Rozporządzenie 912/71 zmieniające francuską i włoską wersję rozporządzenia (EWG) nr 391/68 ustanawiającego szczegółowe zasady interwencyjnego skupu wieprzowiny

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1971.98.42

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 912/71
z dnia 30 kwietnia 1971 r.
zmieniające francuską i włoską wersję rozporządzenia (EWG) nr 391/68 ustanawiającego szczegółowe zasady interwencyjnego skupu wieprzowiny

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 121/67/EWG z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 777/71 (2), w szczególności jego art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje;

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 391/68 z dnia 1 kwietnia 1968 r. ustanawiające szczegółowe zasady interwencyjnego skupu wieprzowiny (3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2665/70 (4), przyjęło szczegółowe zasady skupu interwencyjnego, składowania i sprzedaży wieprzowiny przez agencje interwencyjne Państw Członkowskich;

rozporządzenie (EWG) nr 2665/70 uzupełniło wymienione zasady, w szczególności w odniesieniu do temperatury zamrażania, temperatury składowania oraz pakowania;

istnieje rozbieżność między tekstami w wersji francuskiej i włoskiej a tekstami w innych językach Wspólnoty, w zakresie zasad dodatkowych, które w ten sposób nie są zgodne ze środkami przyjętymi w ramach procedury przewidzianej w art. 24 rozporządzenia nr 121/67/EWG; dlatego konieczne jest skorygowanie wyżej wymienionych wersji językowych rozporządzenia (EWG) nr 391/68;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (EWG) nr 391/68 tekst w języku francuskim otrzymuje brzmienie:

"Les Etats Membres prennent toutes mesures aptes à assurer la bonne conservation des produits stockés. La température de congélation doit être égale ou inférieure à moins 30o Celsius, permettant d’obtenir une température à coeur égale ou inférieure à moins 15o Celsius. La température de stockage doit être égale ou inférieure à moins 20o Celsius."

Artykuł  2

W art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 391/68 tekst w języku włoskim otrzymuje brzmienie:

"Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee ad assicurare la buona conservazione dei prodotti ammassati. La temperatura di congelamento deve essere uguale o inferiore a meno 30o Celsius per permettere di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a meno 15o Celsius. La temperatura di conservazione in ammasso deve essere uguale o inferiore a meno 20o Celsius.

I suini macellati, in carcasse o mezzene, sono imballati, dopo congelazione, in polietilene, indoneo all’imballaggio di prodotti alimentari, di 0,05 mm di spessore ed in sacchi di cottone (stockinettes).

Le pancette (ventresche) ed il lardo sono imballati dopo congelazione, in polietilene, idoneo all’imballaggio di prodotti alimentari, di 0,05 mm di spessore."

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 26 kwietnia 1971 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 1971 r.

W imieniu Komisji
Franco M. MALFATTI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. 117 z 19.6.1967, str. 2283/67.

(2) Dz.U. L 85 z 15.4.1971, str. 30.

(3) Dz.U. L 80 z 2.4.1968, str. 5.

(4) Dz.U. L 284 z 30.12.1970, str. 55.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.