Rozporządzenie 793/2011 ustanawiające zakaz połowów kategorii 9 w strefie ekonomicznej Mauretanii dla statków "trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych" pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.204.18

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 793/2011
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
ustanawiające zakaz połowów kategorii 9 w strefie ekonomicznej Mauretanii dla statków "trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych" pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa(1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 704/2008 z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską(2) ograniczono uprawnienia do połowów kategorii 9 (trawlery zamrażalnie do połowów pelagicznych) do tonażu referencyjnego wynoszącego 250 000 ton.

(2) Zważywszy, że na podstawie art. 2 ust. 3 wymienionego rozporządzenia na okres od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia 31 lipca 2011 r. przyznana została dodatkowa kwota wynosząca 50 000 ton, całkowita wielkość tonażu referencyjnego wyniosła 300 000 ton.

(3) Według informacji przekazanych Komisji, wielkość połowów zgłoszonych w przedmiotowej kategorii połowów przez statki pływające pod banderą zainteresowanych państw członkowskich, lub zarejestrowanych w tych państwach, przekroczyła wielkość kwoty przyznanej na wymieniony powyżej okres referencyjny.

(4) Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wymienionej kategorii połowów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną zainteresowanym państwom członkowskim uznaje się za wyczerpaną począwszy od dnia 19 lipca 2011 r.

Artykuł  2

Zakazy

Od dnia 19 lipca 2011 r. do dnia 31 lipca 2011 r. zakazuje się działalności połowowej kategorii 9 statkom pływającym pod banderą zainteresowanych państw członkowskich lub zarejestrowanym w tych państwach. W szczególności w tym okresie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb złowionych przez te statki.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Lowri EVANS
Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

______

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 203 z 31.7.2008, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.