Rozporządzenie 896/2009 dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: Prosol S.p.A.)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.256.6

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 896/2009
z dnia 25 września 2009 r.
dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: Prosol S.p.A.)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt(1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Wniosek dotyczy zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu mikroorganizmów Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, jako dodatku paszowego dla macior, celem sklasyfikowania go w kategorii "dodatki zootechniczne".

(4) Bezterminowego zezwolenia na stosowanie preparatu mikroorganizmów Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 w odniesieniu do prosiąt odsadzonych od maciory udzielono rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1200/2005(2), w odniesieniu do bydła opasowego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 492/2006(3) oraz w odniesieniu do krów mlecznych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1520/2007(4).

(5) Dostarczono nowe dane na poparcie wniosku o zezwolenie w odniesieniu do macior. W opinii z dnia 3 lutego 2009 r.(5) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") stwierdził, że preparat Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 można uznać za bezpieczny dla gatunku docelowego, konsumentów i środowiska. Zgodnie z tą opinią stosowanie tego preparatu może mieć bardzo korzystny wpływ na masę miotu i pojedynczych prosiąt. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(6) Ocena preparatu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii "dodatki zootechniczne" i do grupy funkcjonalnej "stabilizatory flory jelitowej", zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2) Dz.U. L 195 z 27.7.2005, s. 6.

(3) Dz.U. L 89 z 28.3.2006, s. 6.

(4) Dz.U. L 335 z 20.12.2007, s. 17.

(5) Dziennik EFSA (2009) 970, s. 1-9.

ZAŁĄCZNIK 

Numer identyfikacyjny dodatkuNazwa posiadacza zezwoleniaDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćInne przepisyData ważności zezwolenia
CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %
Kategoria dodatków zootechnicznych. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej
4b1710Prosol S.p.A.Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Skład dodatku:

Preparat Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

zawierający co najmniej:

postać proszku i granulatu:

1 × 109 CFU/g dodatku.

Charakterystyka substancji czynnej:

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885.

Metoda analityczna(1):

Oznaczenie liczby: metoda płytek lanych z użyciem agaru z chloramfenikolem, glukozą i ekstraktem drożdżowym.

Identyfikacja: metoda reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR).

Maciory-6,4 × 109-W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.19 października 2019 r.
(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.