Rozporządzenie 834/95 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.84.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 834/95
z dnia 12 kwietnia 1995 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3330/94 2 , w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wspomnianego rozporządzenia, niezbędne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 określiło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i reguły te stosuje się również do każdej innej nomenklatury, w całości lub w części na niej opartej bądź która dodaje do niej dodatkowe poddziały i która jest ustanowiona na podstawie szczególnych przepisów wspólnotowych, z uwzględnieniem stosowania taryfy lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

zgodnie z wymienionymi ogólnymi regułami, towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

właściwe jest, z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie odnoszących się do systemów podwójnej kontroli oraz do uprzedniego i następczego wspólnotowego nadzoru nad wyrobami włókienniczymi przy ich przywozie do Wspólnoty, aby wiążące informacje taryfowe dotyczące klasyfikacji towarów według kodów CN, wydane przez organy celne Państw Członkowskich, które nie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, mogły być nadal powoływane przez posiadacza, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 3 , przez okres 60 dni;

Wydział Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2 wymienionej tabeli.

Artykuł  2

Z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie odnoszących się do systemów podwójnej kontroli oraz do uprzedniego i następczego wspólnotowego nadzoru nad wyrobami włókienniczymi przy ich przywozie do Wspólnoty, na wiążące informacje taryfowe dotyczące klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, wydane przez organy celne Państw Członkowskich, które nie są już zgodne z niniejszym rozporządzeniem, można nadal powoływać się, zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 przez okres 60 dni.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 kwietnia 1995 r.

W imieniu Komisji
Mario MONTI
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK  4

WyszczególnienieKlasyfikacja kodu CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
Towary konfekcjonowane (ortezy stawu kolanowego) wykonane z elastycznej tkaniny, które opasują kolano i część nogi, z otworem na rzepkę i mniejszym otworem na dół podkolanowy. Znajdujące się w skórzanej tulejce metalowe płytki służą jako zawiasy. Ortezy stawu kolanowego można regulować za pomocą dwóch taśm typu Velcro.6307 90 10Klasyfikacja ustalona ogólnymi zasadami 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 6307, 6307 90 i 6307 90 10.

Klasyfikacja wyrobu w pozycji 9021 jako przyrządu ortopedycznego jest wyłączona, ponieważ zaczepy nie są dopasowane do określonego upośledzenia pacjenta. Ponadto wyrób nie charakteryzuje się wysokim stopniem precyzji.

Dlatego wyrób jest zwykłą opaską elastyczną do ogólnego wykorzystania i nie ma specjalnego zastosowania medycznego.

Dopasowanie wyrobu do nogi za pomocą dwóch taśm "typu velcro" nie ma żadnego specjalnego zastosowania medycznego, ponieważ taśmy "typu velcro" z ledwością utrzymują w miejscu ortezę stawu kolanowego.

(Patrz zdjęcie nr 468)(*)
(*) Fotografie służą jedynie ilustracji przedmiotu.
grafika
1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.
2 Dz.U. L 350 z 31.12.1994, str. 52.
3 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.
4 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1966/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.290.35) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 listopada 2003 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.