Rozporządzenie 781/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 868/2008 w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.226.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 781/2009
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 868/2008 w sprawie formatu sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych oraz analizy ich działalności gospodarczej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej(1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 868/2008(2) określa rodzaj danych rachunkowych, jakie należy przedstawić w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003(3) zmienia sposób wypłacania dotacji rolnikom. Zmiany te należy wziąć pod uwagę w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego, które ma być wykorzystywane do celów prawidłowego kontrolowania rozwoju dochodów gospodarstw rolnych oraz ma stanowić wystarczającą podstawę do analizy działalności gospodarczej gospodarstw.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych(4) wprowadziło zmienną klasyfikacyjną, która odzwierciedla znaczenie pozostałych rodzajów działalności gospodarczej innej niż rolnicza (OGA), bezpośrednio związanych z gospodarstwem. Ta zmienna klasyfikacyjna powinna zostać uwzględniona w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego.

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88(5) zmienia sposób rejestrowania choinek świątecznych w badaniach struktury gospodarstw rolnych. W celu ujednolicenia z zapisem w badaniach struktury gospodarstw rolnych, należy zmienić sposób rejestrowania choinek świątecznych w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego.

(5) W obecnym formacie sprawozdania dla określania dochodów z gospodarstw rolnych nie przewidziano możliwości wskazania, że większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa nie jest położona na obszarze objętym wsparciem z funduszy strukturalnych. Aby instrukcje stały się bardziej przejrzyste należy przewidzieć możliwość wskazania, że gospodarstwo nie jest położone na obszarach określonych w art. 5, 6 lub 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999(6).

(6) W obecnym formacie sprawozdania z gospodarstwa rolnego nie przewidziano możliwości zaksięgowania uprawy grzybów pod osłonami. Z uwagi na fakt, że grzyby często są uprawiane w jaskiniach lub budynkach, należy przewidzieć możliwość uwzględnienia w sprawozdaniu z gospodarstwa rolnego uprawy grzybów prowadzonej pod osłonami.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 868/2008.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Wspólnoty ds. Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 868/2008 zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od roku obrotowego 2010.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 109 z 23.6.1965, s. 1859/65.

(2) Dz.U. L 237 z 4.9.2008, s. 18.

(3) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(4) Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 3.

(5) Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 14.

(6) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 868/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a) w tabeli A (OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA) pozycja nr 9 otrzymuje brzmienie:

"9.Pozostałe szczegółowe dane dotyczące gospodarstwa
-Nawadniana powierzchnia wykorzystywanych użytków rolnych40
-Wysokość n.p.m.41
-Dni wypasu w górach lub na innych pastwiskach nieobjętych powierzchnią wykorzystywanych użytków rolnych42
-Łączna powierzchnia pod osłonami43
-Obszar objęty wsparciem z funduszy strukturalnych44
-Obszar z ograniczeniami rolno-środowiskowymi45
-Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem46
-»Nieużywany«47"

b) tabela M (DOPŁATY BEZPOŚREDNIE) otrzymuje brzmienie:

"M. WYBRANE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009(*) (pozycje 600 do 680 i 700 do 742)

Produkt lub zestaw produktów (pozycja)Liczba jednostek podstawowych do płatnościPomoc ogółem
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
xxxNieużywanyNieużywanyNieużywany

______

(*) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.";

2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) numer porządkowy 43 otrzymuje brzmienie:

"Numer porządkowy 43 - Łączna powierzchnia pod osłonami: wyrażona w arach, którą z zasady można wykorzystać pod uprawy typu 5, tzn. uprawy 138, 141 i 156 oraz uprawy 143, 139, 285 i 157 typu 5.

Określenie »pod osłonami« oznacza szklarnie, stałe inspekty, dostępne tunele, ale nie obejmuje niedostępnych tuneli plastikowych, kloszy lub innych struktur przenośnych (patrz definicje dla upraw 138, 141 i 156 w tabeli K).

»Łączną« powierzchnię rozumie się jako łączną powierzchnię areałów »pod osłonami«, niezależnie od sposobu wykorzystania (tj. obejmującą ścieżki). Powierzchnię szklarni »wielopoziomowych« oblicza się tylko raz.";

b) numer porządkowy 44 otrzymuje brzmienie:

"Numer porządkowy 44 - Obszar objęty wsparciem z funduszy strukturalnych: należy określić, czy większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa położona jest na obszarze objętym przepisami art. 5, 6 lub 8 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Stosuje się następujące kody:

5 = większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa nie jest położona na obszarze objętym przepisami art. 5, 6 lub 8 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006;

6 = większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze objętym celem dotyczącym konwergencji w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w szczególności jego art. 5;

7 = większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze objętym celem konkurencyjność regionalna i zatrudnienie w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, w szczególności jego art. 6;

8 = większość wykorzystywanych użytków rolnych danego gospodarstwa jest położona na obszarze kwalifikującym się do wsparcia tymczasowego w rozumieniu art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.";

c) po numerze porządkowym 45 dodaje się numer porządkowy 46 w brzmieniu:

"Numer porządkowy 46 - Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem: wyrażona w formie przedziału procentowego określającego udział obrotu z działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem w całkowitym obrocie z gospodarstwa. Stosuje się następujące kody:

1 = ≥ 0 do ≤ 10 %

2 = > 10 % do ≤ 50 %

3 = > 50 % do < 100 % ";

d) punkt 113 otrzymuje brzmienie:

"113. W tym: szczegółowe informacje dotyczące sumy ogółem wykazanej w pozycji 112

1) Kategorie żywego inwentarza (kody 22-50 odpowiadające odpowiednim pozycjom w tabeli D), z wyjątkiem dotacji do bydła wykazywanej pod kodem 700 poniżej.

2) Produkty (kody 120-314 odpowiadające odpowiednim pozycjom lub podpozycjom w tabeli K), z wyjątkiem premii za rośliny o wysokiej zawartości białka wykazywanej pod kodem 600 i płatności wykazywanych pod kodami 670 i 680 poniżej. W celu uniknięcia dwukrotnego wliczenia płatności należy wykazać je tylko jeden raz (w odpowiedniej pozycji lub podpozycji).

3) Kody szczególne wymienione w poniższym wykazie:

- Kod 600 odnosi się do premii za rośliny o wysokiej zawartości białka przyznawanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. Kwota ta powinna zostać także wykazana w tabeli M,

- Kod 670 odnosi się do pomocy przyznawanej w ramach systemu jednolitej płatności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. Łączna kwota dopłat wraz ze szczegółowymi informacjami powinna zostać także wykazana w tabeli M,

- Kod 680 odnosi się do pomocy przyznawanej w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. Łączna kwota dopłat powinna zostać także wykazana w tabeli M,

- Kod 700 odnosi się do łącznej kwoty dopłat bezpośrednich do wołowiny i cielęciny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. Łączna kwota dopłat wraz ze szczegółowymi informacjami powinna zostać także wykazana w tabeli M,

- Kod 800 odnosi się do płatności rolno-środowiskowych oraz płatności związanych z dobrostanem zwierząt zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,

- Kod 810 odnosi się do płatności związanych z obszarami Natura 2000 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005 i płatności związanych ze stosowaniem dyrektywy 2000/60/WE,

- Kod 820 odnosi się do płatności z tytułu naturalnych utrudnień na obszarach górskich oraz płatności na innych obszarach z utrudnieniami zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,

- Kod 830 odnosi się do wsparcia przyznawanego za spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,

- Kod 835 odnosi się do wsparcia przyznawanego w zakresie kosztów wynikających z korzystania z usług doradczych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,

- Kod 840 odnosi się do wsparcia przyznawanego z tytułu uczestnictwa rolników w programach jakości żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,

- Kod 900 odnosi się do wsparcia przyznawanego z tytułu pierwszego zalesienia gruntów rolnych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,

- Kod 910 odnosi się do pozostałych form wspierania leśnictwa (płatności z tytułu programu Natura 2000, płatności leśno-środowiskowe, płatności z tytułu przywrócenia potencjału leśnego oraz wprowadzenia działań zapobiegawczych) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1698/2005,

- Kod 921 odnosi się do wsparcia przyznawanego sektorowi mleczarskiemu na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009,

- Kod 922 odnosi się do wsparcia przyznawanego sektorowi wołowiny na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009,

- Kod 923 odnosi się do wsparcia przyznawanego sektorowi mięsa baraniego i koziego na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009,

- Kod 924 odnosi się do wsparcia przyznawanego sektorowi ryżu na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 73/2009,

- Kod 925 odnosi się do wsparcia przyznawanego z tytułu prowadzenia innych upraw na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009,

- Kod 926 odnosi się do wsparcia przyznawanego z tytułu hodowli innych zwierząt na mocy art. 68 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009,

- Kod 927 odnosi się do innych form wsparcia przyznanych na mocy art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, które nie są objęte kodami 921-926 lub 928,

- Kod 951 odnosi się do dotacji i subsydiów dla produkcji zwierzęcej, nieuwzględnionych w żadnym z wyżej wymienionych kodów,

- Kod 952 odnosi się do dotacji i subsydiów dla upraw, nieuwzględnionych w żadnym z wyżej wymienionych kodów,

- Kod 953 odnosi się do dotacji i subsydiów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, nieuwzględnionych w żadnym z wyżej wymienionych kodów,

- Kod 998 obejmuje zasiłki z tytułu katastrof, rekompensaty wypłacane przez władze publiczne za utratę produkcji lub środków produkcji. (rekompensaty z prywatnych polis ubezpieczeniowych wykazuje się w pozycji 181 w tabeli K),

- Kod 999 obejmuje dotacje i subsydia o charakterze wyjątkowym (np. pieniężne rekompensaty dla rolnictwa); zważywszy na ich wyjątkowy charakter, płatności te rejestrowane są na zasadach gotówkowych,

- Kody 1052 i 2052 odnoszą się do rekompensat za zaprzestanie produkcji mleka. Wypłaty roczne wykazuje się w pozycji 1052, a płatności ryczałtowe w pozycji 2052,

- Kod 950 wykorzystuje się dla subsydiów o charakterze ogólnym, które nie mogą być powiązane z żadnym konkretnym działaniem lub których nie można wykazać pod żadnym z wyżej wymienionych kodów.";

e) punkt 115 otrzymuje brzmienie:

"115. W tym: szczegółowe informacje dotyczące sumy ogółem wykazanej w pozycji 114:

1) Według kategorii kosztu (kody, które należy stosować: 59-82, 84, 85, 87 i 89).

2) Kody szczególne wymienione w poniższym wykazie:

- Kod 928 odnosi się do wsparcia przyznawanego na mocy art. 68 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 73/2009.";

f) po pkt 119, w części "K. PRODUKCJA (z wyłączeniem żywego inwentarza)" akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Oddzielne zapisy powinny być stosowane w sytuacji, gdy ta sama roślina jest uprawiana z nawodnieniem i bez nawodnienia.";

g) punkt 146 otrzymuje brzmienie:

"146. Grunty ugorowane: Obejmuje wszystkie grunty orne włączone w system płodozmianowy, uprawiane czy też nie, ale nie przeznaczone do produkcji plonów w ciągu roku uprawy. Ponadto uwzględnione są wszystkie obszary gruntów ornych utrzymywane według zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, jeżeli nie były przeznaczone do produkcji plonów w ciągu roku uprawy.

Podpozycje pozycji 146 »Grunty ugorowane«:

315. Grunty ugorowane bez dopłat

316. Grunty ugorowane objęte dopłatami";

h) punkt 158 otrzymuje brzmienie:

"158. Pozostałe uprawy trwałe (wierzba, sitowie, bambus, wierzbowate, choinki świąteczne, itp.)";

i) w podpodziale KOLUMN TABELI K, treść kolumny Rodzaj uprawy (kolumna 2) oraz kolumny Dane brakujące (kolumna 3) otrzymują brzmienie:

Rodzaj upraw (kolumna 2)

Wyróżnia się następujące rodzaje upraw i odpowiadające im kody:

Kod 0: Kod ten stosuje się do produktów zwierzęcych, produktów przetworzonych, zapasów i produktów ubocznych.

A. Uprawy polowe (w tym świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane w uprawie polowej w płodozmianie z uprawami rolnymi).

Kod 1: Rośliny uprawiane w plonie głównym, nienawadniane

Rośliny uprawiane w plonie głównym obejmują:

- uprawy pojedyncze, tzn. uprawy, które są jedynymi uprawami na danym obszarze w danym roku obrotowym,

- uprawy mieszane: uprawy siane, uprawiane i zbierane razem, których produktem końcowym jest mieszanka,

- z upraw uprawianych kolejno na danym obszarze w danym roku obrotowym, uprawa pozostająca na danym obszarze najdłużej.

Kod 2: Uprawy łączone nienawadniane

Uprawy uprawiane przez jakiś czas razem na tym samym gruncie, z których każda daje oddzielny plon w trakcie roku obrotowego. Łączny obszar podzielony jest między te uprawy proporcjonalnie do obszaru faktycznie zajmowanego przez każdą z nich.

Kod 3: Uprawy sukcesywne nienawadniane (poplony)

Uprawy uprawiane w dalszej kolejności podczas roku obrotowego na danym obszarze, nietraktowane jako rośliny uprawiane w plonie głównym.

Kod 6: Nawadniane uprawy główne lub łączone

Kod 7: Nawadniane uprawy sukcesywne

Uprawa jest uważana za nawadnianą, gdy woda jest dostarczana w sposób inny niż naturalny.

Te dwa rodzaje upraw wykazuje się, o ile informacje ich dotyczące dostępne są w księgach gospodarstwa.

B. Ogrodnictwo towarowe i uprawy roślin kwiatowych w uprawie polowej

Kod 4: Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane w ogrodach towarowych w uprawie polowej (patrz pozycja 137) oraz uprawiane w uprawie polowej kwiaty i rośliny ozdobne (patrz pozycja 140).

C. Uprawy pod osłonami

Kod 5: Świeże warzywa, melony i truskawki uprawiane pod osłonami (patrz pozycja 138), kwiaty i rośliny ozdobne (roczne lub wieloletnie) uprawiane pod osłonami (patrz pozycja 141), uprawy trwałe pod osłonami (patrz pozycja 156). Jeżeli konieczne, także pozycje 139, 143, 285 i 157.

D. Uprawy energetyczne

Kod 10: Uprawy energetyczne

Dane brakujące (kolumna 3)

Kod 0: Gdy wszystkie dane są dostępne, wprowadza się kod 0.

Kod 1: Kod 1 stosuje się w przypadku braku informacji dotyczącej obszaru wykorzystywanego pod daną uprawę (zob. kolumna 4), np. w przypadku sprzedaży nadających się do obrotu produktów z upraw zakupionych na pniu lub pochodzących z gruntu wziętego w dzierżawę okazjonalnie na okres krótszy niż 1 rok, oraz w przypadku produkcji uzyskanej w wyniku przetworzenia nabytych produktów zwierzęcych i roślinnych.

Kod 2: Kod 2 stosuje się dla upraw zakontraktowanych, kiedy ze względu na warunki sprzedaży niemożliwe jest ustalenie faktycznej wielkości produkcji (kolumna 5).

Kod 3: Kod 3 stosuje się, gdy ze względu na warunki sprzedaży niemożliwe jest ustalenie faktycznej wielkości produkcji, a uprawy nie są uprawami zakontraktowanymi.

Kod 4: Kod 4 stosuje się w przypadku braku danych dotyczących obszaru i faktycznego poziomu produkcji.

Kod 5: Kod 5 stosuje się w przypadku młodych plantacji, które jeszcze nie dają plonów.

Kod 6: Kod 6 stosuje się w przypadku braku plonów np. z powodu złych warunków pogodowych.

j) część M. DOPŁATY BEZPOŚREDNIE na mocy rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 otrzymuje brzmienie:

"M. WYBRANE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE na mocy rozporządzenia (WE) nr 73/2009 (pozycje 600 do 680 i 700 do 742)

600. Premia za rośliny o wysokiej zawartości białka na mocy rozporządzenia (WE) nr 73/2009

Premię za rośliny o wysokiej zawartości białka wykazuje się także w tabeli J, z kodem 600.

670. System płatności jednolitej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009

W kolumnie 4, Liczba jednostek podstawowych dla dopłat: suma pozycji 671 i 672. W kolumnie 5 "Pomoc ogółem": suma pozycji 671 do 674.

Łączną kwotę pomocy przyznawanej w ramach systemu płatności jednolitej wykazuje się również w tabeli J, z kodem 670.

Szczegóły pozycji 670

PozycjeLiczba jednostek podstawowych dla dopłatPomoc ogółem
671Pomoc przyznawana w ramach systemu płatności jednolitej, z wyjątkiem płatności w pozycjach 672 i 674; obejmuje także płatności z tytułu użytków zielonych/trwałych użytków zielonych, jeśli niezróżnicowaneObowiązkowoObowiązkowo
672Płatności zgodnie z systemem płatności jednolitej z tytułu użytków zielonych/trwałych użytków zielonychNieobowiązkowoNieobowiązkowo
674Płatności zgodnie z systemem płatności jednolitej, na podstawie specjalnych uprawnieńObowiązkowoObowiązkowo

680. System jednolitej płatności obszarowej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009

Łączną kwotę pomocy przyznawanej w ramach systemu płatności jednolitej wykazuje się również w tabeli J, z kodem 680.

700. Dopłaty bezpośrednie do produkcji wołowiny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009

Łączną kwotę dopłat bezpośrednich do wołowiny wykazuje się także w tabeli J, z kodem 700.

Poniższa tabela przedstawia pozycje dla wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich do wołowiny, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 73/2009:

PozycjeLiczba jednostek podstawowych dla dopłatPomoc ogółem
700Dopłaty do wołowiny ogółem

(suma pozycji 710, 730, 740)

-Obowiązkowo
710Premia specjalna

(suma pozycji 711 i 715)

ObowiązkowoObowiązkowo
711Premia specjalna za bykiObowiązkowoObowiązkowo
715Premia specjalna za wolceObowiązkowoObowiązkowo
730Premia za krowy mamki

(suma pozycji 731 i 735)

-Obowiązkowo
731Premia za krowy mamki i jałówki razemObowiązkowoObowiązkowo
735Premia za krowy mamki: dodatkowa premia krajowaObowiązkowoObowiązkowo
740Premia z tytułu uboju

(suma pozycji 741 i 742)

-Obowiązkowo
741Premia z tytułu uboju: od 1 do 7 miesięcyNieobowiązkowoObowiązkowo
742Premia z tytułu uboju: od 8 miesięcy wzwyżObowiązkowoObowiązkowo

KOLUMNY W TABELI M

Produkt lub zestaw produktów (kolumna 1)

(Kolumny 2 i 3): nieużywane.

Liczba jednostek podstawowych dla dopłat (kolumna 4)

Dla pozycji 600 do 634 i 680 należy wykazać w arach powierzchnię, w odniesieniu do której producent otrzymuje dopłaty. Dla pozycji 710 do 742 należy wykazać liczbę zwierząt, z tytułu których przyznawane są płatności. Dla pozycji 670 do 672 należy wykazać liczbę aktywowanych uprawnień wyrażoną w arach. Dla pozycji 674 należy wykazać liczbę specjalnych uprawnień.

Pomoc ogółem (kolumna 5)

Kwota łączna otrzymanej pomocy, do której nabyte zostało prawo w ciągu danego roku obrotowego.

(Kolumny 6 do 10): nieużywane."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.