Rozporządzenie 692/2010 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.201.23

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 692/2010
z dnia 30 lipca 2010 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej(1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego.

(3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł, towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli.

(4) Należy zagwarantować, że, z zastrzeżeniem obowiązujących w Unii Europejskiej środków odnoszących się do systemu podwójnej kontroli oraz do wstępnego i retrospektywnego nadzoru wspólnotowego przy przywozie do Unii Europejskiej wyrobów włókienniczych, aby wiążąca informacja taryfowa wydana przez organy celne państw członkowskich w odniesieniu do klasyfikacji towarów według Nomenklatury scalonej, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez okres 60 dni zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2).

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Z zastrzeżeniem obowiązujących w Unii Europejskiej środków odnoszących się do systemu podwójnej kontroli oraz do wstępnego i retrospektywnego nadzoru wspólnotowego przy przywozie do Unii Europejskiej wyrobów włókienniczych, na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne państw członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, można nadal powoływać się przez okres 60 dni na mocy art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2010 r.

W imieniu Komisji
Neelie KROES
Wiceprzewodniczący
______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

ZAŁĄCZNIK  1

Opis towarówKlasyfikacja (kod CN)Uzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Gruby półokrągły artykuł o wymiarach całkowitych około 75 cm długości x 45 cm szerokości, wykonany z tkanego materiału włókienniczego z uprzędzionych włókien kokosowych, które tworzą większą część powierzchni, na podłożu z gumy. Artykuł otoczony jest ozdobnym gumowym obrzeżem. (wycieraczka)

(Zob. zdjęcie nr 652)(*)

5702 20 00Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2a) do działu 40, uwagę 1 do działu 46, uwagę 1 do działu 57 oraz brzmienie kodów CN 5702 i 5702 20 00.

Włókna kokosowe są roślinnymi włóknami tekstylnymi, które - jeśli są uprzędzione - objęte są pozycją 5308 i w związku z tym należą do sekcji XI (materiały i artykuły włókiennicze) Nomenklatury scalonej.

Powierzchnia artykułu jest wykonana z tkaniny z przędzy z włókien kokosowych i gumy, przy czym włókna kokosowe nadają powierzchni zasadniczy charakter w rozumieniu ogólnej reguły interpretacji 3b), ponieważ umożliwiają użytkownikom oczyszczanie lub wycieranie podeszew butów, a ponadto włókna kokosowe stanowią większą część powierzchni.

Ponieważ materiał włókienniczy (tkanina z przędzy z włókien kokosowych) pełni funkcję odsłoniętej powierzchni artykułu w trakcie użycia, artykuł ten jest "pokryciem podłogowym włókienniczym" w rozumieniu uwagi 1 do działu 57.

Ze względu na swój rozmiar, grubość, sztywność i wytrzymałość artykuł posiada obiektywne cechy charakterystyczne włókienniczego pokrycia podłogowego (wycieraczki).

Ponadto opis pozycji 5702 zawiera fragment "pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, tkane", bez jakiegokolwiek rozróżnienia ze względu na zastosowanie wycieraczek wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń i bez podania wielkości.

W związku z tym zgodnie z uwagą 2a) do działu 40 artykuł ten nie może być klasyfikowany do działu 40, ponieważ dział ten nie obejmuje towarów objętych sekcją XI (materiały i artykuły włókiennicze).

Artykuł ten nie może być również klasyfikowany do działu 46, ponieważ zgodnie z uwagą 1 do tego działu nie obejmuje on uprzędzionych naturalnych włókien tekstylnych.

W związku z tym artykuł ten należy klasyfikować do działu 57 jako pokrycia podłogowe włókiennicze.

2. Gruby prostokątny artykuł o wymiarach około 60 cm długości x 40 cm szerokości, wykonany w włókien kokosowych tworzących powierzchnię z okrywą. Włókna kokosowe są zespojone z podłożem z poli(chlorku winylu), tworzącym spód. Wycieraczka otoczona jest ozdobnym obrzeżem z poli(chlorku winylu). (wycieraczka)

(Zob. zdjęcie nr 653)(*)

5705 00 80Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1, 3b) i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2p) do działu 39, uwagę 1 do działu 57 oraz brzmienie kodów CN 5705 i 5705 00 80.

Włókna kokosowe są włóknami tekstylnymi roślinnymi w rozumieniu pozycji 5305 i w związku z tym należą do sekcji XI (materiały i artykuły włókiennicze) Nomenklatury scalonej.

Powierzchnia artykułu jest wykonana z włókien kokosowych i polichlorku winylu, przy czym włókna kokosowe nadają powierzchni zasadniczy charakter w rozumieniu ogólnej reguły interpretacji 3b), ponieważ umożliwiają użytkownikom oczyszczanie lub wycieranie podeszew butów.

Ponieważ materiał włókienniczy (włókna kokosowe) stanowi odsłoniętą powierzchnię artykułu w trakcie użycia, artykuł ten jest "pokryciem podłogowym włókienniczym" w rozumieniu uwagi 1 do działu 57.

Ze względu na swój rozmiar, grubość, sztywność i wytrzymałość artykuł posiada obiektywne cechy charakterystyczne włókienniczego pokrycia podłogowego (wycieraczki).

Ponadto pozycja 5705 obejmuje dywany i pokrycia podłogowe włókiennicze, bez jakiegokolwiek rozróżnienia ze względu na zastosowanie wycieraczek wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń i bez podania wielkości (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 5705, akapit pierwszy). Pozycja ta obejmuje dywany zespolone z okrywą, których powierzchnia użytkowa albo przyklejona jest do podłoża, albo bezpośrednio do spoiwa tworzącego podłoże (zob. również Noty wyjaśniające do HS do pozycji 5705, akapit drugi (1)).

W związku z tym zgodnie z uwagą 2p) do działu 39 artykuł ten nie może być klasyfikowany do działu 39, ponieważ dział ten nie obejmuje towarów z sekcji XI (materiały i artykuły włókiennicze).

Artykuł ten należy zatem klasyfikować do działu 57 jako pokrycia podłogowe włókiennicze.

(*) Zdjęcie ma charakter wyłącznie informacyjny.
grafika
1 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.130.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.