905 43 00 i 2905 44S
2905 45 00GlicerynaNS
2906Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
ex 2907Fenole, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2907 15 90 i ex 2907 22 00; fenoloalkoholeNS
2907 15 90Naftole i ich sole, inne niż 1-naftolS
ex 2907 22 00Hydrochinon (chinol)S
2908Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholiNS
2909Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneS
2910Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
2911 00 00Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
ex 2912Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2912 41 00NS
2912 41 00Wanilina (4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd)S
2913 00 00Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 2912NS
ex 2914Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2914 11 00, 2914 21 00 i 2914 22 00NS
2914 11 00AcetonS
2914 21 00KamforaS
2914 22 00Cykloheksanon i metylocykloheksanonyS
2915Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneS
ex 2916Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami ex 2916 11 00, 2916 12 i 2916 14NS
ex 2916 11 00Kwas akrylowyS
2916 12Estry kwasu akrylowegoS
2916 14Estry kwasu metakrylowegoS
ex 2917Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 i 2917 36 00NS
2917 11 00Kwas szczawiowy, jego sole i estryS
2917 12 10Kwas adypinowy i jego soleS
2917 14 00Bezwodnik maleinowyS
2917 32 00Ortoftalany dioktyluS
2917 35 00Bezwodnik ftalowyS
2917 36 00Kwas tereftalowy i jego soleS
ex 2918Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane i nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 i 2918 29 10NS
2918 14 00Kwas cytrynowyS
2918 15 00Sole i estry kwasu cytrynowegoS
2918 21 00Kwas salicylowy i jego soleS
2918 22 00Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estryS
2918 29 10Kwasy sulfosalicylowe, kwasy hydroksynaftoesowe; ich sole i estryS
2919Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
2920Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyjątkiem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
2921Związki z aminową grupą funkcyjnąS
2922Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjnąS
2923Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznieNS
ex 2924Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną i związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2924 23 00S
2924 23 00Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego soleNS
2925Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjnąNS
ex 2926Związki z nitrylową grupą funkcyjną, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2926 10 00NS
2926 10 00AkrylonitrylS
2927 00 00Diazo-, azo- lub azoksyzwiązkiS
2928 00 90Inne pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminyNS
2929 10IzocyjanianyS
2929 90 00Inne związki z inną azotową grupą funkcyjnąNS
2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany i tiuram mono-, di- lub tetrasulfidy; ditiowęglany (ksantogeniany)NS
2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionina, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO) i pozostałe organiczne związki siarki inne niż ditiowęglany (ksantogeniany)S
2931 00Pozostałe związki organiczno-nieorganiczneNS
ex 2932Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2932 12 00, 2932 13 00 i 2932 21 00NS
2932 12 00Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)S
2932 13 00Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowyS
2932 21 00Kumaryna, metylokumaryny i etylokumarynyS
ex 2933Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2933 61 00NS
2933 61 00MelaminaS
2934kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczneNS
2935 00 90Pozostałe sulfonamidyS
2938Glikozydy, naturalne i syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodneNS
ex 2940 00 00Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; z wyjątkiem ramnozy, rafinozy i mannozy; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycjami 2937, 2938 lub 2939S
ex 2940 00 00Ramnoza, rafinoza i mannozaNS
2941 20 30Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodzianyNS
2942 00 00Pozostałe związki organiczneNS
3102(14)Nawozy mineralne lub chemiczne, azotoweS
3103 10SuperfosfatyS
3105Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary działu 31 w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kgS
ex Dział 32Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne, barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3204 i 3206, i z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie z eukaliptusa), ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika) i ex 3201 90 90 (pozostałe ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego)NS
3204Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do działu 32, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznieS
3206Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do działu 32, inne niż te objęte pozycjami 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznieS
Dział 33Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletoweNS
Dział 34Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsuNS
3501Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinoweS
3502 90 90Albuminiany i pochodne pozostałych albuminNS
3503 00Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501NS
3504 00 00Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowanyNS
3505 10 50Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowaneNS
3506Kleje gotowe i pozostałe gotowe środki klejące, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub środki klejące, pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub środki klejące, nieprzekraczające 1 kg masy nettoNS
3507Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneS
Dział 36Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwo palneNS
Dział 37Materiały fotograficzne lub kinematograficzneNS
ex Dział 38Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3802 i 3817 00, podpozycjami 3823 12 00 i 3823 70 00 i pozycją 3825, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3809 10 i 3824 60NS
3802Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna,włącznie ze zużytą czernią kostnąS
3817 00Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż objęte pozycjami 2707 lub 2902S
3823 12 00Kwas oleinowyS
3823 70 00Przemysłowe alkohole tłuszczoweS
3825Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w uwadze 6 do działu 38S
ex Dział 39Tworzywa sztuczne i artykuły z nich, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3901, 3902, 3903 i 3904, podpozycjami 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 i 3907 99, pozycjami 3908 i 3920, i podpozycjami 3921 90 19 i 3923 21 00NS
3901Polimery etylenu, w formach podstawowychS
3902Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowychS
3903Polimery styrenu, w formach podstawowychS
3904Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowychS
3906 10 00Poli(metakrylan metylu)S
3907 10 00PoliacetaleS
3907 60Poli(tereftalan etylenu)S
3907 99Pozostałe poliestry, inne niż nienasyconeS
3908Poliamidy w formach podstawowychS
3920Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych i niewzmocnionych, laminowanych, osadzonych na podłożu lub połączonych w podobny sposób z innymi materiałamiS
3921 90 19Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, inne niż komórkowe i inne niż arkusze faliste i płytyS
3923 21 00Worki, torby (włącznie ze stożkami) z polimerów etylenuS
ex Dział 40Kauczuk i artykuły z kauczuku, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4010NS
4010Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumyS
ex 4104Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, garbowane lub "crust", odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 4104 41 19 i 4104 49 19S
ex 4106 31

4106 32

Skóry z pozostałych zwierząt, garbowane lub "crust", bez wełny lub odwłoszone, w stanie mokrym (włączając w stanie "wet-blue"), nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej lub w stanie suchym ("crust"), nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 4106 31 10NS
4107Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, bydlęcą (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114S
4112 00 00Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114S
ex 4113Skóra wyprawiona przygotowana dalej po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, z pozostałych zwierząt, odwłoszona, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 4113 10 00NS
4113 10 00Z kóz lub koźlątS
4114Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowanaS
4115 10 00Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojachS
ex Dział 42Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników), z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4202 i 4203NS
4202Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby, rewolwery oraz podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papieremS
4203Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnejS
Dział 43Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nichNS
ex Dział 44Drewno i artykuły z drewna, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4410, 4411, 4412, podpozycjami 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 i 4420 90 91; węgiel drzewnyNS
4410Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych ("oriented strand board" OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów "waferboard")) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymiS
4411Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznychS
4412Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwoweS
4418 10Okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewnaS
4418 20 10Drzwi i ich futryny oraz progi z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44S
4418 71 00Połączone płyty podłogowe na podłogi mozaikowe, z drewnaS
4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44; intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, z drewna; statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna; drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44S
ex Dział 45Korek i artykuły z korka, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4503NS
4503Artykuły z korka naturalnegoS
Dział 46Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wiklinyS
Dział 50JedwabS
ex Dział 51Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 5105; przędza i tkanina z włosia końskiegoS
Dział 52BawełnaS
Dział 53Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowejS
Dział 54Włókna ciągłe chemiczneS
Dział 55Włókna odcinkowe chemiczneS
Dział 56Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nichS
Dział 57Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókienniczeS
Dział 58Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; haftyS
Dział 59Tekstylia impregnowane, pokryte, powleczone lub laminowane; artykuły włókiennicze do celów technicznychS
Dział 60DzianinyS
Dział 61Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianinS
Dział 62Odzież i dodatki odzieżowe, inne niż z dzianinS
Dział 63Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmatyS
Dział 64Obuwie, getry i podobne; części tych artykułówS
Dział 65Nakrycia głowy i ich częściNS
Dział 66Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich częściS
Dział 67Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkichNS
Dział 68Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałówNS
Dział 69Wyroby ceramiczneS
Dział 70Szkło i wyroby ze szkłaS
ex Dział 71Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 7117NS
7117Sztuczna biżuteriaS
7202ŻelazostopyS
Dział 73Artykuły z żeliwa lub staliNS
Dział 74Miedź i artykuły z miedziS
7505 12 00Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, ze stopów nikluNS
7505 22 00Druty, ze stopów nikluNS
7506 20 00Blachy grube, cienkie, taśma i folia ze stopów nikluNS
7507 20 00Łączniki rur lub przewodów rurowych, z nikluNS
ex Dział 76Aluminium i artykuły z aluminium, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7601S
ex Dział 78Ołów i artykuły z ołowiu, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7801S
ex Dział 79Cynk i artykuły z cynku, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 7901 i 7903S
ex Dział 81Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 i 8113 00 20S
Dział 82Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnychS
Dział 83Artykuły różne z metali nieszlachetnychS
ex Dział 84Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8401 10 00 i 8407 21 10NS
8401 10 00Reaktory jądroweS
8407 21 10Silniki przyczepne o pojemności jednego cylindra nieprzekraczającej 325 cm3S
ex Dział 85Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 do 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 do 8519 89 19, pozycjami 8521, 8525 i 8527, podpozycjami 8528 49, 8528 59 i 8528 69 do 8528 72, pozycją 8529 i podpozycjami 8540 11 i 8540 12NS
8516 50 00Kuchenki mikrofaloweS
8517 69 39Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii, inna niż odbiorniki przenośne dla systemów przywoławczych, ostrzegawczychS
8517 70 15

8517 70 19

Anteny i reflektory anten wszelkich typów; inne niż anteny do radiotelefonów lub radiotelegrafów; części nadające się do stosowania do nichS
8519 20

8519 30

Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi; gramofony bez wzmacniaczaS
8519 81 11 do

8519 81 45

Sprzęt do odtwarzania dźwięku (włącznie z odtwarzaczami kasetowymi), niezawierający urządzenia do rejestracji dźwiękuS
8519 81 85Pozostałe magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwięku, inne niż kasetoweS
8519 89 11 do

8519 89 19

Pozostały sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwiękuS
8521Aparatura wideo do zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet wyposażona w urządzenie do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunery wideo)S
8525Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne, kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideoS
8527Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegaremS
8528 49

8528 59

8528 69 do

8528 72

Monitory i rzutniki, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji; w rodzaju wyłącznie lub zasadniczo wykorzystywanych w systemach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471; aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazuS
8529Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej pozycjami od 8525 do 8528S
8540 11

8540 12 00

Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów, kolorowe lub czarno-białe lub inne monochromatyczneS
Dział 86Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; mechaniczne (włączając elektromechaniczne) komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typówNS
ex Dział 87Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 i 8714NS
8702Pojazdy mechaniczne do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcąS
8703Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymiS
8704Pojazdy samochodowe do transportu towarowegoS
8705Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, inne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)S
8706 00Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705S
8707Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów mechanicznych objętych pozycjami od 8701 do 8705S
8708Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705S
8709Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdówS
8711Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczneS
8712 00Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikoweS
8714Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713S
Dział 88Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich częściNS
Dział 89Statki, łodzie oraz konstrukcje pływająceNS
Dział 90Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoriaS
Dział 91Zegary i zegarki oraz ich częściS
Dział 92Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułówNS
ex Dział 94Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne artykuły wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefabrykowane, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 9405NS
9405Lampy i oprawy oświetleniowe, włączając reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneS
ex Dział 95Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 9503 00 30 do 9503 00 99NS
9503 00 30 do

9503 00 99

Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele rekreacyjne, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzajuS
Dział 96Artykuły przemysłowe różneNS
(1) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.

(2) Dla produktów objętych podpozycją 0306 13 cło wynosi 3,6 % zgodnie z uzgodnieniem określonym w sekcji 2 działu II.

(3) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktu objętego tą podpozycją.

(4) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą podpozycją.

(5) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tymi podpozycjami.

(6) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.

(7) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tymi podpozycjami.

(8) W odniesieniu do produktów objętych podpozycjami 1704 10 91 i 1704 10 99 cło specyficzne ogranicza się do 16 % wartości celnej, zgodnie z uzgodnieniem określonym w sekcji 2 działu II.

(9) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.

(10) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktu objętego tą podpozycją.

(11) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą podpozycją.

(12) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą podpozycją.

(13) Uzgodnienia określonego w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.

(14) Uzgodnienia określonego w w sekcji 1 działu II nie stosuje się do produktów objętych tą pozycją.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  III

Konwencje określone w art. 9

1 Załącznik I:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 566/2007 z dnia 24 maja 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.133.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 maja 2007 r.

- zmieniony przez art.13 ust.1 rozporządzenia nr 55/2008z dnia 21 stycznia 2008r. wprowadzającegoautonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniającegorozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE(Dz.U.UE.L.08.20.1) zz dniem 1 marca 2008r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 1547/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.337.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.

2 Załącznik II:

-zmieniony przez sprostowanie z dnia 20 marca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.79.41).

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia Komisji nr 606/2007 z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.141.4) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.