Rozporządzenie 838/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu... - OpenLEX

Rozporządzenie 838/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.139.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 838/2005
z dnia 30 maja 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i 301,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2005/411/WPZiB z dnia 30 maja 2005 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi i uchylające wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB(1),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólne stanowisko 2004/31/WPZiB(2) przewiduje embargo na wywóz broni, amunicji i sprzętu wojskowego do Sudanu, w tym zakaz dostarczania technicznej i finansowej pomocy związanej z działaniami zbrojnymi w Sudanie. Zakaz dostarczania technicznej i finansowej pomocy związanej z działaniami zbrojnymi został wprowadzony w życie rozporządzeniem Rady (WE) nr 131/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. dotyczącym niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu(3).

(2) W świetle ostatnich wydarzeń w Sudanie, w szczególności nieustannego naruszania przez wszystkie strony konfliktu w Darfurze porozumienia o zawieszeniu broni podpisanego w dniu 8 kwietnia 2004 r. w Ndżamenie i protokołów z Abudży podpisanych w dniu 9 listopada 2004 r., a także w świetle niedotrzymania przez rząd Sudanu i siły rebeliantów oraz inne grupy zbrojne w Darfurze swoich zobowiązań i niespełnienia żądań Rady Bezpieczeństwa, Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w dniu 29 marca 2005 r. rezolucję 1591 (2005), zwaną dalej "UNSCR 1591/2005", nakładającą między innymi embargo na broń oraz zakaz dostarczania związanej z tym pomocy, na wszystkie strony porozumienia o zawieszeniu broni z Ndżameny oraz wszystkie inne walczące strony w Darfurze. UNSCR 1591 (2005) przewiduje pewne wyłączenia z embarga.

(3) Wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB potwierdza embargo i zakaz zawarte we wspólnym stanowisku 2004/31/WPZiB oraz przewiduje dodatkowe wyłączenia z embarga na broń i zakazu dostarczania pomocy, które dotyczą wszystkich osób i podmiotów w Sudanie, w celu dostosowania wykazu wyłączeń do UNSCR 1591 (2005). Ponieważ wspomniane wyłączenie ma zastosowanie do zakazu określonej pomocy finansowej i technicznej, należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 131/2004.

(4) Dodatkowe wyłączenie powinno mieć skutek wsteczny od daty przyjęcia UNSCR 1591 (2005),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 131/2004 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i 3, właściwe organy Państw Członkowskich wymienione w Załączniku mogą zezwolić na finansowanie i pomoc finansową oraz pomoc techniczną związaną z:

a) nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, lub dla programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Unii Europejskiej oraz Wspólnoty;

b) materiałami przeznaczonymi dla operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Afrykańską;

c) sprzętem do usuwania min oraz materiałami przeznaczonymi do stosowania przy usuwaniu min;

d) wprowadzaniem w życie całościowego porozumienia pokojowego podpisanego przez rząd Sudanu i przez Ludowy Ruch/Armię Wyzwolenia Sudanu w Nairobi (Kenia) w dniu 9 stycznia 2005 r.

2. Nie udziela się zezwoleń na działania, które już miały miejsce."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 marca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 maja 2005 r.

W imieniu Rady
F. BODEN
Przewodniczący

______

(1) Patrz: str. 25 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2) Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 55. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2004/510/WPZiB (Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 28).

(3) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1516/2004 (Dz.U. L 278 z 27.8.2004, str. 15).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.