Rozporządzenie 754/2004 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej - OpenLEX

Rozporządzenie 754/2004 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.118.32

Akt utracił moc
Wersja od: 23 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 754/2004
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH:

uwzględniając Traktat ustawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji nr (EWG) 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, o których mowa w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 uzasadniło ogólne zasady wykładni Nomenklatury Scalonej. Zasady te stosuje się również do każdej nomenklatury, która w całości albo w części oparta jest na Nomenklaturze Scalonej lub dodaje do niej dalsze rozdziały i która została ustalona w drodze przepisów szczególnych prawa wspólnotowego, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków związanych z wymianą towarową.

(3) Zgodnie ze wspomnianymi zasadami ogólnymi towary opisane w kolumnie 1 tabeli w załączniku należy klasyfikować przy pomocy kodów CN wskazanych w kolumnie 2, na mocy uzasadnienia przedstawionego w kolumnie 3.

(4) Wskazane jest zapewnienie, że na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia można nadal powoływać się przez okres trzech miesięcy, na mocy art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 tabeli określonej w załączniku są klasyfikowane w ramach Nomenklatury Scalonej, za pomocą kodów CN wskazanych w kolumnie 2.

Artykuł  2

Na wydaną przez organy celne Państw Członkowskich wiążącą informację taryfową niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia można nadal powoływać się przez okres trzech miesięcy, na mocy art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2344/2003 (Dz.U. L 346 z 31.12.2003, str. 38.)

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r.

ZAŁĄCZNIK 

Wyszczególnienie towarówKlasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Kolorowy ekran plazmowy

o przekątnej ekranu 106 cm

(całkowite wymiary 104 cm

(szerokość) × 64,8 cm

(wysokość) × 9,5 cm

(głębokość) o rozdzielczości

852 × 480 pikseli.

Do urządzenia można

podłączyć:

- złącze RGB

- złącze DVI

- złącze kontrolne

Złącze RGB umożliwia

urządzeniu wyświetlanie

danych bezpośrednio z

maszyny do automatycznego

przetwarzania danych.

Złącze DVI umożliwia

urządzeniu wyświetlanie

sygnałów z maszyny do

automatycznego przetwarzania

danych lub innego źródła,

takiego jak odtwarzacze DVD

odtwarzacze gier wideo przez

tuner.

8528 21 90Klasyfikacja jest ustalona przez postanowienia reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji nomenklatury scalonej i treść kodów CN 8528, 8528 21 i 8528 21 90.

Klasyfikacja w podpozycji 8471 60 jest wyłączona, ponieważ monitor nie jest jedynie lub głównie używany w maszynie do automatycznego przetwarzania danych (zobacz uwaga 5 do działu 84).

Podobnie produktu nie można sklasyfikować w pozycji 8531, ponieważ jego funkcją nie jest dostarczanie sygnałów wzrokowych do celów sygnalizacyjnych (zobacz HSEN do pozycji 8531 pkt D).

2. Kolorowy ekran plazmowy

o przekątnej ekranu 106 cm

(całkowite wymiary 103 cm

(szerokość) × 63,6 cm

(wysokość) × 9,5 cm

(głębokość)

o rozdzielczości 1 024 ×

1 024 pikseli, z

podłączanymi głośnikami.

Do urządzenia można

podłączyć:

- złącze DVI

- złącze kontrolne

Złącze DVI umożliwia

urządzeniu wyświetlanie

sygnałów z maszyny do

automatycznego przetwarzania

danych lub innego źródła,

takiego jak odtwarzacze DVD

czy odtwarzacze gier wideo

przez tuner.

8528 21 90Klasyfikacja jest ustalona przez postanowienia reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji nomenklatury scalonej i treść kodów CN 8528, 8528 21 i 8528 21 90.

Klasyfikacja w podpozycji 8471 60 jest wyłączona, ponieważ monitor nie jest jedynie lub głównie używany w maszynie do automatycznego przetwarzania danych (zobacz uwaga 5 do działu 84).

Podobnie produktu nie można sklasyfikować w pozycji 8531, ponieważ jego funkcją nie jest dostarczanie sygnałów wzrokowych do celów sygnalizacyjnych (zobacz HSEN do pozycji 8531 pkt D).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.