Rozporządzenie 712/2005 zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową... - OpenLEX

Rozporządzenie 712/2005 zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.120.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 712/2005
z dnia 11 maja 2005 r.
zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 12 maja 2005 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego(1), w szczególności jego art. 2 i 3 oraz art. 4 akapit trzeci,

uwzględniając opinie Europejskiej Agencji ds. Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wszystkie substancje czynne farmakologicznie, które są stosowane we Wspólnocie w produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom służącym do produkcji żywności, powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90.

(2) Substancja lasalocid powinna zostać włączona do załącznika I w odniesieniu do drobiu z wyjątkiem zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi.

(3) Substancje amon i sole sodowe bituminosulfonianów włączono do załącznika II w odniesieniu do wszystkich ssaków służących do produkcji żywności, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Wpis dla tych substancji powinien zostać rozszerzony, tak aby obejmował bydło mleczne.

(4) Rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5) W celu uwzględnienia przepisów niniejszego rozporządzenia, przed stosowaniem niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć odpowiedni okres, aby umożliwić Państwom Członkowskim dokonanie wszelkich dostosowań, które mogą okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia, dotyczących zezwoleń na wprowadzenie do obrotu wymienionych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych(2).

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 75/2005 (Dz.U. L 15 z 19.1.2005, str. 3).

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

ZAŁĄCZNIK

A. Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się następujące substancje

2. Środki przeciw pasożytom

2.4. Środki działające przeciw pierwotniakom

2.4.4. Jonofory

Substancja czynna farmakologiczniePozostałość znacznikowaGatunki zwierzątMaksymalne limity pozostałościTkanki docelowe
"LasalocidLasalocid ADrób(1) 20 μg/kgMięśnie
100 μg/kgSkóra + tłuszcz
100 μg/kgWątroba
50 μg/kgNerki
(1) Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez

ludzi."

B. Do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się następujące substancje

2. Związki organiczne

Substancja czynna farmakologicznieGatunki zwierząt
"Bituminosulfoniany, amon i sole sodoweWszystkie ssaki służące do produkcji żywności(1)
(1) Wyłącznie do stosowania miejscowego."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.