Rozporządzenie 934/2004 ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.169.10

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 934/2004
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1766/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 13 ust. 8 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92 refundacja wywozowa do zbóż mająca zastosowanie w dniu, w którym złożono wniosek o wydanie pozwolenia stosuje się do wywozu, który ma być realizowany w okresie ważności pozwolenia, jeśli wniesie o to wnioskodawca. W tym wypadku do refundacji może być zastosowana kwota korygująca.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady zastosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych oraz środków podejmowanych w przypadku zakłóceń na rynku zbóż (2), pozwoliło na ustalenie kwoty korygującej dla słodu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 1766/92. Ta kwota korygująca powinna być wyliczona z uwzględnieniem czynników wymienionych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1501/95.

(3) Z powyższych postanowień wynika, że kwota korygująca powinna być ustalona w wysokości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Kwota korygująca, o której mowa w art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1766/92, stosowana do wcześniej ustalonych refundacji wywozowych dla słodu, została określona w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r..

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2004 roku.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1104/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1431/2003 (Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 16).

ZAŁĄCZNIK 

(w EUR/t)
Kod produktówMiejsce przeznaczeniaBieżący

5

I termin

6

II termin

7

III termin

8

IV termin

9

V termin

10

1107 10 11 9000A00000000
1107 10 19 9000A00000000
1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000
(w EUR/t)
Kod produktówMiejsce przeznaczeniaVI termin

11

VII termin

12

VIII termin

1

IX termin

2

X termin

3

XI termin

4

1107 10 11 9000A00000000
1107 10 19 9000A00000000
1107 10 91 9000A00000000
1107 10 99 9000A00000000
1107 20 00 9000A00000000
Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii "A" zostały określone

w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze

zmianami.

Kody cyfrowe miejsc przeznaczenia zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr

2020/2001 (Dz.U. L 273 z 16.10.2001, str. 6).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.