Rozporządzenie 890/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.254.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 890/2009
z dnia 25 września 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości(2), w szczególności jego art. 7,

uwzględniając decyzję Rady 2009/718/WE(3) w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią, w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kontyngenty taryfowe z grup nr 1 i 4, określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1385/2007(4), oznaczone odpowiednio numerami porządkowymi 09.4410 oraz 09.4420 i objęte kodami CN 0207 14 10 (zamrożone kawałki z kurczaków) oraz 0207 27 10 (zamrożone kawałki z indyków), zostały specjalnie przyznane Brazylii.

(2) Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią, zawarte w ramach negocjacji na mocy art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r.(5), przyjęte decyzją Rady 2009/718/WE, przewiduje roczny kontyngent taryfowy na przywóz mięsa z drobiu w wysokości 2.500 ton w odniesieniu do niektórych mrożonych kawałków z kurczaków (kod CN 0207 14 10) oraz kontyngent taryfowy na przywóz mięsa z indyków w wysokości 2.500 ton w odniesieniu do niektórych mrożonych kawałków z indyków (kod CN 0207 27 10), po stawce zerowej. Porozumienie to wejdzie w życie dnia 1 października 2009 r.

(3) Należy dodać te ilości do kontyngentów z grup numer 1 i 4.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

(5) Ponieważ w momencie wejścia w życie porozumienia okres składania wniosków w odniesieniu do czwartego podokresu obwiązywania kontyngentu dla roku 2009 będzie zakończony, należy przewidzieć dodatkowy okres składania wniosków w odniesieniu do ilości, które dodaje się do obowiązujących kontyngentów.

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia wejścia w życie porozumienia z Brazylią.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1385/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1385/2007 w odniesieniu do czwartego podokresu 2009 r. dla grup 1 i 4 otwiera się drugi okres składania wniosków od dnia 1 do 5 października.

Dla każdej z tych grup do ilości dostępnych po pierwszym okresie składania wniosków dodaje się 625 ton w odniesieniu do czwartego podokresu 2009 r.

W ramach grupy 1 wnioski o uprawnienia do przywozu muszą dotyczyć co najmniej 10 ton i maksymalnie 298,3 ton, natomiast w ramach grupy 4 co najmniej 10 ton i maksymalnie 107,5 ton.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2009 r.

Jednak art. 1 stosuje się od roku kontyngentowego 2010.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 91 z 8.4.1994, s. 1.

(3) Zob. s. 104 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4) Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 47.

(5) Zob. s. 104 niniejszego Dziennika Urzędowego.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK I

OBNIŻKA STAWKI CELNEJ USTALONA NA 100 %

Kurczak

(w tonach)
PaństwoNumer grupyNumer porządkowyKod CNIlości roczne
Brazylia109.44100207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

11.932
Tajlandia209.44110207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5.100
Inne309.44120207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3.300

Indyk

(w tonach)
PaństwoNumer grupyNumer porządkowyKod CNIlości roczne
Brazylia409.44200207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4.300
Inne509.44210207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700
Erga omnes609.44220207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2.485"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.