Rozporządzenie 754/2003 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.107.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 754/2003
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 174/1999 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 509/2002(2), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół Ustaleń, zawarty między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską, zatwierdzony decyzją Rady 98/486/WE(3), przewiduje kontyngent na mleko w proszku wywożone do Republiki Dominikańskiej. W związku z tym, że produkty wywożone w ramach tego kontyngentu podlegają obniżonej stawce należności przywozowych na mocy Protokołu Ustaleń i odnośne podmioty gospodarcze czerpią korzyści ze szczególnych uzgodnień zapewniających im pewną stabilność cenową, rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/1999(4), zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE) nr 186/2003(5), ustanawia niższą stawkę refundacji dla tych produktów od stawki stosowanej dla produktów wywożonych poza tym kontyngentem.

(2) Rosnąca różnica między ceną rynkową mleka w proszku na rynkach wewnętrznych a ceną na rynkach zewnętrznych oraz wzrost popytu i cen w Republice Dominikańskiej wymagają zmian stawek refundacji stosowanych w tym systemie.

(3) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 174/1999 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(4) Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 20a ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 174/1999 otrzymuje brzmienie:

"8. Zgodnie z art. 31 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 Komisja ustala następujące procentowe stawki refundacji w odniesieniu do produktów przeznaczonych na wywóz do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu określonego w ust. 1 i stosuje się je w okresie od pierwszego dnia złożenia wniosków o wydanie pozwolenia, o określonego w ust. 7:

a) 65 % dla produktów objętych kodem CN 0402 10;

b) 80 % dla produktów objętych kodem CN 0402 21 i 0402 29."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2003 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48.

(2) Dz.U. L 79 z 22.3.2002, str. 15.

(3) Dz.U. L 218 z 6.8.1998, str. 45.

(4) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8.

(5) Dz.U. L 27 z 1.2.2003, str. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.