Rozporządzenie 776/2005 dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96... - OpenLEX

Rozporządzenie 776/2005 dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.130.7

Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 776/2005
z dnia 19 maja 2005 r.
dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa(1), w szczególności jego art. 23 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami(2), w szczególności jego art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2340/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustalające możliwości połowowe w odniesieniu do głębinowych zasobów rybnych na lata 2003 i 2004(3) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe(4), określają, jakie zasoby rybne mogą podlegać środkom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 847/96.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2003(5) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe(6), określa kwoty w odniesieniu do niektórych zasobów rybnych na 2005 r.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 847/96 niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły z wnioskiem o przeniesienie części ich kwot na kolejny rok. Zatrzymane ilości powinny zostać dodane do kwot na 2005 rok w granicach wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(4) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 847/96 odliczenia od krajowych kwot na 2005 r. powinny być dokonywane na poziomie równym wielkości przekroczenia połowów. Odliczenia dokonywane są z uwzględnieniem szczególnych postanowień mających zastosowanie do zasobów rybnych wchodzących w zakres kompetencji regionalnych organizacji rybackich.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 847/96 stanowi ponadto, że w przypadku przekroczenia dozwolonych wielkości wyładunków w 2004 r. dla niektórych zasobów wskazanych w rozporządzeniu (WE) nr 2270/2004 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 2287/2003 należy dokonać ważonych odliczeń od krajowych kwot na 2005 r.

(6) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 847/96 niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły z wnioskiem o zezwolenie na wyładowanie dodatkowych ilości ryb z niektórych zasobów. Ilości przekraczające dozwolone wielkości wyładunków muszą jednak zostać odliczone od kwot tych Państw Członkowskich na 2005 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Kwoty ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 2270/2004 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 27/2005 zostają zwiększone zgodnie z załącznikiem I lub zmniejszone zgodnie z załącznikiem II.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

(2) Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3.

(3) Dz.U. L 356 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2269/2004 (Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1928/2004 (Dz.U. L 332 z 6.11.2004, str. 5).

(4) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1.

(5) Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4.

(6) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

PRZENIESIENIE CZĘŚCI KWOT NA 2005 R.

ZAŁĄCZNIK  II

POTRĄCENIA KWOT NA 2005 R.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.