Rozporządzenie 939/2005 zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.158.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 939/2005
z dnia 20 czerwca 2005 r.
zmieniające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego(1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Refundacje mające zastosowanie do wywozu w sektorze mięsa drobiowego zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 755/2005(2).

(2) Stosowanie kryteriów określonych w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 do danych, o których Komisja jest poinformowana, prowadzi do zmiany obecnie obowiązujących refundacji wywozowych, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Refundacje wywozowe do produktów określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75 ustalone w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 755/2005 są zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji Mariann
FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 34.

ZAŁĄCZNIK 

Refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od 21 czerwca 2005 r.

Kod produktówMiejsce przeznaczeniaJednostki miaryKwota refundacji
0105 11 11 9000A02EUR/100 szt.0,80
0105 11 19 9000A02EUR/100 szt.0,80
0105 11 91 9000A02EUR/100 szt.0,80
0105 11 99 9000A02EUR/100 szt.0,80
0105 12 00 9000A02EUR/100 szt.1,70
0105 19 20 9000A02EUR/100 szt.1,70
0207 12 10 9900V01EUR/100 kg-
0207 12 10 9900A24EUR/100 kg-
0207 12 90 9190V01EUR/100 kg-
0207 12 90 9190A24EUR/100 kg-
0207 12 90 9990V01EUR/100 kg-
0207 12 90 9990A24EUR/100 kg-
UWAGI: Zarówno kody produktów, jak i kody serii A miejsc przeznaczenia są

określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z

24.12.1987, str. 1), zmienionym.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu (WE)

nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).

Inne miejsca przeznaczenia są określone poniżej:

V01 Angola, Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman,

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania, Jemen, Liban, Irak,

Iran.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.