Rozporządzenie 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.281.1

Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 961/2010
z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 423/2007 *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2010/413/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylającą wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 lipca 2010 r. Rada zatwierdziła decyzję 2010/413/WPZiB potwierdzającą środki ograniczające podejmowane od 2007 r. i przewidującą dodatkowe środki ograniczające wobec Islamskiej Republiki Iranu (zwanej dalej "Iranem") w celu wypełnienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1929 (2010) oraz środków towarzyszących, zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej zawartym w oświadczeniu z dnia 17 czerwca 2010 r.

(2) Te środki ograniczające polegają w szczególności na dodatkowych ograniczeniach w handlu towarami i technologiami podwójnego zastosowania, jak również sprzętem, który może zostać użyty do represji wewnętrznych, ograniczeniach w handlu kluczowym sprzętem i technologiami dla irańskiego przemysłu naftowo-gazowego oraz ograniczeniach inwestycji w ten przemysł, ograniczeniach inwestycji w wydobycie uranu oraz przemysł jądrowy, ograniczeniach w zakresie przekazywania środków finansowych z i do Iranu, ograniczeniach dotyczących irańskiego sektora bankowego, ograniczeniach w zakresie dostępu Iranu do rynków ubezpieczeniowych i rynków obligacji Unii oraz ograniczeniach w zakresie świadczenia niektórych usług na rzecz irańskich statków i samolotów transportowych.

(3) W decyzji 2010/413/WPZiB przewidziano również dodatkowe kategorie osób, których środki finansowe i zasoby gospodarcze należy zamrozić, oraz pewne inne techniczne zmiany w obowiązujących środkach.

(4) Te środki ograniczające objęte są zakresem stosowania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem niezbędne jest - w szczególności aby zagwarantować jednolite stosowanie tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich - przyjęcie przepisów na szczeblu unijnym w zakresie, w jakim wykonanie tych środków ma związek z Unią.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 423/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 r. dotyczące środków ograniczających wobec Iranu 2 ustanowiło środki ograniczające podjęte przez Unię zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2007/140/WPZiB 3 . Dla zapewnienia jasności rozporządzenie (WE) nr 423/2007 powinno zostać uchylone i zastąpione niniejszym rozporządzeniem.

(6) Zmienione środki ograniczające dotyczące towarów podwójnego zastosowania powinny obejmować wszystkie towary i technologie wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania 4 , z wyjątkiem niektórych pozycji z kategorii 5. Niemniej jednak pozycje z kategorii 5, które mają związek z technologiami jądrowymi i rakietowymi oraz obecnie są przedmiotem zakazu w zakresie ich przekazywania do Iranu i z tego państwa, powinny w dalszym ciągu być zakazane. Należy również objąć zakazem dotyczącym przekazywania do Iranu i z tego państwa niektórych towarów i technologii, na których wywóz trzeba było uzyskać uprzednie zezwolenie na mocy art. 3 rozporządzenia nr 423/2007.

(7) Aby zapewnić skuteczne wykonanie zakazu sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu do Iranu kluczowego sprzętu lub technologii, które mogłyby być wykorzystywane w kluczowych sektorach w przemyśle naftowym i przemyśle gazu ziemnego; należy sporządzić wykaz takiego kluczowego sprzętu i technologii.

(8) Co więcej, ograniczenia w zakresie inwestycji w irańskim sektorze naftowo-gazowym powinny, dla zagwarantowania ich skuteczności, obejmować niektóre kluczowe rodzaje działalności, takie jak usługi hurtowego przesyłu gazu w celu jego tranzytu lub dostawy do bezpośrednio połączonych sieci oraz, z tych samych powodów, mieć zastosowanie do spółek joint venture, jak również innych form stowarzyszeń i współpracy z Iranem w sektorze przesyłu gazu ziemnego.

(9) Środki ograniczające nie powinny mieć wpływu na przywóz z Iranu lub wywóz do Iranu ropy naftowej lub gazu, w tym na wypełnienie obowiązków dotyczących płatności związanych z takim przywozem lub wywozem.

(10) Aby skutecznie ograniczać inwestycje irańskie w Unii należy podjąć środki zakazujące osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom i organom podlegającym jurysdykcji państw członkowskich umożliwiania takich inwestycji lub zezwalania na nie.

(11) Nie zezwala się, w związku z obowiązkiem zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) oraz wyznaczonych jednostek będących w posiadaniu lub pod kontrolą IRISL, na załadunek towarów na statki należące do IRISL lub wyznaczone jednostki tych linii lub przez nie czarterowane i wyładunek towarów z takich statków w portach państw członkowskich. Obowiązek zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych IRISL i wyznaczonych jednostek będących w posiadaniu lub pod kontrolą IRISL nie oznacza konieczności zajęcia lub zatrzymania statków należących do takich jednostek, ani transportowanego przez nie ładunku, w zakresie w jakim towary te należą do osób trzecich, ani też konieczności zatrzymania zatrudnionej przez te linie lub jednostki załogi.

(12) Należy zaznaczyć, że składanie i przesyłanie bankowi koniecznych dokumentów docelowo przeznaczonych dla osób, podmiotów lub organów, które nie znajdują się w wykazie, w celu uruchomienia płatności dozwolonych zgodnie z art. 18 niniejszego rozporządzenia, nie oznacza udostępniania środków finansowych w rozumieniu art. 16 ust. 3 tego rozporządzenia.

(13) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i respektuje zasady określone w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza prawo do skutecznego środka prawnego i do rzetelnego procesu sądowego, prawo własności i prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(14) Niniejsze rozporządzenie jest także w pełni zgodne ze zobowiązaniami państw członkowskich w ramach Karty Narodów Zjednoczonych oraz z prawnie wiążącym charakterem rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(15) Rada powinna skorzystać z prawa zmiany wykazu zamieszczonego w załącznikach VII i VIII do niniejszego rozporządzenia w związku z konkretnym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ze strony Iranu i podkreślonym na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 17 czerwca 2010 r. coraz większym zaniepokojeniem dotyczącym programu jądrowego tego państwa, a także w celu zapewnienia spójności z procesem zmiany i przeglądu załączników I i II do decyzji 2010/413/WPZiB.

(16) Procedura zmiany wykazów w załącznikach VII i VIII do niniejszego rozporządzenia powinna obejmować informowanie wyznaczonych osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów o powodach umieszczenia w wykazie, tak aby mogły przedstawić swoje uwagi. Jeżeli zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna zweryfikować swoją decyzję na podstawie tych uwag i stosownie poinformować właściwą osobę, podmiot lub organ.

(17) Na potrzeby wykonania przepisów niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia najwyższego stopnia pewności prawa w Unii, imiona i nazwiska/nazwy oraz inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze muszą zostać zamrożone zgodnie z rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych na mocy niniejszego rozporządzenia powinno odbywać się w poszanowaniu rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych 5 oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 6 .

(18) Aby zagwarantować skuteczność środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w dniu jego publikacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

DEFINICJE

Artykuł  1

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)
"oddział" instytucji finansowej lub kredytowej oznacza miejsce prowadzenia działalności, które prawnie stanowi zależną część instytucji finansowej lub kredytowej i które realizuje bezpośrednio wszystkie bądź niektóre spośród transakcji nieodłącznie związanych z działalnością instytucji finansowych lub kredytowych;
b)
"usługi pośrednictwa" oznaczają:
(i)
negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii z państwa trzeciego do dowolnego innego państwa trzeciego; lub
(ii)
sprzedaż lub zakup towarów i technologii znajdujących się w państwach trzecich w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;
c)
"umowa lub transakcja" oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, obejmującą co najmniej jedną umowę lub podobne zobowiązanie zawarte przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji pojęcie "umowa" obejmuje zobowiązania, gwarancje lub listy gwarancyjne, w szczególności gwarancje finansowe lub finansowe listy gwarancyjne, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie przepisy z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;
d)
"instytucja kredytowa" oznacza instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe 7 , w tym jej oddziały na terytorium Unii lub poza nim;
e)
"terytorium celne Unii" oznacza terytorium określone w art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny 8 oraz w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 9 ;
f)
"zasoby gospodarcze" oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, materialne lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są środkami finansowymi, lecz mogą służyć do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług;
g)
"instytucja finansowa" oznacza
(i)
przedsiębiorstwo, inne niż instytucja kredytowa, realizujące co najmniej jeden z rodzajów działalności wyszczególnionych w pkt 2-12 oraz 14 i 15 załącznika I do dyrektywy 2006/48/WE, w tym działalność polegającą na wymianie walut (jako bureaux de change);
(ii)
zakład ubezpieczeń, który uzyskał stosowne zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącą ubezpieczeń na życie 10 , o ile prowadzi on działalność objętą zakresem tej dyrektywy;
(iii)
przedsiębiorstwo inwestycyjne, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1) dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych 11 ;
(iv)
przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania sprzedające swoje jednostki lub akcje; lub
(v)
pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 5) dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego 12 , z wyjątkiem pośredników, o których mowa w art. 2 ust. 7 tej dyrektywy, w czynnościach dotyczących ubezpieczenia na życie oraz innych usług związanych z inwestycjami;

włączając jej oddziały na terytorium Unii lub poza nim;

h)
"zamrożenie zasobów gospodarczych" oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;
i)
"zamrożenie środków finansowych" oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;
j)
"środki finansowe" oznaczają aktywa finansowe i różnego rodzaju świadczenia, między innymi:
(i)
gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
(ii)
depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;
(iii)
papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
(iv)
odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
(v)
kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;
(vi)
akredytywy, konosamenty, umowy sprzedaży; oraz
(vii)
dokumenty poświadczające udział w środkach lub zasobach finansowych;
k)
"towary" obejmują produkty, materiały oraz sprzęt;
l)
"ubezpieczenie" oznacza przedsięwzięcie lub zobowiązanie, w ramach którego co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna jest zobowiązana do dostarczenia innej osobie lub innym osobom, w zamian za opłatę, odszkodowania lub świadczenia określonego w przedsięwzięciu lub zobowiązaniu, w przypadku urzeczywistnienia się ryzyka;
m)
"osoba, podmiot lub organ z Iranu" oznaczają:
(i)
państwo irańskie lub każdy organ publiczny tego państwa;
(ii)
każdą osobę fizyczną przebywającą lub zamieszkałą w Iranie;
(iii)
każdą osobę prawną, każdy podmiot lub każdy organ, mające swoją siedzibę w Iranie;
(iv)
każdą osobę prawną, każdy podmiot lub każdy organ - w Iranie lub poza jego granicami - będące w posiadaniu lub pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej jednej z wyżej wymienionych osób lub organów;
n)
"reasekuracja" oznacza działalność polegającą na przyjmowaniu ryzyk cedowanych przez zakład ubezpieczen lub inny zakład reasekuracji albo też, w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego znanego jako Lloyd's, działalność polegającą na przyjmowaniu ryzyk cedowanych przez członków Lloyd's, przez zakład ubezpieczeń lub reasekuracji inny niż towarzystwo ubezpieczeniowe znane jako Lloyd's;
o)
"Komitet Sankcji" oznacza komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzony na mocy pkt 18 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ("rezolucja RB ONZ") nr 1737 (2006);
p)
"pomoc techniczna" oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją oraz wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności lub usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje także werbalne formy pomocy;
q)
"terytorium Unii" oznacza terytoria państw członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;
r)
"przekazanie środków finansowych" oznacza każdą transakcję realizowaną drogą elektroniczną przez dostawcę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy w celu udostępnienia środków odbiorcy przez dostawcę usług płatniczych bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca są tą samą osobą. Pojęcia "zleceniodawca", "odbiorca" i "dostawca usług płatniczych" mają to samo znaczenie, co w rozporządzeniu (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym 13 ;
s)
"roszczenie" oznacza każde roszczenie, dochodzone w postępowaniu sądowym lub nie, zgłoszone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, na mocy umowy bądź transakcji, lub w związku z nimi, w szczególności obejmujące:
(i)
roszczenie o wykonanie dowolnego zobowiązania powstałego na mocy umowy bądź transakcji lub w związku z nimi;
(ii)
roszczenie o prolongatę lub spłatę zobowiązania, gwarancji finansowej lub odszkodowania w dowolnej formie;
(iii)
roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;
(iv)
roszczenie wzajemne;
(v)
roszczenie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania.

ROZDZIAŁ  II

OGRANICZENIA WYWOZU I PRZYWOZU

Artykuł  2
1.
Zakazuje się:
a)
sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wyszczególnionych w załącznikach I i II - niezależnie od tego, czy przedmiotowe towary i technologie pochodzą z Unii - przeznaczonych dla osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie; lub
b)
sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, który może zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, wyszczególnionego w załączniku III - niezależnie od tego, czy przedmiotowy sprzęt pochodzi z Unii - przeznaczonego dla osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie;
c)
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest omijanie zakazów, o których mowa w lit. a) oraz b).
2.
Załącznik I obejmuje towary i technologie, w tym oprogramowanie, które należą do towarów lub technologii podwójnego zastosowania, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, z wyjątkiem towarów i technologii zdefiniowanych w kategorii 5 załącznika I do tego rozporządzenia, które nie zostały ujęte w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych oraz Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych.
3.
Załącznik II obejmuje pozostałe towary i technologie, które mogłyby przyczynić się do działań Iranu związanych ze wzbogacaniem, ponownym przetwarzaniem czy z ciężką wodą, do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej, lub prowadzenia działań związanych z innymi kwestiami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepokojenie lub które określiła jako nieuregulowane, w tym kwestiami określonymi przez Radę Bezpieczeństwa ONZ lub Komitet Sankcji.
4.
Załączniki I, II i III nie obejmują towarów i technologii wymienionych we wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej 14 ("Wspólny wykaz uzbrojenia").
Artykuł  3
1.
Wymagane jest wcześniejsze zezwolenie na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii wyszczególnionych w załączniku IV - niezależnie od tego, czy przedmiotowe towary i technologie pochodzą z Unii - przeznaczonych dla osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie.
2.
We wszystkich przypadkach wywozu, które na mocy niniejszego artykułu wymagają zezwolenia, jest ono wydawane przez właściwe organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę, i jest zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 428/2009. Zezwolenie jest ważne na terenie całej Unii.
3.
Załącznik IV obejmuje wszelkie towary i technologie inne niż te wymienione w załącznikach I i II, które mogłyby przyczynić się do działań związanych ze wzbogacaniem, ponownym przetwarzaniem, lub z ciężką wodą, do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej lub do prowadzenia działań związanych z innymi kwestiami, co do których Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane.
4.
Eksporterzy dostarczają właściwym organom wszystkich stosownych informacji wymaganych do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz.
5.
Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, nie udzielają żadnych zezwoleń na sprzedaż, dostawę, przekazywanie ani wywóz towarów lub technologii wymienionych w załączniku IV, jeżeli mają uzasadnione podstawy by stwierdzić, że taka sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz mogłyby przyczynić się do następujących działań:
a)
działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą;
b)
tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub
c)
prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane.
6.
Na warunkach określonych w ust. 5 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, mogą unieważnić, zawiesić, zmienić lub odwołać udzielone zezwolenie na wywóz.
7.
W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia lub unieważnienia, zawieszenia, znacznego ograniczenia lub odwołania takiego zezwolenia przez właściwy organ państwa członkowskiego zgodnie z ust. 5, państwo członkowskie powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję i przekazuje im stosowne informacje na ten temat w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi poufności takich informacji zawartymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego 15 .
8.
Zanim państwo członkowskie udzieli zezwolenia zgodnie z ust. 5 na transakcję, która jest zasadniczo identyczna z transakcją, której dotyczy ważna odmowa zezwolenia wydana przez inne państwo członkowskie lub państwa członkowskie zgodnie z ust. 6 i 7, konsultuje się najpierw z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które odmówiły zezwolenia. Jeżeli w wyniku takich konsultacji odnośne państwo członkowskie postanowi wydać zezwolenie, informuje o tym pozostałe państwa członkowskie i Komisję, udzielając wszystkich stosownych informacji mogących uzasadnić taką decyzję.
Artykuł  4

Zakazuje się nabywania w Iranie, przywozu lub transportu z tego państwa towarów i technologii wyszczególnionych w załącznikach I, II i III, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Iranu.

Artykuł  5
1.
Zakazuje się:
a)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom z Iranu, albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wyszczególnionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;
b)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom z Iranu, albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wyszczególnionymi w załącznikach I i II lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załącznikach I i II;
c)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom z Iranu, albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, który może zostać użyty do represji wewnętrznych, wyszczególnionym w załączniku III;
d)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załącznikach I, II i III, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom, podmiotom lub organom z Iranu albo do użytku w tym państwie;
e)
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a)-d).
2.
Zezwolenia wydanego przez właściwy organ danego państwa członkowskiego wymaga się dla udzielania:
a)
bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osoby, podmiotu lub organu z Iranu albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub świadczenia usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wyszczególnionymi w załączniku IV oraz dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i używaniem tych towarów i technologii;
b)
bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osoby, podmiotu lub organu z Iranu albo do użytku w tym państwie, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami, o których mowa w załączniku IV, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczenia kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, transferu lub wywozu takich towarów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej.
3.
Właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, nie udzielają żadnych zezwoleń na transakcje, o których mowa w ust. 2, jeżeli mają uzasadnione powody by stwierdzić, że takie postępowanie przyczyniłoby się do któregokolwiek z następujących działań:
a)
działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą;
b)
tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub
c)
prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane.
Artykuł  6

Art. 2 ust. 1 lit. a) nie ma zastosowania do:

a)
bezpośredniego lub pośredniego transferu przez terytorium państw członkowskich towarów, o których mowa w części B załącznika I, jeżeli są one sprzedawane, dostarczane, przekazywane lub wywożone do Iranu, albo do użytku w tym państwie, na potrzeby reaktora lekkowodnego w Iranie, którego budowa rozpoczęła się przed grudniem 2006 r.;
b)
transakcji, na które zezwolono w ramach programu współpracy technicznej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA);
c)
towarów dostarczanych do Iranu lub do użytku w tym państwie w ramach obowiązków Państw-Stron na mocy Konwencji paryskiej o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów z dnia 13 stycznia 1993 r.
Artykuł  7
1.
Właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, mogą udzielać, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolenia na transakcję związaną z towarami i technologią, o których mowa w art. 2 ust. 1, pomocą lub świadczeniem usług pośrednictwa, o których mowa w art. 5 ust. 1, jeżeli stwierdzą - z wyjątkiem przypadków, gdy zastosowanie ma lit. c) - że taka transakcja z pewnością nie przyczyni się do opracowania w Iranie technologii wspomagających działania stwarzające zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej, także wtedy, gdy takie towary i technologia, pomoc lub świadczenie usług pośrednictwa służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, medycznych lub innych celów humanitarnych, pod warunkiem że:
a)
umowa dostawy towarów lub technologii lub umowa o udzieleniu pomocy lub świadczeniu usług pośrednictwa zawiera odpowiednie gwarancje dotyczące użytkownika końcowego;
b)
Iran zobowiązał się do niewykorzystywania danych towarów ani technologii lub, w stosownych przypadkach, udzielonej pomocy lub wykonanych usług pośrednictwa w działaniach stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej; oraz
c)
jeżeli transakcje dotyczą towarów lub technologii zawartych w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych oraz Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych, a Komitet Sankcji stwierdził uprzednio, na podstawie analizy każdego indywidualnego przypadku, że dana transakcja z pewnością nie przyczyniłaby się do opracowania technologii wspierających podejmowanie przez Iran działań stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej.
2.
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o swojej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia.
3.
Ustęp 1 nie ma zastosowania do transakcji ani usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami, o których mowa w załączniku III.
Artykuł  8
1.
Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu kluczowego sprzętu lub technologii wyszczególnionych w załączniku VI, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie.
2.
W załączniku VI wyszczególniono kluczowy sprzęt i technologie wykorzystywane w następujących kluczowych sektorach przemysłu naftowo-gazowego w Iranie:
a)
poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego;
b)
produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego;
c)
rafinacja;
d)
skraplanie gazu ziemnego.
3.
W załączniku VI nie zamieszcza się pozycji zawartych we Wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załączniku I, II lub IV.
Artykuł  9

Zakazuje się:

a)
świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Iranu, albo do użytku w tym państwie, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z kluczowym sprzętem i technologiami wyszczególnionymi w załączniku VI lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załączniku VI;
b)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych z kluczowym sprzętem i technologiami wyszczególnionymi w załączniku VI, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Iranu albo do użytku w tym państwie;
c)
świadomego i umyślnego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) i b).
Artykuł  10

Zakazy zawarte w art. 8 i 9 nie mają zastosowania do transakcji wymaganych przez umowę handlową zawartą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub umowę bądź porozumienie zawarte przed dniem 26 lipca 2010 r. i dotyczące inwestycji w Iranie dokonanych przed dniem 26 lipca 2010 r., ani nie uniemożliwiają one wypełnienia zobowiązań wynikających z tych aktów, o ile osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ zamierzające zawrzeć transakcję lub udzielić pomocy z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni roboczych zawiadomiły o tej transakcji lub pomocy właściwe organy państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V.

ROZDZIAŁ  III

OGRANICZENIA W FINANSOWANIU NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Artykuł  11
1.
Zakazuje się:
a)
udzielania jakichkolwiek pożyczek lub kredytów osobom, podmiotom lub organom z Iranu określonym w ust. 2;
b)
nabywania udziałów lub zwiększenia posiadanych udziałów w dowolnej osobie, podmiocie lub organie z Iranu określonych w ust. 2;
c)
tworzenia spółek joint venture z dowolną osobą, podmiotem lub organem z Iranu określonymi w ust. 2;
d)
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b) i c).
2.
Zakaz ustanowiony w ust. 1 ma zastosowanie do wszelkich osób, podmiotów lub organów z Iranu uczestniczących:
a)
w wytwarzaniu towarów lub technologii wyszczególnionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia albo w załączniku I lub II;
b)
w wytwarzaniu sprzętu, który może zostać użyty do represji wewnętrznych, wyszczególnionego w załączniku III;
c)
w poszukiwaniu lub produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, rafinacji paliw lub skraplaniu gazu ziemnego.
3.
Wyłącznie na użytek ust. 2 lit. c) stosuje się następujące definicje:
a)
"poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego" obejmuje badanie i poszukiwanie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz gospodarowanie tymi zasobami, jak również świadczenie usług geologicznych w odniesieniu do takich zasobów;
b)
"produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego" obejmuje usługi hurtowego przesyłu gazu w celu jego tranzytu lub dostawy do bezpośrednio połączonych sieci;
c)
"rafinacja" oznacza przetwarzanie, obróbkę lub przygotowanie paliwa do ostatecznej sprzedaży.
4.
Zakazuje się nawiązywania współpracy z osobą, podmiotem lub organem z Iranu uczestniczącymi w przesyle gazu ziemnego określonym w ust. 3 lit. b).
5.
Na użytek ust. 4 współpraca oznacza:
a)
wspólne ponoszenie kosztów inwestycji w ramach zintegrowanego lub zorganizowanego łańcucha dostaw w celu otrzymywania lub dostawy gazu ziemnego bezpośrednio z terytorium Iranu lub z przeznaczeniem na terytorium tego państwa; oraz
b)
bezpośrednią współpracę do celów dokonywania inwestycji w urządzenia lub obiekty związane ze skroplonym gazem ziemnym znajdujące się na terytorium Iranu lub inwestycji w urządzenia lub obiekty związane ze skroplonym gazem ziemnym bezpośrednio połączone ze wspomnianymi urządzeniami lub obiektami.
Artykuł  12
1.
Inwestycje poprzez transakcje, o których mowa w art. 11 ust. 1, dotyczące osoby, podmiotu lub organu z Iranu zajmujące się wytwarzaniem towarów lub technologii wyszczególnionych w załączniku IV wymagają zezwolenia właściwego organu danego państwa członkowskiego.
2.
Właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, nie udzielają żadnych zezwoleń na transakcje, o których mowa w ust. 1, jeżeli mają uzasadnione powody by stwierdzić, że takie postępowanie przyczyniłoby się do któregokolwiek z następujących działań:
a)
działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą;
b)
tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej; lub
c)
prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane.
Artykuł  13

Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 2 lit. a), właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą udzielić, na warunkach jakie uznają za właściwe, zezwolenia na inwestycje poprzez transakcje, o których mowa w art. 11 ust. 1, jeżeli spełniono następujące warunki:

a)
osoba, podmiot lub organ z Iranu zobowiązały się do stosowania odpowiednich gwarancji dotyczących użytkownika końcowego danych towarów lub technologii;
b)
Iran zobowiązał się do niewykorzystywania danych towarów lub technologii w działaniach stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub działaniach związanych z tworzeniem systemów przenoszenia broni jądrowej; oraz
c)
jeżeli inwestycje dotyczą osoby, podmiotu lub organu z Iranu uczestniczące w wytwarzaniu towarów lub technologii zawartych w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych oraz Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych, a Komitet Sankcji stwierdził uprzednio, na podstawie analizy każdego indywidualnego przypadku, że dana transakcja z pewnością nie przyczyniłaby się do opracowania technologii sprzyjających działaniom stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej przez Iran, ani do tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej.
Artykuł  14

Artykułu 11 ust. 2 lit. c) nie stosuje się do udzielania pożyczki lub kredytu ani do nabywania lub zwiększania udziałów, jeżeli spełniono następujące warunki:

a)
transakcji wymaga umowa lub porozumienie zawarte przed dniem 26 lipca 2010 r.; oraz
b)
właściwy organ został poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 20 dni roboczych o tej umowie lub o tym porozumieniu.
Artykuł  15

Zakazuje się:

a)
akceptowania lub zatwierdzania, poprzez zawarcie umowy lub w inny sposób, że działania polegające na udzielaniu pożyczek lub kredytów, nabywaniu lub zwiększaniu udziałów albo tworzeniu spółek joint venture podejmowane są przez jedną lub większą liczbę osób, podmiotów lub organów z Iranu, w przedsiębiorstwie prowadzącym dowolny z następujących rodzajów działalności:
(i)
wydobywanie uranu;
(ii)
wzbogacanie i przetwarzanie uranu;
(iii)
wytwarzanie towarów lub technologii zawartych w wykazach Grupy Dostawców Jądrowych oraz Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych;
b)
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazu, o którym mowa w lit. a).

ROZDZIAŁ  IV

ZAMROŻENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZASOBÓW GOSPODARCZYCH

Artykuł  16
1.
Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób, podmiotów i organów wyszczególnionych w załączniku VII, jak również wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące w posiadaniu lub pod kontrolą tych osób, podmiotów i organów. W załączniku VII wymieniono osoby, podmioty i organy wskazane przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub przez Komitet Sankcji zgodnie z pkt 12 rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) lub pkt 11, 12 lub 19 rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010).
2.
Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób, podmiotów i organów wyszczególnionych w załączniku VIII, jak również wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące w posiadaniu lub pod kontrolą tych osób, podmiotów i organów. W załączniku VIII wymieniono osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy, które nie są objęte załącznikiem VII, ale zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. b) decyzji Rady 2010/413/WPZiB zostały określone jako:
a)
zaangażowane w działania bezpośrednio związane z działaniami lub wspierające działania stwarzające zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej przez Iran lub tworzenie systemów przenoszenia broni jądrowej przez Iran, w tym przez zaangażowanie w dostarczanie zakazanych towarów i technologii, lub jako podmioty będące w posiadaniu lub pod kontrolą takich osób, podmiotów lub organów, w tym w sposób nielegalny, lub działające w ich imieniu lub według ich wskazówek;
b)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które wspierały osoby, podmioty lub organy wskazane w wykazie w obejściu lub naruszeniu przepisów niniejszego rozporządzenia, decyzji Rady 2010/413/WPZiB lub rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006), rezolucji RB ONZ nr 1747 (2007), rezolucji RB ONZ nr 1803 (2008) i rezolucji RB ONZ nr 1929 (2010);
c)
wyżsi rangą członkowie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej lub osoby prawne, podmioty lub organy będące w posiadaniu lub pod kontrolą Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej albo jednego lub większej liczby jego wyższych rangą członków;
d)
osoby prawne, podmioty lub organy należące do Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL).

Nie zezwala się, w związku z obowiązkiem zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych IRISL oraz wyznaczonych podmiotów będących w posiadaniu lub pod kontrolą IRISL, na załadunek towarów na statki należące do IRISL lub takich wyznaczonych podmiotów lub przez nie czarterowane i wyładunek towarów z takich statków w portach państw członkowskich. Zakaz ten nie stanowi przeszkody dla wykonania umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Obowiązek zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych IRISL i wyznaczonych podmiotów będących w posiadaniu lub pod kontrolą IRISL nie oznacza konieczności zajęcia lub zatrzymania statków należących do takich jednostek, ani transportowanego przez nie ładunku, w zakresie w jakim towary te należą do osób trzecich, ani też konieczności zatrzymania załogi zatrudnionej przez IRISL lub te podmioty.

3.
Nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom ani organom wymienionym w załącznikach VII i VIII, ani nie udostępnia się takich środków finansowych i zasobów na korzyść takich osób, podmiotów czy organów.
4.
Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście w sposób bezpośredni lub pośredni środków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.
5.
Załączniki VII i VIII zawierają powody umieszczenia danych osób, podmiotów i organów w wykazie, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji w odniesieniu do załącznika VII.
6.
Załączniki VII i VIII zawierają również, w miarę dostępności, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji w odniesieniu do załącznika VII. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, takie informacje mogą zawierać imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres, jeśli jest znany, a także funkcję lub zawód. Jeśli chodzi o osoby prawne, podmioty i organy, takie informacje mogą zawierać nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. Załącznik VII zawiera także datę wskazania danej osoby przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji.
Artykuł  17

Na zasadzie odstępstwa od art. 16, właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zajęcia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem, w którym osoba, podmiot lub organ, o których mowa w art. 16, zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę, lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tą datą;
b)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń, na poczet których zostały zabezpieczone, lub roszczeń uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób zgłaszających takie roszczenia;
c)
decyzja o zajęciu lub orzeczenie nie zostały wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku VII lub VIII;
d)
uznanie zajęcia lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego; oraz
e)
w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 16 ust. 1, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o zajęciu lub orzeczeniu.
Artykuł  18

Na zasadzie odstępstwa od art. 16 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku VII lub VIII jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartych przez daną osobę, podmiot lub organ lub zobowiązania powstałego na ich rzecz zanim ta osoba, podmiot czy organ został(-a) wskazany(-a) przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)
właściwy organ ustalił, że:
(i)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę, podmiot lub organ wymienione w załączniku VII lub VIII;
(ii)
wyżej wspomniane umowa, porozumienie lub zobowiązanie nie przyczynią się do wytwarzania, sprzedaży, nabywania, przekazywania, wywozu, przywozu ani transportu ani użytkowania towarów i technologii wymienionych w załącznikach I, II, III i VI; oraz
(iii)
dokonanie płatności nie narusza przepisów art. 16 ust. 3;
b)
w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 16 ust. 1, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet Sankcji w ciągu dziesięciu dni roboczych od dnia powiadomienia nie wyraził sprzeciwu; oraz
c)
w przypadkach gdy zastosowanie ma art. 16 ust. 2, dane państwo członkowskie co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia powiadomiło pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia.
Artykuł  19
1.
Na zasadzie odstępstwa od art. 16, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą zezwolić na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie lub udostępnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a)
dany właściwy organ ustalił, że wspomniane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:
(i)
niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wyszczególnionych w załączniku VII lub VIII i pozostających na ich utrzymaniu członków rodziny, w tym do opłacenia środków spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i kosztów leczenia, podatków, składek na ubezpieczenie i opłat za usługi użyteczności publicznej;
(ii)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów i zwrot wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub
(iii)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; oraz
b)
jeżeli zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wyszczególnionych w załączniku VII, dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet Sankcji o takim ustaleniu i o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, a Komitet w ciągu pięciu dni roboczych od dnia powiadomienia nie wyraził sprzeciwu.
2.
Na zasadzie odstępstwa od art. 16, właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V mogą wyrazić zgodę na uwolnienie lub udostępnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych po stwierdzeniu, że są one niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków lub zapłaty za przekazywanie towarów dostarczanych na potrzeby reaktora lekkowodnego w Iranie, którego budowa rozpoczęła się przed grudniem 2006 r., lub za towary, o których mowa w art. 6 lit. b) i c), pod warunkiem że:
a)
jeżeli zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wyszczególnionych w załączniku VII, dane państwo członkowskie powiadomiło o takim ustaleniu Komitet Sankcji, który je zatwierdził; oraz
b)
jeżeli zezwolenie dotyczy osoby, podmiotu lub organu wyszczególnionych w załączniku VIII, właściwy organ powiadomił co najmniej dwa tygodnie przed udzieleniem zezwolenia inne właściwe organy państw członkowskich oraz Komisję o tym, na jakiej podstawie jego zdaniem powinno się udzielić szczególnego zezwolenia.
3.
Stosowne państwo członkowskie powiadamia inne państwa członkowskie i Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 1 lub 2.
Artykuł  19a 16
1.
Zakazy ustanowione w art. 16 nie mają zastosowania do:
a)
(i)
dokonywanego przez Bank Centralny Iranu lub za jego pośrednictwem przekazywania środków finansowych lub zasobów gospodarczych otrzymanych i zamrożonych po dniu jego wskazania, lub
(ii)
przekazywania środków finansowych lub zasobów gospodarczych na rzecz Banku Centralnego Iranu lub za jego pośrednictwem w przypadku gdy przekazywanie to związane jest z płatnością dokonaną przez osobę lub podmiot niewymienione w załączniku VII lub VIII, należną w związku z konkretną umową handlową,

pod warunkiem że właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego stwierdził - z osobna w każdym przypadku - że płatności nie otrzyma, bezpośrednio lub pośrednio, żadna z innych osób lub podmiotów wymienionych w załączniku VII lub VIII; lub

b)
przekazywania zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych dokonywanego przez Bank Centralny Iranu lub za jego pośrednictwem w celu zapewnienia instytucjom finansowym podlegającym jurysdykcji państw członkowskich płynności środków na finansowanie działalności handlowej, pod warunkiem że przekazanie takie zostało zatwierdzone przez właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego.
2.
Zakaz ustanowiony w art. 16 nie uniemożliwia Bankowi Tejarat, przez okres dwóch miesięcy od dnia, w którym został wyznaczony, dokonywania płatności ze środków finansowych lub zasobów gospodarczych otrzymanych i zamrożonych po dniu jego wyznaczenia lub otrzymywania płatności po dniu jego wyznaczenia, pod warunkiem że:
a)
płatność ta jest należna w związku z konkretną umową handlową; oraz
b)
właściwy organ odnośnego państwa członkowskiego stwierdził - z osobna w każdym przypadku - że płatności nie otrzyma, bezpośrednio lub pośrednio, osoba lub podmiot wymienione w załączniku VII i w załączniku VIII.
Artykuł  20
1.
Art. 16 ust. 3 nie uniemożliwia instytucjom finansowym ani kredytowym zasilania zamrożonych rachunków środkami przekazanymi na rachunek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wyszczególnionych w wykazie, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach są również zamrażane. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.
2.
Art. 16 ust. 3 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach w postaci:
a)
odsetek lub innych zysków na tych rachunkach; lub
b)
płatności należnych na mocy umów lub porozumień zawartych lub zobowiązań powstałych przed datą, w której osoba, podmiot lub organ, o których mowa w art. 16, zostały wskazane przez Komitet Sankcji, Radę Bezpieczeństwa lub przez Radę,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki lub inne zyski i płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 16 ust. 1 lub 2.

3.
Niniejszego artykułu nie można interpretować jako zezwolenia na przekazywanie środków finansowych, o których mowa w art. 21.

ROZDZIAŁ  V

OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ USŁUG FINANSOWYCH

Artykuł  21
1.
Przekazywanie środków finansowych na rzecz i od osób, podmiotów i organów z Iranu musi odbywać się w następujący sposób:
a)
przekazy związane z transakcjami obejmującymi środki spożywcze, opiekę medyczną, sprzęt medyczny lub do celów humanitarnych nie wymagają uprzedniego zezwolenia. O przekazach wynoszących więcej niż 10.000 EUR lub równowartość tej kwoty należy uprzednio poinformować na piśmie właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V;
b)
wszelkie inne przekazy na kwoty mniejsze niż 40.000 EUR nie wymagają uprzedniego zezwolenia. O przekazach wynoszących więcej niż 10.000 EUR lub równowartość tej kwoty należy uprzednio poinformować na piśmie właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V;
c)
wszelkie inne przekazy wynoszące co najmniej 40.000 EUR lub równowartość tej kwoty wymagają uzyskania uprzedniego zezwolenia od właściwych organów państw członkowskich wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku V.
2.
Przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy przekazania środków finansowych dokonano poprzez jedną operację lub szereg operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.
3.
Zgodnie z prawem krajowym powiadomienia o przekazywaniu środków finansowych na rzecz osób, podmiotów lub organów z Iranu i wnioski o zezwolenie na przekazywanie takich środków są kierowane przez dostawcę usług płatniczych zleceniodawcy lub w jego imieniu, zgodnie z art. 1 lit. r), do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym złożono początkowe zlecenie przekazu.

Powiadomienia o przekazywaniu środków finansowych od osób, podmiotów lub organów z Iranu i wnioski o zezwolenie na przekazywanie takich środków są kierowane przez dostawcę usług płatniczych odbiorcy lub w jego imieniu, zgodnie z art. 1 lit. r), do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym odbiorca zamieszkuje lub w którym dostawca usług płatniczych ma siedzibę.

Jeżeli dostawca usług płatniczych zleceniodawcy lub odbiorcy nie są objęci zakresem art. 39, zleceniodawca lub odbiorca kierują powiadomienia i wnioski o uzyskanie zezwolenia do właściwych organów państwa członkowskiego, w którym zamieszkują.

4.
Na użytek ust. 1 lit. c) właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku V udzielają, na warunkach jakie uznają za stosowne, zezwolenia na przekazanie środków finansowych o wartości 40.000 EUR lub większej, chyba że mają uzasadnione powody by stwierdzić, że dany przekaz środków finansowych przyczyniłby się do jednego z następujących działań:
a)
działania Iranu związane ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem lub z ciężką wodą;
b)
tworzenie przez Iran systemów przenoszenia broni jądrowej;
c)
prowadzenie przez Iran działań związanych z innymi kwestiami, co do których MAEA wyraziła zaniepokojenie lub określiła je jako nieuregulowane; lub
d)
zakazanych działań prowadzonych przez osobę, podmiot lub organ z Iranu związanych z poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego, rafinacją lub skraplaniem gazu ziemnego, o których mowa w art. 8, 9 i 11.

Właściwe organy mogą wymagać opłaty za rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwolenia.

Zezwolenie uznaje się za udzielone, jeżeli właściwy organ otrzymał pisemny wniosek o udzielenie zezwolenia i, w terminie czterech tygodni, nie sprzeciwił się na piśmie przekazaniu środków finansowych. Jeżeli sprzeciwu dokonano ze względu na toczące się dochodzenie, właściwy organ stwierdza ten fakt i jak najszybciej przekazuje swoją decyzję. Właściwe organy mają szybki bezpośredni lub pośredni dostęp do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o swojej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia.

5.
Niniejszy artykuł nie ma zastosowania, jeżeli zezwolenie na przekazanie środków finansowych zostało udzielone zgodnie z art. 13, 17, 18, 19 lub 20.
Artykuł  22
1.
Oddziały i podmioty zależne instytucji kredytowych i finansowych mających siedzibę w Iranie objęte zakresem art. 39 powiadamiają właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, o wszelkich dokonanych lub otrzymanych przekazach środków finansowych, o nazwach/imionach i nazwiskach stron, kwocie i dacie transakcji, w terminie pięciu dni roboczych od dokonania lub otrzymania danego przekazu środków. Jeżeli dostępna jest taka informacja, w zawiadomieniu należy określić rodzaj transakcji oraz, w stosownych przypadkach, rodzaj towarów, których ona dotyczy, a zwłaszcza wskazać, czy dotyczy ona towarów objętych zakresem załączników I, II, III, IV lub VI niniejszego rozporządzenia, a także - jeżeli wywóz tych towarów wymaga zezwolenia - podać numer udzielonego zezwolenia.
2.
Z zastrzeżeniem ustaleń odnoszących się do wymiany informacji i zgodnie z tymi ustaleniami, pozostałe powiadomione właściwe organy niezwłocznie przekazują te dane, stosownie do potrzeb, aby uniemożliwić jakąkolwiek transakcję, która może przyczyniać się do działań stwarzających zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej, właściwym organom innych państw członkowskich, w których mają siedzibę strony takich transakcji.
Artykuł  23
1.
Instytucje finansowe i kredytowe objęte zakresem art. 39, w ramach działalności prowadzonej z instytucjami finansowymi i kredytowymi, o których mowa w ust. 2, oraz aby zapobiec sytuacjom, gdy działalność taka stwarza zagrożenie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub tworzenia systemów przenoszenia broni jądrowej:
a)
stale nadzorują operacje prowadzone na rachunkach, w szczególności poprzez programy umożliwiające należyte nadzorowanie klientów oraz w ramach wypełniania zobowiązań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
b)
wymagają, by na blankietach zleceń płatniczych wypełniane były wszystkie rubryki dotyczące zleceniodawcy i beneficjenta danej transakcji, a jeżeli informacje te nie są wpisane - odmawiają przeprowadzenia operacji;
c)
przechowują całą dokumentację transakcji przez pięć lat i na żądanie udostępniają ją organom krajowym;
d)
jeżeli podejrzewają lub mają uzasadnione podstawy by podejrzewać, że środki finansowe mają związek z finansowaniem rozprzestrzeniania materiałów jądrowych, szybko zawiadamiają o swoich podejrzeniach - bez uszczerbku dla art. 5 i 16 - jednostkę analityki finansowej (FIU) lub inny właściwy organ wskazany przez dane państwo członkowskie na stronach internetowych wymienionych w załączniku V. FIU lub inny właściwy organ będą pełnić rolę krajowego centrum gromadzącego i analizującego doniesienia o podejrzanych transakcjach związanych z potencjalnym finansowaniem rozprzestrzeniania materiałów jądrowych. FIU lub inny właściwy organ mają szybki bezpośredni lub pośredni dostęp do informacji finansowych i administracyjnych oraz do informacji związanych z egzekwowaniem prawa, które uznają za niezbędne do odpowiedniego wypełniania tej funkcji, w tym do analizy zgłoszeń z podejrzanych transakcji.

Powyższe wymogi dla instytucji kredytowych i finansowych mają zastosowanie obok obowiązujących wymogów wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 17 oraz związanych z wdrożeniem dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 18 .

2.
Środki określone w ust. 1 mają zastosowanie do działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe i finansowe z:
a)
instytucjami finansowymi i kredytowymi z siedzibą w Iranie, w tym z Bankiem Centralnym Iranu;
b)
oddziałami i podmiotami zależnymi instytucji kredytowych i finansowych z siedzibą w Iranie, objętymi zakresem art. 39;
c)
oddziałami i podmiotami zależnymi instytucji kredytowych i finansowych z siedzibą w Iranie, nieobjętymi zakresem art. 39;
d)
instytucjami kredytowymi i finansowymi niemającymi siedziby w Iranie, ale kontrolowanymi przez osoby i podmioty mające siedzibę w Iranie.
Artykuł  24
1.
Instytucjom kredytowym i finansowym objętym zakresem art. 39 zakazuje się również następujących działań:
a)
otwierania nowych rachunków bankowych w instytucjach kredytowych lub finansowych mających siedzibę w Iranie, w tym w Banku Centralnym Iranu, albo w instytucjach kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 23 ust. 2;
b)
nawiązywania współpracy w ramach bankowości korespondenckiej z instytucjami kredytowymi lub finansowymi mającymi siedzibę w Iranie, w tym z Bankiem Centralnym Iranu, albo z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 23 ust. 2;
c)
otwierania nowego przedstawicielstwa w Iranie albo ustanawianie nowego oddziału lub podmiotu zależnego w Iranie;
d)
ustanawiania nowych spółek joint venture z instytucjami kredytowymi lub finansowymi z siedzibą w Iranie, w tym z Bankiem Centralnym Iranu, albo z instytucjami kredytowymi lub finansowymi, o których mowa w art. 23 ust. 2.
2.
Zakazuje się:
a)
zezwalania na otwarcie przedstawicielstwa albo ustanowienie oddziału lub podmiotu zależnego w Unii przez instytucje kredytowe lub finansowe z siedzibą w Iranie, w tym przez Bank Centralny Iranu, albo instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 2;
b)
zawierania na rzecz lub w imieniu instytucji kredytowych lub finansowych z siedzibą w Iranie, w tym Banku Centralnego Iranu, albo na rzecz lub w imieniu instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 23 ust. 2, umów dotyczących utworzenia przedstawicielstwa, oddziału lub podmiotu zależnego w Unii;
c)
zezwalania na podejmowanie i prowadzenie działalności instytucji kredytowej lub innej działalności wymagającej uprzedniego zezwolenia, przez przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny instytucji kredytowych lub finansowych z siedzibą w Iranie, w tym przez Bank Centralny Iranu, albo instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 2, jeżeli przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny nie prowadziły działalności przed dniem 26 lipca 2010 r.;
d)
nabywania lub zwiększania udziałów w instytucjach kredytowych lub finansowych objętych zakresem art. 39 lub nabywania innych tytułów własności w takich instytucjach przez instytucje kredytowe lub finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 2.
Artykuł  25

Zakazuje się:

a)
sprzedaży lub nabywania publicznych lub gwarantowanych przez państwo obligacji wyemitowanych po dniu 26 lipca 2010 r., bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz lub od następujących podmiotów:
(i)
Iranu lub jego rządu oraz jego organów publicznych, korporacji i agencji;
(ii)
instytucji kredytowych lub finansowych mających siedzibę w Iranie, w tym Banku Centralnego Iranu, albo instytucji kredytowych lub finansowych, o których mowa w art. 23 ust. 2;
(iii)
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub według wskazówek osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i) lub (ii);
(iv)
osób prawnych, podmiotów lub organów będących w posiadaniu lub pod kontrolą osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i), (ii) lub (iii);
b)
świadczenia na rzecz osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a), usług pośrednictwa w odniesieniu do publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji wyemitowanych po dniu 26 lipca 2010 r.;
c)
pomagania osobom, podmiotom lub organom, o których mowa w lit. a), w emitowaniu publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji, poprzez świadczenie usług pośrednictwa, reklamę lub inne usługi w odniesieniu do takich obligacji.
Artykuł  26
1.
Zakazuje się:
a)
ubezpieczania lub reasekuracji:
(i)
Iranu lub jego rządu oraz jego organów publicznych, korporacji i agencji;
(ii)
osób, podmiotów lub organów z Iranu innych niż osoba fizyczna; lub
(iii)
osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub według wskazówek osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i) lub (ii);
b)
świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazu, o którym mowa w lit. a).
2.
Ust. 1 lit. a) ppkt (i) i (ii) nie ma zastosowania do świadczenia osobom, podmiotom lub organom z Iranu z siedzibą w Unii Europejskiej usług ubezpieczenia obowiązkowego lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
3.
Ust. 1 lit. a) ppkt (iii) nie ma zastosowania do świadczenia osobom fizycznym usług ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego w związku z ich życiem prywatnym, z wyjątkiem osób wyszczególnionych w załącznikach VII i VIII, ani do związanych z nimi usług reasekuracji.

Ust. 1 lit. a) ppkt (iii) nie ma wpływu na świadczenie usług ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz właściciela statku, samolotu lub pojazdu wyczarterowanego przez osobę, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 lit. a) ppkt (i) lub (ii) i które nie są wymienione w załącznikach VII lub VIII.

Na użytek ust. 1 lit. a) ppkt (iii) osoby, podmiotu lub organu nie uznaje się za działające według wskazówek osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w ppkt (i) i (ii), jeżeli wskazówki te dotyczą dokowania, załadunku, wyładunku lub bezpiecznego tymczasowego tranzytu przez irańskie wody terytorialne lub przestrzeń powietrzną statku lub samolotu.

4.
Niniejszy artykuł zakazuje przedłużania lub odnawiania umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zawartych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, ale - bez uszczerbku dla art. 16 ust. 3 - nie zakazuje wypełniania umów zawartych przed tą datą.

ROZDZIAŁ  VI

OGRANICZENIA W ZAKRESIE TRANSPORTU

Artykuł  27
1.
W celu zapobieżenia przekazywaniu towarów lub technologii wyszczególnionych we Wspólnym wykazie uzbrojenia lub takich, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie, wywóz lub przywóz jest zabronione niniejszym rozporządzeniem, wszystkie towary przywożone na terytorium celne Unii lub wywożone z tego terytorium z lub do Iranu muszą być przed przybyciem lub wyjazdem zgłoszone właściwym organom celnym danego państwa członkowskiego.
2.
Zasady dotyczące obowiązku dostarczania informacji przed przybyciem lub przed wyjazdem, w szczególności w odniesieniu do osoby dostarczającej te informacje, terminów, jakich należy dotrzymać, i wymaganych danych, są określane zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 oraz rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 dotyczącymi przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych oraz zgłoszeń celnych.
3.
Ponadto osoba dostarczająca przedmiotowe informacje określona w ust. 2 deklaruje, czy dane towary są objęte zakresem Wspólnego wykazu uzbrojenia lub niniejszego rozporządzenia oraz, jeżeli ich wywóz wymaga uzyskania zezwolenia - przedstawia szczegółowe dane dotyczące przyznanego im zezwolenia na wywóz.
4.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone oraz wymagane dodatkowe informacje, o których mowa w ust. 3, mogą być przedstawiane w formie pisemnej, przy użyciu informacji handlowych, portowych lub transportowych, pod warunkiem że informacje te zawierają niezbędne dane.
5.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. niezbędne dodatkowe informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przedstawiane są w zależności od przypadku w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu zgłoszenia celnego.
Artykuł  28
1.
Zakazuje się świadczenia przez obywateli państw członkowskich lub z terytorium państw członkowskich usług bunkrowania lub zaopatrywania statków będących w posiadaniu lub pod kontrolą - bezpośrednio lub pośrednio - osób, podmiotów lub organów z Iranu oraz innych usług na rzecz takich statków, jeżeli usługodawcy mają informacje, w tym od właściwych organów celnych, na podstawie informacji przekazanych przed przybyciem i wyjazdem, o których mowa w art. 27, dające uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że statki te przewożą towary objęte zakresem Wspólnego wykazu uzbrojenia lub towary, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich usług jest konieczne ze względów humanitarnych.
2.
Zakazuje się świadczenia przez obywateli państw członkowskich lub z terytorium państw członkowskich usług inżynieryjnych i konserwacyjnych na rzecz samolotów transportowych będących w posiadaniu lub pod kontrolą - bezpośrednio lub pośrednio - osób, podmiotów lub organów z Iranu, jeżeli usługodawcy mają informacje, w tym od właściwych organów celnych, na podstawie informacji przekazanych przed przybyciem i wyjazdem, o których mowa w art. 27, dające uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że samolot transportowy przewozi towary objęte zakresem Wspólnego wykazu uzbrojenia lub towary, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich usług jest konieczne ze względów humanitarnych lub bezpieczeństwa.
3.
Zakazy zawarte w ust. 1 i 2 obowiązują do momentu, w którym ładunek zostanie poddany kontroli, a następnie, w razie potrzeby, zajęty lub usunięty, stosownie do okoliczności.

Wszelkie czynności zajęcia i usunięcia mogą - zgodnie z prawem krajowym lub decyzją właściwego organu - być przeprowadzane na koszt importera lub koszty te mogą być odzyskiwane od dowolnej innej osoby lub podmiotu odpowiedzialnych za próbę nielegalnego dostarczania, sprzedawania, przekazywania lub eksportu.

ROZDZIAŁ  VII

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł  29
1.
Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie mogą zakłócić, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, środki nałożone rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie zobowiązań, gwarancji lub listów gwarancyjnych, w szczególności gwarancji finansowych lub finansowych listów gwarancyjnych w jakiejkolwiek formie, albo wypłatę należności z ich tytułu - o ile zostały one wniesione przez:
a)
wskazane osoby, podmioty lub organy wyszczególnione w załącznikach: VII i VIII;
b)
wszelkie inne osoby, podmioty lub organy z Iranu, w tym rząd irański;
c)
wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu z osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) i b).
2.
Uznaje się, że wykonanie umowy lub transakcji zostało zakłócone przez środki nałożone rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem, jeżeli istnienie lub przedmiot roszczenia wynika bezpośrednio lub pośrednio z tych środków.
3.
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie dochodzącej zaspokojenia tego roszczenia.
4.
Niniejszy artykuł obowiązuje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych w świetle rozporządzenia (WE) nr 423/2007 lub niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  30

Na użytek art. 8 i 9, art. 11 ust. 2 lit. c), art. 21 i 26 za osobę, podmiot lub organ z Iranu nie uznaje się dowolnego organu, podmiotu lub osoby korzystającej z praw wynikających z zawartej pierwotnie z suwerennym rządem innym niż rząd Iranu umowy o wspólnej produkcji przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia. W takich przypadkach i w powiązaniu z art. 8 właściwy organ państwa członkowskiego może wymagać od dowolnego organu lub podmiotu przedstawienia stosownych gwarancji dotyczących użytkownika końcowego w odniesieniu do wszelkich transakcji sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu kluczowego sprzętu lub technologii wyszczególnionych w załączniku VI.

Artykuł  31
1.
Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a)
niezwłocznie dostarczają wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 16, właściwym organom państw członkowskich, wskazanym na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, w których wspomniane osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich;
b)
współpracują z właściwymi organami, wskazanymi na stronach internetowych wymienionych w załączniku V, w zakresie weryfikacji tych informacji.
2.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane zainteresowanemu państwu członkowskiemu.
3.
Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.
Artykuł  32
1.
Osoby fizyczne lub prawne albo podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy dokonują zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.
2.
Zakazy określone w niniejszym rozporządzeniu nie stanowią podstawy żadnej odpowiedzialności osób fizycznych lub prawnych bądź podmiotów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu by podejrzewać, że ich działania mogą naruszyć te zakazy.
3.
Instytucje lub osoby objęte zakresem niniejszego rozporządzenia albo pracownicy lub dyrektorzy takich instytucji, którzy w dobrej wierze, zgodnie z art. 21, 22 i 23, ujawnili informacje, o których mowa w art. 21, 22 i 23, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
Artykuł  33
1.
Państwo członkowskie może podjąć wszelkie działania, które uzna za niezbędne dla zapewnienia przestrzegania odpowiednich międzynarodowych, unijnych lub krajowych obowiązków prawnych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony środowiska w przypadkach, gdy wdrożenie niniejszego rozporządzenia może mieć wpływ na współpracę z osobą, podmiotem lub organem z Iranu.
2.
Na użytek działań podejmowanych zgodnie z ust. 1 nie mają zastosowania zakazy określone w art. 8 i 9, art. 11 ust. 2 lit. c), art. 16 ust. 2 i art. 21 oraz 26.
3.
Państwa członkowskie informują się wzajemnie z wyprzedzeniem o działaniach na podstawie ust. 1.
Artykuł  34

Komisja i państwa członkowskie niezwłocznie informują się wzajemnie o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i dostarczają sobie wszelkich innych dostępnych im istotnych informacji związanych z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacji dotyczących naruszeń i trudności z egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł  35

Komisja:

a)
zmienia załącznik II na podstawie ustaleń Rady Bezpieczeństwa ONZ lub Komitetu Sankcji lub na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie;
b)
zmienia załącznik IV na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie;
c)
zmienia załącznik V na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie.
Artykuł  36
1.
W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji wpisują osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ do wykazu, Rada umieszcza takie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy w załączniku VII.
2.
Jeżeli Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 16 ust. 2, wprowadza ona stosowne zmiany w załączniku VIII.
3.
O swojej decyzji, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, Rada powiadamia daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 i 2, bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.
4.
W przypadku przedstawienia uwag lub istotnych nowych dowodów, Rada weryfikuje swoją decyzję i informuje o rezultacie daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.
5.
Gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmuje decyzję o usunięciu z wykazu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, lub o zmianie danych identyfikacyjnych osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu ujętych w wykazie, Rada wprowadza stosowne zmiany w załączniku VII.
6.
Wykaz w załączniku VIII weryfikowany jest regularnie, co najmniej raz na 12 miesięcy.
Artykuł  37
1.
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar nakładanych za naruszenia niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie konieczne środki, by zapewnić ich wykonywanie. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2.
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
Artykuł  38
1.
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku V. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów ich stron internetowych wymienionych w załączniku V.
2.
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich właściwych organach, w tym o danych kontaktowych tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, po czym powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3.
W przypadkach, w których niniejsze rozporządzenie wymaga powiadomienia lub poinformowania Komisji albo innej formy komunikacji z Komisją, do jej prowadzenia wykorzystywane są adresy i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku V.
Artykuł  39

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a)
na terytorium Unii, w tym w jej przestrzeni powietrznej;
b)
na pokładach wszystkich samolotów lub statków podlegających jurysdykcji państw członkowskich;
c)
wobec każdej osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;
d)
wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa jednego z państw członkowskich;
e)
wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.
Artykuł  40

Rozporządzenie (WE) nr 423/2007 traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  41

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 października 2010 r.
W imieniu Rady
C. ASHTON
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

 

CZĘŚĆ  A

Towary i technologie, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), art. 2 ust. 2, art. 4, art. 5 ust. 1 lit. b) oraz d)

Niniejszy załącznik obejmuje wszystkie towary i technologie wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009, określone w tym rozporządzeniu, z wyjątkiem następujących towarów i technologii:
Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009Opis
5A001Następujące systemy telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne, części składowe i akcesoria:
a. Dowolny typ urządzeń telekomunikacyjnych posiadający jakąkolwiek z następujących cech, funkcji lub właściwości:
1. Specjalnie zabezpieczone przed skutkami przejściowych zjawisk elektronicznych lub impulsu elektromagnetycznego, powstających w wyniku wybuchu jądrowego;
2. Specjalnie zabezpieczone przed promieniowaniem gamma, neutronowym lub jonizacyjnym; lub
3. Specjalnie zaprojektowane do eksploatacji w zakresie temperatur poza przedziałem od 218 K (-55 °C) do 397 K (+124 °C);
Uwaga: Pozycja 5A001.a.3. odnosi się wyłącznie do sprzętu elektronicznego.
Uwaga: Pozycje 5A001.a.2. i 5A001.a.3. nie obejmują kontrolą sprzętu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do stosowania w satelitach.
b. Systemy i urządzenia telekomunikacyjne oraz specjalnie do nich zaprojektowane części składowe i akcesoria, posiadające którąkolwiek z niżej wymienionych cech i właściwości lub realizujące którąkolwiek z wymienionych poniżej funkcji:
1. Będące bezprzewodowymi systemami komunikacji podwodnej spełniającymi którekolwiek z poniższych kryteriów:
a. Akustyczna częstotliwość nośna poza przedziałem 20 kHz do 60 kHz;
b. Działające w zakresie elektromagnetycznej częstotliwości nośnej poniżej 30 kHz;
c. Działające z wykorzystaniem technik sterowania za pomocą wiązki elektronów; lub
d. Działające z wykorzystaniem "laserów" lub diod elektroluminescencyjnych (LED) o fali wyjściowej, której długość przekracza 400 nm lecz nie osiąga 700 nm, w "lokalnej sieci komputerowej."
2. Będące sprzętem radiowym działającym w paśmie od 1,5 do 87,5 MHz i spełniające wszystkie poniższe kryteria:
a. Automatyczne przewidywanie i wybieranie częstotliwości oraz "całkowitej cyfrowej szybkości transferu" na kanał, umożliwiające optymalizację transmisji; oraz
b. Zaopatrzenie w liniowy wzmacniacz mocy umożliwiający równoczesną obróbkę wielu sygnałów przy mocy wyjściowej 1 kW lub wyższej, w zakresie częstotliwości od 1,5 do 30 MHz, lub 250 W lub wyższej w zakresie częstotliwości od 30 do 87,5 MHz, w zakresie "pasma chwilowego" o szerokości jednej oktawy lub większej oraz z wyjściem o zniekształceniach harmonicznych lub innych lepszych niż -80 dB;
3. Będące sprzętem radiowym, w którym zastosowano techniki "widma rozproszonego" w tym "rozrzucanie częstotliwości", poza wyszczególnionymi w pozycji 5A001.b.4., i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
a. Programowane przez użytkownika kody rozpraszania; lub
b. Całkowita szerokość przesyłanego pasma 100 lub więcej razy większa od szerokości pasma dowolnego z kanałów informacyjnych powyżej 50 kHz;
Uwaga: Pozycja 5A001.b.3.b. nie obejmuje kontrolą sprzętu specjalnie zaprojektowanego do komórkowych radiowych sieci telekomunikacyjnych, działających w zakresie pasm cywilnych.
Uwaga: Pozycja 5A001.b.3. nie obejmuje kontrolą urządzeń o mocy wyjściowej 1 W lub mniejszej.
4. Będące sprzętem radiowym, w którym zastosowano ultraszerokopasmowe techniki modulacji, posiadające programowane przez użytkownika kody przydzielania kanałów, szyfrowania (scrambling) lub identyfikacji sieci i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
a. Szerokość pasma przekraczająca 500 MHz; lub
b. "Ułamkowa szerokość pasma" wynosząca 20% lub więcej;
5. Będące sterowanymi cyfrowo odbiornikami radiowymi, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:
a. Posiadają ponad 1 000 kanałów;
b. Charakteryzują się "czasem przełączania częstotliwości" niższym niż 1 ms;
c. Umożliwiają automatyczne przeszukiwanie lub skanowanie części widma fal elektromagnetycznych; oraz
d. Umożliwiają identyfikację odbieranych sygnałów lub typu nadajnika; lub
Uwaga: Pozycja 5A001.b.5. nie obejmuje kontrolą sprzętu specjalnie zaprojektowanego do komórkowych radiowych sieci telekomunikacyjnych, działających w zakresie pasm cywilnych.
6. Będące urządzeniami wykorzystującymi funkcje cyfrowego "przetwarzania sygnałów" do realizacji 'kodowania mowy' z szybkością poniżej 2 400 bitów/s:
Uwagi techniczne:
1. Dla zmiennych współczynników 'kodowania mowy', pozycja 5A001.b.6. dotyczy 'kodowania mowy' w odniesieniu do wyjścia ciągłego sygnału głosowego.
2. Do celów pozycji 5A001.b.6. 'kodowanie mowy' określa się jako technikę próbkowania głosu ludzkiego, a następnie przetwarzania próbek na sygnał cyfrowy, z uwzględnieniem cech szczególnych mowy ludzkiej.
c. Światłowodowe kable komunikacyjne, światłowody oraz akcesoria, w tym:
1. Światłowody o długości ponad 500 m i określone przez producenta, jako mogące się oprzeć podczas 'testu kontrolnego' naprężeniom rozciągającym wynoszącym 2 x 109 N/m2 lub większym;
Uwaga techniczna:
'Test kontrolny': prowadzona na bieżąco (on-line) albo poza linią produkcyjną (off-line) kontrola zupełna, podczas której wszystkie włókna są obciążane dynamicznie z góry określonymi naprężeniami rozciągającymi, działającymi na odcinek światłowodu o długości od 0,5 do 3 m, przeciągany z szybkością 2 do 5 m/s pomiędzy bębnami nawijającymi o średnicy około 150 mm. Temperatura otoczenia powinna wynosić 293 K (20 °C), a wilgotność względna 40%. Testy kontrolne można przeprowadzić według równoważnych norm krajowych.
2. Kable światłowodowe i akcesoria zaprojektowane do pracy pod wodą;
Uwaga: Pozycja 5A001.c.2. nie obejmuje kontrolą kabli i akcesoriów do standardowej telekomunikacji cywilnej.
NB. 1: Jeśli chodzi o kable startowe (pępowinowe) lub łączniki do nich zob. także pozycja 8A002.a.3.
NB. 2: Jeśli chodzi o światłowodowe penetratory kadłubów statków lub złączy do nich zob. także pozycja 8A002.c.
d. "Elektronicznie sterowane fazowane układy antenowe" pracujące w zakresie częstotliwości powyżej 31,8 GHz;
Uwaga: Pozycja 5A001.d. nie obejmuje kontrolą "elektronicznie sterowanych fazowanych układów antenowych" do systemów kontroli lądowania oprzyrządowanych według wymagań norm ICAO obejmujących mikrofalowe systemy kontroli lądowania (MLS).
e. Sprzęt radiowy do namierzania kierunku, działający na częstotliwościach powyżej 30 MHz i spełniający wszystkie poniższe kryteria, jak również specjalnie zaprojektowane części składowe do tego sprzętu:
1. "Chwilowa szerokość pasma" wynosząca 10 MHz lub więcej; oraz
2. Zdolność określania namiaru na niewspółpracujące nadajniki radiowe emitujące sygnał o czasie trwania krótszym niż 1 ms;
f. Sprzęt zakłócający zaprojektowany lub zmodyfikowany specjalnie na potrzeby celowego i selektywnego zakłócania, blokowania, utrudniania, pogarszania jakości lub wprowadzania w błąd systemów usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych i wypełniający którekolwiek z poniższych kryteriów, jak również specjalnie zaprojektowane części składowe do tego sprzętu:
1. Zdolność symulowania funkcji sprzętu sieci dostępu radiowego (RAN);
2. Wykrywanie i wykorzystywanie cech szczególnych stosowanego protokołu telekomunikacji ruchomej (np. GSM); lub
3. Wykorzystywanie cech szczególnych stosowanego protokołu telekomunikacji ruchomej (np. GSM);
NB.: Jeśli chodzi o sprzęt zakłócający usługi GNSS, zob. Wykaz uzbrojenia.
g. Systemy lub urządzenia do pasywnej koherentnej lokacji (PCL) specjalnie zaprojektowane do wykrywania i śledzenia obiektów ruchomych za pomocą pomiaru odbić emisji częstotliwości radiowych z otoczenia, pochodzących od nadajników nieradarowych;
Uwaga techniczna:
Nadajniki nieradarowe mogą obejmować stacje bazowe radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej.
Uwaga: Pozycja 5A001.g. nie obejmuje kontrolą żadnych z poniższych:
a. Urządzeń radioastronomicznych; lub
b. Systemów lub urządzeń wymagających, aby cel nadawał jakikolwiek sygnał radiowy.
h. Urządzenia elektroniczne zaprojektowane lub zmodyfikowane do przedwczesnej aktywacji lub zapobiegania inicjacji improwizowanych urządzeń wybuchowych sterowanych drogą radiową (RCIED).
NB.: ZOB. TAKŻE WYKAZ UZBROJENIA
5A002Następujące systemy i urządzenia związane z "ochroną informacji" oraz ich części składowe:
a. Następujące systemy, urządzenia, specyficzne dla poszczególnych zastosowań "zespoły elektroniczne", moduły i układy scalone związane z "ochroną informacji" oraz inne specjalnie do nich zaprojektowane części składowe:
NB.: Do sterowania urządzeniami systemów globalnej nawigacji satelitarnej zawierających lub wykorzystujących funkcje szyfrowania (np. GPS lub GLONASS) zob. pozycja 7A005.
1. Zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu zastosowania "kryptografii" z wykorzystaniem technik cyfrowych realizujących jakiekolwiek funkcje kryptograficzne inne niż uwierzytelnienie lub podpis cyfrowy i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
Uwagi techniczne:
1. Funkcje uwierzytelnienia i podpisu cyfrowego obejmują związane z nimi funkcje zarządzania kluczami.
2. Uwierzytelnienie obejmuje wszystkie aspekty kontroli dostępu, gdzie nie występuje szyfrowanie plików lub fragmentów tekstów, z wyjątkiem tych bezpośrednio związanych z ochroną haseł, Numerów Personalnej Identyfikacji (PIN) lub podobnych danych stosowanych do ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
3. "Mechanizmy kryptograficzne" nie obejmują "ustalonych" technik kompresji lub kodowania danych.
Uwaga: Pozycja 5A002.a.1. obejmuje sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany w celu zastosowania mechanizmów kryptograficznych do przekazywania informacji z wykorzystaniem technik analogowych, gdy stosowane są wraz z technikami cyfrowymi.
a. "Algorytm symetryczny" wykorzystujący długość klucza przekraczającą 56 bitów; lub
b. "Algorytm asymetryczny", w którym bezpieczeństwo stosowania algorytmu bazuje na jakiejkolwiek z poniższych właściwości:
1. Faktoryzacji liczb całkowitych powyżej 512 bitów (np. RSA);
2. Zliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie pola o skończonej wielkości większej niż 512 bitów (np. Diffie-Hellman z Z/pZ); lub
3. Dyskretnych logarytmach w grupie innej niż wspomniana w pozycji 5A002.a.1.b.2. większej niż 112 bitów (np. Diffie-Hellman na krzywej eliptycznej);
2. Zaprojektowane lub zmodyfikowane dla realizacji funkcji kryptoanalitycznych;
3. Nie używany;
4. Specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do redukcji przypadkowego przekazywania sygnałów noszących informację poza tym, co jest niezbędne ze względów zdrowotnych, bezpieczeństwa pracy i ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi;
5. Zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania technik kryptograficznych w celu generowania kodu rozpraszającego dla "widma rozproszonego", poza określonymi w pozycji 5A002.a.6., wraz z kodem rozrzucającym dla systemów z "rozrzucaniem częstotliwości";
6. Zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania technik kryptograficznych w celu generowania kodów przydzielania kanałów, szyfrowania (scrambling) lub identyfikacji sieci w systemach stosujących modulację ultraszerokopasmową i spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów:
a. Szerokość pasma przekraczająca 500 MHz; lub
b. "Ułamkowa szerokość pasma" wynosząca 20% lub więcej;
7. Niekryptograficzne systemy i urządzenia ochrony technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) ocenione do poziomu uzasadnionego zaufania wykraczającego poza klasę EAL-6 (poziom uzasadnionego zaufania) wspólnych kryteriów lub kryteriów równorzędnych;
8. Kablowe systemy telekomunikacyjne zaprojektowane lub zmodyfikowane z zastosowaniem środków mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych w celu wykrywania włamań do sieci teleinformatycznych;
9. Zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania "kryptografii kwantowej".
Uwaga techniczna:
"Kryptografia kwantowa" bywa również określana jako kwantowa wymiana klucza (QKD).
Uwaga: Pozycja 5A002 nie obejmuje kontrolą żadnego z poniższych:
a. "Personalizowanych kart elektronicznych" spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. Gdy wykorzystanie funkcji kryptograficznych ograniczone jest do urządzeń lub systemów wyłączonych z kontroli na podstawie punktów b.-g. niniejszej uwagi; lub
2. Dla ogólnych zastosowań użytku publicznego, gdzie wykorzystanie funkcji kryptograficznych nie jest dostępne dla przeciętnego użytkownika oraz istnieje specjalnie zaprojektowana i ograniczona ochrona zgromadzonych danych osobowych;
NB.: Jeżeli "personalizowane karty elektroniczne" są kartami wieloaplikacyjnymi, poziom kontroli każdej aplikacji oceniany jest indywidualnie.
b. Sprzętu odbiorczego dla stacji radiowych, płatnej telewizji lub podobnych systemów telewizyjnych typu konsumenckiego o ograniczonym zasięgu, niepodlegającego cyfrowemu szyfrowaniu, oraz w którym cyfrowe szyfrowanie jest wykorzystywane tylko do wysyłania rachunków lub informacji związanych z programem wysyłanym zwrotnie do dostawców usług;
c. Sprzętu, w którym funkcje kryptograficzne nie są dostępne dla użytkownika i który jest specjalnie zaprojektowany do realizacji funkcji ograniczonych do którychkolwiek z poniższych:
1. Uruchamianie "oprogramowania" zabezpieczonego przed kopiowaniem;
2. Realizowanie dostępu do dowolnego z poniższych typów danych:
a. Zabezpieczonych przed kopiowaniem danych przechowywanych na nośniku przeznaczonym tylko do odczytu; lub
b. Informacji przechowywanych na nośniku w formie zaszyfrowanej (np. w związku z ochroną praw własności intelektualnej), gdy nośnik oferowany jest do sprzedaży publicznej w identycznych zestawach;
3. Kontrola kopiowania danych audio/video chronionych prawem autorskim; lub
4. Szyfrowanie lub odszyfrowywanie do celów ochrony bibliotek, atrybutów projektów lub powiązanych danych dla potrzeb projektowania urządzeń półprzewodnikowych lub układów scalonych;
d. Sprzętu kryptograficznego specjalnie zaprojektowanego i ograniczonego do zastosowań bankowych lub "transakcji pieniężnych";
Uwaga techniczna:
'Transakcje pieniężne' w ramach uwagi d. do pozycji 5A002 obejmują pobieranie i rozliczanie opłat za przejazd lub funkcje kredytowe.
e. Przenośnych lub mobilnych radiotelefonów do zastosowań cywilnych, (np. do zastosowania w cywilnych systemach radiokomunikacji komórkowej), w których nie ma możliwości przekazywania zaszyfrowanych danych bezpośrednio do innego radiotelefonu lub sprzętu (innych niż sprzęt sieci dostępu radiowego - RAN), ani przekazywania zaszyfrowanych danych przez sprzęt sieci dostępu radiowego (np. sterownik sieci radiowej - RNC, sterownik stacji bazowej - BSC);
f. Sprzętu telefonii bezprzewodowej niezdolnego do szyfrowania typu "end-to-end", w którym, zgodnie z danymi producenta, maksymalny skuteczny zasięg działania bezprzewodowego bez dodatkowego wzmocnienia (tj. pojedyncza, bez pośrednictwa przekaźnika, odległość między terminalem a domową stacją bazową) wynosi mniej niż 400 m; lub
g. Przenośnych lub mobilnych radiotelefonów i podobnych bezprzewodowych urządzeń typu klient do zastosowań cywilnych, które wykorzystują wyłącznie opublikowane lub znajdujące się w sprzedaży standardy kryptograficzne (z wyjątkiem funkcji mających na celu zwalczanie piractwa, które nie muszą być publikowane) i spełniają przepisy pkt b.-d. uwagi kryptograficznej (kategoria 5, część 2, uwaga 3), które z myślą o konkretnym zastosowaniu w przemyśle cywilnym zostały na zamówienie wyposażone w funkcje nie mające wpływu na funkcjonalność kryptograficzną oryginalnych urządzeń niewyposażonych w te funkcje;
h. Sprzętu specjalnie zaprojektowanego do konserwacji i obsługi przenośnych lub ruchomych radiotelefonów lub podobnych bezprzewodowych urządzeń używanych przez klientów, które spełniają wszystkie przepisy uwagi krypto-graficznej (kategoria 5, część 2, uwaga 3), jeżeli sprzęt do konserwacji i obsługi spełnia wszystkie poniższe kryteria:
1. Funkcjonalność kryptograficzna sprzętu do konserwacji i obsługi nie może być łatwo zmieniona przez użytkownika sprzętu;
2. Sprzęt do konserwacji i obsługi jest przeznaczony do instalacji bez dalszego znacznego wsparcia dostawcy; oraz
3. Sprzęt do konserwacji i obsługi nie może zmienić funkcjonalności kryptograficznej konserwowanego i obsługiwanego urządzenia;
i. Bezprzewodowego sprzętu "sieci osobistej" stosującego wyłącznie opublikowane lub komercyjne standardy kryptograficzne i gdzie zdolność kryptograficzna jest ograniczona do nominalnego zakresu działania nie przekraczającego 30 metrów zgodnie ze specyfikacją producenta.
5B001Następujące telekomunikacyjne urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne, części składowe i akcesoria:
a. Sprzęt i specjalnie zaprojektowane do niego części składowe i akcesoria, specjalnie zaprojektowane do "rozwoju", "produkcji" i "użytkowania" urządzeń, materiałów, funkcji lub właściwości ujętych w pozycji 5A001;
Uwaga: Pozycja 5B001.a. nie obejmuje kontrolą sprzętu do cechowania światłowodów.
b. Sprzęt i specjalnie zaprojektowane do niego części składowe i akcesoria, specjalnie zaprojektowane do "rozwoju" następujących telekomunikacyjnych urządzeń przesyłowych lub przełączających:
1. Sprzęt wykorzystujący techniki cyfrowe, zaprojektowane do pracy z "całkowitą cyfrową szybkością transferu" przekraczającą 15 Gbit/s;
Uwaga techniczna:
W przypadku sprzętu przełączającego "całkowita cyfrowa szybkość transferu" jest mierzona dla największej szybkości portu lub linii.
2. Sprzęt wykorzystujący "laser" i spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
a. Długość fali nadawczej przekraczająca 1 750 nm;
b. Dający "wzmocnienie optyczne" przy wykorzystaniu wzmacniaczy światłowodowych fluorkowych domieszkowanych prazeodymem (PDFFA);
c. Wykorzystujący techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane także technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi); lub
d. Stosujący techniki analogowe i posiadający szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz;
Uwaga: Pozycja 5B001.b.2.d. nie obejmuje kontrolą sprzętu specjalnie zaprojektowanego do "rozwoju" komercyjnych systemów telewizji.
3. Sprzęt wykorzystujący "komutację optyczną";
4. Sprzęt radiowy wykorzystujący technikę modulacji kwadraturowej (QAM), powyżej poziomu 256; lub
5. Sprzęt wykorzystujący "wspólny kanał sygnalizowania", pracujący w trybie innym niż skojarzony;
5B002Następujące urządzenia testujące, kontrolne i "produkcyjne" związane z "ochroną informacji":
a. Sprzęt specjalnie zaprojektowany do "rozwoju" lub "produkcji" sprzętu wyszczególnionego w pozycjach 5A002 lub 5B002.b.;
b. Sprzęt pomiarowy specjalnie zaprojektowany do oceny i analizy funkcji "ochrony informacji" sprzętu wyszczególnionego w pozycji 5A002 lub "oprogramowania" wyszczególnionego w pozycjach 5D002.a. lub 5D002.c.
5D001Następujące "oprogramowanie":
a. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" sprzętu, funkcji lub właściwości wyszczególnionych w pozycji 5A001;
b. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wspierania "technologii" wyszczególnionej w pozycji 5E001;
c. Specyficzne "oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu umożliwienia sprzętowi uzyskania cech charakterystycznych, funkcji lub właściwości wyszczególnionych w pozycji 5A001 lub 5B001;
d. "Oprogramowanie", specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do "rozwoju" następującego sprzętu telekomunikacyjnego oraz przełączającego:
1. Sprzęt wykorzystujący techniki cyfrowe, zaprojektowane do pracy z "całkowitą cyfrową szybkością transferu" przekraczającą 15 Gbit/s;
Uwaga techniczna:
W przypadku sprzętu przełączającego "całkowita cyfrowa szybkość transferu" jest mierzona dla największej szybkości portu lub linii.
2. Sprzęt wykorzystujący "laser" i spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
a. Długość fali nadawczej przekraczająca 1 750 nm; lub
b. Stosujący techniki analogowe i posiadający szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz;
Uwaga: Pozycja 5D001.d.2.b. nie obejmuje kontrolą "oprogramowania" specjalnie zaprojektowanego do "rozwoju" komercyjnych systemów telewizji.
3. Sprzęt wykorzystujący "komutację optyczną"; lub
4. Sprzęt radiowy wykorzystujący technikę modulacji kwadraturowej (QAM), powyżej poziomu 256;
5D002Następujące "oprogramowanie":
a. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" sprzętu wyszczególnionego w pozycji 5A002 lub "oprogramowania" wyszczególnionego w pozycji 5D002.c.;
b. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do wspierania "technologii" wyszczególnionej w pozycji 5E002;
c. Następujące konkretne "oprogramowanie":
1. "Oprogramowanie" posiadające właściwości takie same jak jak sprzęt wymieniony w pozycji 5A002 lub realizujące lub symulujące funkcje tego sprzętu;
2. "Oprogramowanie" do prowadzenia procesu certyfikacji "oprogramowania" wyszczególnionego w pozycji 5D002.c.1.;
Uwaga: Pozycja 5D002 nie obejmuje kontrolą następującego "oprogramowania":
a. "Oprogramowania" niezbędnego do "użytkowania" sprzętu wyłączonego z zakresu kontroli zgodnie z uwagą do pozycji 5A002;
b. "Oprogramowania" umożliwiającego realizację dowolnej funkcji sprzętu wyłączonego z zakresu kontroli zgodnie z uwagą do pozycji 5A002.
5E001Następujące "technologie":
a. "Technologia", zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" (wyłączając obsługiwanie) sprzętu, funkcji lub właściwości wyszczególnionych w pozycji 5A001 lub "oprogramowania" wymienionego w pozycji 5D001.a.;
b. "Technologia" specjalna, taka jak:
1. "Technologia" "niezbędna" do "rozwoju" lub "produkcji" sprzętu telekomunikacyjnego zaprojektowanego specjalnie do instalowania w satelitach;
2. "Technologia" służąca do "rozwoju" lub "użytkowania" "laserowych" technik komunikacyjnych z możliwością automatycznego wykrywania, ustalania pochodzenia i śledzenia sygnałów oraz utrzymywania komunikacji w egzoatmosferze lub w środowisku podpowierzchniowym (podwodnym);
3. "Technologia" służąca do "rozwoju" komórkowych cyfrowych systemów radiowych, których możliwości odbiorcze pozwalają na wielopasmowe, wielokanałowe, wielotrybowe, wielokodowe algorytmy lub wieloprotokołowe użytkowanie mogą być modyfikowane poprzez zmiany w "oprogramowaniu";
4. "Technologie" służące do "rozwoju" technik "widma rozproszonego", łącznie z technikami "rozrzucania częstotliwości";
c. "Technologia", zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do "rozwoju" lub "produkcji" któregokolwiek z poniższych:
1. Sprzęt wykorzystujący techniki cyfrowe, zaprojektowane do pracy z "całkowitą cyfrową szybkością transferu" przekraczającą 15 Gbit/s;
Uwaga techniczna:
W przypadku sprzętu przełączającego "całkowita cyfrowa szybkość transferu" jest mierzona dla największej szybkości portu lub linii.
2. Sprzęt wykorzystujący "laser" i spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
a. Długość fali nadawczej przekraczająca 1 750 nm;
b. Wytwarzający "wzmocnienie optyczne" z wykorzystaniem wzmacniaczy światłowodowych fluorkowych domieszkowanych prazeodymem (PDFFA);
c. Wykorzystujący techniki koherentnego przekazu optycznego lub koherentnej detekcji optycznej (zwane także technikami heterodyny optycznej lub technikami homodynowymi);
d. Wykorzystujący techniki zwielokrotniania poprzez rozdzielanie fal nośników optycznych w odstępie mniejszym niż 100 GHz; lub
e. Stosujący techniki analogowe i posiadający szerokość pasma przekraczającą 2,5 GHz;
Uwaga: Pozycja 5E001.c.2.e. nie obejmuje kontrolą "technologii" służącej do "rozwoju" lub "produkcji" komercyjnych systemów telewizji.
NB. Jeśli chodzi o "technologię" służącą do "rozwoju" lub "produkcji" urządzeń nietelekomunikacyjnych wykorzystujących laser, zob. pozycja 6E.
3. Sprzęt wykorzystujący "komutację optyczną";
4. Sprzęt radiowy spełniający którekolwiek z poniższych kryteriów:
a. Wykorzystujący technikę modulacji kwadraturowej (QAM) powyżej poziomu 256;
b. Pracujący z częstotliwościami, wejściową lub wyjściową, powyżej 31,8 GHz; lub
Uwaga: Pozycja 5E001.c.4.b. nie obejmuje kontrolą "technologii" do "rozwoju" lub "produkcji" sprzętu zaprojektowanego lub zmodyfikowanego do pracy
w pasmach "przydzielonych przez ITU" dla służb radiokomunikacyjnych, ale nie do namierzania radiowego.
c. Pracujący w paśmie 1,5 MHz do 87,5 MHz i stosujący techniki adaptacyjne zapewniające tłumienie sygnałów zakłócających na poziomie większym niż 15 dB;
5. Sprzęt wykorzystujący "wspólny kanał sygnalizowania", pracujący w trybie innym niż skojarzony; lub
6. Sprzęt mobilny spełniający wszystkie poniższe kryteria:
a. Działający na fali optycznej dłuższej niż lub równej 200 nm i krótszej lub równej 400 nm; oraz
b. Działający jako "sieć lokalna";
d. "Technologia", zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do "rozwoju" lub "produkcji" mikrofalowych monolitycznych układów scalonych (MMIC) wzmacniaczy mocy specjalnie zaprojektowanych na potrzeby telekomunikacji i spełniających którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. Przystosowane do pracy na częstotliwościach przewyższających 3,2 GHz, do 6 GHz włącznie, oraz ze średnią mocą wyjściową większą niż 4 W (36 dBm) z "ułamkową szerokością pasma" większą niż 15%;
2. Przystosowane do pracy na częstotliwościach przewyższających 6 GHz, do 16 GHz włącznie, oraz ze średnią mocą wyjściową większą niż 1 W (30 dBm) z "ułamkową szerokością pasma" większą niż 10%;
3. Przystosowane do pracy na częstotliwościach przewyższających 16 GHz, do 31,8 GHz włącznie, oraz ze średnią mocą wyjściową większą niż 0,8 W (29 dBm) z "ułamkową szerokością pasma" większą niż 10%;
4. Przystosowane do pracy na częstotliwościach przewyższających 31,8 GHz, do 37,5 GHz włącznie;
5. Przystosowane do pracy na częstotliwościach przewyższających 37,5 GHz, do 43,5 GHz włącznie, oraz ze średnią mocą wyjściową większą niż 0,25 W (24 dBm) z "ułamkową szerokością pasma" większą niż 10%; lub
6. Przystosowane do pracy na częstotliwościach przewyższających 43,5 GHz;
e. "Technologia", zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do "rozwoju" lub "produkcji" urządzeń lub układów elektronicznych, które są specjalnie zaprojektowane na potrzeby telekomunikacji i zawierają części składowe wykonane z materiałów "nadprzewodzących" oraz które są specjalnie zaprojektowane do pracy w temperaturach poniżej "temperatury krytycznej" co najmniej jednego z elementów "nadprzewodzących" i spełniają którekolwiek z poniższych kryteriów:
1. Przełączanie prądowe dla obwodów cyfrowych za pomocą bramek "nadprzewodzących", dla którego iloczyn czasu zwłoki na bramkę (w sekundach) i rozproszenia mocy na bramkę (w watach) wynosi poniżej 10-14 J; lub
2. Wybór częstotliwości dla wszystkich częstotliwości za pomocą obwodów rezonansowych o wartościach Q przekraczających 10 000;
5E002"Technologia", zgodnie z uwagą ogólną do technologii, służąca do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" sprzętu wymienionego w pozycji 5A002, 5B002 lub "oprogramowania" wymienionego w pozycji 5D002.a. lub 5D002.c.

CZĘŚĆ  B

Art. 6 ma zastosowanie do następujących towarów:
Pozycja w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009Opis
0A001Następujące "reaktory jądrowe" oraz specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do użytkowania z nimi urządzenia i części składowe:
a. "Reaktory jądrowe";
b. Metalowe zbiorniki lub główne prefabrykowane części do nich, w tym górne pokrywy zbiornika ciśnieniowego reaktora, specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do umieszczania w nich rdzenia "reaktora jądrowego";
c. Urządzenia manipulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do załadunku i wyładunku elementów paliwowych "reaktorów jądrowych";
d. Pręty regulacyjne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do sterowania procesem rozszczepienia w "reaktorze jądrowym", odpowiednie elementy nośne lub zawieszenia, mechanizmy napędu oraz prowadnice rurowe do prętów regulacyjnych;
e. Przewody ciśnieniowe reaktora specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem na elementy paliwowe i chłodziwo w "reaktorze jądrowym", wytrzymałe na ciśnienia eksploatacyjne powyżej 5,1 MPa;
f. Cyrkon metaliczny lub jego stopy, w których stosunek wagowy hafnu do cyrkonu wynosi poniżej 1:500, w postaci rur lub zespołów rur specjalnie zaprojektowanych lub wykonanych z przeznaczeniem do "reaktorów jądrowych";
g. Pompy pierwotnego obiegu specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do przetaczania chłodziwa w "reaktorach jądrowych";
h. "Zespoły wewnętrzne reaktora" specjalnie zaprojektowane lub wykonane z przeznaczeniem do pracy w "reaktorze jądrowym", w tym elementy nośne rdzenia, kanały paliwowe, osłony termiczne, przegrody, siatki dystansujące rdzenia i płyty rozpraszające;
Uwaga: W pozycji 0A001.h. 'zespoły wewnętrzne reaktora' oznaczają dowolną większą strukturę wewnątrz zbiornika reaktora wypełniającą jedną lub więcej funkcji, takich jak podtrzymywanie rdzenia, utrzymywanie osiowania elementów paliwowych, kierowanie przepływem chłodziwa w obiegu pierwotnym, zapewnienie osłon radiacyjnych zbiornika reaktora i oprzyrządowania wewnątrzrdzeniowego.
i. Wymienniki ciepła (wytwornice pary) specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do stosowania w obiegu pierwotnym "reaktora jądrowego";
j. Aparatura do detekcji i pomiaru promieniowania neutronowego specjalnie zaprojektowana lub przystosowana do określenia poziomu strumienia neutronów wewnątrz rdzenia "reaktora jądrowego".
0C002Niskowzbogacony uran objęty pozycją 0C002 - jeśli jest częścią zmontowanych sekcji paliwowych.

ZAŁĄCZNIK  II

 Towary i technologie, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), art. 2 ust. 3, art. 4, art. 5 ust. 1 lit. b) oraz d)

UWAGI WPROWADZAJĄCE

1. O ile nie określono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie "Opis" odnoszą się do opisów produktów i technologii podwójnego zastosowania określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

2. Numer odniesienia w kolumnie "Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009" oznacza, że właściwości produktów lub technologii podane w kolumnie "Opis" odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3. Definicje terminów znajdujących się w 'cudzysłowie definicyjnym' zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w "cudzysłowie podwójnym" można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

UWAGI OGÓLNE

1. Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie należy czynić bezskutecznym przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów.

nb.: Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte zakazem należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2. Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII

(Należy czytać w związku z sekcją II.B.)

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz "technologii" "niezbędnej" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są zabronione w poniższej części A (Towary), podlega zakazowi zgodnie z przepisami sekcji II.B.

2. "Technologia" "niezbędna" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" towarów objętych zakazem, podlega zakazowi nawet wtedy, gdy ma zastosowanie do towarów takim zakazem nieobjętych.

3. Zakazu nie stosuje się do minimalnej "technologii" niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają zakazowi lub na których wywóz uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem.

4. Zakazy transferu "technologii" nie mają zastosowania do informacji "będących własnością publiczną" ani do "podstawowych badań naukowych" lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

II.A. TOWARY

A0. Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe

nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
II.A0.001Następujące lampy z katodą wnękową:-
a. lampy z jodową katodą wnękową z oknami z czystego krzemu lub kwarcu;
b. lampy z uranową katodą wnękową.
II.A0.002Izolatory Faradaya o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm-
II.A0.003Siatki optyczne o długości fali w zakresie od 500 do 650 nm-
II.A0.004Włókna światłowodowe o długości fali od 500 do 650 nm pokryte warstwami przeciwodblaskowymi o długości fali od 500 do 650 nm i średnicy rdzenia większej niż 0,4 mm, lecz nie przekraczającej 2 mm-
II.A0.005Następujące elementy zbiornika reaktora jądrowego oraz urządzenia kontrolne, inne niż te, o których mowa w pozycji 0A001:0A001
1. uszczelnienia,
2. elementy wewnętrzne,
3. urządzenia uszczelniające, kontrolne i pomiarowe.
II.A0.006Jądrowe systemy detekcji służące do wykrywania, identyfikacji i kwantyfikacji materiałów promieniotwórczych i promieniowania o pochodzeniu jądrowym oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, inne niż te, o których mowa w pozycjach 0A001.j lub 1A004.c.0A001.j

1A004.c

II.A0.007Zawory wyposażone w uszczelnienia mieszkowe wykonane ze stopu aluminium lub stali nierdzewnej typu 304, 304L lub 316 L.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje zaworów mieszkowych wskazanych w pozycjach 0B001.c.6 oraz 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008Zwierciadła laserowe, inne niż określone w pozycji 6A005.e, składające się z warstw podłoża o współczynniku rozszerzalności termicznej wynoszącym nie więcej niż 10-6K-1 w temperaturze 20 °C (np. stopionej krzemionki lub szafiru).0B001.g.5, 6A005.e
Uwaga: Pozycja nie obejmuje układów optycznych przeznaczonych do zastosowań w astronomii, z wyjątkiem zwierciadeł zawierających stopioną krzemionkę.
II.A0.009Soczewki laserowe, inne niż określone w pozycji 6A005.e.2, składające się z warstw podłoża o współczynniku rozszerzalności termicznej wynoszącym nie więcej niż 10-6K-1 w temperaturze 20 °C (np. stopionej krzemionki).0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010Rury, rurociągi, kołnierze, armatura z niklu, stopów niklu lub powlekana niklem lub stopami niklu zawierającymi ponad 40 % wagowych niklu, niewyszczególnione w pozycji 2B350.h.1, w odniesieniu do rur o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 100 mm.2B350
II.A0.012Szafki ekranowane do pracy z substancjami radioaktywnymi, składowania takich substancji i operowania nimi (komory gorące).0B006
II.A0.013"Uran naturalny" lub "uran zubożony" lub tor w postaci metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolny inny materiał zawierający jeden lub większą ilość powyższych materiałów, inne niż te, o których mowa w pozycji 0C001.0C001
II.A0.014Komory detonacyjne o zdolności do absorpcji eksplozji przekraczającej 2,5 kg ekwiwalentu TNT.-
A1. Materiały, substancje chemiczne, "mikroorganizmy" i "toksyny"
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
II.A1.001Rozpuszczalnik na bazie wodorofosforanu bis(2-etyloheksylu) (HDEHP lub D2HPA) [numer CAS: 298-07-7] w dowolnej ilości, o czystości przekraczającej 90 %.-
II.A1.002Fluor gazowy [numer CAS: 7782-41-4] o czystości przekraczającej 95 %.-
II.A1.005Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajności większej niż 100 g fluoru na godzinę.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje ogniw elektrolitycznych wskazanych w pozycji 1B225.

1B225
II.A1.006Katalizatory, inne niż wyszczególnione w pozycji 1A225, zawierające platynę, palad lub rod, wykorzystywane do wspomagania reakcji wymiany izotopów wodoru między wodorem a wodą w celu separacji trytu z ciężkiej wody lub w celu produkcji ciężkiej wody.1B231, 1A225
II.A1.007Aluminium i jego stopy, inne niż wyszczególnione w pozycji 1C002.b.4 i 1C202.a, w formie surowej lub półfabrykatu o jednej z następujących właściwości:1C002.b.4, 1C202.a
a. zdolne do osiągania wytrzymałości na rozciąganie równej 460 MPa lub większej w temperaturze 293 °K (20 °C); lub
b. posiadające wytrzymałość na rozciąganie równą 415 MPa lub większą w temperaturze 298 °K (25 °C).
II.A1.008Metale magnetyczne, bez względu na typ i postać, o początkowej względnej przenikalności magnetycznej 120 000 lub wyższej i grubości od 0,05 mm do 0,1 mm.1C003.a
II.A1.009Następujące "materiały włókniste lub włókienkowe" lub prepregi:1C010.a
a. węglowe lub aramidowe "materiały włókniste lub włókienkowe" posiadające przynajmniej jedną z następujących właściwości:1C010.b
1C210.a
1. "moduł właściwy" przekraczający 10 × 106 m; lub
1C210.b
2. "wytrzymałość właściwa na rozciąganie" przekraczająca 17 × 104 m;
b. szklane "materiały włókniste lub włókienkowe" posiadające przynajmniej jedną z niżej wymienionych właściwości:
1. "moduł właściwy" przekraczający 3,18 × 106 m; lub
2. "wytrzymałość właściwa na rozciąganie" przekraczająca 76,2 × 103 m;
c. termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe "przędze", "rowingi", "kable" lub "taśmy" o szerokości nieprzekraczającej 15 mm (prepregi), wykonane z węglowych lub szklanych "materiałów włóknistych lub włókienkowych", inne niż wyszczególnione w pozycji II.A1.010.a. lub b.
Uwaga: Pozycja nie obejmuje "materiałów włóknistych ani włókienkowych" określonych w pozycjach 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a i 1C210.b.
II.A1.010Następujące włókna impregnowane żywicą lub pakiem (prepregi), włókna powlekane metalem lub węglem (preformy) lub "preformy włókien węglowych":1C010.e.
1C210
a. wykonane z "materiałów włóknistych lub włókienkowych" określonych w pozycji II.A1.009;
b. węglowe "materiały włókniste lub włókienkowe" impregnowane "matrycą" z żywicy epoksydowej (prepregi) określone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c, przeznaczone do naprawy konstrukcji lotniczych lub laminatów, pod warunkiem że wymiary pojedynczych arkuszy materiału nie przekraczają wielkości 50 cm × 90 cm;
c. prepregi określone w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c, impregnowane żywicami fenolowymi lub epoksydowymi mającymi temperaturę zeszklenia (Tg) poniżej 433 K (160 °C) i temperaturę sieciowania niższą niż temperatura zeszklenia.
Uwaga: Pozycja nie obejmuje "materiałów włóknistych lub włókienkowych", o których mowa w pozycji 1C010.e.
II.A1.011Kompozyty ceramiczne wzmacniane włóknami krzemo-węglowymi używane do wyrobu głowic, członów przenoszących głowice, klap dysz, stosowanych w "pociskach rakietowych", inne niż te, o których mowa w pozycji 1C107.1C107
II.A1.012Stale maraging, niewyszczególnione w pozycjach 1C116 lub 1C216 "zdolne do osiągania" wytrzymałości na rozciąganie równej 2050 MPa lub większej w temperaturze 293 °K (20 °C).1C216
Uwaga techniczna:
Wyrażenie "stale maraging zdolne do osiągania" obejmuje stale maraging przed obróbką cieplną lub po niej.
II.A1.013Wolfram, tantal, węglik wolframu, węglik tantalu i stopy posiadające obie z poniższych właściwości:1C226
a. w postaci form wydrążonych o symetrii cylindrycznej lub sferycznej (w tym segmenty cylindryczne) o średnicy wewnętrznej od 50 mm do 300 mm; oraz
b. masa powyżej 5 kg.
Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje wolframu, węglika wolframu i stopów wskazanych w pozycji 1C226.
II.A1.014Sproszkowane pierwiastki kobaltu, neodymu lub samaru lub ich stopy lub mieszanki zawierające co najmniej 20 % wagowych kobaltu, neodymu lub samaru, o rozmiarach cząsteczek mniejszych niż 200 μm.-
II.A1.015Czysty fosforan tributylu (TBP) [CAS 126-73-8] lub jakakolwiek mieszanka o zawartości TBP przekraczającej 5 % wagowych.-
II.A1.016Stal maraging, inna niż określona w pozycjach 1C116, 1C216 lub II.A1.012-
Uwaga techniczna:
Stale maraging są stopami żelaza ogólnie charakteryzującymi się wysoką zawartością niklu, bardzo niską zawartością węgla i wykorzystaniem składników substytucyjnych lub przyspieszających, które umożliwiają wzmocnienie i utwardzenie wydzielinowe tego stopu.
II.A1.017Następujące metale, proszki metali i materiały:-
a. Wolfram i stopy wolframu, inne niż określone w pozycji 1C117, w postaci regularnych kulistych lub rozpylonych cząstek o średnicy 500 μm lub mniejszej i zawartości wolframu równej lub większej niż 97 % wagowych;
b. Molibden i stopy molibdenu, inne niż określone w pozycji 1C117, w postaci regularnych, kulistych lub rozpylonych cząstek o średnicy 500 μm lub mniejszej i zawartości molibdenu równej lub większej niż 97 % wagowych;
c. Materiały wolframowe w postaci stałej, inne niż określone w pozycji 1C226 czy II.A1.013 o następującym składzie materiałowym:
1. Wolfram i stopy wolframu zawierające 97 % wagowych wolframu lub więcej;
2. Wolfram nasycony miedzią, zawierający 80 % wagowych wolframu lub więcej; lub
3. Wolfram nasycony srebrem, zawierający 80 % wagowych wolframu lub więcej.
II.A1.018Stopy magnetycznie miękkie o następującym składzie chemicznym:-
a) zawartość żelaza od 30 % do 60 % oraz
b) zawartość kobaltu od 40 % do 60 %.
II.A1.019Następujące "materiały włókniste lub włókienkowe" lub prepregi, niewyszczególnione w załączniku I lub załączniku II (w pozycjach II.A1.009, II.A1.010) do niniejszego rozporządzenia lub też niewymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009:-
a) węglowe "materiały włókniste lub włókienkowe";
Uwaga: pozycja II.A1.019a. nie obejmuje tkanin.
b) termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe "przędze", "rowingi", "kable" lub "taśmy" wykonane z węglowych lub szklanych "materiałów włóknistych lub włókienkowych";
c) poliakrylonitrylowe (PAN) ciągłe "przędze", "rowingi", "kable" lub "taśmy";
A2. Przetwarzanie materiałów
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
II.A2.001Układy do badań wibracyjnych, urządzenia i elementy do nich, inne niż te, o których mowa w pozycji 2B116:2B116
a. systemy do badań wibracyjnych, wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia o wartości skutecznej 0,1g między 0,1 Hz a 2 kHz, i przekazującymi siły równe lub większe niż 50 kN, mierzone na "stole kontrolnym";
b. sterowniki cyfrowe współpracujące ze specjalnie zaprojektowanym "oprogramowaniem" do badań wibracyjnych, cechujące się pasmem czasu rzeczywistego powyżej 5 kHz, zaprojektowane do użytku w układach do badań wibracyjnych, o których mowa w lit. a.;
c. mechanizmy do wymuszania wibracji (wstrząsarki) wyposażone, albo nie, w odpowiednie wzmacniacze, zdolne do przekazywania siły 50 kN lub większej, mierzonej na "stole kontrolnym", używane w systemach do badań wibracyjnych, o których mowa w lit. a.;
d. konstrukcje podtrzymujące próbki do badań oraz urządzenia elektroniczne, zaprojektowane do łączenia wielu wstrząsarek w system umożliwiający uzyskanie łącznej siły skutecznej 50 kN, lub większej, mierzonej na "stole kontrolnym", i nadające się do użytku w systemach do badań wibracyjnych, o których mowa w lit. a.
Uwaga techniczna:
Pojęcie "stół kontrolny" oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i elementów mocujących.
II.A2.002Obrabiarki oraz elementy i sterowniki cyfrowe do obrabiarek:2B201.b

2B001.c

a. Szlifierki o dokładności pozycjonowania z uwzględnieniem "wszystkich możliwych kompensacji" równej lub mniejszej (lepszej) niż 15 μm, zgodnie z ISO 230/2 (1988) (1) lub równoważną normą krajową, mierzoną wzdłuż dowolnej osi liniowej.
Uwaga: Pozycja nie obejmuje szlifierek określonych w pozycjach 2B201.b oraz 2B001.c.
b. Elementy i sterowniki cyfrowe specjalnie zaprojektowane do obrabiarek, o których mowa w pozycjach 2B001, 2B201 lub lit. a.
II.A2.003Następujące maszyny do wyważania i powiązany z nimi sprzęt:2B119
a. wyważarki zaprojektowane lub zmodyfikowane dla urządzeń dentystycznych i innego sprzętu medycznego, posiadające wszystkie następujące właściwości:
1. nienadające się do wyważania wirników/zespołów o masie większej niż 3 kg;
2. nadające się do wyważania wirników/zespołów przy prędkościach obrotowych większych niż 12 500 obr./min;
3. nadające się do korekcji niewyważenia w dwu lub więcej płaszczyznach; oraz
4. nadające się do wyważenia resztkowego niewyważenia właściwego wynoszącego 0,2 gmm/kg masy wirnika;
b. głowice wskaźników zaprojektowane lub zmodyfikowane do wykorzystania w maszynach wyszczególnionych w pozycji a. powyżej
Uwaga techniczna:
Głowice wskaźników określane są czasami jako oprzyrządowanie wyważające.
II.A2.004Zdalnie sterowane manipulatory, które mogą być stosowane do zdalnego wykonywania czynności rozdzielania radiochemicznego oraz czynności w komorach gorących, inne niż te, o których mowa w pozycji 2B225, posiadające jedną z następujących właściwości:2B225
a. możliwość pokonania ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych przez ścianę); lub
b. zdolność wykonywania operacji ponad górną krawędzią ściany komory gorącej o grubości 0,3 m lub większej (dla operacji wykonywanych ponad ścianą).
II.A2.006Piece do utleniania zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 °C.2B226

2B227

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje pieców tunelowych z przenośnikiem wałkowym lub wózkowym, pieców tunelowych z przenośnikiem taśmowym, pieców przepychowych ani pieców z przenośnikiem zwrotnym, specjalnie zaprojektowanych do produkcji szkła, ceramiki stołowej lub konstrukcyjnej.
II.A2.007"Przetworniki ciśnienia", inne niż zdefiniowane w pozycji 2B230, zdolne do pomiaru ciśnienia bezwzględnego w dowolnym punkcie z przedziału od 0 do 200 kPa, posiadające obydwie niżej wymienione cechy:2B230
a. czujniki ciśnień wykonane z "materiałów odpornych na korozyjne działanie fluorku uranu (UF6)" lub chronione takimi materiałami; oraz
b. posiadające którąś z niżej wymienionych cech:
1. pełny zakres pomiarowy poniżej 200 kPa i "dokładność" lepszą niż ± 1 % w całym zakresie; lub
2. pełny zakres pomiarowy wynoszący 200 kPa lub więcej i "dokładność" lepszą niż 2 kPa.
II.A2.011Separatory odśrodkowe, zdolne do ciągłego oddzielania bez rozprzestrzeniania aerozoli, wykonane ze:2B352.c
1. stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
2. polimerów fluorowych;
3. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
5. tantalu lub stopów tantalu;
6. tytanu lub stopów tytanu; lub
7. cyrkonu lub stopów cyrkonu.
Uwaga: Pozycja nie obejmuje separatorów odśrodkowych wskazanych w pozycji 2B352.c.
II.A2.012Spiekane filtry metalowe wykonane z niklu lub stopu niklu o zawartości wagowej niklu 40 % lub więcej.2B352.d
Uwaga: Pozycja nie obejmuje filtrów wskazanych w pozycji 2B352.d.
II.A2.013Maszyny do wyoblania i tłoczenia kształtowego, inne niż objęte pozycją 2B009, 2B109 lub 2B209, które posiadają nacisk wałka większy niż 60 kN, a także specjalnie zaprojektowane elementy.-
Uwaga techniczna:
Do celów pozycji II.A2.013, maszyny łączące funkcje wyoblania i tłoczenia kształtowego są uważane za maszyny do tłoczenia kształtowego.
A3. Elektronika
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
II.A3.001Wysokonapięciowe zasilacze prądu stałego, mające obydwie poniższe cechy:3A227
a. zdolność do ciągłego wytwarzania, w czasie 8 godzin, napięcia o wartości 10 kV lub większego o mocy wyjściowej 5 kW lub większej z wychyleniami oscylującymi lub bez; oraz
b. stabilność prądu lub napięcia, w czasie 4 godzin, lepsza niż 0,1 %.
Uwaga: Pozycja nie obejmuje zasilaczy prądu wskazanych w pozycjach 0B001.j.5 oraz 3A227.
II.A3.002Spektrometry masowe, inne niż wymienione w pozycjach 3A233 lub 0B002.g, zdolne do pomiaru mas jonów o wartości 200 mas atomowych lub większej oraz mające rozdzielczość większą niż 2 części na 200, oraz źródła jonów do tych urządzeń, w tym:3A233
a. plazmowe spektrometry masowe ze sprzężeniem indukcyjnym (ICP/MS);
b. jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
c. jarzeniowe spektrometry masowe (GDMS);
d. spektrometry masowe z zespołami do bombardowania elektronami, mające komorę ze źródłem elektronów wykonaną z "materiałów odpornych na korozyjne działanie UF6", wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;
e. następujące spektrometry masowe z wiązką molekularną:
1. mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną ze stali nierdzewnej lub molibdenu, wykładaną lub powlekaną takimi materiałami wyposażone w wymrażarkę umożliwiającą chłodzenie do 193 °K (- 80 °C) lub poniżej; lub
2. mające komorę ze źródłem molekuł wykonaną z "materiałów odpornych na korozyjne działanie (UF6)", wykładaną lub powlekaną takimi materiałami;
f. spektrometry masowe ze źródłem jonów do mikrofluoryzacji zaprojektowane do pracy w obecności aktynowców lub fluorków aktynowców.
II.A3.003Przemienniki częstotliwości lub generatory, inne niż określone w pozycjach 0B001 lub 3A225, posiadające wszystkie następujące cechy charakterystyczne, i specjalnie do nich przeznaczone elementy oraz oprogramowanie:-
a. wyjście wielofazowe umożliwiające uzyskanie mocy równej 40 W lub większej;
b. zdolność do pracy w zakresie częstotliwości pomiędzy 600 a 2 000 Hz; oraz
c. dokładność regulacji częstotliwości lepszą (mniejszą) niż 0,1 %.
Uwaga techniczna:
Przemienniki częstotliwości w pozycji II.A3.003 nazywane są również konwerterami lub inwerterami.
A6. Czujniki i lasery
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
II.A6.001Pręty z granatu itrowo-glinowego (YAG)-
II.A6.002Następujące wyposażenie i elementy optyczne, inne niż te wymienione w pozycjach 6A002 i 6A004.b:6A002
6A004.b
Optyka podczerwona o długości fal od 9 000 nm do 17 000 nm i jej elementy, w tym części z telurydu kadmu (CdTe)
II.A6.003Układy korekcji czoła fali do stosowania z wiązkami laserowymi o średnicy przekraczającej 4 mm, oraz elementy specjalnie do nich zaprojektowane, w tym układy sterowania, czujniki czoła fazy i "zwierciadła odkształcalne", także zwierciadła bimorficzne.6A003
Uwaga: Pozycja nie obejmuje zwierciadeł wskazanych w pozycjach 6A004.a, 6A005.e oraz 6A005.f.
II.A6.004"Lasery" na jonach argonu o przeciętnej mocy wyjściowej równej 5 W lub większej.6A005.a.6
6A205.a
Uwaga: Pozycja nie obejmuje "laserów" na jonach argonu wskazanych w pozycjach 0B001.g.5, 6A005 oraz 6A205.a
II.A6.005"Lasery" półprzewodnikowe i elementy do nich, w tym:6A005.b
a. indywidualne "lasery" półprzewodnikowe o mocy większej niż 200 mW każdy, w ilościach większych niż 100;
b. baterie "laserów" półprzewodnikowych o mocy większej niż 20 W.
Uwagi:
1. "Lasery" półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami "laserowymi".
2. Pozycja nie obejmuje "laserów", zdefiniowanych w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.b.
3. Pozycja nie obejmuje diod "laserowych" o długości fali w zakresie 1 200 - 2 000 nm.
II.A6.006"Lasery" półprzewodnikowe przestrajalne i matryce przestrajalnych "laserów" półprzewodnikowych o długości fali od 9 μm do 17 μm, jak również matryce "laserów" półprzewodnikowych zawierających przynajmniej jedną matrycę przestrajalnych "laserów" półprzewodnikowych o tej długości fali.6A005.b
Uwagi:
1. "Lasery" półprzewodnikowe są powszechnie nazywane diodami "laserowymi".
2. Pozycja nie obejmuje "laserów" półprzewodnikowych wskazanych w pozycjach 0B001.h.6 i 6A005.b.
II.A6.007Następujące "przestrajalne" "lasery" na ciele stałym oraz elementy zaprojektowane specjalnie do nich:6A005.c.1
a. lasery tytanowo-szafirowe;
b. lasery aleksandrytowe.
Uwaga: Pozycja nie obejmuje "laserów" tytanowo-szafirowych i aleksandrytowych, o których mowa w pozycjach 0B001.g.5, 0B001.h.6 oraz 6A005.c.1.
II.A6.008"Lasery" z domieszką neodymową (inną niż szkło), o długościach fali wyjściowej większych niż 1 000 nm, lecz nie przekraczających 1 100 nm oraz o energii wyjściowej większej niż 10 J na impuls.6A005.c.2
Uwaga: Pozycja nie obejmuje "laserów" z domieszką neodymową (inną niż szkło) wskazanych w pozycji 6A005.c.2.b.
II.A6.009Elementy akustyczno-optyczne, w tym:6A203.b.4.c
a. lampy obrazowe i półprzewodnikowe urządzenia obrazowe, mające częstotliwość powtarzania równą 1 kHz lub więcej;
b. urządzenia związane z częstotliwością powtarzania;
c. komórki Pockelsa.
II.A6.010Kamery telewizyjne zabezpieczone przed promieniowaniem lub soczewki do nich, inne niż wymienione w pozycji 6A203c, skonstruowane w taki sposób (lub jako takie sklasyfikowane), aby były w stanie wytrzymać promieniowanie o całkowitym natężeniu powyżej 50 × 103 Gy(Si) 5 × 106 rad (Si) bez pogorszenia własności eksploatacyjnych.6A203.c
Uwaga techniczna:
Termin Gy (Si) dotyczy energii w dżulach na kilogram, pochłanianej przez nieprzykrytą próbkę silikonową wystawioną na promieniowanie jonizujące.
II.A6.011Przestrajalne, impulsowe wzmacniacze i oscylatory na laserach barwnikowych, mające wszystkie następujące cechy:6A205.c
1. pracujące w przedziale długości fal od 300 nm do 800 nm;
2. średnia moc wyjściowa powyżej 10 W, ale nie przekraczająca 30 W;
3. częstotliwość powtarzania powyżej 1 kHz; oraz
4. szerokość impulsu poniżej 100 ns.
Uwagi:
1. Pozycja nie obejmuje oscylatorów pracujących w jednym trybie.
2. Pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych wskazanych w pozycjach 6A205.c, 0B001.g.5 i 6A005.
II.A6.012Impulsowe "lasery" na dwutlenku węgla, mające wszystkie następujące właściwości:6A205.d
1. pracujące w przedziale długości fal od 9 000 nm do 11 000 nm;
2. częstotliwość powtarzania powyżej 250 Hz;
3. średnia moc wyjściowa powyżej 100 W, ale nie przekraczająca 500 W;
oraz
4. szerokość impulsu poniżej 200 ns.
Uwaga: Pozycja nie obejmuje wzmacniaczy i oscylatorów do przestrajalnych, impulsowych laserów barwnikowych wskazanych w pozycjach 6A205.d, 0B001.h.6 i 6A005.d.
A7. Nawigacja i awionika
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
II.A7.001Następujące inercyjne systemy nawigacji i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:7A003
I. Następujące inercyjne systemy nawigacyjne certyfikowane do stosowania w "cywilnych statkach powietrznych" przez władze cywilne państwa strony Porozumienia z Wassenaar i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:7A103
a. Następujące inercyjne układy nawigacyjnie (INS) (z zawieszeniem kardanowym lub innym) i urządzenia bezwładnościowe, przeznaczone dla "statków powietrznych", pojazdów lądowych, jednostek pływających (nawodnych i podwodnych) lub "statków kosmicznych" do określania położenia, naprowadzania lub sterowania, posiadające którekolwiek z wymienionych niżej cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:
1. błąd nawigacji (czysto inercyjny) po prawidłowej regulacji, wynoszący 0,8 (lub mniej) mili morskiej na godzinę "kręgu równego prawdopodobieństwa" (CEP) lub mniej (lepiej); lub
2. Przeznaczone do określonych zadań na poziomach przyspieszeń liniowych powyżej 10 g;
b. hybrydowe inercyjne systemy nawigacyjne wbudowane w Globalne Globalne Satelitarne Systemy Nawigacyjne (GNSS) lub współpracujące z systemami "Nawigacji opartej na informacjach z bazy danych" ("DBRN") do określania położenia, naprowadzania lub sterowania, po normalnym zestrojeniu i odznaczające się dokładnością pozycyjną nawigacji INS po utracie kontaktu z GNSS lub "DBRN" przez okres do czterech minut, mniejszą (lepszą) niż 10 metrów "kręgu równego prawdopodobieństwa" (CEP);
c. inercyjne urządzenia pomiarowe do wyznaczania azymutu, kursu lub wskazywania północy, spełniające którekolwiek z poniższych kryteriów, oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy:
1. zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut łuku (wartość średnia kwadratowa) na 45 stopniu szerokości geograficznej; lub
2. zaprojektowane tak, żeby miały nieroboczy poziom wstrząsów 900 g lub większy przez okres 1 milisekundy lub większy.
Uwaga: Parametry pozycji I.a i I.b mają zastosowanie wraz z jednym z poniższych warunków środowiskowych:
1. wejściowe drgania przypadkowe o całkowitej wielkości średniej kwadratowej 7,7 g przez pierwsze 0,5 godziny oraz ogólny czas trwania testu 1,5 godziny na każdą z 3 prostopadłych osi, gdy drgania przypadkowe spełniają wszystkie następujące warunki:
a. stała gęstość widmowa mocy (PSD) o wartości 0,04 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 15 do 1 000 Hz; oraz
b. gęstość widmowa mocy malejąca od 0,04 g2 /Hz do 0,01 g2/Hz w przedziale częstotliwości od 1 000 do 2 000 Hz;
2. przechylenie i odchylenie równe lub większe niż + 2,62 radian/s (150 deg/s); lub
3. zgodnie z normami krajowymi równoważnymi pkt 1 lub 2 powyżej.
Uwagi techniczne:
1. Pozycja I.b. odnosi się do systemów, w których INS lub inne niezależne pomoce nawigacyjne są wbudowane w jeden zespół w celu uzyskania poprawy parametrów.
2. "Krąg równego prawdopodobieństwa" (CEP) - w kołowym rozkładzie normalnym promień okręgu zawierającego 50 % poszczególnych wyników pomiarów lub promień okręgu, w którym występuje 50 % prawdopodobieństwo, że obiekt zostanie zlokalizowany.
II. Systemy teodolitowe zawierające urządzenia inercyjne specjalnie zaprojektowane do cywilnych zastosowań badawczych i zaprojektowane tak, żeby dokładność wyznaczania azymutu, kursu lub północy była równa lub mniejsza (lepsza) niż 6 minut kątowych (wartość średnia kwadratowa) na 45 stopniu szerokości geograficznej oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy.
III. Urządzenia inercyjne, w których zastosowano akcelerometry określone w pozycji 7A001 lub 7A101, zaprojektowane i opracowane jako czujniki MWD (pomiar podczas wiercenia) stosowane podczas prac wiertniczych.
A9. Kosmonautyka, aeronautyka, napęd
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
II.A9.001Sworznie ścinane wybuchowo.-
II.B. TECHNOLOGIE
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
II.B.001Technologia niezbędna do rozwoju, produkcji lub użytkowania towarów wymienionych powyżej w części II A (Towary).-
II.B.002Technologia niezbędna do rozwoju lub produkcji towarów wymienionych w części IV A (Towary) załącznika IV.

Uwaga techniczna:

termin "technologia" obejmuje oprogramowanie.

-

ZAŁĄCZNIK  III

 Wykaz sprzętu, którego można użyć do wewnętrznych represji i o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b), art. 5 ust. 1 lit. c) oraz e)

1. Broń palna, amunicja i powiązane akcesoria:

1.1 broń palna nieobjęta pozycjami ML 1 i ML 2 Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej ("Wspólny wykaz uzbrojenia") 19 ;

1.2 amunicja przeznaczona specjalnie do broni palnej wymienionej w pkt 1.1 i specjalnie do niej zaprojektowane elementy;

1.3 celowniki do broni nieobjęte Wspólnym wykazem uzbrojenia.

2. Bomby i granaty nieobjęte Wspólnym wykazem uzbrojenia

3. Pojazdy, jak następuje:

3.1 pojazdy wyposażone w armatki wodne, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek;

3.2 pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby mogły służyć jako rażące prądem tarcze;

3.3 pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu usuwania barykad, również sprzęt budowlany wyposażony w środki ochrony balistycznej;

3.4 pojazdy specjalnie zaprojektowane do transportu lub transferu więźniów lub aresztantów;

3.5 pojazdy specjalnie zaprojektowane do rozmieszczania przenośnych zapór;

3.6 elementy pojazdów wyszczególnionych w pkt 3.1-3.5 specjalnie zaprojektowane do kontroli zamieszek.

Uwaga 1 Pozycja ta nie obejmuje pojazdów specjalnie zaprojektowanych do celów przeciwpożarowych.

Uwaga 2 Do celów pozycji 3.5 pojęcie "pojazdy" obejmuje przyczepy.

4. Substancje wybuchowe i powiązany sprzęt, jak następuje:

4.1 sprzęt i urządzenia specjalnie zaprojektowane do wywoływania eksplozji przez użycie środków elektrycznych lub nieelektrycznych, w tym: urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, pobudzacze, lont detonujący oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy (z wyjątkiem sprzętu i urządzeń zaprojektowanych do określonych celów handlowych), których działanie polega na uruchomieniu środkami wybuchowymi innego sprzętu lub urządzenia, którego funkcja nie polega na wywoływaniu eksplozji (np. układy uruchamiające poduszki powietrzne w samochodach, ochronniki przepięciowe oraz urządzenia uruchamiające przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe);

4.2 ładunki wybuchowe do cięcia liniowego nieobjęte Wspólnym wykazem uzbrojenia;

4.3 inne materiały wybuchowe nieobjęte Wspólnym wykazem uzbrojenia i powiązane substancje, jak następuje:

a. amatol;

b. nitroceluloza (zawierająca więcej niż 12,5% azotu);

c. nitroglikol;

d. tetraazotan pentaerytrytolu (PETN);

e. chlorek pikrylu;

f. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5. Sprzęt ochronny nieobjęty pozycją ML 13 Wspólnego wykazu uzbrojenia:

5.1 kamizelki kuloodporne zapewniające ochronę balistyczną lub ochronę przed pchnięciem nożem;

5.2 hełmy zapewniające ochronę przed pociskami i/lub przed odłamkami, hełmy używane do ochrony w trakcie zamieszek, tarcze i tarcze balistyczne.

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje:

– sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów sportowych;

– sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów bezpieczeństwa pracy.

6. Symulatory inne niż objęte pozycją ML 14 Wspólnego wykazu uzbrojenia, przeznaczone do szkoleń w posługiwaniu się bronią palną oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie.

7. Sprzęt noktowizyjny i termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu, inne niż objęte Wspólnym wykazem uzbrojenia.

8. Drut ostrzowy.

9. Noże wojskowe, noże bojowe i bagnety o długości ostrza przekraczającej 10 cm.

10. Urządzenia produkcyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

11. Specjalna technologia do opracowywania, produkcji i stosowania produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

______

ZAŁĄCZNIK  IV

 Towary i technologie, o których mowa w art. 3 oraz art. 5 ust. 2.

UWAGI WPROWADZAJĄCE

1. O ile nie stwierdzono inaczej, numery odniesienia znajdujące się w kolumnie "Opis" odnoszą się do opisów produktów i technologii podwójnego zastosowania, określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

2. Numer odniesienia w kolumnie o nagłówku "Pozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009" oznacza, że właściwości produktów lub technologii opisanych w kolumnie "Opis" odbiegają od parametrów przedstawionych w opisie produktu podwójnego zastosowania, którego dotyczy odniesienie.

3. Definicje terminów znajdujących się w 'cudzysłowie definicyjnym' zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w "cudzysłowie zwykłym" można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

UWAGI OGÓLNE

1. Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie należy czynić bezskutecznym przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów.

nb.: przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2. Towary wymienione w niniejszym wykazie obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII

(Należy czytać w związku z sekcją IV.B.)

1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz 'technologii' 'niezbędnej' do 'rozwoju', 'produkcji' lub 'użytkowania' towarów, których sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz są kontrolowane w poniższej części A (Towary), podlega kontroli zgodnie z przepisami sekcji IV.B.

2. 'Technologia' 'niezbędna' do 'rozwoju', 'produkcji' lub 'użytkowania' towarów objętych kontrolą, pozostaje pod taką samą kontrolą nawet wtedy, gdy może być stosowana do towarów nieobjętych taką kontrolą.

3. Kontrolą nie obejmuje się minimalnej 'technologii' niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy tych towarów, które nie podlegają kontroli lub na których wywóz uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem.

4. Kontrole transferu 'technologii' nie mają zastosowania do informacji 'będących własnością publiczną', informacji związanych z 'podstawowymi badaniami naukowymi' lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

IV.A. TOWARY

A0. Materiały, instalacje i urządzenia jądrowe
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
IV.A0.010Rury, rurociągi, kołnierze, armatura z niklu stopów niklu lub powlekana niklem lub stopami niklu zawierającymi ponad 40 % wagowych niklu, niewyszczególnione w pozycji 2B350.h.1, w odniesieniu do rur o wewnętrznej średnicy większej niż 100 mm.2B350
IV.A0.011Następujące pompy próżniowe niewyszczególnione w pozycjach 0B002.f.2 ani 2B231:

Pompy turbomolekularne o natężeniu przepływu równym lub przekraczającym 400 l/s;

Pompy Rootsa do wytwarzania próżni wstępnej, o wydajności ssania przekraczającej 200 m3/h.

Suche sprężarki śrubowe o uszczelnieniu mieszkowym oraz suche śrubowe pompy próżniowe o uszczelnieniu mieszkowym.

0B002.f.2, 2B231
A1. Materiały, substancje chemiczne, 'mikroorganizmy' i 'toksyny'
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
IV.A1.003Uszczelnienia i uszczelki pierścieniowe o wewnętrznej średnicy nie większej niż 400 mm wykonane z następujących materiałów:
a. kopolimery fluorku winylidenu posiadające w 75 % lub więcej strukturę beta krystaliczną bez rozciągania;
b. poliimidy fluorowane zawierające 10 % wagowych lub więcej związanego fluoru;
c. fluorowane elastomery fosfazenowe zawierające 30 % wagowych lub więcej związanego fluoru;
d. polichlorotrifluoroetylen (PCTFE, np. Kel-F ®),
e. fluoroelastomery (np. Viton ®, Tecnoflon ®);
f. politetrafluoroetylen (PTFE).
IV.A1.004Wyposażenie osobiste do wykrywania promieniowania o pochodzeniu jądrowym, w tym dozymetry osobiste.

Uwaga: Pozycja nie obejmuje jądrowych systemów detekcji, o których mowa w pozycji 1A004.c.

1A004.c
A2. Przetwarzanie materiałów
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
IV.A2.005Następujące piece do obróbki cieplnej z regulowaną atmosferą:2B226
Piece zdolne do pracy w temperaturach powyżej 400 °C.2B227
IV.A2.008Urządzenia stosowane w procesie wymiany chemicznej ciecz-ciecz (mieszalniki-odstojniki, kolumny pulsacyjne lub kontaktory wirówkowe); oraz zraszacze, zraszacze parowe lub kolektory cieczy zaprojektowane do takich urządzeń, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z przetwarzanymi substancjami chemicznymi są wykonane z jednego z następujących materiałów:2B350.e
1. stopów o zawartości wagowej powyżej 25% niklu i 20% chromu;
2. polimerów fluorowych;
3. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. grafitu lub 'grafitu węglowego';
5. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
6. tantalu lub stopów tantalu;
7. tytanu lub stopów tytanu;
8. cyrkonu lub stopów cyrkonu; lub
9. stali nierdzewnej.
Uwaga techniczna:
'Grafit węglowy' jest związkiem węgla amorficznego i grafitu, w którym zawartość wagowa grafitu stanowi 8% lub więcej.
IV.A2.009Następujące wyposażenie i elementy przemysłowe, inne niż te wymienione w pozycji 2B350.d:2B350.d
wymienniki ciepła lub skraplacze o powierzchni wymiany ciepła większej niż 0,05 m2 i mniejszej niż 30 m2; oraz rury, płytki, wężownice lub bloki (rdzenie) zaprojektowane do takich wymienników ciepła lub kondensatorów, gdy wszystkie powierzchnie, które wchodzą w bezpośredni kontakt z płynami są zrobione z jednego z następujących materiałów:
1. stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
2. polimerów fluorowych;
3. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych lub wykładanych szkłem);
4. grafitu lub 'grafitu węglowego';
5. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
6. tantalu lub stopów tantalu;
7. tytanu lub stopów tytanu;
8. cyrkonu lub stopów cyrkonu;
9. węglika krzemu;
10. węglika tytanu; lub
11. stali nierdzewnej.
Uwaga: Pozycja nie obejmuje chłodnic samochodowych..
Uwagi techniczne:
Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status wymiennika ciepła, jeśli chodzi o kontrolę.
IV.A2.010Pompy wielokrotnie uszczelnione i nieuszczelnione, inne niż określone w pozycji 2B350.i, odpowiednie dla płynów agresywnych korozyjnie, o maksymalnym natężeniu przepływu według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h, lub pompy próżniowe o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 5 m3/h [w warunkach znormalizowanej temperatury (273 K lub 0 °C) oraz ciśnienia (101,3 kPa)]; oraz osłony (korpus pompy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpylającej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:2B350.d
1. stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;
2. materiałów ceramicznych;
3. żelazokrzemu;
4. polimerów fluorowych;
5. szkła (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych, lub wykładanych szkłem);
6. grafitu lub 'grafitu węglowego';
7. niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;
8. tantalu lub stopów tantalu;
9. tytanu lub stopów tytanu;
10. cyrkonu lub stopów cyrkonu;
11. niobu lub stopów niobu;
12. stali nierdzewnej; lub
13. stopów aluminium.
Uwagi techniczne:
Materiały wykorzystane do produkcji uszczelek i uszczelnień oraz inne zastosowania właściwości uszczelniających nie mają wpływu na status pompy, jeśli chodzi o kontrolę.
A3. Elektronika
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
IV.A3.004Spektrometry i dyfraktometry zaprojektowane do orientacyjnego pomiaru lub analizy ilościowej składu pierwiastkowego metali lub stopów bez rozkładu chemicznego materiału.
IV.B. TECHNOLOGIA
nrOpisPozycja z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009
IV.B.001Technologia niezbędna do użytkowania towarów wymienionych w części IV A.
Uwaga techniczna:
termin 'technologia' obejmuje oprogramowanie;

ZAŁĄCZNIK  V

 Strony internetowe, na których zamieszczane są informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 3 ust. 5 i 6, art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 1, art. 10, art. 12 ust. 2, art. 13, 14, 17, 18, art. 19 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 i 4, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 31 ust. 1 i art. 38 ust. 1, oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISZPANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

WŁOCHY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIDERLANDY

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

DG External Relations

Directorate A Crisis Platform - Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgia)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Faks: (32-2) 299 08 73

ZAŁĄCZNIK  VI

 Wykaz zasadniczego wyposażenia i technologii, o którym mowa w art. 8

UWAGI OGÓLNE

1. Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie należy czynić bezskutecznym przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z niego usunięte i użyte do innych celów.

nb.: Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte zakazem należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru

2. Towary wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

3. Definicje terminów znajdujących się w 'cudzysłowie definicyjnym' zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4. Definicje terminów znajdujących się w "cudzysłowie zwykłym" można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

UWAGA OGÓLNA DO TECHNOLOGII

1. "Technologia" "niezbędna" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" towarów objętych zakazem, podlega zakazowi nawet wtedy, gdy ma zastosowanie do towarów takim zakazem nieobjętych.

2. Zakazu nie stosuje się do minimalnej "technologii" niezbędnej do zainstalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają zakazowi lub na których wywóz uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007 lub niniejszym rozporządzeniem.

3. Zakazy transferu "technologii" nie mają zastosowania do informacji "będących własnością publiczną" ani do "podstawowych badań naukowych" lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

POSZUKIWANIE I PRODUKCJA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

1.A Sprzęt

1. Sprzęt do badań geofizycznych, pojazdy, statki wodne i powietrzne specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pozyskiwania informacji na potrzeby poszukiwania ropy naftowej i gazu oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

2. Czujniki specjalnie zaprojektowane do prac wiertniczych w odwiertach naftowych lub gazowych, w tym czujniki używane do pomiaru podczas wiercenia oraz powiązane urządzenia specjalnie zaprojektowane do pozyskiwania i przechowywania danych z takich czujników.

3. Sprzęt wiertniczy zaprojektowany specjalnie do wiercenia w skale w celu poszukiwania lub produkcji ropy naftowej, gazu i innych naturalnie występujących substancji węglowodorowych.

4. Świdry wiertnicze, przewody wiertnicze, obciążniki, centralizery i inny sprzęt specjalnie zaprojektowany do użytkowania w urządzeniach służących do wiercenia w odwiertach naftowych lub gazowych lub wraz z takimi urządzeniami.

5. Głowice odwiertów, "głowice przeciwerupcyjne" i "choinki lub głowice eksploatacyjne" oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, spełniające "normy API i ISO", do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwagi techniczne:

a. "Głowica przeciwerupcyjna" jest urządzeniem używanym zwykle na powierzchni ziemi (lub w strefie przydennej, jeśli wiercenie odbywa się pod wodą) podczas wiercenia w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem ropy lub gazu z odwiertu.

b. "Choinka lub głowica eksploatacyjna" jest urządzeniem używanym zwykle do kontroli przepływu cieczy z odwiertu, gdy jego budowa została zakończona i rozpoczęła się produkcja ropy lub gazu.

c. Do celów niniejszej pozycji "normy API i ISO" odnoszą się do norm 6A, 16A, 17D i 11IW Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub norm 10423 i 13533 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczących głowic przeciwerupcyjnych, głowic odwiertów i choinek do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

6. Platformy wiertnicze i produkcyjne ropy naftowej i gazu ziemnego.

7. Statki i barki, w skład których wchodzi sprzęt wiertniczy lub urządzenia do przetwarzania ropy naftowej, używane do produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i innych naturalnie występujących materiałów łatwopalnych.

8. Separatory cieczy i gazu spełniające normę API 12J, specjalnie zaprojektowane do przetwarzania ropy naftowej lub gazu wydobywanych z odwiertów, służące do oddzielania płynnej ropy naftowej od wody i gazu od cieczy.

9. Sprężarka gazu o ciśnieniu obliczeniowym wynoszącym co najmniej 40 barów (PN 40 lub ANSI 300) i o objętościowej pojemności ssania wynoszącej co najmniej 300 000 Nm3/h, służąca do wstępnego przetwarzania i transportu gazu ziemnego (z wyjątkiem sprężarek gazu do stacji CNG) oraz specjalnie zaprojektowane do niej elementy.

10. Podmorski produkcyjny sprzęt sterowniczy i jego elementy, spełniające "normy API i ISO", do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwaga techniczna:

Do celów tej pozycji "normy API i ISO" odnoszą się do normy 17 F Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 13628 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dotyczących podmorskich produkcyjnych systemów sterowniczych.

11. Pompy, zwykle o dużej przepustowości lub wysokim ciśnieniu tłoczenia (powyżej 0,3 m3/min lub 40 barów) specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych lub gazowych.

1.B Urządzenia badawcze i kontrolne

1. Urządzenia zaprojektowane specjalnie do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości płuczki wiertniczej, cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie zaprojektowanych lub opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

2. Urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości próbek skał, próbek ciekłych i gazowych, i innych materiałów pobranych z odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia lub po nim, lub też z podłączonych do takiego odwiertu instalacji wstępnego przetwarzania.

3. Urządzenia specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretowanie informacji o fizycznym i mechanicznym stanie odwiertu naftowego lub gazowego oraz do określania właściwości in situ formacji skalnej i złoża.

1.C Materiały

1. Płuczki wiertnicze, dodatki do płuczek wiertniczych i ich komponenty specjalnie opracowane do stabilizacji odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia, do wydobywania zwiercin na powierzchnię i do smarowania oraz schładzania urządzeń wiertniczych w odwiercie.

2. Cement i inne materiały spełniające "normy API i ISO", do użycia w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwaga techniczna:

"Normy API i ISO" odnoszą się do normy 10A Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 10426 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dotyczących cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

3. Inhibitory korozji, demulgatory, substancje przeciwpienne i inne chemikalia specjalnie opracowane do stosowania w procesie wiercenia i wstępnego przetwarzania ropy naftowej produkowanej z odwiertów naftowych lub gazowych.

1.D Oprogramowanie

1. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretacji danych pozyskanych z badań sejsmicznych, elektromagnetycznych, magnetycznych lub grawimetrycznych w celu ustalenia ropogazonośności.

2. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane do przechowywania, analizowania i interpretowania informacji pozyskanych podczas wiercenia i produkcji w celu oceny właściwości fizycznych i zachowania złóż ropy i gazu.

3. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane do "użytkowania" w instalacjach produkcji i przetwarzania ropy naftowej lub w poszczególnych podjednostkach takich instalacji.

1.E Technologia

1. "Technologia" "niezbędna" do "rozwoju", "produkcji" i "użytkowania" sprzętu określonego w pozycjach 1.A.01 - 1.A11.

RAFINACJA ROPY NAFTOWEJ I SKRAPLANIE GAZU ZIEMNEGO

2.A Sprzęt

1. Następujące wymienniki ciepła i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. Płytowo-żebrowe wymienniki ciepła o stosunku powierzchni do objętości powyżej 500 m2/m3, specjalnie zaprojektowane do schładzania gazu ziemnego;

b. Wężownicowe wymienniki ciepła specjalnie zaprojektowane do skraplania i przechładzania gazu ziemnego.

2. Pompy kriogeniczne służące do transportu substancji o temperaturze poniżej - 120 °C mające wydajność powyżej 500 m3/h i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

3. "Komora chłodnicza" i wyposażenie "komory chłodniczej" nieokreślone w 2.A.1.

Uwaga techniczna:

"Wyposażenie komory chłodniczej" odnosi się do specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, która jest specyficzna dla instalacji LNG i ma zastosowanie na etapie skraplania. "Komora chłodnicza" zawiera wymienniki ciepła, orurowanie, inne oprzyrządowanie oraz izolatory termiczne. Temperatura wewnątrz "komory chłodniczej" wynosi poniżej - 120 °C (warunki do kondensacji gazu ziemnego). Funkcją komory chłodniczej jest izolacja termiczna wyżej opisanych urządzeń.

4. Urządzenia do terminali przeładunkowych skroplonych gazów o temperaturze poniżej - 120 °C i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

5. Elastyczne i nieelastyczne rurociągi przesyłowe o średnicy powyżej 50 mm do transportu substancji o temperaturze poniżej - 120 °C.

6. Statki morskie specjalnie zaprojektowane do transportu LNG.

7. Urządzenia do odsalania metodą elektrostatyczną specjalnie zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń takich jak sole, substancje stałe i woda z ropy naftowej, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

8. Wszystkie urządzenia do krakowania - w tym hydrokrakery - i kokery, specjalnie zaprojektowane do przerobu gazowych olejów próżniowych lub pozostałości próżniowej, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

9. Urządzenia do hydrorafinacji specjalnie zaprojektowane do odsiarczania benzyny, frakcji oleju napędowego oraz nafty i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

10. Katalityczne reaktory do reformowania specjalnie zaprojektowane do przerobu odsiarczonej benzyny w benzynę wysokooktanową i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

11. Instalacje rafineryjne do izomeryzacji frakcji C5-C6 oraz instalacje rafineryjne do alkilacji lekkich olefin, przeznaczone do podwyższania liczby oktanowej frakcji węglowodorowych.

12. Pompy specjalnie zaprojektowane do transportu ropy naftowej i paliw, o przepustowości 50 m3/h lub większej, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

13. Rury o średnicy zewnętrznej 0,2 m lub większej wykonane z któregokolwiek z niżej wymienionych materiałów:

a. stal nierdzewna o zawartości wagowej chromu 23% lub większej;

b. stal nierdzewna i bazowe stopy niklu o "współczynniku PRE (Pitting Resistance Equivalent)" powyżej 33.

Uwagi techniczne:

"Współczynnik PRE" określa odporność stali nierdzewnej na korozję oraz stopów niklu na wżery i korozję szczelinową. Współczynnik PRE stali nierdzewnej i stopów niklu jest zależny głównie od ich składników, przede wszystkim: chromu, molibdenu i azotu. Wzór do obliczania wskaźnika PRE to: PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N

14. "Tłoki czyszczące" i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

Uwaga techniczna:

'Tłok czyszczący' jest urządzeniem z reguły używanym do czyszczenia lub sprawdzania rurociągu od środka (stanu skorodowania lub powstałych pęknięć) i jest napędzany ciśnieniem produktu w rurociągu.

15. Śluzy nadawcze tłoka i śluzy odbiorcze tłoka do wprowadzania bądź usuwania tłoków.

16. Zbiorniki do przechowywania ropy naftowej i paliw, o pojemności powyżej 1 000 m3 (1 000 000 litrów) wymienione poniżej i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. zbiorniki o nieruchomej pokrywie dachowej;

b. zbiorniki o ruchomej pokrywie dachowej.

17. Elastyczny rurociąg podmorski, specjalnie zaprojektowany do transportu węglowodorów i płynów wtryskowych, wody lub gazu, o średnicy powyżej 50 mm.

18. Elastyczne rurociągi używane przy wysokim ciśnieniu o zastosowaniu podmorskim i na powierzchni wody.

19. Urządzenia do izomeryzacji specjalnie zaprojektowane do produkcji wysokooktanowej benzyny na bazie lekkich węglowodorów i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

2.B Urządzenia badawcze i kontrolne

1. Urządzenia specjalnie zaprojektowane do badania i analizy jakości (właściwości) ropy naftowej i paliw.

2. Systemy kontroli interfejsów specjalnie zaprojektowane do kontrolowania i optymalizacji procesu odsalania.

2.C Materiały

1. Glikol dietylenowy (CAS 111-46-6), glikol trietylenowy (CAS 112-27-6)

2. Metylopyrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0)

3. Zeolity pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, specjalnie zaprojektowane do fluidalnego krakingu katalitycznego bądź do oczyszczania lub dehydratacji gazów, w tym gazów ziemnych.

4. Katalizatory do krakingu i przemiany węglowodorów:

a. pojedynczy metal (grupa platynowców) na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowany do procesu reformingu katalitycznego;

b. połączenie różnych metali (platyna w połączeniu z innymi metalami szlachetnymi) na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane dla procesu reformingu katalitycznego;

c. katalizatory kobaltowe i niklowe promotowane molibdenem na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane do procesu odsiarczania katalitycznego;

d. katalizatory palladowe, niklowe, chromowe i wolframowe na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane do procesu hydrokrakingu katalitycznego.

5. Dodatki do benzyny specjalnie opracowane w celu podniesienia liczby oktanowej benzyny.

Uwaga:

Pozycja ta obejmuje eter etylo-tert-butylowy (ETBE) (CAS 637-92-3) i eter metylo-tert-butylowy (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D Oprogramowanie

1. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane w celu "użytkowania" w instalacjach LNG lub poszczególnych podjednostkach takich instalacji.

2. "Oprogramowanie specjalnie zaprojektowane" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" instalacji (w tym ich podjednostek) do rafinacji ropy naftowej.

2.E Technologia

1. "Technologia" obróbki i oczyszczania surowego gazu ziemnego (dehydratacji, słodzenia, usuwania zanieczyszczeń).

2. "Technologia" skraplania gazu ziemnego, w tym "technologia" niezbędna do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" instalacji LNG.

3. "Technologia" transportu skroplonego gazu ziemnego.

4. "Technologia" "niezbędna" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" statków morskich specjalnie zaprojektowanych do transportu skroplonego gazu ziemnego.

5. "Technologia" do przechowywania ropy naftowej i paliw.

6. "Technologia" "niezbędna" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" zakładu rafineryjnego, takie jak:

6.1. "Technologia" do przerobu lekkich olefin w benzynę;

6.2. Technologia reformingu katalitycznego i izomeryzacji;

6.3. Technologia krakingu katalitycznego i termicznego.

ZAŁĄCZNIK  VII

  20 Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 16 ust. 1

A. Osoby prawne, podmioty i organy
NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Abzar Boresh Kaveh Co. (także jako: BK Co.).Uczestniczy w produkcji elementów wirówek.Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
2.Amin Industrial Complex Amin: (także jako: a) Amin IndustrialCompound, b) Amin Industrial Company)Adres:

a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran;

b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran,

c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran.

a) Amin Industrial Complex próbowało uzyskać regulatory temperatury, które mogą mieć zastosowanie w badaniach nuklearnych oraz obiektach operacyjnych i produkcyjnych,

b) Amin Industrial Complex należy do lub jest kontrolowane przez lub działa w imieniu organizacji Defense Industries Organization (DIO), która została wskazana w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1737 (2006).

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
3.Grupa przemysłowa ds. amunicji i metalurgii (Ammunition and Metallurgy Industries Group - AMIG)(także jako: a) AMIG; b) grupa przemysłowa ds. amunicji - Ammunition Industries Group).a) AMIG sprawuje kontrolę nad 7th of Tir,

b) AMIG jest własnością Defence Industries Organisation - DIO i podlega jej kontroli.

Data dodania do wykazu ONZ: 4.3.2007
4.Armament Industries GroupAdres:

a) Sepah Islam Road,

Karaj Special Road

Km 10, Iran;

b) Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran, Iran.

a) Armament Industries Group (AIG) produkuje i serwisuje różne rodzaje broni strzeleckiej i lekkiej, w tym karabiny dużego i średniego kalibru, oraz zajmuje się związaną z nimi technologią,

b) AIG uzyskuje większość zamówień za pośrednictwem Hadid Industries Complex.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010)
5.Irańska Organizacja Energii Atomowej (AEOI).Zaangażowana w realizację irackiego programu jądrowego.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
6.Banki Sepah i Sepah InternationalBank Sepah zapewnia wsparcie Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation - AIO) i podmiotom jej podległym, w tym grupie przemysłowej Shahid Hemmad (SHIG) i grupie przemysłowej Shahid Bagheri (SBIG).Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
7.Spółki Barzagani Tejarat Tavanmad Saccala) Podmiot zależny od spółek Saccal System,

b) spółka ta usiłowała nabyć towary wrażliwe, wskazane w rezolucji nr 1737 (2006).

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
8.Cruise Missile Industry Group (także jako: Naval Defence Missile Industry Group)Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
9.Defence Industries Organisation (DIO)a) Podmiot nadrzędny kontrolowany przez Ministerstwo Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL). Pewne podmioty podlegające DIO były zaangażowane w program produkcji elementów do wirówek oraz w program budowy pocisków balistycznych,

b) zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
10.Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej (Defense Technology and Science Research Center)Adres:

Pasdaran Ave, PO Box

19585/777, Tehran, Iran.

Centrum Badawcze ds. Technologii Obronnej (DTSRC) jest własnością irańskiego Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL), jest przez nie kontrolowane lub działa w jego imieniu; MODAFL nadzoruje irańskie badania i rozwój, produkcję, obsługę techniczną, eksport i zaopatrzenie w zakresie obrony.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010)
11.Międzynarodowa spółka Doostan (Doostan International Company)Międzynarodowa spółka Doostan (DICO) dostarcza części potrzebne do irańskiego programu budowy pocisków balistycznych.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
12.Electro Sanam Company (także jako: a) E. S. Co., b) E. X. Co.).Firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych.Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
13.Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre - NFRPC) oraz Centrum Technologii Jądrowej w Isfahanie (Esfahan Nuclear Technology Centre - ENTC).Wchodzą w skład przedsiębiorstwa Organizacji Energii Jądrowej w Iranie (AEOI), które produkuje i pozyskuje paliwo jądrowe (Nuclear Fuel Production and Procurement Company).Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
14.Grupa techniczna Ettehad (Ettehad Technical Group)Firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych.Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
15.Grupa przemysłowa Fajr (Fajr Industrial Group)a) Podmiot wcześniej znany jako Instrumentation Factory Plant,

b) podmiot podlegający AIO,

c) zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
16.Farasakht IndustriesAdres:

Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahan, Iran.

Farasakht Industries jest własnością Iran Aircraft Manufacturing Company, jest przez nią kontrolowana lub działa w jej imieniu; AMC z kolei jest własnością MODAFL lub jest przez nie kontrolowana.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
17.Farayand Techniquea) Zaangażowana w program jądrowy Iranu (program dotyczący wirówek);

b) wskazywana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
18.Fater (lub Faater) Institutea) Podmiot zależny Khatam al-Anbiya (KAA),

b) Fater współpracował z zagranicznymi dostawcami, prawdopodobnie w imieniu innych spółek KAA, nad projektami IRGC w Iranie,

c) instytut ten jest własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
19.First East Export Bank, P.L.C.Adres:

Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malezja.

a) First East Export Bank, PLC jest własnością Banku Mellat lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu,

b) przez ostanie 7 lat Bank Mellat ułatwił realizację transakcji opiewających na setki milionów dolarów i realizowanych na rzecz podmiotów związanych z programem jądrowym, balistycznym i obronnością;

c) numer w rejestrze gospodarczym LL06889 (Malezja).

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
20.Gharagahe Sazandegi GhaemPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Gharagahe Sazandegi Ghaem należy do KAA (zob. poniżej) lub jest przez niego kontrolowany.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
21.Ghorb KarbalaPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Ghorb Karbala należy do KAA (zob. poniżej) lub jest przez niego kontrolowany.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
22.Ghorb NoohPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działającyw jego imieniu. Ghorb Nooh należy do KAA (zob. poniżej) lub jest przez niego kontrolowany.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
23.Hara CompanyPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowany.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
24.Imensazan Consultant Engineers InstitutePodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Należy do KAA (zob. poniżej) lub jest przez niego kontrolowany.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
25.Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (także jako: Instrumentation Factories Plant)Wykorzystywana przez AIO w niektórych próbach zakupów.Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
26.Irano Hind Shipping CompanyAdres:

a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, naprzeciwko Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran,

b) 265, obok Mehrshad, Sedaghat St., naprzeciwko Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.

Podmiot będący własnością Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL), kontrolowany przez nie lub działający w ich imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
27.IRISL Benelux NVAdres:

Noorderlaan 139, B-2030, Antwerpia, Belgia.Numer VAT BE480224531 (Belgia).

Podmiot będący własnością Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu (IRISL), kontrolowany przez nie lub działający w ich imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
28.Jabber Ibn HayanLaboratorium AEOI zaangażowane w działania dotyczące cyklu paliwowego.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
29.Joza Industrial Co.Firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych.Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
30.Kala-Electric (także jako: Kalaye Electric)a) Dostawca dla PFEP - Natanz,

b) zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
31.Centrum Badań Jądrowych Karaj (Karaj Nuclear Research Centre).Część działu badawczego AEOI.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
32.Kaveh Cutting Tools CompanyAdres:

a) 3 km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran,

b) Km 4 of Khalaj Road, na końcu Seyedi Street, Mashad, Iran,

c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran,

d) Khalaj Rd., na końcu Seyyedi Alley, Mashad, Iran;

e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross

Rd., Teheran, Iran.

Podmiot będący własnością Kaveh Cutting Tools Company, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
33.Kavoshyar CompanyPodmiot zależny AEOI.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
34.Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA)Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) jest firmą należącą do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, zaangażowaną w projekty budowlane - cywilne i wojskowe - na dużą skalę, a także w inne działania techniczne. Wykonuje dużą część prac z zakresu projektów Passive Defense Organization. W szczególności podmioty zależne KAA były mocno zaangażowane w budowę zakładów wzbogacania uranu w Kom/Fordu.Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010)
35.Khorasan Metallurgy Industriesa) Podmiot zależny grupy przemysłowej ds. amunicji i metalurgii (Ammunition Industries Group - AMIG) podlegającej DIO,

b) uczestniczy w produkcji elementów wirówek.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
36.M. Babaie IndustriesAdres:

P.O. Box 16535-76,

Teheran, 16548, Iran.

a) Babaie Industries podlega Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formalnie Air Defense Missile Industries Group) irańskiej Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aero-space Industries Organisation - AIO),

b) AIO kontroluje działy Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) i Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG) zajmujące się pociskami rakietowymi; obie te grupy zostały umieszczone w wykazie na mocy rezolucji nr 1737 (2006).

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.
37.MakinPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Makin należy do KAA lub jest przez niego kontrolowane, lub działa w jego imieniu i jest podmiotem zależnym KAA.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010.
38.Wyższa Szkoła im. Maleka Asztara (Malek Ashtar University)Adres:

Na skrzyżowaniu Imam Ali Highway i Babaei Highway, Teheran, Iran.

a) Podlega DTRSC w ramach MODAFL,

b) obejmuje to również grupy badawcze, które podlegały wcześniej Centrum Badań w dziedzinie Fizyki (Physics Research Center, PHRC),

c) inspektorzy MAEA nie otrzymali pozwolenia na przesłuchanie pracowników i wgląd w dokumenty znajdujące się pod kontrolą tej organizacji co miało rozstrzygnąć sporne kwestie dotyczące ewentualnego wojskowego wymiaru irańskiego programu jądrowego.

Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010)
39.Przedsiębiorstwo energetyczne Mesbah (Mesbah Energy Company)a) Dostawca dla reaktora doświadczalnego A40 w Araku,

b) zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
40.Ministry of Defense Logistics ExportAdres:

a) PO Box 16315-189, Teheran, Iran,

b) po zachodniej stronie Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) prowadzi sprzedaż irańskiej broni dla odbiorców na całym świecie, naruszając postanowienia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1747 (2007) zakazującej Iranowi sprzedaży broni lub powiązanych materiałów.Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010)
41.Mizan Machinery Manufacturing (także jako: 3MG)Adres:

P.O. O. Box 16595-365,

Teheran, Iran

Mizan Machinery Manufacturing (3M) jest własnością SHIG, lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu.Data dodania do wykazu UE: 24.6.2008 (ONZ: 9.6.2010)
42.Modern Industries Technique Company (także jako: a) Rahkar Company, b) Rahkar Industries, c) Rahkar Sanaye Company, d) Rahkar Sanaye Novin).Adres:

P.O. Arak, Iran.

a) Modern Industries Technique Company (MITEC) jest odpowiedzialna za projektowanie i budowę reaktora ciężkowodnego IR40 w Araku,

b) MITEC kierował zamówieniami na budowę reaktora ciężkowodnego IR-40.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
43.Przedsiębiorstwo Niru wytwarzające baterie (Niru Battery Manufacturing Company)a) Podmiot zależny DIO,

b) pełni funkcję producenta jednostek zasilających na potrzeby irańskiego wojska, w tym systemów rakietowych.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
44.Novin Energy Company (także jako: Pars Novin)Działa w ramach AEOI.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
45.Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (Centrum Badań Jądrowych do Zastosowań Rolniczych i Medycznych) (także jako: a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, b) Karaji Agricultural and Medical Research Center).Adres:

P.O. Box 31585-4395,

Karaj, Iran.

a) Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) jest dużą jednostką badawczą Organizacji Energii Atomowej Iranu (AEOI); została wskazana w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1737 (2006),

b) NFRPC jest ośrodkiem AEOI zajmującym sie rozwojem paliwa jądrowego, zaangażowanym w działania związane ze wzbogacaniem.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
46.Omran SahelPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
47.Oriental Oil KishPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Oriental Oil Kish jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
48.Parchin Chemical IndustriesOddział DIOData dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
49.Pars Aviation Services CompanyZajmuje się obsługą serwisową statków powietrznychData dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
50.Pars Trash Companya) Zaangażowana w program jądrowy Iranu (program dotyczący wirówek),

b) wskazywana w sprawozdaniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
51.Pejman Industrial Services CorporationAdres:

16785-195, Teheran,

Iran

Pejman Industrial Services Corporation jest własnością SBIG lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
52.Pishgam (Pioneer) Energy IndustriesUdział w budowie zakładu konwersji uranu w Isfahanie.Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
53.Qods Aeronautics IndustriesProdukuje bezzałogowe statki powietrzne (UAV), spadochrony, paralotnie, motolotnie itd.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
54.Rah SahelPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Rah Sahel jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
55.Rahab Engineering InstitutePodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Rahab jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu i jest podmiotem zależnym KAA.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
56.Sabalan CompanyAdres:

Damavand Tehran

Highway, Teheran, Iran.

Pod nazwą Sabalan skrywa się SHIG.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
57.Sanam Industrial GroupPodlega AIO.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
58.Safety Equipment Procurement (SEP)Firma będąca przykrywką dla AIO, zaangażowana w program budowy pocisków balistycznych.Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
59.Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO)Adres:

Damavand Tehran

Highway, Teheran, Iran.

Pod nazwą SAPICO skrywa się SHIG.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
60.Sahel Consultant EngineersPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Jest własnością Ghorb Nooh lub jest przez nie kontrolowane.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
61.SepanirPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Sepanir jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
62.Sepasad Engineering CompanyPodmiot będący własnością Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, kontrolowany przez niego lub działający w jego imieniu. Sepasad Engineering Company jest własnością KAA lub jest przez nie kontrolowane, lub działa w jego imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
63.7th of Tira) Podmiot podlegający DIO, powszechnie uznaje się, że jest bezpośrednio zaangażowany w irański program jądrowy,

b) zaangażowana w program jądrowy Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.
64.Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)a) Podmiot podlegający AIO,

b) zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.
65.Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)a) Podmiot podlegający AIO,

b) zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.
66.Shahid Karrazi IndustriesAdres: Teheran, Iran.Shahid Karrazi Industries jest własnością SBIG lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
67.Shahid Satarri Industries (także jako: Shahid Sattari Group Equipment Industries)Adres:

Południowo-wschodni

Teheran, Iran.

Shahid Sattari Industries jest własnością SBIG lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
68.Shahid Sayyade Shirazi IndustriesAdres:

a) Obok Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran,

b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran,

c) Babaei Highway - obok Niru M.F.G, Teheran, Iran.

Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) jest własnością DIO lub jest przez niego kontrolowany, lub działa w jego imieniuData dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
69.Sho'a' AviationProdukuje mikroświatła.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
70.South Shipping Line Iran (SSL)Adres:

(a) No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Teheran, Iran,

(b) Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran.

Jest własnością Linii Żeglugowych Islamskiej Republiki Iranu lub jest przez nie kontrolowany, lub działa w ich imieniu.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
71.Special Industries GroupAdres:

Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran.

Special Industries Group (SIG) podlega DIO.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010)
72.Spółka TAMASa) Zaangażowana w działania związane ze wzbogacaniem,

b) TAMAS jest podmiotem nadrzędnym w stosunku do czterech podmiotów zależnych, w tym podmiotu zajmującego się ekstrakcją uranu w celu koncentracji oraz innego podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie uranu, jego wzbogacanie i odpady.

Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
73.Tiz ParsAdres:

Damavand Tehran

Highway, Teheran, Iran.

a) Pod nazwą Tiz Pars skrywa się SHIG,

b) między kwietniem a lipcem 2007 roku Tiz Pars usiłowało nabyć w imieniu SHIG pięcioosiową laserową wycinarkę i spawarkę, co byłoby istotnym wkładem w irański program budowy pocisków balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010
74.Ya Mahdi Industries GroupPodlega AIO.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
75.Yazd Metallurgy Industries (także jako: a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries).Adres:

a) Pasdaran Avenue, obok Telecommunication Industry, Tehran 16588,

b) Postal Box 89195/ 878, Yazd, Iran,

c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran,

d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

Metallurgy Industries (YMI) podlega DIO.Data dodania do wykazu ONZ: 9.6.2010

B. Osoby fizyczne

NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Fereidoun ABBASI-DAVANIWyższy rangą pracownik naukowy Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL), związany z Instytutem Fizyki Stosowanej. Ściśle współpracuje z Mohsenem Fakhrizadehem-Mahabadim.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
2.Dawood AGHA-JANIPełniona funkcja: szef eksperymentalnego zakładu wzbogacania paliwa (PFEP) w Natanzie. Osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
3.Ali Akbar AHMADIANTytuł: wiceadmirał. Pełniona funkcja: szef wspólnego sztabu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
4.Amir Moayyed ALAIZaangażowany w zarządzanie montażem i konstrukcją wirówek.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
5.Behman ASGARPOURPełniona funkcja: kierownik operacyjny (Arak) Osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
6.Mohammad Fedai ASHIANIZaangażowany w wytwarzanie uranylowego węglanu amonu (ammonium uranyl carbonate) oraz w kierowanie kompleksem w Natanzie prowadzącym wzbogacanie.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
7.Abbas Rezaee ASHTIANIWyższy rangą urzędnik w biurze badań i spraw górniczych AEOI.Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
8.Bahmanyar Morteza BAHMA-NYARPełniona funkcja: szef Departamentu Finansowego i Budżetowego Organizacji Przemysłu Lotniczego (AIO). Osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
9.Haleh BAKHTIARZaangażowany w wytwarzanie magnezu o stężeniu 99,9%.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
10.Morteza BEHZADZaangażowany w wytwarzanie elementów wirówek.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
11.Ahmad Vahid DASTJERDIPełniona funkcja: szef Organizacji Przemysłu Lotniczego (AIO).

Zaangażowany w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
12.Ahmad DERAKHSHANDEHPełniona funkcja: prezes i dyrektor Banku Sepah.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
13.Mohammad ESLAMITytuł: drSzef Instytutu Szkoleniowo-Badawczego Sektora Obrony (Defence Industries Training and Research Institute)Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
14.Reza-Gholi ESMAELIPełniona funkcja: szef Departamentu Handlu i Spraw Zagranicznych Organizacji Przemysłu Lotniczego (AIO). Zaangażowany w realizację irańskiego programu budowy pocisków balistycznych.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
15.Mohsen FAKHRIZADEH-MAHABADIWyższy rangą pracownik naukowy MODAFL i były szef Centrum Badań w dziedzinie Fizyki (PHRC).Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
16.Mohammad HEJAZITytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: Dowódca oddziałów oporu Bassij.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
17.Mohsen HOJATIPełniona funkcja: szef Fajr Industrial Group.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
18.Seyyed Hussein HOSSEINIUrzędnik AEOI zaangażowany w projekt dotyczący doświadczalnego reaktora ciężkowodnego w Araku.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
19.Javad KARIMI SABETSzef Novin Energy Company, przedsiębiorstwa wskazanego w rezolucji nr 1747 (2007).Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
20.Mehrdada Akhlaghi KETA-BACHIPełniona funkcja: szef Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
21.Ali Hajinia LEILABADIPełniona funkcja: Dyrektor naczelny przedsiębiorstwa energetycznego Mesbah (Mesbah Energy Company). Osoba zaangażowana w realizację irańskiego programu jądrowego.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
22.Naser MALEKIPełniona funkcja: szef Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

Naser Maleki jest również urzędnikiem MODAFL nadzorującym pracę nad programem pocisków balistycznych Shahab-3. Shahab-3 to znajdujący się obecnie w użyciu irański pocisk balistyczny dalekiego zasięgu.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
23.Hamid-Reza MOHAJERANIZaangażowany w zarządzanie produkcją w zakładzie konwersji uranu (UCF) w Isfahanie.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
24.Jafar MOHAMMADIPełniona funkcja: doradca techniczny Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI) (odpowiedzialny za zarządzanie produkcją zaworów do wirówek).

Zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
25.Ehsan MONAJEMIPełniona funkcja: kierownik projektów budowlanych, Natanz. Zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
26.Mohammad Reza NAQDITytuł: generał brygady.Były zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych ds. logistyki i badań przemysłowych/ szef państwowego dowództwa antyprzemytniczego (zaangażowany w próby obejścia sankcji nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) oraz 1747 (2007).Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
27.Houshang NOBARIZaangażowany w kierowanie kompleksem prowadzącym wzbogacanie w Natanzie.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
28.Mohammad Mehdi Nejad NOURITytuł: generał broni.Pełniona funkcja: rektor Wyższej Szkoły Technologii Obronnych im. Maleka Asztara (Malek Ashtar University of Defence Technology). Wydział chemiczny Wyższej Szkoły Technologii Zbrojeniowych im. Maleka Asztara jest związany z MODALF i przeprowadzał doświadczenia z berylem. Zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
29.Mohammad QANNADIPełniona funkcja: wiceprezes AEOI ds. badań i rozwoju. Zaangażowany w realizację irańskiego programu jądrowego.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
30.Amir RAHIMIPełniona funkcja: Szef Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie. Centrum Badań nad Paliwem Jądrowym i Wytwarzania Paliwa Jądrowego w Isfahanie jest częścią przedsiębiorstwa produkującego i pozyskującego paliwo jądrowe dla AEOI, biorącego udział w działaniach związanych ze wzbogacaniem uranu.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
31.Javad RAHIQIData urodzenia: 24.4.1954 Miejsce urodzenia: Marshad.Pełniona funkcja: Szef Centrum Technologii Jądrowej w Isfahanie (Esfahan Nuclear Technology Centre) Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI).Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 9.6.2010)
32.Abbas RASHIDIZaangażowany w prace związane ze wzbogacaniem w Natanzie.Data dodania do wykazu UE: 24.4.2007 (ONZ: 3.3.2008)
33Morteza REZAIETytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: zastępca dowódcy IRGC.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
34.Morteza SAFARITytuł: kontradmirał.Pełniona funkcja: dowódca marynarki wojennej IRGC.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
35.Yahya Rahim SAFAVITytuł: gen. major.Pełniona funkcja: dowódca, IRGC (Pasdaran). Zaangażowany w irański program jądrowy i program budowy pocisków balistycznych.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
36.Seyed Jaber SAFDARIKierownik zakładu wzbogacania w Natanz.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
37.Hosein SALIMITytuł: generał.Pełniona funkcja: dowódca sił powietrznych, IRGC (Pasdaran). Zaangażowany w irański program budowy pocisków balistycznych.Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006
38.Qasem SOLEIMANITytuł: generał brygady.Pełniona funkcja: dowódca sił Qods.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
39.Ghasem SOLEYMANIDyrektor górnictwa uranu w kopalni uranu Saghand.Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008
40.Mohammad Reza ZAHEDITytuł: generał brygady.Pełniona funkcja: dowódca sił lądowych IRGC.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007
41.General ZOLQADRPełniona funkcja: zastępca ministra spraw wewnętrznych ds. zagadnień związanych z bezpieczeństwem, oficer IRGC.Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007

ZAŁĄCZNIK  VIII

  21 Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 16 ust. 2

A. Osoby fizyczne
NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Reza AGHAZADEHData urodzenia: 15.3.1949. Nr paszportu: S4409483, ważny od 26.4.2000 do 27.4.2010, wydany w Teheranie. Nr paszportu dyplomatycznego: D9001950, wydany 22.1.2008, ważny do: 21.1.2013. Miejsce urodzenia: Khoy (Choj).Były szef Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).23.4.2007
2.Javad DARVISH-VANDGenerał brygady Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Zastępca dyrektora Ministerstwa Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MODAFL) ds. kontroli. Odpowiedzialny za obiekty i instalacje MODAFL.23.6.2008
3.Ali DIVANDARI (także jako: DAVANDARI)Szef Banku Mellat (zob. część B, nr 4)26.7.2010
4.Kontradmirał Ali FADAVIDowódca marynarki wojennej IRGC26.7.2010
5.dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIANAdres NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/ IranZastępca dyrektora i dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Produkcji i Pozyskiwania Paliwa Jądrowego (NFPC -Nuclear Fuel Production and Procurement Company) (zob. część B, nr 30), będącego częścią AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). NFPC jest zaangażowane w działania związane ze wzbogacaniem, których zawieszenia przez Iran domagają się Rada MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) i Rada Bezpieczeństwa.23.4.2007
6.Seyyed Mahdi FARAHIGenerał brygady IRGC. Dyrektor zarządzający Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO), która została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).23.6.2008
7.Parviz FATAHUrodzony w 1961 roku.Numer dwa w Khatam al Anbiya26.7.2010
8.inż. Mojtaba HAERIZastępca dyrektora MODAFL ds. przemysłu. Pełni nadzór nad Organizacją Przemysłu Lotniczego (AIO) i DIO.23.6.2008
9.Ali HOSEYNITASHGenerał brygady IRGC. Szef wydziału ogólnego Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zaangażowany w formułowanie założeń polityki dotyczącej kwestii jądrowej.23.6.2008
10.Mohammad Ali JAFARIDowódca IRGC.23.6.2008
11.Mahmood JANNATIANData urodzenia: 21.4.1946 Nr paszportu: T12838903Zastępca szefa Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI).23.6.2008
12.Said Esmail KHALILIPOUR (także jako: LANGROUDI)Data urodzenia: 24.11.1945 Miejsce urodzenia: Langroud.Zastępca szefa AEOI. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).23.4.2007
13.Ali Reza KHANCHIAdres NRC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran / Iran. Faks: (+9821) 8021412Szef Centrum Badań Jądrowych AEOI w Teheranie. MAEA nadal domaga się od Iranu wyjaśnień na temat doświadczeń z rozszczepianiem plutonu przeprowadzanych w tym centrum, w tym na temat obecności cząsteczek wysoko wzbogaconego uranu (HEU) w próbkach środowiskowych pobranych w zakładzie składowania odpadów w Karaj, gdzie rozmieszczone są kontenery stosowane do przechowywania zubożonego uranu wykorzystywanego w tych eksperymentach. AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i została wskazana w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).23.4.2007
14.Fereydoun MAHMOUDIANUrodzony 7.11.1943 w Iranie. Numer paszportu: 05HK31387, wydany 1.1.2002 w Iranie, ważny do 7.8.2010. W dniu 7.5.2008 uzyskał obywatelstwo francuskie.Dyrektor przedsiębiorstwa Fulmen (zob. część B, nr 13).26.7.2010
15.Ebrahim MAHMUDZADEHDyrektor zarządzający Iran Electronic Industries (zob. część B, nr 20).23.6.2008
16.Generał brygady Beik MOHAMMADLUZastępca dyrektora MODAFL ds. zaopatrzenia i logistyki w (zob. część B, nr 29).23.6.2008
17.Mohammad MOKHBER4th Floor, No 39 Ghandi street

Teheran,

Iran 1517883115

Przewodniczący fundacji Setad Ejraie, funduszu inwestycyjnego związanego z najwyższym przywódcą Alim Chameneim. Członek zarządu Banku Sina.26.7.2010
18.Mohammad Reza MOVASAGHNIAPrezes Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), znanej także jako Cruise Missile Industry Group. Organizację tę wskazano w rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ i wymieniono w załączniku I do wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB.26.7.2010
19.Anis NACCACHEDyrektor Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jego firma usiłowała nabyć towary potencjalnie niebezpieczne dla podmiotów wskazanych w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).23.6.2008
20.Generał brygady Mohammad NADERISzef Organizacji Przemysłu Lotniczego (AIO). (zob. część B, nr 1) AIO uczestniczyła w irańskich programach związanych z potencjalnie niebezpiecznymi technologiami.23.6.2008
21.Mostafa Mohammad NAJJARGenerał brygady IRGC. Minister spraw wewnętrznych i były minister MODAFL odpowiedzialny za ogół programów wojskowych, w tym programy dotyczące pocisków balistycznych.23.6.2008
22.Mohammad Reza NAQDIUrodzony w 1953 r. w Nadżafie (Irak).Generał brygady, dowódca sił oporu Basij.26.7.2010
23.Mohammad PAKPURGenerał brygady, dowódca wojsk lądowych IRGC.26.7.2010
24.Rostam QASEMI (także jako: Rostam GHASEMI)Urodzony w 1961 r.Dowódca Khatam al Anbiya26.7.2010
25.Hossein SALAMIGenerał brygady, zastępca dowódcy IRGC.26.7.2010
26.Ali Akbar SALEHIMinister spraw zagranicznych. Były szef Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI). AEOI nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).17.11.2009
27.Kontradmirał Mohammad SHAFI'I RUDSARIKontradmirał, zastępca dyrektora MODAFL ds. koordynacji (zob. część B, nr 29).23.6.2008
28.Ali SHAMSHIRIGenerał brygady IRGC. Zastępca dyrektora MODAFL ds. kontrwywiadu, odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracowników i instalacji w MODAFL.23.6.2008
29.Abdollah SOLAT SANADyrektor zarządzający zakładu konwersji uranu (UCF) w Isfahanie. Jest to zakład, który wytwarza materiał zasilający (UF6) służący do wzbogacania, przeznaczony dla zakładu prowadzącego wzbogacanie w Natanzie. W dniu 27 sierpnia 2006 r. Solat Sana otrzymał z rąk prezydenta Ahmadinedżada specjalne odznaczenie za rolę, którą odgrywa.23.4.2007
30.Ahmad VAHIDIGenerał brygady IRGC. Minister MODAFL i były zastępca szefa MODAFL.23.6.2008
31.Mohammad AhmadianByły pełniący obowiązki szefa Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI), a obecnie zastępca szefa AEOI. Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.23.05.2011
32.inżynier Naser RastkhahZastępca szefa AEOI. Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.23.05.2011
33.Behzad SoltaniZastępca szefa AEOI. Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.23.05.2011
34.Massoud Akhavan-FardZastępca szefa AEOI odpowiedzialny za planowanie, sprawy międzynarodowe i parlamentarne. Organizacja ta nadzoruje program jądrowy Iranu i jest wskazana na mocy rezolucji nr 1737 (2006) Rady Bezpieczeństwa ONZ.23.05.2011
35.Mohammad Hossein DajmarData ur.: 19 lutego 1956 r. Paszport nr: K13644968 (Iran), ważny do maja 2013 r.Przewodniczący i dyrektor zarządzający IRISL. Jest również przewodniczącymi Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), oraz Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), znanych oddziałów IRISL.23.05.2011
36.Dr Ahmad AZIZIZastępca prezesa i dyrektor zarządzający Banku Melli PLC wskazanego przez UE.1.12.2011
37.Davoud BABAEIObecny szef ochrony instytutu badawczego działu logistyki sił zbrojnych w Ministerstwie Obrony - Organizacji Innowacji i Badań Obronnych (SPND), który jest kierowany przez wskazanego przez ONZ Mohsena Fakhrizadeha. MEAE stwierdziła, że SPND ma związek z prawdopodobnym wojskowym wymiarem irańskiego programu jądrowego, w sprawie którego Iran odmawia współpracy. Jako szef ochrony Babaei jest odpowiedzialny za uniemożliwienie ujawniania informacji, w tym MAEA.1.12.2011
38.Hassan BAHADORIDyrektor generalny wskazanego przez UE Banku Arian1.12.2011
39.Sayed Shamsuddin BORBORUDIZastępca szefa wskazanej przez ONZ Irańskiej Organizacji Energii Atomowej, w ramach której podlega wskazanemu przez ONZ Feridunowi Abbasi Davaniemu. Uczestniczy w irańskim programie jądrowym od co najmniej 2002 roku, w tym jako były szef dział zamówień i logistyki w AMAD; odpowiadał tam za używanie firm-przykrywek, takich jak Kimia Madan, do sprowadzania sprzętu i materiałów na potrzeby irańskiego programu broni jądrowej.1.12.2011
40.Dr Peyman Noori BROJERDIPrezes zarządu i dyrektor zarządzający wskazanego przez UE Banku Refah1.12.2011
41.Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)Minister nauki, badań i technologii od wyborów w 2009 roku. Iran nie przedstawił MAEA wyjaśnień na temat jego roli w badaniach nad skonstruowaniem głowicy rakietowej. To przykład stosowanej przez Iran strategii polegającej na odmowie współpracy z MAEA w dochodzeniu dotyczącym tzw. badań sugerujących wojskowe zastosowanie irańskiego programu jądrowego; strategia ta obejmuje również odmowę dostępu do odpowiednich dokumentów dotyczących danych osób. Poza sprawowaniem funkcji ministra, Daneshjoo odgrywa również, w imieniu prezydenta Ahmadineżada, rolę w działaniach tzw. biernej obrony. Organizacja na rzecz Biernej Obrony została już wskazana przez UE.1.12.2011
42.Dr Abdolnaser HEMMATIDyrektor zarządzający i dyrektor generalny wskazanego przez UE Banku Sinar1.12.2011
43.Milad JAFARIdata urodzenia 20.9.74Obywatel Iranu, dostarczający towary, w większości metale, wskazanym przez ONZ firmom-przykrywkom z grupy SHIG. Dostarczał towary przedsiębiorstwom z tej grupy między styczniem a listopadem 2010 r. Płatności za niektóre z tych towarów dokonano w oddziale głównym wskazanego przez UE Export Development Bank of Iran (EDBI) w Teheranie po listopadzie 2010 r.1.12.2011
44.Dr Mohammad JAHROMIPrezes i dyrektor zarządzający wskazanego przez UE Banku Saderat1.12.2011
45.Ali KARIMIANObywatel Iranu, dostarczający towary, przede wszystkim włókno węglowe, wskazanym przez ONZ przedsiębiorstwom z grupy SHIG i SBIG.1.12.2011
46.Majid KHANSARIDyrektor zarządzający wskazanego przez ONZ Kalaye Electric Company.1.12.2011
47.Mahmoud Reza KHAVARIPrezes zarządu i dyrektor zarządzający wskazanego przez UE Banku Melli.1.12.2011
48.Mohammad Reza MESKARIANDyrektor generalny londyńskiego oddziału wskazanego przez UE Persia International Bank1.12.2011
49.Mohammad MOHAMMADIDyrektor zarządzający MATSA.1.12.2011
50.Dr M H MOHEBIANDyrektor zarządzający wskazanego przez UE Post Bank.1.12.2011
51.Mohammad Sadegh NASERISzef Physics Research Institute (poprzednia nazwa: Institute of Applied Physics).1.12.2011
52.Mohammad Reza REZVANIANZADEHDyrektor zarządzający wskazanego przez UE Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Jest również urzędnikiem AEOI. Nadzoruje i ogłasza przetargi dla firm pozyskujących paliwo - przetargi dotyczą wrażliwych prac w zakresie pozyskiwania, które są konieczne w fabryce wytwarzania paliwa (FMP), fabryce wytwarzania cyrkonu (ZPP) i zakładzie przekształcania uranu (UCF).1.12.2011
53.A SEDGHIPrezes i dyrektor niewykonawczy wskazanego przez UE Melli Bank PLC1.12.2011
54.Hamid SOLTANIDyrektor zarządzający wskazanego przez UE przedsiębiorstwa zarządzającego budową reaktorów jądrowych (MASNA)1.12.2011
55.Bahman VALIKIPrezes zarządu i dyrektor wykonawczy wskazanego przez UE Export Development Bank of Iran.1.12.2011
56.Javad AL YASINSzef ośrodka badań nad materiałami wybuchowymi i skutkami eksplozji (Research Centre for Explosion and Impact), znanego również pod nazwą METFAZ1.12.2011
57.S ZAVVARPełniący obowiązki dyrektora generalnego w dubajskim oddziale wskazanego przez UE Persia International Bank.1.12.2011
58.Azim AGHAJANI (pisane również ADHAJANI)Członek IRGC, który uczestniczył w dostarczaniu państwu trzeciemu amunicji z Iranu za pośrednictwem Nigerii1.12.2011
59.Abolghassem Mozaffari SHAMSSzef Khatam Al-Anbia Construction Headquarters1.12.2011
60.Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)Członek IRGC, który uczestniczył w dostarczaniu państwu trzeciemu amunicji z Iranu za pośrednictwem Nigerii1.12.2011
61.Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)Ur. 16/01/1956, obywatelstwo irańskie.Dyrektor i jeden z akcjonariuszy Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company; pod tą nową nazwą kryje się Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC) wskazane przez Unię Europejską; jest odpowiedzialny za zarządzanie techniczne okrętami IRISL. Pełni funkcję dyrektora zarządzającego IRISL.1.12.2011
62.Naser BATENIUr. 16.12.1962, obywatelstwo irańskie.Były dyrektor ds. prawnych IRISL, dyrektor Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), objętego sankcjami przez Unię Europejską. Dyrektor firmy-przykrywki NHL Basic Limited.1.12.2011
63.Mansour ESLAMIUr. 31/01/1965, obywatelstwo irańskie.Dyrektor IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, objętego sankcjami przez Unię Europejską.1.12.2011
64.Mahamad TALAIUr. 04.06.1953, obywatelstwo irańskie i niemieckie.Członek kierownictwa Irisl na Europę, dyrektor wykonawczy HTTS, objętego sankcjami przez Unię Europejską, oraz Darya Capital Administration Gmbh, objętego sankcjami przez Unię Europejską. Zarządca wielu firm-przykrywek należących do IRISL i jego oddziałów lub przez nie kontrolowanych.1.12.2011
65.Mohammad Moghaddami FARDData ur.: 19 lipca 1956, paszport: N10623175 (Iran), wydany 27 marca 2007, straci ważność 26 marca 2012.F: dyrektor regionalny IRISL w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dyrektor Pacific Shipping, objętego sankcjami przez Unię Europejską, Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, objętej sankcjami przez Unię Europejską. W 2010 r. założył Crystal Shipping FZE, próbując obejść wskazanie IRISL przez UE.1.12.2011
66.Kapitan Alireza GHEZELAYAGHDyrektor generalny wskazanego przez UE przedsiębiorstwa Lead Maritime, które prowadzi działalność w Singapurze w imieniu HDSL. Ponadto pełni funkcję dyrektora generalnego wskazanego przez UE przedsiębiorstwa Asia Marine Network, które jest regionalnym biurem IRISL w Singapurze.1.12.2011
67.Gholam Hossein GOLPARVARUr. 23/01/1957, obywatelstwo irańskie.Były dyrektor handlowy IRISL, zastępca dyrektora i jeden z akcjonariuszy Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, dyrektor wykonawczy i jeden z akcjonariuszy Sapid Shipping Company, oddziału przedsiębiorstwa IRISL objętego sankcjami przez Unię Europejską, zastępca dyrektora i jeden z akcjonariuszy przedsiębiorstwa HDSL, objętego sankcjami przez Unię Europejską, członek rady zarządczej Irano-Hind Shipping Company, objętego sankcjami przez UE.1.12.2011
68.Hassan Jalil ZADEHUr. 06/01/1959, obywatelstwo irańskie.Dyrektor i jeden z akcjonariuszy przedsiębiorstwa Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), objętego sankcjami przez Unię Europejską. Widnieje jako akcjonariusz wielu firm-przykrywek dla IRISL.1.12.2011
69.Mohammad Hadi PAJANDUr. 25/05/1950, obywatelstwo irańskie.Były dyrektor ds. finansowych IRISL, były dyrektor Irinvestship limited, podmiotu objętego sankcjami przez Unię Europejską, dyrektor Fairway Shipping, które przejęło działalność Irinvestship limited. Zarządca firm-przykrywek dla IRISL, mianowicie Lancellin Shipping Company, objętej sankcjami przez Unię Europejską, oraz Acena Shipping Company.1.12.2011
70.Ahmad SARKANDIUr. 30/09/1953, obywatelstwo irańskie.Dyrektor ds. finansowych IRISL od 2011 roku. Były dyrektor wykonawczy wielu oddziałów IRISL objętych sankcjami przez Unię Europejską, odpowiedzialny za założenie wiele firm-przykrywek, w przypadku których nadal widnieje jako dyrektor lub jeden z akcjonariuszy.1.12.2011
71.Seyed Alaeddin SADAT RASOOLUr. 23/07/1965, obywatelstwo irańskie.Zastępca dyrektora ds. prawnych grupy IRISL, dyrektor ds. prawnych Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.1.12.2011
72.Ahmad TAFAZOLYData ur.: 27 May 1956, miejsce ur.: Bojnord, Iran,

paszport: R10748186 (Iran), wydany 22 stycznia 2007, straci ważność 22 stycznia 2012

Dyrektor IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias lub Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, objętego sankcjami przez Unię Europejską.1.12.2011
73Ali Ashraf NOURIZastępca dowódcy IRGC, szef biura politycznego IRGC23.1.2012
74Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat-a-lEslam Ali Saidi lub SaeediPrzedstawiciel Najwyższego Dowódcy przy IRGC23.1.2012
75Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)Dowódca lotnictwa IRGC, generał brygady23.1.2012

B. Osoby prawne, podmioty i organy

NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Aerospace Industries Organisation (Organizacja Przemysłu Lotniczego - AIO)AIO, 28 Shian 5, Lavizan,

Teheran

Langare Street,

Nobonyad Square, Teheran, Iran

AIO prowadzi nadzór nad wytwarzaniem pocisków w Iranie, w tym nadzoruje Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group oraz Fajr Industrial Group; grupy te zostały wskazane w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006). Szef AIO oraz dwaj inni wyżsi rangą urzędnicy zostali również wskazani w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).23.4.2007
2.Armed Forces Geographical OrganisationUważana za dostawcę informacji geoprzestrzennych na potrzeby programu budowy pocisków balistycznych.23.6.2008
3.Azarab IndustriesFerdowsi Ave, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran.Firma z sektora energetycznego, produkcyjnie wspierająca program jądrowy, w tym wskazane działania wrażliwe z punktu widzenia proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku.26.7.2010
4.Bank Mellat (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależneSiedziba główna, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Teheran, 15817, Iran.

Bank Mellat angażuje się w określone działania wspierające i ułatwiające irański program jądrowy i balistyczny. Świadczy usługi bankowe podmiotom z wykazów ONZ i UE, podmiotom działającym w ich imieniu lub pod ich kierunkiem bądź podmiotom do nich należącym lub przez nie kontrolowanym. Jest bankiem macierzystym banku First East Export Bank, wskazanego w rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ.26.7.2010
a) Mellat Bank SB CJSCP.O. Box 24, Erywań 0010, Republika Armenii100 % udziałów należy do Banku Mellat26.7.2010
b) Persia International Plc BankNumber 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Zjednoczone Królestwo60 % udziałów należy do Banku Mellat26.7.2010
5.Bank Melli,

Bank Melli Iran (w tym wszystkie

oddziały) i jednostki zależne:

Ferdowsi Avenue,

P.O. Box 11365-171, Teheran,

Iran

Dostarcza lub stara się dostarczać wsparcie finansowe firmom, które są zaangażowane w pozyskiwanie towarów służących realizacji irańskiego budowy pocisków balistycznych lub które pozyskują takie towary (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company i DIO). Bank Melli ułatwia działalność Iranu w dziedzinie związanej z technologiami potencjalnie niebezpiecznymi. Ułatwił on wielokrotnie zakup potencjalnie niebezpiecznych materiałów na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego. Świadczył różnorodne usługi finansowe w imieniu podmiotów związanych z irańskim sektorem jądrowym i sektorem pocisków balistycznych, w tym otwierał akredytywy i prowadził rachunki. Wiele z powyższych przedsiębiorstw zostało wskazanych w rezolucjach RB ONZ nr 1737 (2006) i 1747 (2007).

Bank Melli nadal pełni tę rolę, angażując się w działania, które wspierają i ułatwiają działalność Iranu w dziedzinie związanej z technologiami potencjalnie niebezpiecznymi. Wykorzystując swoje kontakty bankowe, nadal udziela w związku z taką działalnością wsparcia podmiotom znajdującym się w wykazach ONZ i UE oraz świadczy im usługi finansowe. Działa także w imieniu i na zlecenie takich podmiotów, do których należy Bank Sepah, często za pośrednictwem ich jednostek zależnych i wspólników.

23.6.2008
a) Arian Bank (także jako: Aryan Bank)House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, AfganistanArian Bank jest spółką joint venture Banku Melli i Banku Saderat.26.7.2010
b) Assa CorporationASSA CORP, 650 (lub 500) Fifth Avenue, Nowy Jork, USA; Numer identyfikacji podatkowej: 1368932 (USA)Assa Corporation jest przedsiębiorstwem-przykrywką utworzonym i kontrolowanym przez Bank Melli. Zostało stworzone, by kierować przepływy pieniężne z USA do Iranu.26.7.2010
c) Assa Corporation Ltd6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Wyspy Normandzkie (Channel Islands)Assa Corporation Ltd jest organizacją macierzystą Assa Corporation. Jest własnością Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana.26.7.2010
d) Bank Kargoshaie (także jako: Bank Kargoshaee także jako: Kargosai Bank, także jako: Kargosa'i Bank)587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, IranBank Kargoshaee należy do Banku Melli.26.7.2010
e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran Iran;

Inna lokalizacja: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Inna lokalizacja: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116

Inna lokalizacja: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Numer w rejestrze gospodarczym: 89584.

Powiązany z podmiotami, na których od 2000 roku ciążą sankcje USA, UE lub ONZ. Wskazany przez USA jako własność Banku Melli lub jako podmiot podlegający jego kontroli.26.7.2010
f) Bank Melli Iran ZaoUlica Maszkowa 9/1, Moskwa,

130064, Rosja;

Inny adres:

Ulica Maszkowa 9/1, Moskwa,

105062, Rosja

23.6.2008
g) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)18th Km Karaj Special Road,

1398185611 Teheran, Iran, P.O.

Box 37515-183;

Inna lokalizacja: Km 16 Karaj

Special Road, Teheran, Iran;

Numer w rejestrze gospodarczym:382231

Wskazany przez USA jako własność Banku Melli lub jako podmiot podlegający jego kontroli.26.7.2010
h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (także jako: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Teheran, Iran, 1967757451 No 241, Mirdamad Street, Teheran, IranW całości należy do Bank Melli Investment Co. Holding Company; zarządza wszystkimi przedsiębiorstwami cementowymi należącymi do BMIIC.26.7.2010
i) First Persian Equity FundWalker House, 87 Mary Street, George Town, Wielki Kajman, KY1-9002, Kajmany; Inna lokalizacja: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Wielki Kajman, KY1-1104; Kajmany;

Inna lokalizacja: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Fundusz z siedzibą na Kajmanach, któremu irański rząd udzielił zezwolenia na inwestycje zagraniczne na teherań-skiej giełdzie.26.7.2010
j) Mazandaran Cement CompanyNo 51, sattari st. Afric Ave. Teheran Iran;

Inna lokalizacja: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688; Inna lokalizacja: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

Kontrolowana przez Bank Melli Iran26.7.2010
k) Mehr Cayman Ltd.Numer w rejestrze handlowym Kajmanów: 188926 (Kajmany)Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana.26.7.2010
l) Melli Agrochemical Company PJS (także jako: Melli Shimi Keshavarz)5th Floor No 23 15th Street,

Gandi Ave. Vanak S., Teheran

Iran

Inna lokalizacja:Mola Sadra

Street, 215 Khordad, Sadr Alley

No. 13, Vanak Sq., P.O. Box

15875-1734, Teheran, Iran

Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana.26.7.2010
m) Melli Bank plcLondon Wall, 11th floor, Londyn EC2Y 5EA, Zjednoczone Królestwo23.6.2008
n) Melli Investment Holding International514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Numer w rejestrze (Dubaj) 0107 wydany 30 listopada 2005 r.Należy do Banku Melli lub jest przez niego kontrolowana.26.7.2010
o) Shemal Cement Company (także jako: Siman Shomal także jako: Shomal Cement Company)No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran

Inna lokalizacja:Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446; Inna lokalizacja:289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Kontrolowana przez Bank Melli Iran.26.7.2010
6.Bank Refah40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 IranBanque Refah przejął bieżące operacje Banku Melli w następstwie nałożenia na ten bank sankcji przez Unię Europejską.26.7.2010
7.Bank Saderat Iran (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależneBank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.Bank Saderat jest irańskim bankiem, który częściowo należy do rządu Iranu. Świadczył on usługi finansowe podmiotom wykonującym zamówienia na potrzeby irańskiego programu jądrowego i balistycznego, w tym podmiotom wskazanym w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeszcze w marcu 2009 roku przekazywał DIO (obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) i Iran Electronics Industries płatności i akredytywy. W 2003 roku bank przekazał akredytywę w imieniu irańskiej Mesbah Energy Company, powiązanej z działalnością jądrową (następnie obłożonej sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).26.7.2010
a) Bank Saderat PLC (London)5 Lothbury, Londyn EC2R 7HDJednostka zależna, 100 % udziałów należy do Banku Saderat.
8.Sina Bank187, Avenue Motahari, Teheran, IranBank bardzo blisko powiązany z interesami "Daftaru" (gabinetu najwyższego przywódcy z administracją liczącą ok. 500 współpracowników). W ten sposób pomaga finansować strategiczne interesy reżimu.26.7.2010
9.ESNICO (dostawca sprzętu dla Nuclear Industries Corporation)No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, IranRealizuje zamówienia na wyroby przemysłowe, zwłaszcza na potrzeby działań związanych z programem jądrowym prowadzonych przez AEOI, Novin Energy i Kalaye Electric Company (wszystkie wskazane w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Dyrektorem ESNICO jest Haleh Bakhtiar (wskazany w rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ).26.7.2010
10.Etemad Amin Invest Co MobinPasadaran Av. Teheran, IranEtemad Amin Invest Co Mobin jest blisko powiązana z Naftar i z Bonyad-e Mostazafan; spółka pomaga finansować strategiczne interesy reżimu i irańskich struktur parapaństwowych.26.7.2010
11.Export Development Bank of Iran (EDBI) (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależneExport Development Building,

21th floor, Tose'e tower, 15th st,

Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran,

15138-35711

next to the 15th Alley, Bokharest

Street, Argentina Square, Teheran,

Iran;

Tose'e Tower, corner of 15th St,

Ahmad Qasir Ave., Argentine

Square, Teheran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli,

No. 1 Building, Teheran, Iran;

Numer w rejestrze handlowym:

86936

(Iran)

Export Development Bank of Iran (EDBI) jest zaangażowany w świadczenie usług finansowych przedsiębiorstwom związanym z irańskimi programami proliferacyjnymi; pomaga wskazanym przez ONZ podmiotom obchodzić i łamać sankcje. Świadczy usługi finansowe podmiotom podlegającym MODAFL i ich przedsiębiorstwom-przykrywkom wspierającym irański program jądrowy i balistyczny. Obsługiwał płatności Banku Sepah po wskazaniu go przez ONZ, w tym płatności związane z irańskim programem jądrowym i balistycznym. Bank obsługiwał transakcje dotyczące irańskich podmiotów związanych z obronnością i programem balistycznym, z których wiele obłożonych jest sankcjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. EDBI to główny pośrednik Bezpiobsługujący finanse Banku Sepah (obłożonego sankcjami ONZ od 2007 roku), w tym płatności związane z bronią masowego rażenia. EDBI świadczy usługi finansowe różnorodnym podmiotom MODAFL i ułatwia przedsiębiorstwom-przykrywkom powiązanym z podmiotami MODAFL składanie bieżących zamówień.26.7.2010
a) EDBI Exchange Company (także jako: Export Development Exchange Broker Co.)No 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353; Inna lokalizacja: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;Firma z siedzibą w Teheranie, należy w 70 % do Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do banku EDBI lub przez niego kontrolowana.26.7.2010
b) EDBI Stock Brokerage CompanyTose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;EDBI Stock Brokerage Company ma siedzibę w Teheranie i jest jednostką zależną, należącą w całości do Export Development Bank of Iran (EDBI). W październiku 2008 roku została wskazana przez USA jako należąca do banku EDBI lub przez niego kontrolowana.26.7.2010
c) Banco Internacional de Desarrollo CAUrb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, WenezuelaBanco Internacional de Desarrollo CA należy do Export Development Bank of Iran.26.7.2010
12.Fajr Aviation Composite IndustriesMehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Teheran, IranJednostka zależna IAIO w ramach MODAFL (zob. nr 29); produkuje przede wszystkim materiały kompozytowe dla lotnictwa, ale jest także powiązana z rozwijaniem możliwości w zakresie włókien węglowych do zastosowań jądrowych i rakietowych. Powiązana z Biurem Współpracy w zakresie Technologii (Technology Cooperation Office). Iran niedawno zapowiedział, że zamierza przystąpić do masowej produkcji wirówek nowej generacji, co będzie wymagać zdolności produkcyjnych Fajr Aviation Composite Industries w zakresie włókna węglowego.26.7.2010
13.Fulmen167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.Przedsiębiorstwo Fulmen było zaangażowane w instalację sprzętu elektrycznego w zakładach Kom/Fordu, zanim jeszcze ujawniono, że zakłady te istnieją.26.7.2010
a) Arya Niroo NikArya Niroo Nik jest firmą- przykrywką, z której pośrednictwa Fulmen korzysta przy niektórych operacjach.26.7.2010
14.Future Bank BSCBlock 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785; Rejestracja działalności gospodarczej: 54514-1 (Bahrajn) traci ważność 9 czerwca 2009 r.; Licencja handlowa nr: 13388 (Bahrajn)Dwie trzecie Future Bank z siedzibą w Bahrajnie należy do irańskich banków. Bank Melli i Bank Saderat, wskazane przez UE, posiadają po jednej trzeciej udziałów, a reszta należy do Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Choć AUB wciąż posiada udziały w Future Bank, według raportu za rok 2007 AUB nie wywiera już na Future Bank znaczącego wpływu, a bank ten jest skutecznie kontrolowany przez irańskie instytucje macierzyste, z których obie wskazano w rezolucji nr 1803 Rady Bezpieczeństwa ONZ jako irańskie banki, które należy szczególnie uważnie obserwować. Ścisłych związków Future Bank z Iranem dowodzi także fakt, że prezes Bank Melli sprawuje równocześnie funkcję prezesa Future Bank.26.7.2010
15.Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)Organ rządowy odpowiedzialny za przyspieszenie procesu uprzemysłowienia w Iranie. Kontroluje liczne przedsiębiorstwa zaangażowane w pracę na rzecz programu jądrowego i balistycznego; jest zaangażowany we wspierające je zagraniczne zamówienia w zakresie zaawansowanych technologii wytwórczych.26.7.2010
16.Iran Aircraft Industries (IACI)Jednostka zależna IAIO w ramach MODAFL (zob. nr 29). Wytwarza i naprawia silniki samolotów i statków powietrznych oraz przeprowadza ich przeglądy; na ogół nabywa wyroby lotnicze - zwykle pochodzenia amerykańskiego - przez zagranicznych pośredników. Wykryto także, że IACI i jej jednostki zależne, starając się nabyć wyroby lotnicze, korzystają z sieci pośredników na całym świecie.26.7.2010
17.Iran Aircraft Manufacturing Company (także jako: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Hava-peyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)Box 83145-311, 28 Km, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahan, Iran. P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Isfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Należy do MODAFL (zob. nr 29), jest przez niego kontrolowana lub działa w jego imieniu.26.7.2010
18.Iran Centrifuge Technology Company (a.k.a. TSA lub TESA)156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, TehranIran Centrifuge Technology Company przejęło działalność prowadzoną przez Farayand Technique (wskazane na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737). Wytwarza części wirówek do wzbogacania uranu i wspiera bezpośrednio działania sprzyjające proliferacji, które Iran musi zawiesić na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prowadzi prace dla Kalaye Electric Company (wskazanego na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737).26.7.2010
19.Iran Communications Industries (ICI)P.O. Box 19295-4731, Pasdaran

Avenue, Teheran, Iran;

Inny adres: P.O. Box 19575-131,

34 Apadana Avenue, Teheran,

Iran;

Inny adres: Shahid Langary Street,

Nobonyad Square Ave, Pasdaran,

Teheran

Jednostka zależna Iran Electronics Industries (zob. nr 20); wytwarza różnorodne produkty, w tym systemy łączności, lotnicze oprzyrządowanie elektroniczne, urządzenia optyczne i elektrooptyczne, urządzenia mikroelektroniczne, produkty IT, wyroby testowe, pomiarowe, telekomunikacyjne i produkty bezpieczeństwa, urządzenia elektroniczne do prowadzenia działań wojennych, lampy radaroskopowe (w tym prowadzi ich naprawę) i wyrzutnie pocisków. Wyroby te mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ.26.7.2010
20.Iran Electronics Industries (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne:P.O. Box 18575-365, Teheran, IranSpółka będąca w pełni własnością MODAFL (i w związku z tym organizacją siostrzaną AIO, AvIO i DIO). Jej zadaniem jest produkcja elementów elektronicznych do irańskich systemów uzbrojenia.23.6.2008
a) Isfahan OpticsP.O. Box 81465-313 Kaveh Ave.

Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan,

Iran

Należy do Iran Electronics Industries, jest przez nią kontrolowana lub działa w jej imieniu.26.7.2010
21.Iran Insurance Company (także jako: Bimeh Iran)121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, IranIran Insurance Company ubezpiecza zakup różnorodnych wyrobów, które mogą zostać użyte w programach obłożonych sankcjami na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ubezpieczone zakupy to m.in. części zamienne do śmigłowców, elektronika oraz komputery stosowane w nawigacji statków powietrznych i pocisków.26.7.2010
22.Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, IranOrganizacja w ramach MODAFL (zob. nr 29) odpowiedzialna za planowanie i zarządzanie w irańskim sektorze lotnictwa wojskowego.26.7.2010
23.Siły lotnicze IRGC (IRGC Air Force)Zarządzają irańskimi zasobami pocisków balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Dowódca sił lotniczych IRGC został wskazany w rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006).23.6.2008
24.IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile CommandIRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command jest specjalną częścią sił powietrznych IRGC współpracującą ze SBIG (wskazanym w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ) z FATEH 110, pociskami balistycznymi krótkiego zasięgu, oraz Ashura, pociskiem balistycznym średniego zasięgu. Wydaje się być jednostką, która sprawuje faktyczną kontrolę operacyjną nad pociskami.26.7.2010
25.IRGC Qods ForceTeheran (Iran)Siły Qods Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) odpowiadają za operacje poza Iranem; są głównym teherańskim narzędziem polityki zagranicznej w zakresie operacji specjalnych i wsparciem dla terrorystów i bojowników islamistycznych za granicą. Według doniesień prasowych Hezbollah w 2006 roku podczas konfliktu z Izraelem używał dostarczanych przez nie rakiet, pocisków manewrujących do zwalczania celów nawodnych i podwodnych (ASCM), przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPADS) oraz bezzałogowych statków powietrznych (UAV), a także korzystał z oferowanych przez siły Qods szkoleń związanych z tymi systemami. Według różnych doniesień siły Qods nadal wyposażają i szkolą Hezbollah w zakresie nowoczesnej broni, pocisków przeciwlotniczych oraz rakiet dalekiego zasięgu. Nadal w ograniczonym stopniu stanowią niebezpieczne wsparcie bojowników talibskich w południowym i zachodnim Afganistanie, zapewniając im szkolenia i środki, w tym broń strzelecką, amunicję, moździerze oraz rakiety bojowe krótkiego zasięgu. Dowódca sił jest obłożony sankcjami na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.26.7.2010
26.Linie Żeglugowe Islamskiej Republiki Iranu (IRISL) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne:No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311. Teheran. Iran;

37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

Zaangażowane w transport ładunków wojskowych, w tym zakazanych ładunków z Iranu. Trzy takie incydenty, stanowiące jawne naruszenie zakazu, zgłoszono komitetowi ds. sankcji wobec Iranu działającemu w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Linie IRISL tak bardzo były związane z proliferacją, że Rada Bezpieczeństwa ONZ - w rezolucjach nr 1803 i 1929 - wezwała państwa do przeprowadzania inspekcji na statkach IRISL, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że transportują one zakazane towary.26.7.2010
a) Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehtes-hamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran IMO Nr. 9270658Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL26.7.2010
b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (także jako: HDS Lines)No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan

7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O.

Box: 1944833546

Inna lokalizacja: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan

Street, Pasdaran Avenue,

Tehran, Iran;

Inny adres: Third Floor of IRISL's

Aseman Tower

Działa w imieniu IRISL, obsługując kontenery z wykorzystaniem statków należących do IRISL.26.7.2010
c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbHAdres pocztowy: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Niemcy; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,Firma kontrolowana przez IRISL lub działająca w imieniu IRISL. HTTS jest zarejestrowana pod tym samym adresem co IRISL Europe GmbH w Hamburgu, a jej szef, dr Naser Baseni, był wcześniej pracownikiem IRISL26.7.2010
d) Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti ShippingNo 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, IranDziała w imieniu IRISL, wzdłuż Kanału Sueskiego i w Aleksandrii i Port Saidzie. 51% jej udziałów należy do IRISL.26.7.2010
e) Irinvestship LtdGlobal House, 61 Petty France,

London SW1H 9EU, Zjednoczone Królestwo;

Rejestracja działalności gospodarczej: 4110179 (Zjednoczone

Królestwo)

Należy do IRISL. Świadczy liniom IRISL usługi finansowe, prawne i ubezpieczeniowe oraz usługi marketingowe, czarterowe i usługi zarządzania załogą.26.7.2010
f) IRISL (Malta) LtdFlat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, MaltaDziała w imieniu IRISL na Malcie. Spółka joint venture z udziałowcami niemieckimi i maltańskimi. IRISL korzysta ze szlaku maltańskiego od 2004 roku; traktuje Freeport jako węzeł przeładunkowy między Zatoką Perską a Europą.26.7.2010
g) IRISL ClubNo 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, TeheranNależy do IRISL.26.7.2010
h) IRISL Europe GmbH (Hamburg)Schottweg 5, 22087 Hamburg,

Germany

V.A.T. Number DE217283818

(Niemcy)

Przedstawiciel IRISL w Niemczech.26.7.2010
i) IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz GostarSarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran. Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran ou 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, IranJest własnością IRISL. Dostarcza paliwa, możliwości bunkrowania, wody, farb, oleju smarowego i chemikaliów potrzebnych na statkach IRISL. Nadzoruje także konserwację statków oraz zapewnia udogodnienia i usługi członkom załóg. Jednostki zależne od IRISL korzystały z bankowych rachunków dolarowych w Europie i na Bliskim Wschodzie, zarejestrowanych na fałszywe nazwiska, by umożliwiać stałe transfery środków. IRISL wielokrotnie ułatwiały naruszanie przepisów rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ.26.7.2010
j) IRISL Multimodal Transport CompanyNo 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran, Iran IranNależy do IRISL. Odpowiada za kolejowy transport towarów. Jest w pełni kontrolowaną jednostką zależną IRISL.26.7.2010
k) IRITAL Shipping SRLNumer w rejestrze handlowym: GE 426505 (Włochy); Włoski numer identyfikacji podatkowej: 03329300101 (Włochy); Numer VAT: 12869140157 (Włochy); Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genua (GE), WłochyPunkt kontaktowy na potrzeby usług ECL i PCL. Korzysta z niego jednostka zależna DIO - Marine Industries Group (MIG; znana obecnie jako Marine Industries Organization, MIO), która odpowiada za projektowanie i budowę różnorodnych konstrukcji morskich oraz statków wojskowych i innych. DIO została wskazana w rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ.26.7.2010
l) ISI Maritime Limited (Malta)147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, IranNależy do IRISL lub jest przez nie kontrolowana.26.7.2010
m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, IranJednostka zależna, 100 % udziałów należy do IRISL. Flota licząca w całości sześć statków. Działa na Morzu Kaspijskim. Ułatwiała transporty z udziałem podmiotów wskazanych przez ONZ i USA, np. Banku Melli, przewożąc ładunki sprzyjające proliferacji z krajów takich jak Rosja czy Kazachstan do Iranu.26.7.2010
n) Leading Maritime Pte Ltd (także jako: Leadmarine, także jako: Asia Marine Network Pte Ltd, także jako IRISL Asia Pte Ltd; także jako: Leadmaritime)200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)Leadmarine działa w imieniu HDSL w Singapurze. Wcześniej znana jako Asia Marine Network Pte Ltd oraz IRISL Asia Pte Ltd i działająca w imieniu IRISL w Singapurze.26.7.2010
o) Marble Shipping Limited (Malta)143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, MaltaNależy do IRISL lub jest przez nie kontrolowana.26.7.2010
p) Oasis Freight AgencyAdres pocztowy: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Zjednoczone Emiraty ArabskieFirma działała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w imieniu IRISL. Zastąpiona przez Good Luck Shipping Company, która również wskazana jest jako firma działająca w imieniu IRISL26.7.2010
q) Safiran Payam Darya (także jako: Safiran Payam Darya Shipping Lines, także jako: SAPID Shipping Company)No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, P.O. Box 19635-1116, Teheran, Iran; Inny adres: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, P.O. Box 19635-1116, Teheran, Iran; Inny adres: Third Floor of IRISL's Aseman TowerDziała w imieniu IRISL, świadcząc usługi hurtowe.26.7.2010
r) Santexlines (także jako: IRISL China Shipping Company Ltd, także jako: Yi Hang Shipping Company)Suite 1501, Shanghai Zhongrong

Plaza, 1088, Pudong(S) road,

Shanghai 200122, Szanghaj,

Chiny;

Inny adres: F23A-D, Times Plaza

No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Chiny

Santexlines działa w imieniu HDSL. Wcześniej znane pod nazwą IRISL China shipping Company i działające w imieniu IRISL w Chinach.26.7.2010
s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)No 37 Asseman Shahid Sayyad

Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O.

Box 1587553 1351, Teheran,

Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley,

Aban ave., Karimkhan Zand

Blvd, Teheran 15976, Iran.

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.26.7.2010
t) SISCO Shipping Company Ltd (także jako: IRISL Korea Ltd)Posiada biura w Seulu i Pusanie w Korei Południowej.Działa w imieniu IRISL w Korei Południowej.26.7.2010
u) Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship

Management Company alias Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran IranDziała w imieniu IRISL. Przedsiębiorstwo zarządzania statkami z siedzibą w Teheranie; pełni funkcję zarządcy technicznego wobec wielu statków SAPID.26.7.2010
v) South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping AgentNo. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, IranKontrolowana przez IRISL i działa w imieniu IRISL w irańskich portach, nadzorując takike zadania jak załadunek i wyładunek.26.7.2010
w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (także jako: Valfajr)No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155

Inna lokalizacja: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. P.O. Box 4155, Teheran, Iran

Jednostka zależna IRISL. 100 % jej udziałów należy do IRISL. Prowadzi przewozy między Iranem a państwami Zatoki Perskiej, np. Kuwejtem, Katarem, Bahrajnem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską. Jednostka zależna od IRISL z siedzibą w Dubaju, świadcząca usługi promowe i dowozowe, a czasem przewożąca towary i pasażerów w obrębie Zatoki Perskiej. W Dubaju wynajmuje załogi statków, zamawia usługi dostawcze, przygotowuje statki do zacumowania i odpłynięcia oraz do załadunku i wyładunku w porcie. Zawija do portów w Zatoce Perskiej i w Indiach. Od połowy czerwca 2009 roku Valfajr zajmuje wspólny budynek z IRISL w Port Raszid w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; zajmował także wspólny budynek z IRISL w Teheranie (Iran).26.7.2010
27.Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)Teheran (Iran)Odpowiada za irański program jądrowy. Sprawuje kontrolę operacyjną nad irańskim programem balistycznym. Podjął próby zamówień w celu wspierania irańskiego programu balistycznego i jądrowego.26.7.2010
28.Javedan Mehr ToosFirma inżynieryjna wykonująca zamówienia na rzecz Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (wskazanej na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ).26.7.2010
29.Kala NaftKala Naft Tehran Co, P.O. Box

15815/1775, Gharani Avenue,

Teheran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street -

Near Karim Khan Bridge -

Sepahbod Gharani Avenue,

Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center,

wyspa Kish, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria

Street, London Sw1H1

Prowadzi handel sprzętem z sektora naftowego i gazowego, który może zostać użyty w irańskim programie jądrowym. Próbowała zamawiać materiały (bardzo trwałe bariery stopowe), które nie mają zastosowania poza przemysłem jądrowym. Powiązana z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w irański program jądrowy.26.7.2010
30.Machine Sazi Arak4th km Tehran Road, P.O. Box 148, Arak, IranFirma z sektora energetycznego powiązana z IDRO; wspiera produkcyjnie program jądrowy, w tym zakazane działania sprzyjające proliferacji. Zaangażowana w budowę reaktora ciężkowodnego w Araku. W lipcu 2009 roku Zjednoczone Królestwo wydało wobec niej zawiadomienie o odmowie eksportu "korundowo-grafitowej żerdzi zatyczkowej". W maju 2009 roku Szwecja odmówiła Machine Sazi Arak eksportu "koszulek pokryw do zbiorników ciśnieniowych".26.7.2010
31.Marine IndustriesPasdaran Ave, P.O. Box 19585/ 777, Teheran, Iran.Jednostka zależna DIO.23.4.2007
32.MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power PlantsJednostka podlegająca AEOI oraz Novin Energy (obie wskazane na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Zaangażowana w tworzenie reaktorów jądrowych.26.7.2010
33.Mechanic Industries GroupUczestniczyła w produkcji elementów służących realizacji programu balistycznego.23.6.2008
34.Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (a.k.a. Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; a.k.a. MODAFL; a.k.a. MODSAF)West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, IranPodmiot odpowiedzialny za irańskie badania obronne, programy rozwojowe i produkcyjne, obejmujące wspieranie programów rakietowych i jądrowych.23.6.2008
35.Naserin VahidNaserin Vahid produkuje elementy broni dla IRGC. Firma-przykrywka IRGC.26.7.2010
36.Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, IranNuclear Fuel Production Division (NFPD) jest działem AEOI odpowiedzialnym za badania i rozwój w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym: badania uranu, jego wydobycie, obróbkę rudy, konwersję oraz gospodarkę odpadami jądrowymi. NFPC jest następcą NFPD, jednostki zależnej AEOI, która zajmuje się badaniami i rozwojem w dziedzinie jądrowego cyklu paliwowego, w tym konwersją i wzbogacaniem.23.4.2007
37.Parchin Chemical IndustriesFirma ta zajmowała się technikami napędu w ramach irańskiego programu balistycznego.23.6.2008
38.Parto Sanat CoNo. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.Wytwórca przemienników częstotliwości; jest w stanie rozwinąć/zmodyfikować importowane przemienniki tak, by można je było stosować w gazowych wirówkach wzbogacających. Sądzi się, że firma ta jest zaangażowana w działalność w zakresie proliferacji jądrowej.26.7.2010
39.Passive Defense OrganizationOdpowiada za wybór i budowę obiektów strategicznych, w tym - jak twierdzi Iran - zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom), zbudowanego bez powiadamiania MAEA, wbrew wymogom nałożonym na Iran (potwierdzonym w rezolucji Rady Zarządzających MAEA). Przewodniczącym organizacji jest generał brygady Gholam-Reza Jalali, były członek Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.26.7.2010
40.Post Bank237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118Post Bank przekształcił się z irańskiego banku krajowego w bank pomagający Iranowi prowadzić handel międzynarodowy. Działa w imieniu Banku Sepah (wskazanego na mocy rezolucji nr 1747 Rady Bezpieczeństwa ONZ), wykonując transakcje Banku Sepah i ukrywając jego związki z transakcjami, by ominąć sankcje. W roku 2009 Post Bank ułatwiał w imieniu Banku Sepah prowadzenie interesów między irańskim sektorem obronnym a beneficjentami z zagranicy. Ułatwia też prowadzenie interesów z przedsiębiorstwem-przykrywką północnoko-reańskiego Tranchon Commercial Bank, znanego z zaangażowania w interesy między Iranem a KRLD związane z proliferacją.26.7.2010
41.RakaDział Kalaye Electric Company (wskazanego na mocy rezolucji nr 1737 Rady Bezpieczeństwa ONZ). Utworzony pod koniec 2006 roku, odpowiedzialny za budowę zakładu wzbogacania uranu w Fordu (Kom).26.7.2010
42.Research Institute of Nuclear Science and Technology a.k.a. Nuclear Science and Technology Research InstituteAEOI, PO Box 14395-836, TehranPodmiot podlegający AEOI i kontynuujący pracę jej byłego wydziału badań. Jego dyrektorem zarządzającym jest Mohammad Ghan-nadi, wiceprzewodniczący AEOI (wskazany na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737).26.7.2010
43.Schiller NovinGheytariyeh Avenue - no 153 -3rd Floor - P.O. BOX 17665/ 153 6 19389 TeheranDziała w imieniu Organizacji Przemysłu Obronnego (DIO).26.7.2010
44.Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (także jako: Sepah Nir)Jednostka zależna od Khatam al-Anbya Construction Headquarters, wskazanej na mocy rezolucji nr 1929 Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uczestniczy w fazie 15-16 irańskiego projektu gazowego na podmorskiej części złóż South Pars.26.7.2010
45.Shahid Ahmad Kazemi Industrial GroupSAKIG rozwija i produkuje systemy pocisków ziemia-powietrze dla irańskiego wojska. Realizuje projekty wojskowe, balistyczne i projekty związane z obroną powietrzną; zamawia towary z Rosji, Białorusi i Korei Północnej.26.7.2010
46.Shakhese Behbud SanatZaangażowany w produkcję sprzętu i części na potrzeby cyklu paliwowego.26.7.2010
47.State Purchasing Organisation (SPO)SPO prawdopodobnie ułatwia import kompletnego uzbrojenia. Jest prawdopodobnie filią MODAFL.23.6.2008
48.Biuro Współpracy w zakresie Technologii w gabinecie prezydenta IranuTeheran (Iran)Odpowiada za irański rozwój technologiczny poprzez stosowne zamówienia zagraniczne i powiązania szkoleniowe. Wspiera program jądrowy i balistyczny.26.7.2010
49.Yasa Part (w tym wszystkie jego oddziały) i jednostki zależne:Przedsiębiorstwo zajmujące się zamówieniami związanymi z zakupem materiałów i technologii niezbędnych w programie jądrowym i balistycznym.26.7.2010
a) Arfa Paint CompanyDziała w imieniu Yasa Part.26.7.2010
b) Arfeh CompanyDziała w imieniu Yasa Part.26.7.2010
c) Farasepehr Engineering CompanyDziała w imieniu Yasa Part.26.7.2010
d) Hosseini Nejad Trading Co.Działa w imieniu Yasa Part.26.7.2010
e) Iran Saffron Company or Iran-saffron Co.Działa w imieniu Yasa Part.26.7.2010
f) Shetab G.Działa w imieniu Yasa Part.26.7.2010
g) Shetab GamanDziała w imieniu Yasa Part.26.7.2010
h) Shetab TradingDziała w imieniu Yasa Part.26.7.2010
i) Y.A.S. Co. LtdDziała w imieniu Yasa Part.26.7.2010
50.Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)Główna siedziba: Depenau 2, D-20095 Hamburg; oddział w Kish, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

oddział w Teheranie, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran

EIH odgrywał kluczową rolę, wspomagając kilka banków irańskich alternatywnymi opcjami zakończenia operacji przerwanych w wyniku sankcji UE wobec Iranu.

Odnotowano działania EIH w charakterze banku doradczego i banku pośredniczącego w transakcjach ze wskazanymi podmiotami irańskimi. Przykładowo na początku sierpnia 2010 r. EIH zamroził rachunki wskazanego przez UE Banku Saderat Iran oraz Banku Mellat z siedzibą w EIH w Hamburgu. Wkrótce potem EIH wznowił interesy prowadzone w euro z Bankiem Mellat oraz Bankiem Saderat Iran, wykorzystując rachunki EIH z niewskazanym bankiem irańskim. W sierpniu 2010 r. EIH budował system umożliwiający rutynowe płatności na rzecz Banku Saderat London oraz Futurę Banku Bahrain w sposób pozwalający na uniknięcie sankcji UE. Od października 2010 r. EIH nadal spełniał rolę kanału płatności dla objętych sankcjami banków irańskich, w tym Banku Mellat oraz Banku Saderat.

Te objęte sankcjami banki mają kierować swoje płatności do EIH za pośrednictwem irańskiego Banku of Industry and Minę. W 2009 r., EIH był wykorzystywany przez Post Bank w planie unikania sankcji, który obejmował obsługę transakcji w imieniu wskazanego przez ONZ Banku Sepah. Wskazany przez UE Bank Mellat jest jednym z banków macierzystych EIH.

23.05.2011
51.Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)Ulica Klary Cetkin 51-1, 220004, Mińsk, BiałoruśBank z siedzibą w Białorusi, jest własnością Bank Refah Kargaran, Bank Saderat oraz Bank Toseeh Saderat Iran23.05.2011
52.Aras FarayandeUnit 12, No 35 Kooshesh Street, TehranZaangażowany w nabywanie materiałów dla objętego sankcjmi UE Iran Centrifuge Technology Company.23.05.2011
53.EMKA CompanyPrzedsiębiorstwo zależne od objętego sankcjami ONZ przedsiębiorstwa TAMAS, odpowiada za odkrycie i wydobycie uranu.23.05.2011
54.Neda Industrial GroupNo 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, TehranPrzedsiębiorstwo automatyki przemysłowej, które pracowało na rzecz objętego sankcjami ONZ Kalaye Electric Company (KEC) w fabryce wzbogacania uranu w miejscowości Natanz.23.05.2011
55.Nęka NovinUnit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653Zaangażowane w nabywanie wyspecjalizowanego sprzętu i materiałów, mających bezpośrednie zastosowanie w irańskim programie jądrowym.23.05.2011
56.Noavaran PooyamojNo 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, TehranZaangażowane w nabywanie materiałów, które są kontrolowane i mają bezpośrednie zastosowanie w wytwarzaniu wirówek na potrzeby irańskiego programu wzbogacania uranu.23.05.2011
57.Noor Afza Gostar, (a.k.a. Noor Afzar Gostar)Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods TownshipPrzedsiębiorstwo zależne od objętej sankcjami ONZ Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI). Zaangażowane w nabywanie sprzętu na potrzeby programu jądrowego.23.05.2011
58.Pouya ControlNo 2, Sharif Alley, Shariati Street, TehranPrzedsiębiorstwo zaangażowane w nabywanie inwertorów na potrzeby irańskiego zakazanego programu wzbogacania.23.05.2011
59.Raad Iran (a.k.a Raad Automation Company)Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Sąuare, TehranPrzedsiębiorstwo zaangażowane w nabywanie inwertorów na potrzeby irańskiego zakazanego programu wzbogacania. Raad Iran zostało założone, aby produkować i projektować systemy kontroli, sprzedaje też i istaluje inwertory oraz programowalne kontrolery logiczne.23.05.2011
60.SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)Główna siedziba: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan RoadPrzedsiębiorstwo zależne od Irańskiej Agencji Energii Atomowej (AEOI), składające się z zakładu przekształcania uranu, fabryki wytwarzania paliwa oraz fabryki produkcji cyrkonu.23.05.2011
61.Sun Middle East FZ CompanyPrzedsiębiorstwo nabywające towary wrażliwe na potrzeby Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East posługuje się pośrednikami, mającymi siedzibę poza Iranem, aby zaopatrywaćsię w towary wymagane przez SUREH. Sun Middle East dostarcza tym pośrednikom fałszywe dane o użytkowniku końcowym, gdy towary te są wysyłane do Iranu, aby obejść odpowiednie przepisy celne danego kraju.23.05.2011
62.Ashtian TabloAshtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, TehranProducent sprzętu elektrycznego (aparatura łączeniowa) zaangażowany w budowę zakładu Fordow (Qom), wybudowanego bez zadeklarowania tego MAEA.23.05.2011
63.Bals AlmanProducent sprzętu elektrycznego (aparatura łączeniowa) zaangażowany w budowę zakładu Fordow (Qom), wybudowanego bez zadeklarowania tego MAEA.23.05.2011
64.Hirbod CoHirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316Przedsiębiorstwo, które nabywało towary i sprzęt na potrzeby irańskich programów jądrowych lub związanych z rakietami balistycznymi przeznaczone dla objętego sankcjami ONZ Kalaye Electric Company (KEC).23.05.2011
65.Iran Transfo15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, TehranProducent tranformatorów zaangażowany w trwającą budowę zakładu Fordow (Qom), wybudowanego bez zadeklarowania tego MAEA.23.05.2011
66.Marou Sanat (a.k.a. Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, TehranPrzedsiębiorstwo zaopatrzeniowe działające w imieniu Mesbah Energy wskazanego w rezolucji RB ONZ nr 1737.23.05.2011
67.Paya Parto (a.k.a. Paya Partov)Przedsiębiorstwo zależne od Novin Energy, które zostało objęte sankcjami w rezolucji RB ONZ nr 1747, zaangażowane w spawanie laserowe.23.05.2011
68.Safa NicuPrzedsiębiorstwo komunikacyjne, dostarczające sprzęt zakładowi Fordow (Qom) bez zadeklarowania tego MAEA.23.05.2011
69.TaghtiranPrzedsiębiorstwo inżynieryjne produkujące sprzęt na potrzeby irańskiego ciężkowodnego reaktora badawczego IR-40.23.05.2011
70.Pearl Energy Company LtdLevel 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 MalaysiaPearl Energy Company Ltd. jest przedsiębiorstwem zależnym i całkowitą własnością First East Export Bank (FEEB), wskazanego przez ONZ na mocy rezolucji RB ONZ nr1929 w czerwcu 2010 r. Pearl Energy Company została utworzona przez FEEB, aby prowadzić badania gospodarcze nad szeregiem przedsiębiorstw światowych.23.05.2011
71.Pearl Energy Services, SA15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland;

Rejestracja działalności gospodarczej #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. jest należącym w całości do Pearl Energy Company Ltd przedsiębiorstwem zależnym, z siedzibą w Szwajcarii; jego misja polega na dostarczaniu funduszy i wiedzy fachowej podmiotom, które chcą rozpocząć działalność w irańskim sektorze naftowym.23.05.2011
72.West Sun Trade GMBHWinterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; Tel: 0049 40 2270170; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB45757 (Niemcy)Należące do Machine Sazi Arak lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
73.MAAA SynergyMalaysiaZaangażowane w nabywanie części do irańskich myśliwców.23.05.2011
74.Modern Technologies FZC (MTFZC)PO Box 8032, Sharjah, United Arab EmiratesZaangażowane w nabywanie części na potrzeby irańskiego programu jądrowego.23.05.2011
75.Qualitest FZELevel 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab EmiratesZaangażowane w nabywanie części na potrzeby irańskiego programu jądrowego.23.05.2011
76.Bonab Research Center (BRC)Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, IranStowarzyszone z AEOI.23.05.2011
77.Tajhiz Sanat Shayan (TSS)Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, IranZaangażowane w nabywanie części na potrzeby irańskiego programu jądrowego.23.05.2011
78.Institute of Applied Physics (IAP)Prowadzi badania nad wojskowymi zastosowaniami irańskiego programu jądrowego.23.05.2011
79.Aran Modern Devices (AMD)Stowarzyszone z siecią MTFZC.23.05.2011
80.Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, IranZaangażowane w nabywanie części na potrzeby irańskiego programu jądrowego.23.05.2011
81.Electronic Components Industries (ECI)Hossain Abad Avenue, Shiraz, IranPrzedsiębiorstwo zależne Iran Electronics Industries.23.05.2011
82.Shiraz Electronics IndustriesMirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, IranPrzedsiębiorstwo zależne Iran Electronics Industries.23.05.2011
83.Iran Marine Industrial Company (SADRA)Sadra Building No. 3, Shafagh St, Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, IranNależące do Khatam al-Anbiya Construction Headquarters lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
84.Shahid

Beheshti

University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, IranNależące do Przedsiębiorstwa Logistycznego Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics) (MODAFL) lub kontrolowane przez nie. Prowadzi badania naukowe nad bronią jądrową.23.05.2011
85.Bonyad Taavon Sepah (a.k.a. IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon- Sepah; Sepah Cooperative Foundation)Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IranBonyad Taavon Sepah, znane również jako IRGC Cooperative Foundation, zostało powołane przez przywódców struktury IRGC, aby ustrukturyzować inwestycje IRGC. Jest kontrolowane przez IRGC. Rada Zarządzająca Bonyad Taavon Sepah składa się z dziewięciu członków, z których ośmiu jest członkami IRGC. Do oficerów tych zalicza się naczelnego przywódcę IRGC, który jest przewodniczącym Rady Zarządzającej, przedstawiciela szefa naczelnego IRGC, przywódcę Basij, przywódcę sił lądowych IRGC, przywódcę sił powietrznych IRGC, przywódcę sił morskich IRGC, przewodniczącego organizacji bezpieczeństwa informacji IRGC, starszego oficera IRGC ze sztabu generalnego sił zbrojnych oraz starszego oficera IRGC z MODAFL.23.05.2011
86.Ansar Bank (a.k.a. Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, IranBonyad Taavon Sepah stworzył Ansar Bank, aby świadczyć usługi finansowe i kredytowe personelowi IRGC. Początkowo Ansar Bank działał jako kasa pożyczkowa i przekształcił się w pełnoprawny bank w połowie 2009 r., po otrzymaniu licencji od Banku Centralnego Iranu. Ansar Bank, znany przedtem jako Ansar al Mojahedin, jest powiązany z IRGC od ponad dwudziestu lat. Członkowie IRGC otrzymywali swoje wynagrodzenia za pośrednictwem Banku Ansar.

Bank Ansar zapewniał również specjalne świadczenia personelowi IRGC, w tym obniżone opłaty za wyposażenie domu oraz bezpłatną lub częściowo odpłatną opiekę zdrowotną.

23.05.2011
87.Mehr Bank (a.k.a Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)204 Taleghani Ave., Tehran, IranMehr Bank jest kontrolowany przez Bonyas Taavon Sepah oraz przez IRGC. Mehr Bank świadczy usługi finansowe na rzecz IRGC. Zgodnie z wywiadem ze źródeł jawnych, którego udzielił szef Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (ur. 1961), Bonyad Taavon Sepah stworzył Mehr Bank, aby świadczyć usługi Basij (paramilitarnemu oddziałowi IRGC).23.05.2011
88.Darya Capital Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94311 (Niemcy) data wydania: 21 lipca 2005 r. Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany;

Rejestracja działalności gospodarczej HRB96253, data wydania: 30 stycznia 2006 r.

Darya Capital Administration jest należącym w całości do IRISL Europe GmbH przedsiębiorstwem zależnym. Jego dyrektorem zarządzającym jest Mohammad Talai.23.05.2011
89.Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102485 (Niemcy) data wydania: 19 sierpnia 2005 r.; Tel: 004940278740Należy do Ocean Capital Administration oraz do IRISL Europe. Ahmad Sarkandi jest również dyrektorem Ocean Capital Administration GmbH oraz Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.23.05.2011
90.Ocean Capital Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB92501 (Niemcy) data wydania: 4 stycznia 2005 r.; Tel: 004940278740Mająca siedzibę w Niemczech spółka holdingowa IRISL, która wraz z IRISL Europe jest właścicielem Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration oraz Nari Shipping and Chartering mają również w Niemczech ten sam adres co IRISL Europe GmbH.23.05.2011
91.First Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94311 (Niemcy) data wydania 21 lipca 2005 r.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
91.a.First Ocean GMBH & Co. KgSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (w tym wszystkie oddziały) i jednostki zależne: No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

Numery IRISL IMO:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL

IRISL były zaangażowane w transport materiałów wojskowych, w tym zakazanych ładunków z Iranu. W trakcie trzech takich incydentów w sposób oczywisty naruszono przepisy, o czym został poinformowany Komitet Sankcji ds. Iranu przy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Związek IRISL z proliferacją był tak silny, że RB ONZ wezwała państwa do przeprowadzenia inspekcji statków IRISL, o ile istnieją solidne podstawy do przypuszczenia, że dany statek transportuje zakazane towary w rozumieniu rezolucji RB ONZ nr 1803 i 1929.

23.05.2011

26.7.2010

93.Second Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94312 (Niemcy) data wydania 21 lipca 2005 r.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
93.a.Second Ocean

GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102502 (Niemcy) data wydania 24 sierpnia 2005 r.; Adres elektroniczny info@hdslines.com; Strona internetowa www.hdslines.com; Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734 IMO Nr.: 9349588.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
94.Third Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94313 (Niemcy) data wydania 21 lipca 2005 r.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
94.a.Third Ocean GMBH & Co. KgSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102520 (Niemcy) data wydania 29 sierpnia 2005 r.; Adres elektroniczny smd@irisl.net; Strona internetowa www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486 IMO Nr.:9349590Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
95.Fourth Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94314 (Niemcy) data wydania: 21 lipca 2005 r.Należące do IRISL lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
95.a.Fourth Ocean GMBH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102600 (Niemcy) data wydania: 19 września 2005 r.; Adres elektroniczny: smd@irisl.net; Strona internetowa: www.irisl.net; Tel: 00494070383392; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486Należące do IRISL lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
96.Fifth Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94315 (Niemcy) data wydania 21 lipca 2005 r.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
96.a.Fifth Ocean GMBH & CO. KGc/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102599 (Niemcy) data wydania 19 września 2005 r.; Adres elektroniczny info@hdslines.com; Strona internetowa www.hdslines.com; Tel: 00494070383392; Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734 IMO Nr.: 9349667Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
97.Sixth Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94316 (Niemcy) data wydania 21 lipca 2005 r.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
97.a.Sixth Ocean GMBH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehtesha-miyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102501 (Niemcy) data wydania 24 sierpnia 2005 r.; Adres elektroniczny info@hdslines.com; Strona internetowa www.hdslines.com; Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734 IMO Nr.: 9349679Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
98.Seventh Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94829 (Niemcy) data wydania 19 września 2005 r.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
98.a.Seventh Ocean GMBH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102655 (Niemcy) data wydania 26 września 2005 r.; Adres elektroniczny smd@irisl.net; Strona internetowa www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486 IMO Nr.: 9165786Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
99.Eighth Ocean Administration GMBHSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94633 (Niemcy) data wydania 24 sierpnia 2005 r.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
99.a.Eighth Ocean GmbH & CO. KGc/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102533 (Niemcy) data wydania 1 września 2005 r.; Adres elektroniczny smd@irisl.net; Strona internetowa www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486 IMO Nr.: 9165803Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
100.Ninth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94698 (Niemcy) data wydania 9 września 2005 r.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
100.a.Ninth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102565 (Niemcy) data wydania 15 września 2005 r.; Adres elektroniczny smd@irisl.net; Strona internetowa www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486 IMO Nr.: 9165798Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
101.Tenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, NiemcyJest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
101.a.Tenth Ocean GmbH & CO. KGc/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102679 (Niemcy) data wydania 27 września 2005 r.; Adres elektroniczny smd@irisl.net; Strona internetowa www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486 IMO Nr.: 9165815Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
102.Eleventh Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94632 (Niemcy) data wydania 24 sierpnia 2005 r.Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
102.a.Eleventh Ocean GmbH & CO. KGc/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102544 ((Niemcy) data wydania 9 września 2005 r.; Adres elektroniczny smd@irisl.net; Strona internetowa www.irisl.net; Tel: 004940302930; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486 IMO Nr. 9209324Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
103.Twelfth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Rejestracja działalności gospodarczej # HRB94573 (Niemcy) data wydania: 18 sierpnia 2005 r.Należące do IRISL lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
103.a.Twelfth Ocean GmbH & CO. KGc/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA102506 (Niemcy) data wydania: 25 sierpnia 2005 r.; Adres elektroniczny: info@hdslines.com; Strona internetowa: www.hdslines.com; Tel: 00982126100733; Faks: 00982120100734Należące do IRISL lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
104.Thirteenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, NiemcyJest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
104.a.Thirteenth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA104149 (Niemcy) data wydania 10 lipca 2006 r.; Adres elektroniczny smd@irisl.net; Strona internetowa www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486 IMO Nr.: 9328900Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
105.Fourteenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, GermanyNależące do IRISL lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
105.a.Fourteenth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA104174 (Niemcy) data wydania: 12 lipca 2006 r.; Adres elektroniczny: smd@irisl.net; Strona internetowa: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486Należące do IRISL lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
106.Fifteenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, NiemcyJest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
106.a.Fifteenth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Niemcy; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Rejestracja działalności gospodarczej # HRA104175 (Niemcy) data wydania 12 lipca 2006 r.; Adres elektroniczny smd@irisl.net; Strona internetowa www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486 IMO Nr.: 9346536Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL23.05.2011
107.Sixteenth Ocean Administration GmbHSchottweg 5, Hamburg 22087, GermanyNależące do IRISL lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
107.a.Sixteenth Ocean GmbH & CO. KGSchottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Adres elektroniczny: smd@irisl.net; Strona internetowa: www.irisl.net; Tel: 00982120100488; Faks: 00982120100486Należące do IRISL lub kontrolowane przez nie.23.05.2011
108.Loweswater LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DAPrzedsiębiorstwo administrowane z Wyspy Man, kotrolujące przedsiębiorstwa będące właścicielami statków w Hongkongu. Statki są obsługiwane przez obłożone sankcjami UE Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL.

Przedsiębiorstwa z Hongkongu to: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd oraz New Desire Ltd.

Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się obłożone sankcjami UE Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011
108.aInsight World Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89

Queensway, Hongkong

Numery IMO: 8309634; 9165827

Insight World Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Loweswater Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
108.b.Kingdom New Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89

Queensway, Hongkong

IMO Nrs.: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Loweswater Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
108.c.Logistic Smart Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO nr.: 9209336Logistic Smart Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Loweswater Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
108.d.Neuman Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89

Queensway, Hongkong

IMO Nrs.: 8309646; 9167253

Neuman Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Loweswater Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
108.e.New Desire LTD15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89

Queensway, Hongkong

IMO Nrs.: 8320183; 9167277

New Desire LTD to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Loweswater Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
109.Mill Dene LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DAPrzedsiębiorstwo administrowane z Wyspy Man, kotrolujące przedsiębiorstwa będące właścicielami statków w Hongkongu. Statki są obsługiwane przez obłożone sankcjami UE Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL.

Jednym z akcjonariuszy jest Gholamhossein Golpavar, dyrektor zarządzający SAPID, dyrektor handlowy IRISL.

Spółki z siedzibą w Hongkongu to: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd oraz Great Method Ltd.

Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się obłożone sankcjami UE Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011
109.a.Advance Novel15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO Nr.: 8320195Advance Novel to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Mill Dene Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
109.b.Alpha Effort Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO Nr. 8309608Alpha Effort Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Mill Dene Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
109.c.Best Precise Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89

Queensway, Hongkong

IMO Nrs.: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Mill Dene Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
109.dConcept Giant Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89

Queensway, Hongkong

IMO Nrs.: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Mill Dene Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
109.e.Great Method Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89

Queensway, Hongkong

IMO Nrs.: 8309610; 9051636

Great Method Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Mill Dene Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
110.Shallon LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DAPrzedsiębiorstwo administrowane z Wyspy Man, kotrolujące przedsiębiorstwa będące właścicielami statków w Hongkongu. Statki są obsługiwane przez obłożone sankcjami UE Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL.

Jednym z akcjonariuszy jest Mohammed Mehdi Rasekh, członek zarządu IRISL. Przedsiębiorstwa z Hongkongu to: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.

Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się obłożone sankcjami UE Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011
110.a.Smart Day Holdings Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO Nr. 8309701Smart Day Holdings Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Shallon Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
110.b.System Wise Ltd (a.k.a Sysyem Wise Ltd)15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong KongSystem Wise Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Shallon Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
110.c.Trade Treasure15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO Nr.: 8320157Trade Treasure to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Shallon Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
110.d.True Honour Holdings Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO Nr.: 8320171True Honour Holdings Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Shallon Ltd, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRIS i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
111.Springthorpe LimitedManning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DAPrzedsiębiorstwo administrowane z Wyspy Man, kotrolujące przedsiębiorstwa będące właścicielami statków w Hongkongu. Statki są obsługiwane przez obłożone sankcjami UE Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL. Jednym z akcjonariuszy jest Mohammed Hossein Dajmar, dyrektor zarządzający IRISL.

Przedsiębiorstwa z Hongkongu to: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group oraz Sino Access Holdings.

Technicznym zarządzaniem statkami zajmuje się obłożone sankcjami UE Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.05.2011
111.a.New Synergy Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89

Queensway, Hongkong

IMO Nrs.: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Springthorpe Limited, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
111.b.Partner Century Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO Nr.: 8309684Partner Century Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Springthorpe Limited, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
111.c.Sackville Holdings Ltd15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89

Queensway, Hongkong

IMO Nrs.: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Springthorpe Limited, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
111.dSanford Group15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong KongSanford Group to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Springthorpe Limited, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
111.e.Sino Access Holdings15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong IMO Nr.: 8309672Sino Access Holdings to przedsiębiorstwo z siedzibą w Hongkongu, którego właścicielem jest Springthorpe Limited, jego statki są obsługiwane przez Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), które przejęło trasy i usługi transportu masowego IRISL i korzysta ze statków będących przedtem w posiadaniu IRISL i użytkowanych przez nie.23.05.2011
112.Kerman Shipping Companyretd143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Utworzone na Malcie w 2005 r. IMO Nr.: 9209350Kerman Shipping Company Ltd jest należącym w całości do IRISL przedsiębiorstwem zależnym. Ma siedzibę pod tym samym adresem na Malcie co Woking Shipping Investments Ltd oraz przedsiębiorstwa, których jest właścicielem.23.05.2011
113.Woking Shipping Investments Ltd143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 data wydania: 2006 r.Woking Shipping Investments Ltd jest przedsiębiorstwem zależnym IRISL, będącym właścicielem Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, które mają siedzibę pod tym samym adresem na Malcie.23.05.2011
113.aShere Shipping

Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO Nr. 9305192Shere Shipping Company Limited jest przedsiębiorstwem zależnym i całkowitą własnością Woking Shipping Investments Ltd., które należy do IRISL.23.05.2011
113.b.Tongham Shipping Co. Ltd143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO Nr.: 9305219Tongham Shipping Co. Ltd jest przedsiębiorstwem zależnym i całkowitą własnością od Woking Shipping Investments Ltd., które należy do IRISL.23.05.2011
113.c.Uppercourt Shipping Company Limited143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO Nr.: 9305207Uppercourt Shipping Company Limited jest przedsiębiorstwem zależnym i całkowitą własnością od Woking Shipping Investments Ltd., które należy do IRISL.23.05.2011
113.d.Vobster

Shipping

Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta IMO Nr.: 9305221Vobster Shipping Company jest przedsiębiorstwem zależnym i całkowitą własnością od Woking Shipping Investments Ltd., które należy do IRISL.23.05.2011
114.Lancelin Shipping Company LtdFortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Business Registration #C133993 (Cyprus), issued 2002 IMO Nr.: 9213387Lancelin Shipping Company Ltd należy w całości do IRISL. Ahmad Sarkandi jest kierownikiem zarządzającym Lancelin Shipping.23.05.2011
115.Ashtead Shipping Company LtdRejestracja działalności gospodarczej #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of ManAshtead Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL z siedzibą na Wyspie Man. Należy w 100 procentach do IRISL i jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

Ahmad Sarkandi jest dyrektorem tego przedsiębiorstwa.

23.05.2011
116.Byfleet Shipping

Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - Rejestracja działalności gospodarczej #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of ManByfleet Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL z siedzibą na Wyspie Man. Należy w 100 procentach do IRISL i jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

Ahmad Sarkandi jest dyrektorem tego przedsiębiorstwa.

23.05.2011
117.Cobham Shipping Company LtdRejestracja działalności gospodarczej #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of ManCobham Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL z siedzibą na Wyspie Man. Należy w 100 procentach do IRISL i jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

Ahmad Sarkandi jest dyrektorem tego przedsiębiorstwa.

23.05.2011
118.Dorking Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Rejestracja działalności gospodarczej #108119C

Dorking Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL z siedzibą na Wyspie Man. Należy w 100 procentach do IRISL i jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

Ahmad Sarkandi jest dyrektorem tego przedsiębiorstwa.

23.05.2011
119.Effingham Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Rejestracja działalności gospodarczej #108120C

Effingham Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL z siedzibą na Wyspie Man. Należy w 100 procentach do IRISL i jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

Ahmad Sarkandi jest dyrektorem tego przedsiębiorstwa.

23.05.2011
120.Farnham Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Rejestracja działalności gospodarczej #108146C

Farnham Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL z siedzibą na Wyspie Man. Należy w 100 procentach do IRISL i jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

Ahmad Sarkandi jest dyrektorem tego przedsiębiorstwa.

23.05.2011
121.Gomshall Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Rejestracja działalności gospodarczej #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd jest przedsiębiorstwem-przykrywką IRISL z siedzibą na Wyspie Man. Należy w 100 procentach do IRISL i jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

Ahmad Sarkandi jest dyrektorem tego przedsiębiorstwa.

23.05.2011
122.Horsham Shipping Company LtdManning House, 21 Bucks Road, Douglas,

IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping

Company Ltd - Business Registration

#111999C

IMO Nr.: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd jest firmą-przykrywką IRISL z siedzibą na Wyspie Man. Należy w 100 procentach do IRISL i jest zarejestrowanym właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL. Ahmad Sarkandi jest dyrektorem tego przedsiębiorstwa.23.05.2011
123.Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561Dostarcza na potrzeby działu handlowego we wskazanym przez UE Iran Centrifuge Technology Company (TESA). Czyniło starania, by pozyskać wskazane materiały, w tym towary z UE, które są wykorzystywane w irańskim programie jądrowym.1.12.2011
124.Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Isfahan.Przedsiębiorstwo, któremu zlecono prace w zakresie elektryczności i rurociągów na terenie zakładów wzbogacania uranu w Natanz i Qom/Fordow. Powierzono mu opracowanie, zakup i zainstalowanie elektrycznego sprzętu kontrolnego w Natanz w 2010 roku.1.12.2011
125.Behineh Trading CoTeheran, IranUczestniczyło w dostarczaniu państwu trzeciemu amunicji z Iranu za pośrednictwem Nigerii1.12.2011
126.Eyvaz TechnicNo 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.Producent sprzętu próżniowego, który zaopatruje zakłady wzbogacania uranu w Natanz i Qom/Fordow. W 2011 roku dostarczył przetworniki ciśnienia wskazanemu przez ONZ Kalaye Electric Company.1.12.2011
127.FatsaNo 84, Street 20, North Amir Abad, TeheranIrańskie przedsiębiorstwo przetwarzania uranu i produkcji paliwa jądrowego. Kontrolowane przez wskazaną przez ONZ Irańską Organizację Energii Atomowej (AEOI).1.12.2011
128.Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)3, Qarqavol Close, 20th Street, TeheranPodlega wskazanemu przez ONZ przedsiębiorstwu TAMAS. Podpisał umowy produkcyjne ze wskazanym przez ONZ przedsiębiorstwem Kalaye Electric Company oraz wskazanym przez UE przedsiębiorstwem TESA.1.12.2011
129.Iran Pooya (alias Iran Pouya)Przedsiębiorstwo rządowe, które zarządza największą irańską walcownią aluminium i dostarcza materiałów do produkcji obudowy wirówek IR-1 i IR-2. Główny wytwórca aluminiowych cylindrów do wirówek, wśród którego odbiorców znajdują się wskazana przez ONZ AEOI oraz wskazane przez ONZ przedsiębiorstwo TESA.1.12.2011
130.Iranian Offshore

Engineering

& Construction Co

(IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999Przedsiębiorstwo sektora energetycznego zaangażowane w budowę zakładu wzbogacania uranu w Qom/Fordow. Zjednoczone Królestwo, Włochy i Hiszpania wydały w stosunku do niego odmowę eksportu.1.12.2011
131.Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.Uczestniczy w zakupie sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowanie w irańskim programie jądrowym.1.12.2011
132.Khala Afarin ParsUnit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.Uczestniczy w zakupie sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowaniew irańskim programie jądrowym.1.12.2011
133.MACPAR Makina San Ve TicIstasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, StambułPrzedsiębiorstwo zarządzane przez Milada Jafariego, który dostarczał towary, w większości metale, wskazanej przez ONZ grupie Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) za pośrednictwem firm-przykrywek.1.12.2011
134.MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran.Irańskie przedsiębiorstwo, któremu wskazane przez ONZ Kalaye Electric Company zleciło zaprojektowanie i usługi inżynieryjne w ramach cyklu produkcji paliwa jądrowego. Ostatnio dostarcza sprzęt na potrzeby zakładu wzbogacania uranu w Natanz.1.12.2011
135.Mobin Sanjesh (alias FITCO)Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran.Uczestniczy w zakupie sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowaniew irańskim programie jądrowym.1.12.2011
136.Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited SirketiPrzedsiębiorstwo zarządzane przez Milada Jafariego, który dostarczał towary, w większości metale, wskazanej przez ONZ grupie Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) za pośrednictwem firm-przykrywek.1.12.2011
137.Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751Podlega wskazanemu przez UE Malek Ashtar University; nadzoruje działalność związaną z możliwymi wojskowymi zastosowaniami irańskiego programu jądrowego, w sprawie którego Iran odmawia współpracy z MAEA.1.12.2011
138.Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde RoodUnit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Isfahan, Iran.Przedsiębiorstwo budowlane, które instalowało rury i związany z tym sprzęt pomocniczy w zakładzie wzbogacania uranu w Natanz. Zajmowało się w szczególności instalacją rurową w wirówce.1.12.2011
139.Saman Tose'e Asia (SATA)Przedsiębiorstwo inżynieryjne, które uczestniczy w wielu szeroko zakrojonych projektach przemysłowych, w tym w irańskim programie wzbogacania uranu, także poprzez nierejestrowaną pracę w zakładzie wzbogacania uranu w Qom/Fordow.1.12.2011
140.Samen Industries2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Maszhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225Nazwa-przykrywka dla Khorasan Mettalurgy Industries (wskazanego na mocy rezolucji RB ONZ 1803 (2008), oddziału Ammunition Industries Group (AMIG))1.12.2011
141.SOREH (Nuclear Fuel Reactor Company)61 Shahid Abthani Street - Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Isfahan.Oddział Irańskiej Organizacji Energii Atomowej (AEOI), objęte sankcjami przez ONZ.1.12.2011
142.STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.79/2 Tuzla, 34940, Stambuł, TurcjaPrzedsiębiorstwo zarządzane przez Milada Jafariego, który dostarczał towary, w większości metale, wskazanej przez ONZ grupie Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) za pośrednictwem firm-przykrywek.1.12.2011
143.SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)Przedsiębiorstwo zajmujące się pracami budowlanymi i zamówieniami na rzecz reaktorów jądrowych. Kontrolowane przez wskazane przez ONZ Novin Energy Company.1.12.2011
144.TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 - TeheranPrzedsiębiorstwo, którego właścicielem lub zarządcą jest TESA, objęte sankcjami przez Unię Europejską. Uczestniczy w pozyskiwaniu sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowaniew irańskim programie jądrowym.1.12.2011
145.Test TafsirNo 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran.Przedsiębiorstwo wytwarza i dostarczyło pojemniki na UF6 do zakładów wzbogacania uranu w Natanz i Qom/Fordow.1.12.2011
146.Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)Uczestniczy w irańskim programie jądrowym w zakładach w Natanz i Qom oraz w Araku.1.12.2011
147.Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.Przedsiębiorstwo pozyskiwania paliwa na rzecz wskazanego przez ONZ Kalaye Electric Company. Uczestniczy w zakupie sprzętu i materiałów, które mają bezpośrednie zastosowanie w irańskim programie jądrowym. Czyniło starania w celu pozyskania produktów próżniowych i przetworników ciśnienia.1.12.2011
148.Oil Turbo Compressor Company (OTC)No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, IranZwiązane ze wskazanym przez UE przedsiębiorstwem Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).1.12.2011
149.Yas AirMehrabad Airport, TeheranNowa nazwa objętego sankcjami ONZ i UE podległego IRGC przedsiębiorstwa Pars Aviation Service Company. W 2011 roku samolot należący do Yas Air Cargo Airlines, lecący z Iranu do Syrii, został skontrolowany w Turcji, a na jego pokładzie znaleziono broń konwencjonalną.1.12.2011
150.E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice ShippingSuite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Szanghaj, ChinyNowe nazwy Santexlines alias IRISL China Shipping Company Limited, objęta sankcjami Unii Europejskiej. Działa w imieniu IRISL. Działa w imieniu umieszczonej w wykazie UE firmy SAPID w Chinach, czarterując statki IRISL innym firmom.1.12.2011
151.IRISL Maritime Training InstituteNo 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, IranPodmiot będący własnością IRISL i przez nie kontrolowany1.12.2011
152.Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)Schottweg 7, 22087 Hamburg, NiemcyFirma-przykrywka HTTS, objęta sankcjami Unii Europejskiej.1.12.2011
153.Khaybar Company16th Kilometre Old Karaj Road Teheran / Iran - kod pocztowy: 13861-15383Oddział IRISL odpowiedzialny za dostarczanie statków w zestawach do montażu.1.12.2011
154.Kish Shipping Line Manning CompanySanaei Street Kish Island, Iran.Oddział IRISL odpowiedzialny za rekrutację załóg i zarządzanie personelem.1.12.2011
155.Boustead Shipping Agencies Sdn BhdSuite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, MalezjaFirma działająca w imieniu IRISL. Boustead Shipping Agencies przeprowadzała transakcje zainicjowane przez IRISL lub przez podmioty będące własnością IRISL lub przez nie kontrolowane.1.12.2011
156.Diamond Shipping Services (DSS)5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Aleksandria, EgiptFirma działająca w imieniu IRISL. Diamond Shipping Services przeprowadzała transakcje zainicjowane przez IRISL lub przez podmioty będące własnością IRISL lub przez nie kontrolowane i korzystała z tych transakcji.1.12.2011
157.Good Luck Shipping CompanyP.O. BOX 5562, DubajFirma działająca w imieniu IRISL. Good Luck Shipping Company została stworzona w celu zastąpienia Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, objętej sancjami Unii Europejskiej i postawionej w stan likwidacji z nakazu sądowego. Good Luck Shipping wystawiała fałszywe dokumenty transportowe na korzyść IRISL oraz podmiotów będących własnością IRISL lub przez niego kontrolowanych. Działa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w imieniu umieszczonych w wykazie UE firm HDSL i Sapid. Utworzona w czerwcu 2011 r. w wyniku sankcji, aby zastąpić Great Ocean Shipping Services i Pacific Shipping.1.12.2011
158.Ocean Express Agencies Private LimitedOcean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karaczi - 74000, Sindh, PakistanFirma działająca w imieniu IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited wykorzystywała dokumenty transportowe używane przez IRISL i podmioty bedące własnością lub kontrolowane przez IRISL do obchodzenia sankcji.1.12.2011
159.OTS Steinweg AgencySteinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., Nr:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 StambułFirma działająca w imieniu IRISL. OTS Steinweg Agency przeprowadzała transakcje w imieniu IRISL lub podmiotów będących własnością IRISL lub przez nie kontrolowanych, uczestniczyła w tworzeniu firm-przykrywek będących własnością IRISL lub przez nie kontrolowanych, uczestniczyła w nabywaniu statków na korzyść IRISL lub podmiotów będących własnością lub kontrolowanych przez IRISL.1.12.2011
160.Universal Transportation Limitation Utl21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 TajlandiaFirma działająca w imieniu IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) wystawiała fałszywe dokumenty transportowe sporządzane w imieniu firmy-przykrywki będącej własnością IRISL lub przez niej kontrolowanej, przeprowadzała transakcje w imieniu IRISL.1.12.2011
161.Walship SACité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, AlgieriaFirma działająca w imieniu IRISL. Walship SA przeprowadzała transakcje w imieniu IRISL na korzyść swoich klientów, wystawiała dokumenty transportowe i faktury sporządzane w imieniu firmy-przykrywki IRISL, poszukiwała klientów skonnych do wykonywania połączeń w swoim imieniu, lecz na wyłączna korzyść IRISL lub podmiotów będących własnością IRISL lub przez nie kontrolowanych.1.12.2011
162.Acena Shipping Company LimitedAdres: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol. Numery w rejestrze IMO: 9213399, 9193185Acena Shipping Company Limited jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL i przez nie kontrolowaną. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należacych do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
163.Alpha Kara Navigation Limited171, Old Bakery Street, La Valette - Numer rejestracji C 39359Alpha Kara Navigation Limited jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL i przez nie kontrolowaną. Filia umieszczonej w wykazie UE Darya Capital Administration GMBH. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należacych do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
164.Alpha Nari Navigation Limited143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numer rejestracji C 38079Alpha Nari Navigation Limited jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL i przez nie kontrolowaną. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należacych do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
165.Aspasis Marine CorporationAdresse: 107 Falcon House, Douba-ïInvestment Park, Po Box 361025 DubajAspasis Marine Corporation jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL i przez nie kontrolowaną. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należacych do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
166.Atlantic IntermodalJest własnością przedstawiciela IRISL - firmy Pacific Shipping. Wspierała finansowo skonfiskowane statki IRISL i nabywanie nowych kontenerów morskich.1.12.2011
167.Avrasya Container Shipping LinesFirma-przykrywka będąca własnością IRISL i kontrolowana przez nie lub przez ich oddział1.12.2011
168.Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLCPO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, DubajKontrolowana przez Moghddamiego Farda. Zapewnia usługi dla filii IRISL Valfajre Shipping Company umieszczonej w wykazie UE. Firma-przykrywka będąca własnością IRISL lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku będącego własnością IRISL lub przez nie kontrolowanego. Dyrektorem firmy jest Moghddami Fard.1.12.2011
169.Beta Kara Navigation LtdAdresse: 171, Old Bakery Street, La

Valette

Numer rejestracji C 39354

Beta Kara Navigation Ltd jest firmą-przykrywką będącą własnością IRISL lub przez nie kontrolowaną. Jest zarejestrowanym właścicielem kilku statków należacych do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
170.Bis Maritime LimitedNumer w rejestrze IMO: 0099501Bis Maritime Limited jest firmą-przykrywką IRISL usytuowaną na Barbados. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL. Kierownikiem firmy jest Gholam Hossein Golparvar.1.12.2011
171.Brait Holding SAZarejestrowana na Wyspach Marshalla w sierpniu 2011 r. pod numerem 46270.Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
172.Bright Jyoti ShippingFirma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
173.Bright Ship FZCSaif zone, DubajFirma-przykrywka IRISL, wykorzystywana podczas nabywania statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL i do transferów funduszy na korzyść IRISL.1.12.2011
174.Bright-Nord GmbH und Co. KGKattrepelsbrucke 1, 20095 Hamburg, NiemcyNależy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.1.12.2011
175.CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd15 New Bridge Road, Rocha House, Singapur 059385Firma-przykrywka IRISL należąca do IRISL lub przez nie kontrolowana.1.12.2011
176.Chaplet Shipping LimitedDieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta NrFirma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
177.Cosy-East GmbH und Co. KGKattrepelsbrucke1, 20095 Hamburg, NiemcyNależy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.1.12.2011
178.Crystal Shipping FZEDubaj, Zjednoczone Emiraty ArabskieJest własnością przedstawiciela IRISL - firmy Pacific Shipping. Założona w 2010 roku przez Moghddamiego Farda w ramach starań w celu obejścia skutków umieszczenia przez UE IRISL w wykazie. W grudniu 2010 r. wykorzystana do przekazania funduszy w celu uwolnienia skonfiskowanych statków IRISL i ukrycia związków z IRISL.1.12.2011
179.Damalis Marine CorporationFirma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
180.Delta Kara Navigation Ltd171, Old Bakery Street, La Valette Numer rejestracji C 39357Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
181.Delta Nari Navigation Ltd143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numer rejestracji C 38077Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
182.Elbrus LtdManning House, -21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Wyspa ManHolding będący własnością IRISL lub przez nie kontrolowany, w jego skład wchodzą firmy-przykrywki IRISL na Wyspie Man.1.12.2011
183.Elcho Holding LtdZarejestrowany na Wyspach Marshalla w sierpniu 2011 r. pod numerem 46041.Firma-przykrywka IRISL zarejestrowana na Wyspach Marshalla, będąca własnością IRISL i kontrolowana przez nie lub przez ich oddział.1.12.2011
184.Elegant Target Development LimitedRoom 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8320195

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu. Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
185.Epsilon Nari Navigation Ltd143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numer rejestracji C 38082Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
186.Eta Nari Navigation Ltd171, Old Bakery Street, La Valette Numer rejestracji C 38067Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
187.Eternal Expert Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, HongkongFirma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
188.Fairway Shipping83 Victoria Street, Londyn, SW1H OHWFirma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Dyrektorem Fairway Shipping jest Haji Pajand.1.12.2011
189.Fasirus Marine CorporationFirma-przykrywka IRISL na Barbados. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
190.Galliot Maritime IncorporationFirma-przykrywka IRISL na Barbados. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
191.Gamma Kara Navigation Ltd171, Old Bakery Street, La Valette Numer rejestracji C 39355Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
192.Giant King LimitedRoom 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8309593

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
193.Golden Charter Development Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8309610

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
194.Golden Summit Investments Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8309622

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
195.Golden Wagon Development Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO.: 8309634

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
196.Grand Trinity Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8309658

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
197.Great Equity Investments Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8320121

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
198.Great Ocean Shipping Services (GOSS)Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, Zjenoczone Emiraty ArabskieFirma ta była wykorzystana do założenia firm-przykrywek IRISL w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w tym Good Luck Shipping. Dyrektorem zarządzającym jest Moghddami Fard.1.12.2011
199.Great Prospect International Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8309646

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
200.Great-West GmbH und Co. KGKattrepelsbrucke 1, 20095 Hamburg, NiemcyNależy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.1.12.2011
201.Happy-Süd GmbH und Co. KGKattrepelsbrucke 1, 20095 Hamburg, NiemcyNależy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.1.12.2011
202.Harvest Supreme Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8320183

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa

w ich imieniu.

Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału

IRISL.

1.12.2011
203.Harzaru ShippingNumer w rejestrze IMO: 7027899Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
204.Heliotrope Shipping LimitedDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Numer rejestracji C 45613 Numer w rejestrze IMO: 9270646Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
205.Helix Shipping LimitedDieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Numer rejestracji C 45618 Numer w rejestrze IMO: 9346548Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
206.Hong Tu Logistics Private Limited149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapur 188425Firma-przykrywka IRISL. Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
207.Ifold Shipping Company LimitedDieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Numer rejestracji C 38190 Numer w rejestrze IMO: 9386500Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
208.Indus Maritime Incorporation47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama Numer w rejestrze IMO: 9283007Firma-przykrywka IRISL w Panamie. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
209.Iota Nari Navigation Limited143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numer rejestracji C 38076Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
210.ISIM Amin Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Numer rejestracji C 40069Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRIS lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
211.ISIM Atr Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Numer rejestracji C 34477Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
212.ISIM Olive Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Numer rejestracji C 34479Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
213.ISIM SAT Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Numer rejestracji C 34476Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
214.ISIM Sea Chariot Ltd147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Numer rejestracji C 45153Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
215.ISIM Sea Crescent Ltd147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Numer rejestracji C 45152Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddzia IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
216.ISIM Sinin Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Numer rejestracji C 41660Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
217.ISIM Taj Mahal Ltd147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Numer rejestracji C 37437 Numer w rejestrze IMO: 9274941Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
218.ISIM Tour Company Limited147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette - Numer rejestracji C 34478 Numer w rejestrze IMO: 9364112Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
219.Jackman Shipping CompanyDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta -Numer rejestracji C 38183 Numer w rejestrze IMO: 9387786Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
220.Kalan Kish Shipping Company LtdFirma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
221.Kappa Nari Navigation Ltd143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numer rejestracji C 38066.Firma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
222.Kaveri Maritime IncorporationPanama

Numer rejestracji 5586832

Numer w rejestrze IMO: 9284154

Firma-przykrywka IRISL w Panamie będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
223.Kaveri Shipping LlcFirma-przykrywka IRISL będąca własnością lub kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
224.Key Charter Development Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, HongkongNależy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.1.12.2011
225.King Prosper Investments Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8320169

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
226.Kingswood Shipping Company Limited171, Old Bakery Street, La Valette Numer w rejestrze IMO: 9387798Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
227.Lambda Nari Navigation Limited143 Tower Road - 1604 Sliema, Malte Numer rejestracji C 38064Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
228.Lancing Shipping Company limitedadresse: 143/1 Tower Road, Sliema,

Slm 38181, Malta

Numer w rejestrze IMO: 9387803

Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
229.Magna Carta LimitedFirma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
230.Malship Shipping AgencyNumer rejestracji C 43447.Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
231.Master Supreme International Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8320133

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
232.Melodious Maritime Incorporation47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama Numer w rejestrze IMO: 9284142Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
233.Metro Supreme International Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8309672

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.

1.12.2011
234.Midhurst Shipping Company Limited (Malta)Firma żeglugowa będąca własnością Hassana Djalilzadena- Numer rejest-racji C38182 Numer w rejestrze IMO: 9387815Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
235.Modality LtdNr C 49549Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
236.Modern Elegant Development Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8309701

Należy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
237.Morison Menon Chartered Accountant204 Tower A2, Gulf Towers, Dubaj, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah)Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
238.Mount Everest

Maritime

Incorporation

Numer rejestracji 5586846 Numer w rejestrze IMO: 9283019Firma-przykrywka IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
239.Narmada ShippingAghadir Building, room 306, Dubaj, Zjednoczone Emiraty ArabskieFirma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.1.12.2011
240.Newhaven Shipping Company LimitedNumer w rejestrze IMO: 9405930Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
241.NHL Basic Ltd.Kattrepelsbrucke 1, 20095 Hamburg, NiemcyNależy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.1.12.2011
242.NHL Nordland GmbHKattrepelsbrucke 1, 20095 Hamburg, NiemcyNależy do IRISL, jest przez nie kontrolowana lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL.

1.12.2011
243.Oxted Shipping Company LimitedDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Numer rejestracji C 38783 Numer w rejestrze IMO: 9405942Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub oddział IRISL. Jest właścicielem statku należacego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
244.Pacific Shipping206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubaj 113740, Zjednoczone Emiraty ArabskieDziała w imieniu IRISL na Bliskim Wschodzie. Jej dyrektorem zarządzającyjm jest Mohammad Moghaddami Fard. W październiku 2010 r. była zamieszana w zakładanie firm-przykrywek; nazwy nowych firm miały być używane w konosamentach, aby obejść sankcje. Nadal jest zaangażowana w planowanie tras statków IRISL.1.12.2011
245.Petworth Shipping Company LimitedDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Numer rejestracji C 38781 Numer w rejestrze IMO: 9405954Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
246.Prosper Basic GmbHKattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, NiemcyJest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub działa w ich imieniu1.12.2011
247.Prosper Metro Investments Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8320145

Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub działa w ich imieniu

Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
248.Reigate Shipping CompanylimitedDieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Numer rejestracji C 38782 Numer w rejestrze IMO: 9405978Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
249.Rishi Maritime IncorporationNumer rejestracji 5586850Firma-przykrywka IRISL w Panamie, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
250.Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong Numer rejestracji 92630Firma-przykrywka IRISL w Hongkongu, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział.1.12.2011
251.Shine Star LimitedFirma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział.1.12.2011
252.Silver Universe International Ltd.Room 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8320157

Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
253.Sinose Maritime200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapur 188980Centrala IRISL w Singapurze, działa jako wyłączny przedstawiciel Asia Marine Network. Działa w imieniu HDSL w Singapurze.1.12.2011
254.Sparkle Brilliant Development LimitedRoom 1601, Workington Tower, 78

Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Numer w rejestrze IMO: 8320171

Jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub działa w ich imieniu.

Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.

1.12.2011
255.Statira Maritime IncorporationFirma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
256.(skreślony)
257.Tamalaris Consolidated LtdP.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy DziewiczeFirma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział.1.12.2011
258.TEU Feeder Limited143/1 Tower Road, Sliema - Numer rejestracji C44939Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
259.Theta Nari Navigation143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numer rejestracji C 38070Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
260.Top Glacier Company LimitedFirma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział.1.12.2011
261.Top Prestige Trading LimitedFirma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział.1.12.2011
262.Tulip Shipping IncFirma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział.1.12.2011
263.Western Surge Shipping Companylimited (Cypr)Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
264.Wise Ling Shipping Company LimitedFirma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział. Jest właścicielem statku należącego do IRISL lub do oddziału IRISL.1.12.2011
265.Zeta Neri Navigation143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numer rejestracji C 38069Firma-przykrywka IRISL, jest własnością lub jest kontrolowana przez IRISL lub przez ich oddział.1.12.2011
266Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)Adres pocztowy: Mirdamad Blvd.,

NO.144, Teheran, Islamska

Republika Iranu

P.O. Box: 15875 / 7177

Centrala telef.: +98 21 299 51

Adres telegraficzny: MARKAZBANK

Teleks: 216 219-22

MZBK IR Adres SWIFT: BMJIIRTH

Strona internetowa:

http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Udział w działaniach służących ominięciu sankcji23.1.2012
267Bank TejaratAdres pocztowy: Taleghani Br. 130,

Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran

Tel.: 88826690

Tlks.: 226641 TJTA IR.

Faks: 88893641

Strona internetowa:

http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat jest bankiem państwowym. Bezpośrednio ułatwia działania Iranu w dziedzinie jądrowej. Przykładowo w 2011 r. Bank Tejarat ułatwił przeniesienie dziesiątek milionów dolarów, usiłując wspomóc działania wskazanej przez ONZ Organizacji Energii Jądrowej Iranu (Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI) podejmowane w celu nabycia yellowcake uranu. AEOI jest główną organizacją irańską zajmującą się badaniami i rozwojem w dziedzinie technologii jądrowej; zarządza także programami w zakresie produkcji z wykorzystaniem materiałów kopalnych.

Bank Tejarat także wspomagał wskazane banki irańskie w omijaniu sankcji międzynarodowych: przykładowo brał udział w przedsięwzięciach, w które zaangażowane były firmy przykrywki wskazanej przez ONZ firmy Shahid Hemmat Industrial Group.

Przez świadczenie w ostatnich latach usług finansowych wskazanym przez UE bankom: Bank Mellat i Export Development Bank of Iran (EDBI), Bank Tejarat wspierał także działania spółek zależnych i podległych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz wskazanych przez ONZ podmiotów Defense Industries Organisation i MODAFL.

23.1.2012
268Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)Adres pocztowy: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, IranFirma będąca własnością IRGC i pod jej kontrolą23.1.2012
269Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)Adres pocztowy: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, IranWykorzystywana jako firma przykrywka przez wskazane przedsiębiorstwo Iran Aircraft Industries (IACI) do potajemnego przeprowadzania zamówień.23.1.2012
270Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)Adres pocztowy: Haftom Tir Square,

South Mofte Avernue, Tour Line No;

3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Teheran,

Iran

Wykorzystywana jako firma przykrywka przez wskazane przedsiębiorstwo Defence Industries Organization (DIO). Uczestniczyła w przekazywaniu Syrii uzbrojenia. Odnotowano także udział firmy w nielegalnym przekazaniu uzbrojenia na pokładzie M/V Monczegorsk.23.1.2012
271RosmachinAdres pocztowy: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran P.O. Box 1584864813 Tehran, IranFirma przykrywka Sad Export Import Company. Udział w nielegalnym przekazaniu uzbrojenia na pokładzie M/V Monczegorsk.23.1.2012
272Behnam Sahriyari Trading CompanyAdres pocztowy: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, IranW maju 2007 r. wysłała z Iranu do Syrii dwa kontenery różnego rodzaju broni strzeleckiej z pogwałceniem pkt 5 rezolucji RB ONZ nr 1747 (2007)23.1.2012
273BIIS Maritime LimitedAdres pocztowy: 147/1 St. Lucia, Valletta, MaltaFirma będąca własnością wskazanej firmy Irano Hind i pod jej kontrolą23.1.2012
274Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines or Darya-ye Khazar Shipping Company lub Khazar Shipping Co. lub KSSL lub Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. lub Darya-e-khazar shipping Co.Adres pocztowy: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, IranFirma będąca własnością IRISL i pod jej kontrolą23.1.2012
* Niniejsze rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie T-256/10 (Dz.U.UE.C.2012.25.50/1).

Niniejsze rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy Fulmenu i Fereydouna Mahmoudiana, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 21 marca 2012 r. w sprawach połączonych T-439/10 i T-440/10 (Dz.U.UE.C.12.133.24/2).

Niniejsze rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie T-509/10 (Dz.U.UE.C.12.165.18/2).

Niniejsze rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy umieszczenia nazwy CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd w wykazie zawartym w załączniku VIII do rozporządzenia nr 961/2010, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 26 pażdziernika 2012 r. w sprawie T-53/12 (Dz.U.UE.C.12.379.23/2).

Niniejsze rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie dotyczącym Sina Banku, zgodnie z wyrokiem Sądu z·dnia·11·grudnia·2012·r. w sprawie T-15/11·(Dz.U.UE.C.13.26.41/2).

Niniejsze rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy Banku Saderat Iran, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie T-494/10 (Dz.U.UE.C.13.79.12).

Niniejsze rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy Banku Saderat plc, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie T-495/10 (Dz.U.UE.C.13.129.16/2).

Niniejsze rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy Banku Saderat plc, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie T-495/10 (Dz.U.UE.C.13.129.16/2).

Niniejsze rozporządzenie zostało uznane za nieważne ex tunc w zakresie, w jakim dotyczy Persia International Banku plc, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-493/10 (Dz.U.UE.C.13.304.10).

1 Dz.U. L 195 z 27.7.2010, s. 39.
2 Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1.
3 Dz.U. L 61 z 28.2.2007, s. 49.
4 Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.
5 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
6 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
7 Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.
8 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
9 Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.
10 Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1.
11 Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.
12 Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3.
13 Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.
14 Dz.U. C 69 z 18.3.2010, s. 19.
15 Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1.
16 Art. 19a dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 56/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.2012.19.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2012 r.
17 Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.
18 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.
19 Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 58.
20 Załącznik VII został uznany za nieważny ex tunc, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-4/11 i T-5/11 (Dz.U.UE.C.2013.304.11/2).
21 Załącznik VIII:

- został uznany za nieważny ex tunc, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-12/11(Dz.U.UE.C.2013.304.12).

- w zakresie dotyczącym Post Bank Iranzostał uznany za nieważny ex tunc, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-13/11(Dz.U.UE.C.2013.304.13).

- w zakresie dotyczącym Banku Refah Kargaranzostał uznany za nieważny ex tunc, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 6 września 2013 r. w sprawie T-24/11(Dz.U.UE.C.2013.304.14).

- został uznany za nieważny ex tunc w zakresie, w jakim dotyczyIslamic Republic of Iran Shipping Lines oraz 17 innych skarżących, których nazwy wymieniono w nin. załączniku, zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 16 września 2013 r. w sprawie T-489/10 (Dz.U.UE.C.13.325.30/2).

- zmieniony przez art. 1 i 2 rozporządzenia nr 503/2011 z dnia 23 maja 2011 r. (Dz.U.UE.L.2011.136.26) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 maja 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1245/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.2011.319.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 grudnia 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 54/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz.U.UE.L.2012.19.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 stycznia 2012 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.