Rozporządzenie 756/2004 zakazujące połowów krewetek przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.118.35

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 756/2004
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
zakazujące połowów krewetek przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli stosowany do wspólnej polityki rybołówstwa(1), w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze co następuję:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające dopuszczalne możliwości połowowe na 2004 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe(2) ustala kwoty dla krewetek na 2004 r.

(2) W celu zapewnienia zgodności z przepisami odnoszącymi się do limitów ilościowych na połowy zasobów podlegających kwotowaniu, Komisja musi ustalić termin, do którego będzie się uważać, że połowy dokonane przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego wyczerpały przyznane kwoty.

(3) Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję, połowy krewetek na wodach rejonu NAFO oddział 3L prowadzone przez statki rybackie pływające pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowane w Państwie Członkowskim wyczerpały kwotę połowową przyznaną jej na 2004 r. Wspólnota zakazała połowów tych zasobów od dnia 1 marca 2004 r. Powyższa data powinna zostać także przyjęta w niniejszym rozporządzeniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym przyjmuje się się, że połowy krewetek na wodach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oddział 3L przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowanych w Państwie Członkowskim wyczerpały kwotę przydzieloną Wspólnocie na 2004 r.

Niniejszym zakazuje się połowów krewetek na wodach Organizacji Rybołówstwa Północno - Zachodniego Atlantyku oddział 3L przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowanych w Państwie Członkowskim, tak jak przetrzymywanie na pokładzie, przeładunek i wyładunek tego zasobu złowionego przez wyżej wymienione statki po terminie zastosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Jörgen HOLMQUIST
Dyrektor Generalny ds. Rybołówstwa

______

(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.