Rozporządzenie 702/2009 w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.202.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 702/2009
z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1), w szczególności jego art. 103za i art. 85x,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych państw członkowskich oraz uwzględniając ogromne ilości informacji przekazywane przez nie w zestawach tabel w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008(2) oraz fakt, że ich prawodawstwo jest często dostępne drogą elektroniczną, należy przewidzieć dokonywanie powiadamiania Komisji o ich prawodawstwie związanym z projektami programów wsparcia, wymagane w art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, poprzez powiadamianie o stronie internetowej, na której dostępne jest przedmiotowe prawodawstwo.

(2) Artykuł 10 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 555/2008 odnosi się, błędnie, do warunków określonych w tym artykule. Ponieważ w podanym artykule nie określono żadnych warunków, ale zostały one ustalone we wspomnianym rozporządzeniu, należy odpowiednio poprawić brzmienie tej litery.

(3) W art. 19 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 przewiduje się zarządzanie finansami na cele inwestycyjne. Aby umożliwić lepsze wykorzystanie funduszy, należy przewidzieć możliwość płatności po wykonaniu niektórych działań danego środka, przy jednoczesnym upewnieniu się, że środek ten jako całość, jak przewidziano we wniosku zainteresowanego, zostanie zrealizowany. Ponadto w celu ułatwienia realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście trwającego kryzysu gospodarczo-finansowego, należy podnieść górny pułap dla płatności zaliczkowych w latach 2009 i 2010.

(4) Zgodnie z art. 103n i art. 180 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc krajową zgodnie z odpowiednimi zasadami Wspólnoty dotyczącymi pomocy państwa w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 103p, 103t oraz 103u wspomnianego rozporządzenia. Artykuły 87 i 89 Traktatu stosuje się do produkcji i handlu produktami, o których mowa w art. 1 ust. l rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, natomiast art. 88 Traktatu nie stosuje się do płatności dokonanych na podstawie art. 103n ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przez państwa członkowskie zgodnie z tym rozporządzeniem. Ponieważ, odpowiednio, zgłoszenie pomocy państwa nie jest wymagane w formie określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania artykułu 93 Traktatu WE(3) i jego przepisach wykonawczych, w celu zapewnienia kontroli, że takie płatności odpowiadają przepisom dotyczącym pomocy państwa, należy przewidzieć uproszczony sposób przekazywania informacji.

(5) Jeśli producenci wycofają wnioski o premię za karczowanie lub wykarczują jedynie część obszaru wskazanego we wniosku lub wcale nie będą karczować na tym obszarze, zagrozi to skutecznemu wykorzystaniu funduszy wspólnotowych przewidzianych dla tego środka. Poza sankcjami przewidzianymi w art. 70 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 należy przewidzieć, że państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieprzyznawaniu pierwszeństwa wnioskom wspomnianych producentów w kolejnych latach budżetowych.

(6) Stosowanie jednolitej stawki procentowej akceptacji powoduje nieproporcjonalnie duże obciążenie administracyjne dla państw członkowskich, w których wnioski o premię za karczowanie dotyczą jedynie stosunkowo niewielkiego obszaru. Należy zatem zwolnić państwa członkowskie z obowiązku stosowania tej jednolitej stawki procentowej akceptacji, jeżeli obszar, którego dotyczą kwalifikujące się wnioski, nie osiągnie pewnego progu.

(7) Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 555/2008 wymaga informacji na temat kwot wypłaconych w odniesieniu do płatności na winnice z systemu płatności jednolitej. Załącznik VII do wspomnianego rozporządzenia wymaga informacji na temat obszaru objętego płatnościami na winnice z systemu płatności jednolitej oraz średnich wypłaconych kwot. Po przyznaniu uprawnień do płatności, nie jest już jednak możliwe rozróżnienie w odniesieniu do jakiego sposobu użytkowania gruntów płatności zostały pierwotnie przyznane a wnioskodawcy nie mają obowiązku informowania, czy obszar uprawy winorośli jest objęty ich rocznym wnioskiem o wsparcie z systemu płatności jednolitej. Ponadto informacje zbiorcze w sprawie systemu płatności jednolitej przekazywane są Komisji zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 795/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników(4). Informacje te obejmują także obszary uprawy winorośli. Należy zatem skreślić zapis wymagający informacji na temat płatności z systemu płatności jednolitej z odpowiednich tabel w rozporządzeniu (WE) nr 555/2008.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 555/2008.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 555/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przyjętych lub zmienionych aktach prawnych dotyczących projektów programów wsparcia, o których mowa w ust. 1. Powiadomienia tego można dokonać poprzez poinformowanie Komisji o stronie internetowej, na której przedmiotowe prawodawstwo jest dostępne publicznie.";

2) w art. 10 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) kontynuacja środka spełnia, po dokonaniu wszystkich niezbędnych dostosowań, warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.";

3) artykuł 19 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 19

Zarządzanie finansami

1. Wsparcie jest wypłacane po ustaleniu, że pojedyncze działanie lub wszystkie działania objęte wnioskiem o wsparcie, zależnie od wyboru dokonanego przez państwo członkowskie na potrzeby zarządzania danym środkiem, zostało wykonane i po przeprowadzeniu kontroli na miejscu.

W przypadkach gdy wsparcie jest z zasady wypłacane dopiero po wykonaniu wszystkich działań, w drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, wsparcie wypłaca się dla pojedynczych wykonanych działań, jeżeli pozostałe działania nie mogły zostać przeprowadzone ze względu na działanie siły wyższej lub nadzwyczajne okoliczności, o których mowa w art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009(*).

Jeżeli kontrole wykazują, że całe działanie objęte wsparciem nie zostało w pełni wykonane z przyczyn innych niż działanie siły wyższej lub nadzwyczajne okoliczności, o których mowa w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, a wsparcie zostało wypłacone po pojedynczych działaniach stanowiących część szerszego działania objętego wnioskiem o wsparcie, państwa członkowskie podejmują decyzję o odzyskaniu wypłaconej pomocy.

2. Beneficjenci wsparcia na dofinansowanie inwestycji mogą zwrócić się o wypłatę zaliczki przez właściwe agencje płatnicze, jeśli taką możliwość przewiduje krajowy program wsparcia.

Kwota zaliczek nie może przekraczać 20 % pomocy publicznej dotyczącej inwestycji, a wypłata tej kwoty jest uzależniona od ustanowienia gwarancji bankowej lub analogicznej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty zaliczki. Jednak w przypadku inwestycji, dla której pomoc przyznano na podstawie indywidualnej decyzji podjętej w 2009 r. lub w 2010 r., kwota zaliczek może zostać podniesiona do 50 % pomocy publicznej związanej z tą inwestycją.

Gwarancja jest zwalniana, gdy właściwa agencja płatnicza stwierdzi, że kwota rzeczywistych wydatków odpowiadających pomocy publicznej na cele inwestycyjne przekracza kwotę zaliczki.

______

(*) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.";

4) w tytule II rozdział III dodaje się art. 37a w brzmieniu:

"Artykuł 37a

Powiadomienia dotyczące pomocy państwa

1. Niezależnie od art. 5 ust. 8, art. 16 akapit trzeci i art. 20 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia, jeśli państwa członkowskie przyznają pomoc państwa zgodnie z art. 103n ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007(*), powiadamiają Komisję o:

a) w stosownych przypadkach, wykazie środków pomocy już zatwierdzonych na mocy art. 87, 88 i 89 Traktatu, które mają być wykorzystane do realizacji programów lub podają powód, dla którego przedmiotowa pomoc krajowa została zwolniona z jakichkolwiek zobowiązań dotyczących powiadamiania;

b) w pozostałych przypadkach, o elementach, które są potrzebne do dokonania oceny zgodności z zasadami konkurencji.

2. Jeśli zastosowanie ma ust. 1 lit. a), państwa członkowskie wypełniają tabelę 1 w załączniku VIIIc:

a) wskazując, czy pomoc będzie przyznawana na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007(**) w odniesieniu do pomocy de minimis dla produkcji podstawowej w sektorze produkcji rolnej, czy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006(***) dla przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych; lub

b) podając numer rejestracji i odesłanie do rozporządzenia Komisji o wyłączeniu przyjętego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98(****), na mocy którego środek został wprowadzony; lub

c) podając numer sprawy i numer referencyjny, pod którym środek został uznany przez Komisję za zgodny z Traktatem.

3. Jeśli zastosowanie ma ust. 1 lit. b), państwa członkowskie przekazują Komisji:

a) tabelę 2 z załącznika VIIIc dla każdego ze środków, o których mowa w art. 103p, 103t i 103u rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, dla których przyznawana jest pomoc krajowa;

b) tabelę 3 z załącznika VIIIc w przypadku pomocy krajowej przyznanej na środek "promocja na rynkach krajów trzecich", o którym mowa w art. 103p rozporządzenia (WE) nr 1234/2007;

c) tabelę 4 z załącznika VIIIc w przypadku pomocy krajowej przyznanej na środek "ubezpieczenie zbiorów", o którym mowa w art. 103t rozporządzenia (WE) nr 1234/2007;

d) tabelę 5 z załącznika VIIIc w przypadku pomocy krajowej przyznanej na środek "inwestycje", o którym mowa w art. 103u rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

4. Elementy podane w formie którejkolwiek z tabel załącznika VIIIc muszą być ważne w ciągu całego cyklu życia programu, bez uszczerbku dla jakichkolwiek późniejszych zmian tych programów.

5. Niezależnie od przepisów art. 103n ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i bez uszczerbku dla art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przyznając pomoc krajową, zmieniają swój przyszły program wsparcia, wypełniając odpowiednie tabele załącznika VIIIb najpóźniej do dnia 15 października 2009 r. Artykuł 103k ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ma zastosowanie do tych zmian.

______

(*) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(**) Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 35.

(***) Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5.

(****) Dz.U. L 142 z 14.5.1998, s. 1.";

5) w art. 70 dodaje się akapit w brzmieniu:

"3. Jeżeli w danym roku budżetowym producent wycofał swój wniosek o premię za karczowanie lub wykarczował obszar wskazany we wniosku jedynie częściowo lub wcale, państwo członkowskie może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu pierwszeństwa temu producentowi, zgodnie z art. 85s ust. 5 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, w każdym kolejnym roku budżetowym.";

6) w art. 71 dodaje się akapit w brzmieniu:

"3. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 1 jednolita stawka procentowa akceptacji nie ma zastosowania do państw członkowskich, które złożyły, zgodnie z art. 85s ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, kwalifikujące się wnioski w odniesieniu do obszaru o powierzchni mniejszej niż 50 ha.";

7) w załączniku VI skreśla się wiersz 1, odnoszący się do systemu płatności jednolitej;

8) w załączniku VII skreśla się wiersz 1, odnoszący się do systemu płatności jednolitej;

9) po załączniku VIIIb dodaje się załącznik VIIIc zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 ust. 4 i 9 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1.

(3) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1.

(4) Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 1.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK VIIIc

Tabela 1

Informacje na temat programów pomocy już zatwierdzonych zgodnie z art. 87, 88 i 89 Traktatu lub informacje na temat zwolnienia danego środka z obowiązku jakiegokolwiek powiadomienia(1)

Państwo członkowskie(2): ........... Region(y) (jeśli dotyczy) ...........

Kod środkaNazwa środka pomocyWskazanie podstawy prawnej programuCzas trwania środka pomocy

Należy wskazać odpowiednio:

- w odniesieniu do środków objętych rozporządzeniem de minimis: 'wszelka pomoc przyznawana w ramach tego środka będzie zgodna z rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis (WE) nr 1535/2007 (produkcja podstawowa) lub rozporządzeniem (WE) nr 1998/2006 (przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych)(3),

- w odniesieniu do zatwierdzonych programów pomocy: odesłanie do decyzji Komisji zatwierdzającej pomoc państwa z podaniem numeru pomocy państwa i odesłań do pisma o zatwierdzeniu,

- w odniesieniu do pomocy objętej wyłączeniem grupowym: odesłanie do konkretnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (tj. rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 lub rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008(4) oraz numer rejestracji.

______

(1) Informacje przekazywane zgodnie z art. 37a ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

(2) Należy zastosować akronim wg wskazówek OP.

(3) Proszę wskazać, które rozporządzenie ma zastosowanie.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3.

Tabela 2

grafika

Tabela 3

grafika

Tabela 4

grafika

Tabela 5

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.