Rozporządzenie 969/2004 ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.179.9

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJ (WE) NR 969/2004
z dnia 13 maja 2004 r.
ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3072/95 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 akapit drugi oraz ust. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 3072/95 różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 wymienionego rozporządzenia, a cenami we Wspólnocie może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2) Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 3072/95 podczas ustalania refundacji należy uwzględnić istniejącą sytuację i przyszłe tendencje odnośnie do dostępności ryżu i ryżu łamanego i ich cen na rynku Wspólnoty oraz cen ryżu i ryżu łamanego na rynku światowym. Zgodnie z tym samym artykułem należy również zapewnić równowagę na rynku ryżu i naturalny rozwój cen i handlu, a ponadto wziąć pod uwagę gospodarczy aspekt proponowanego wywozu i znaczenie unikania zakłóceń na rynku Wspólnoty oraz ograniczenia wynikające z porozumień zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(3) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1361/76 (2) ustaliło maksymalną ilość ryżu łamanego, którą może zawierać ryż, dla którego ustala się refundację wywozową, i określiło redukcję wyrażoną w procentach, którą należy zastosować w odniesieniu do refundacji, kiedy zawartość ryżu łamanego w wywożonym ryżu przekracza tę maksymalną ilość.

(4) Istnieją możliwości wywozu 1 800 ton ryżu do niektórych miejsc przeznaczenia. Zastosowanie procedury przewidzianej w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1162/95 (3), jest właściwe. Należy to uwzględnić przy ustalaniu refundacji.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 3072/95 w art. 13 ust. 5 określa specyficzne kryteria, które należy uwzględnić przy wyliczaniu refundacji wywozowych do ryżu i ryżu łamanego.

(6) Sytuacja na rynku światowym lub specyficzne wymagania pewnych rynków mogą uczynić koniecznym zróżnicowanie refundacji do niektórych produktów w zależności od miejsca przeznaczenia.

(7) Aby uwzględnić istniejący popyt na długoziarnisty ryż pakowany na niektórych rynkach, należy przewidzieć ustalenie szczególnej refundacji dla tego produktu.

(8) Refundację należy ustalać przynajmniej raz w miesiącu. Można ją zmieniać w tym przedziale czasowym.

(9) Zastosowanie zasad określonych powyżej do aktualnej sytuacji na rynku ryżu i w szczególności do notowań i cen ryżu oraz ryżu łamanego we Wspólnocie i na rynku światowym prowadzi do ustalenia refundacji zgodnie z kwotami przedstawionymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(10) W ramach zarządzania ograniczeniami objętości wynikającymi z zobowiązań Wspólnoty w kontekście WTO należy zawiesić wydawanie pozwoleń na wywóz z refundacją.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Refundacje wywozowe do produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 3072/95, wywożonych w stanie naturalnym, z wyjątkiem produktów, o których mowa w ust. 1 lit. c) wymienionego artykułu, ustala się według kwot przedstawionych w załączniku.

Artykuł 2

Z wyjątkiem ilości 1 800 ton, przewidzianej w załączniku, zawiesza się wydawanie pozwoleń na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 maja 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 329 z 30.12.1995, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 411/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 27).

(2) Dz.U. L 154 z 15.6.1976, str. 11.

(3) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12.

ZAŁĄCZNIK 

Kod produktuMiejsca przeznaczeniaJednostka miaryKwota refundacji (1)
1006 20 11 9000R01EUR/t14
1006 20 13 9000R01EUR/t14
1006 20 15 9000R01EUR/t14
1006 20 17 9000-EUR/t-
1006 20 92 9000R01EUR/t14
1006 20 94 9000R01EUR/t14
1006 20 96 9000R01EUR/t14
1006 20 98 9000-EUR/t-
1006 30 21 9000R01EUR/t14
1006 30 23 9000R01EUR/t14
1006 30 25 9000R01EUR/t14
1006 30 27 9000-EUR/t-
1006 30 42 9000R01EUR/t14
1006 30 44 9000R01EUR/t14
1006 30 46 9000R01EUR/t14
1006 30 48 9000-EUR/t-
1006 30 61 9100R01EUR/t18
R02EUR/t25
R03EUR/t30
066EUR/t45
A97EUR/t25
021 i 023EUR/t25
1006 30 61 9900R01EUR/t18
A97EUR/t25
066EUR/t45
1006 30 63 9100R01EUR/t18
R02EUR/t25
R03EUR/t30
066EUR/t45
A97EUR/t25
021 i 023EUR/t25
1006 30 63 9900R01EUR/t18
066EUR/t45
A97EUR/t25
1006 30 65 9100R01EUR/t18
R02EUR/t25
R03EUR/t30
066EUR/t45
A97EUR/t25
021 i 023EUR/t25
1006 30 65 9900R01EUR/t18
066EUR/t45
A97EUR/t25
1006 30 67 9100021 i 023EUR/t25
066EUR/t45
1006 30 67 9900066EUR/t45
1006 30 92 9100R01EUR/t18
R02EUR/t25
R03EUR/t30
066EUR/t45
A97EUR/t25
021 i 023EUR/t25
1006 30 92 9900R01EUR/t18
A97EUR/t25
066EUR/t45
1006 30 94 9100R01EUR/t18
R02EUR/t25
R03EUR/t30
066EUR/t45
A97EUR/t25
021 i 023EUR/t25
1006 30 94 9900R01EUR/t18
A97EUR/t25
066EUR/t45
1006 30 96 9100R01EUR/t18
R02EUR/t25
R03EUR/t30
066EUR/t45
A97EUR/t25
021 i 023EUR/t25
1006 30 96 9900R01EUR/t18
A97EUR/t25
066EUR/t45
1006 30 98 9100021 i 023EUR/t25
1006 30 98 9900-EUR/t-
1006 40 00 9000-EUR/t-
(1) Procedurę ustanowioną w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr

1162/95 stosuje się do wnioskowanych pozwoleń w ramach

wymienionego rozporządzenia dla następujących ilości, w

zależności od miejsca przeznaczenia:

miejsce przeznaczenia R01: 500 t,
wszystkie miejsca przeznaczenia R02,

R03:

1 000 t,
miejsca przeznaczenia 021 i 023: 100 t,
miejsca przeznaczenia 066:100 t,
miejsce przeznaczenia A97: 100 t.
Nb.: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" są

określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3846/87 (Dz.U. L

366 z 23.12.1987, str. 1), zmienionym.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia są określone w

rozporządzeniu (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003,

str. 11).

Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
R01 Szwajcaria, Liechtenstein i terytoria Livigno i Campione

d’Italia,

R02 Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia,

Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran,

Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman,

Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni

Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia,

Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia

i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii,

Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan,

Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan,

Tadżykistan, Kirgizja.

R03 Kolumbia, Ekwador, Peru, Boliwia, Chile, Argentyna,

Urugwaj, Paragwaj, Brazylia, Wenezuela, Kanada, Meksyk,

Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama,

Kuba, Bermudy, Republika Południowej Afryki, Australia, Nowa

Zelandia, Hongkong SAR, Singapur, A40 z wyjątkiem Antyli

Niderlandzkich, Aruby, wysp Turks i Caicos, A11 z wyjątkiem

Surinamu, Gujany i Madagaskaru.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.