Rozporządzenie 748/2002 w sprawie zawieszenia i otwarcia kontyngentów taryfowych stosowanych przy przywozie do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Węgier i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1477/2000

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.115.15

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 748/2002
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
w sprawie zawieszenia i otwarcia kontyngentów taryfowych stosowanych przy przywozie do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Węgier i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1477/2000

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000(2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 1999/67/WE z dnia 22 października 1998 r. dotyczącą przyjęcia Protokołu dostosowującego aspekty handlowe Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Węgierską z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej w sprawie Rolnictwa, wraz z rozszerzeniem istniejącego systemu preferencyjnego(3), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Protokół 3 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Węgierską z drugiej strony, zatwierdzony przez Radę oraz decyzją Komisji 93/742/EURATOM, EWWiS, WE(4), ustanawia zasady handlu dotyczące przetworzonych produktów rolnych, które są wymienione w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

(2) Protokół 3 do Układu Europejskiego został zmieniony w zakresie wielkości kontyngentu taryfowego oraz systemu obliczania zredukowanych elementów rolnych i dodatkowych opłat celnych decyzją nr 2/2002 Rady Stowarzyszenia między Węgrami a Wspólnotą Europejską z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rozszerzania porozumień handlowych dotyczących handlu przetworzonymi produktami rolnymi, przewidzianymi w Protokole 3 do Układu Europejskiego(5). Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

(3) Wskutek tego właściwe jest zawieszenie stosowania kontyngentów taryfowych, otwartych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2542/2001(6), na rok 2002 przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej produktów pochodzących z Węgier oraz otwarcie nowych kontyngentów rocznych określonych w załączniku I do protokołu 3. Nowe kontyngenty w 2002 r. powinny obowiązywać w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Tym samym należy ustalić, że dotychczasowy przywóz z Węgier, w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 2542/2001, musi być traktowany jako część nowego kontyngentu taryfowego. Cła stosowane do tego przywozu są refundowane, w stosownym przypadku, zgodnie z przepisami art. 878-898 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(7), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 444/2002(8).

(4) Kontyngenty taryfowe otwarte dla Węgier muszą być zarządzane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2454/93.

(5) Zredukowane elementy rolne i dodatkowe opłaty celne, stosowane od dnia 1 lipca 2000 r. w odniesieniu do przywozu na rynki wspólnotowe towarów objętych rozporządzeniem (WE) nr 3448/93, ustanowione w ramach Układu Europejskiego z Węgrami rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1477/2000(9), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 176/2002(10), powinny zostać zniesione.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 1477/2000 musi zostać odpowiednio zmienione.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Horyzontalnych Zagadnień dotyczących Handlu Przetworzonymi Produktami Rolnymi, niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Stosowanie kontyngentów taryfowych otwartych na podstawie załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 2542/2001 zostaje zawieszone z dniem 1 stycznia 2002 r.
2.
Kontyngenty taryfowe Wspólnoty na produkty pochodzące z Węgier, wymienione w załącznikach I i II, otwierane są corocznie na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

W 2002 r. kontyngenty te są otwarte od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r.

3.
Kontyngenty taryfowe na produkty wymienione w załączniku I są zwolnione z opłat celnych.
4.
W ramach limitu kontyngentów taryfowych wymienionych w załączniku II w odniesieniu do odpowiednich produktów stosuje się opłatę celną w wysokości 0 % + 1,8 EUR/100 kg/net eda. Opłata ta podlega corocznej obniżce o 10 %, począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r.
Artykuł  2

Ilość produktów podlegających kontyngentom taryfowym i znajdujących się w swobodnym obrocie, począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2542/2001 i przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zostaje włączona do ilości określonych w załącznikach I i II.

Artykuł  3

Kontyngentami taryfowymi Wspólnoty określonymi w art. 1 ust. 2 zarządza Komisja zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł  4

W rozporządzeniu (WE) nr 1477/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 skreśla się akapit trzeci;

2) skreśla się załączniki V, VI, VII i VIII.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2002 r.

W imieniu Komisji
Erkki LIIKANEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18.

(2) Dz.U. L 298 z 25.11.2000, str. 5.

(3) Dz.U. L 28 z 2.2.1999, str. 1.

(4) Dz.U. L 347 z 31.12.1993, str. 1.

(5) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(6) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 82.

(7) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

(8) Dz.U. L 68 z 12.3.2002, str. 11.

(9) Dz.U. L 171 z 11.7.2000, str. 44.

(10) Dz.U. L 30 z 31.1.2002, str. 39.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

Preferencyjne kontyngenty taryfowe przy przywozie do Wspólnoty produktów pochodzących z Węgier - zwolnionych z opłat celnych

ZAŁĄCZNIK  II

Preferencyjny kontyngent taryfowy na wspólnotowy przywóz produktów pochodzących z Węgier

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.