Rozporządzenie 921/2008 ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.251.33

Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 921/2008
z dnia 18 września 2008 r.
ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku)(1), w szczególności jego art. 164 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 162 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że różnica między cenami produktów określonych w art. 1 lit. s) i wymienionych w części XIX załącznika 1 do ust. 1 tego rozporządzenia na światowym rynku a cenami we Wspólnocie może być pokryta refundacją wywozową w przypadku wywozu tych produktów jako towary wymienione w części V załącznika do tego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria ustalania wysokości sum takich refundacji(2) określa produkty, w stosunku do których ustala się stawki refundacji, które stosuje się dla tych produktów wywożonych jako towary wymienione w części V załącznika XX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3) Zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 stawkę refundacji na 100 kilogramów danych produktów podstawowych ustala się na okres uwzględniony przy ustalaniu refundacji do tych produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym.

(4) Artykuł 11 Porozumienia w sprawie rolnictwa zawartego podczas Rundy Urugwajskiej stanowi, że refundacje wywozowe do produktów zaliczonych do towarów nie mogą przewyższać refundacji mających zastosowanie do produktów wywożonych w stanie nieprzetworzonym.

(5) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Stawki refundacji mające zastosowanie w odniesieniu do produktów podstawowych objętych załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 i częścią XIX załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz wywożonych jako towary objęte częścią V załącznika XX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 września 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2008 r.

W imieniu Komisji
Heinz ZOUREK
Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, s. 24.

ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji obowiązujące od dnia 19 września 2008 r. do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

(EUR/100 kg)
Kod CNWyszczególnienieMiejsce przeznaczenia(1)Stawki refundacji
0407 00Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane lub gotowane:

- Drobiu:

0407 00 30- - Pozostałe:
a) przy wywozie owoalbuminy objętej kodem CN 3502 11 90 oraz 3502 19 9002

03

0,00

16,00

040,00
b) przy wywozie innych towarów010,00
0408Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, zawierające lub niezawierające cukru lub innego środka słodzącego:

- Żółtko jaj:

0408 11- - Suszone:
ex 0408 11 80- - - Nadające się do spożycia przez ludzi:
niesłodzone0125,00
0408 19- - Pozostałe:

- - - Nadające się do spożycia przez ludzi:

ex 0408 19 81- - - - W płynie:
niesłodzone0112,50
ex 0408 19 89- - - - Mrożone:
niesłodzone - Pozostałe:0112,50
0408 91- - Suszone:
ex 0408 91 80- - - Nadające się do spożycia przez ludzi:
niesłodzone0115,80
0408 99- - Pozostałe:
ex 0408 99 80- - - Nadające się do spożycia przez ludzi:
niesłodzone014,00
(1) Miejsce przeznaczenia:
1 kraje trzecie. Stawki te nie mają zastosowania do Szwajcarii i Liechtensteinu do towarów wymienionych w tabelach I i II do Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarska, z dnia 22 lipca 1972 r.;
2 Kuwejt, Bahrain, Oman, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Turcja, Hong Kong SAR i Rosja;
3 Korea Płd., Japonia, Malezja, Tajlandia, Tajwan i Filipiny;
4 wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem Szwajcarii i tych wymienionych w pkt 02 i 03.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.