Rozporządzenie 718/2009 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.205.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 718/2009
z dnia 4 sierpnia 2009 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze Scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami wspólnotowymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich odnośnie do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez otrzymującego przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze Scalonej do kodów CN wskazanych w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł  2

Wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji
Ján FIGEĽ
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

Opis towarówKlasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Czterokołowy pojazd z silnikiem elektrycznym zasilanym dwoma 12 V akumulatorami. Ma on w przybliżeniu 48 cm szerokości, 99 cm długości i 58 cm wysokości (ze złożonym oparciem), o masie całkowitej bez akumulatorów w przybliżeniu 34,5 kg. Maksymalne obciążenie wynosi w przybliżeniu 115 kg.

Pojazd ma następujące cechy charakterystyczne:

- poziomą platformę łączącą część przednią i tylną,

- małe koła (w przybliżeniu 2,5 × 19,0 cm), z oponami niewymagającymi pompowania,

- regulowane siedzenie bez podłokietników i uchwytów, którego wysokość można ustawić w jednej z dwóch pozycji, oraz

- kolumnę kierownicy, która może być składana.

Kolumna kierownicy posiada mały panel sterowania zawierający przełącznik, klakson, wyświetlacz mocy wyjściowej akumulatora oraz przycisk do ustawiania prędkości maksymalnej.

Pojazd ma dwie, sterowane kciukami dźwignie do przyspieszania, hamowania i cofania. Z tyłu znajdują się kółka przeciwwywrotne, zabezpieczające pojazd przed przewróceniem się. Posiada on elektroniczny system podwójnego hamowania.

Przy pełnym naładowaniu akumulatorów jego maksymalny zasięg wynosi w przybliżeniu 16 km i może osiągnąć maksymalną prędkość w przybliżeniu 6,5 km/h.

Pojazd może być zdemontowany na cztery lekkie elementy. Przeznaczony jest do używania w domu, na chodnikach i miejscach publicznych, do działalności takiej jak wyjazdy na zakupy.

(*) Zob. rys. 1.

8703 10 18Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8703, 8703 10 i 8703 10 18.

Pojazd ten jest specjalnym rodzajem pojazdu do przewozu osób.

Klasyfikacja do pozycji 8713 jest wykluczona, ponieważ pojazd nie jest specjalnie zaprojektowany do przewozu osób niepełnosprawnych i nie posiada on żadnych specjalnych urządzeń do ulżenia niepełnosprawności. (Zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8713 oraz Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej do podpozycji 8713 90 00).

Pojazd ten należy zatem klasyfikować do kodu CN 8703 10 18 jako pojazd mechaniczny przeznaczony zasadniczo do przewozu osób.

2. Trzykołowy pojazd z silnikiem elektrycznym zasilanym dwoma 12 V akumulatorami. Ma on w przybliżeniu 61 cm szerokości, 120 cm długości i 76 cm wysokości (ze złożonym oparciem), o masie całkowitej bez akumulatorów w przybliżeniu 46 kg. Maksymalne obciążenie wynosi w przybliżeniu 160 kg.

Pojazd ma następujące cechy charakterystyczne:

- poziomą platformę łączącą część przednią i tylną,

- małe koła (w przybliżeniu 8,9 × 25,4 cm), z oponami niewymagającymi pompowania,

- regulowane siedzenie z podłokietnikami i uchwytami, którego wysokość można ustawić w jednej z trzech pozycji, oraz

- kolumnę kierownicy, która może być składana.

Kolumna kierownicy posiada mały panel sterowania zawierający wskaźnik naładowania akumulatora, przełącznik, przyciski do włączania świateł, klakson oraz przycisk do ustawiania prędkości maksymalnej.

Pojazd ma dwie, sterowane kciukami dźwignie do przyspieszania, hamowania i cofania. Z tyłu znajdują się kółka przeciwwywrotne, zabezpieczające pojazd przed przewróceniem się. Posiada on elektroniczny system podwójnego hamowania.

Przy pełnym naładowaniu akumulatorów jego maksymalny zasięg wynosi w przybliżeniu 40 km i może osiągnąć maksymalną prędkość w przybliżeniu 8 km/h.

Pojazd może być zdemontowany na siedem lekkich elementów. Przeznaczony jest do używania w domu, na chodnikach i miejscach publicznych, do działalności takiej jak wyjazdy na zakupy.

(*) Zob. rys. 2.

8703 10 18Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz brzmienie kodów CN 8703, 8703 10 i 8703 10 18.

Pojazd jest specjalnym rodzajem pojazdu do przewozu osób.

Klasyfikacja do pozycji 8713 jest wykluczona, ponieważ pojazd nie jest specjalnie zaprojektowany do przewozu osób niepełnosprawnych i nie ma żadnych specjalnych urządzeń do ulżenia niepełnosprawności. (Zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 8713 oraz Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej do podpozycji 8713 90 00).

Pojazd ten należy zatem klasyfikować do kodu CN 8703 10 18 jako pojazd mechaniczny przeznaczony zasadniczo do przewozu osób.

(*) Rysunki mają jedynie charakter informacyjny.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.