Rozporządzenie 827/2006 ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.148.47

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 827/2006
z dnia 1 czerwca 2006 r.
ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 różnica między notowaniami lub cenami na rynku światowym produktów, o których mowa w art. 1 wymienionego rozporządzenia, a cenami tych produktów we Wspólnocie, może być pokryta przez refundacje wywozowe.

(2) Refundacje wywozowe powinny być ustalone z uwzględnieniem czynników, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych dla zbóż(2).

(3) W odniesieniu do pszennych oraz żytnich mąk, kasz i grysików refundację wywozową stosowaną do tych produktów należy wyliczyć z uwzględnieniem ilości zbóż koniecznych do wytwarzania danych produktów. Ilości te zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1501/95.

(4) Sytuacja na rynku światowym lub szczególne wymogi niektórych rynków mogą sprawić, że niezbędne stanie się zróżnicowanie refundacji dla niektórych produktów, w zależności od ich miejsca przeznaczenia.

(5) Refundacja powinna być ustalana raz na miesiąc. Zmian można dokonywać w tym odstępie czasowym.

(6) Zastosowanie tych zasad do aktualnej sytuacji na rynkach zbóż, a w szczególności do notowań lub cen na te produkty we Wspólnocie i na rynku światowym, prowadzi do ustalenia refundacji w wysokości podanej w załączniku.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Refundacje wywozowe dla produktów, o których mowa w art. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, z wyjątkiem słodu, wywiezionych w stanie naturalnym, ustala się w wysokości podanej w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe stosowane przy wywozie zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

Kod produktuMiejsce przeznaczeniaJednostka miaryWysokość refundacji
1001 10 00 9200-EUR/t-
1001 10 00 9400A00EUR/t0
1001 90 91 9000-EUR/t-
1001 90 99 9000A00EUR/t0
1002 00 00 9000A00EUR/t0
1003 00 10 9000-EUR/t-
1003 00 90 9000A00EUR/t0
1004 00 00 9200-EUR/t-
1004 00 00 9400A00EUR/t0
1005 10 90 9000-EUR/t-
1005 90 00 9000A00EUR/t0
1007 00 90 9000-EUR/t-
1008 20 00 9000-EUR/t-
1101 00 11 9000-EUR/t-
1101 00 15 9100C01EUR/t8,22
1101 00 15 9130C01EUR/t7,68
1101 00 15 9150C01EUR/t7,08
1101 00 15 9170C01EUR/t6,54
1101 00 15 9180C01EUR/t6,12
1101 00 15 9190-EUR/t-
1101 00 90 9000-EUR/t-
1102 10 00 9500A00EUR/t0
1102 10 00 9700A00EUR/t0
1102 10 00 9900-EUR/t-
1103 11 10 9200A00EUR/t0
1103 11 10 9400A00EUR/t0
1103 11 10 9900-EUR/t-
1103 11 90 9200A00EUR/t0
1103 11 90 9800-EUR/t-
Uwaga: Kody produktów i kody miejsc przeznaczenia serii "A" zostały

określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366

z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.

C01: Wszystkie państwa trzecie z wyjątkiem Albanii, Bułgarii,

Rumunii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii i Czarnogóry,

Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Liechteinsteinu

i Szwajcarii.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.