Rozporządzenie 781/2006 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.137.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 781/2006
z dnia 24 maja 2006 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 koniecznym jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 ustaliło Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, całkowicie lub częściowo opartej na Nomenklaturze Scalonej bądź takiej, która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która jest ustanowiona przez specyficzne postanowienia wspólnotowe, w celu stosowania środków taryfowych lub innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej Ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku powinny być klasyfikowane do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia określonego w kolumnie 3.

(4) Właściwe jest zapewnienie, że wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez posiadacza przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku muszą być klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu CN, wskazanego w kolumnie 2.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po dacie jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) 486/2006 (Dz.U. L 88 z 25.3.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

ZAŁĄCZNIK 

Opis towarówKlasyfikacja Kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
Sztywne pudełko z tektury z oddzielnym wieczkiem (bez zawiasów lub zapięć), zewnętrzna warstwa obu części wykonana z papieru. Wymiary pudełka: 5,5 cm (długość) × 4,5 cm (szerokość) × 3 cm (wysokość). Na wieczku znajduje się dekoracyjna wstążka tekstylna.4202 99 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę 2 h) do działu 48 oraz brzmienie kodów CN 4202 i 4202 99 00.

Sztywność tektury wskazuje na to, że artykuł ten nadaje się do długotrwałego użytkowania.

W pudełku umieszczona jest wyjmowana gąbka syntetyczna o grubości 1 cm. Gąbka wykonana jest z tworzywa sztucznego komórkowego, którego wierzchnia warstwa jest pokryta warstwą materiału włókienniczego, pokrytego kosmykami imitującymi meszek. W środku znajduje się półokrągłe wycięcie przecinające gąbkę na wylot, przeznaczone do przytrzymywania artykułu biżuteryjnego, np. pierścionka.Ponadto wymiary gąbki (dopasowanie do pudełka, jej grubość), jej wygląd zewnętrzny (przypominający tkaninę włosową) oraz przede wszystkim nacięcie sprawiają, że artykuł będący pojemnikiem z wieczkiem przypomina "pudełko na biżuterię" przewidziane dla jednej sztuki biżuterii. Patrz: Noty wyjaśniające do HS dotyczące pozycji 4202, akapit siódmy.

Ponadto artykuł jest pokryty papierem, spełniając wymagania dla pojemników wymienionych w

(pudełko na biżuterię)drugiej części pozycji 4202.
(Patrz: fotografie nr 637 A + B + C)(*)Biorąc pod uwagę obiektywne cechy charakterystyczne (sztywna tektura, specyficzne własności gąbki), artykuł ten przeznaczony jest do przechowywania szczególnych towarów, a mianowicie biżuterii. W związku z tym jest on artykułem wymienionym w drugiej części opisu pozycji 4202 i jako taki jest wyłączony z działu 48, zgodnie z uwagą 2 h) do działu 48. Patrz także: pierwsze zdanie pierwszego akapitu Not wyjaśniających do HS dotyczących pozycji 4819, pkt A).
(*) Fotografie mają wyłącznie informacyjny charakter.
.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.