Rozporządzenie 831/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 973/2001 ustanawiające niektóre środki techniczne dotyczące ochrony zasobów gatunków masowo migrujących

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.127.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 831/2004
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 973/2001 ustanawiające niektóre środki techniczne dotyczące ochrony zasobów gatunków masowo migrujących

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze co następuje:

(1) Międzynarodowa Komisja Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) przyjęła liczne rekomendacje w sprawie środków technicznych wprowadzonych do prawa wspólnotowego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 973/2001 z 14 maja 2001 ustanawiające niektóre środki techniczne dotyczące ochrony gatunków masowo migrujących(2).

(2) ICCAT w 2001 r. na swoim siedemnastym zgromadzeniu zwyczajnym oraz w 2002 r. na trzynastym zgromadzeniu specjalnym, rekomendowała niektóre środki techniczne dla masowo migrujących zasobów atlantyckich i śródziemnomorskich. Zalecenia te są wiążące dla Wspólnoty i dlatego powinny zostać wykonane.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 973/2001 powinno być odpowiednio zmienione.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Do rozporządzenia (WE) nr 973/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 3 ust. 4 skreśla się wyrazy:

"do 31 grudnia 2002".

2. Artykuł 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zakazane jest prowadzenie połowów tuńczyka czerwonego sieciami obstawowymi w Morzu Śródziemnym w okresie od 16 lipca do 15 sierpnia każdego roku."

3. Dodaje się następujące artykuły:

"Artykuł 5a

1. Każdego roku Państwa Członkowskie opracowują program pobierania próbek dla oceny liczbowej złowionego tuńczyka czerwonego między innymi poprzez obserwatorów naukowych na pokładzie statków lub w gospodarstwach hodowlanych.

2. Państwa Członkowskie przekazują swoje programy Stałemu Komitetowi ds. Badań i Statystyki, a Komisji ich kopię w celu przeprowadzenia oceny.

3. Każdego roku przed 1 lipca Państwa Członkowskie wysyłają Komisji sprawozdanie dotyczące informacji uzyskanych przez programy wykonane w poprzednim roku jak wskazano w ust. 1.

Artykuł 5b

1. W 2003 i 2004 r. Państwa Członkowskie zrealizują plan ograniczenia połowów młodych tuńczyków czerwonych w Morzu Śródziemnym i zapewnią ochronę tuńczyka czerwonego minimalnych rozmiarów wskazanych w art. 6.

2. Państwa Członkowskie w 2003 i 2004 r. przeprowadzają naukowy program w celu ustalenia, które połowy obejmują tuńczyka czerwonego oraz rozmiary tych połowów. Te szacunki powinny obejmować dostępne poprzednie dane.

3. Każdego roku przed 15 września Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o działaniach podjętych w ramach ust. 1 i 2 oraz o wynikach wykonania planu."

4. W art. 7 ust. 1 drugi akapit otrzymuje brzmienie:

"Poprzedni akapit nie ma zastosowania do gatunków określonych w załączniku IV złowionych przez przypadek, których łączna liczba osobników stanowi nie więcej niż 15 % ilości wyładowanych. W przypadku tuńczyka czerwonego limit tolerancji wynosi 10 % liczby osobników wyładowanych ogólnych połowów tuńczyka lub ich wagowego ekwiwalentu procentowego."

5. W art. 9 skreśla się ust. 5 i 6.

6. art. 10 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Każdego roku przed 15 maja każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji wykaz statków pływających pod własnymi banderami dla poławiania albakory na Północnym Atlantyku. Komisja przekazuje te dane Sekretariatowi ICCAT przed 31 maja każdego roku."

7. Dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 12a

1. Państwa Członkowskie dokładają wszelkich starań, by popierać wypuszczanie żywych rekinów, zwłaszcza młodych, złowionych przez przypadek.

2. Państwa Członkowskie zachęcają do redukowania odrzutów rekinów."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rady
J. WALSH
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 13 stycznia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 137 z 19.5.2001, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.