Rozporządzenie 583/2012 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania polisorbatów (E 432-436) w mleczku kokosowym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.173.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 583/2012
z dnia 2 lipca 2012 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania polisorbatów (E 432-436) w mleczku kokosowym
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności(1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 oraz art. 30 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2) Wykaz ten może zostać zmieniony zgodnie z procedurą, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących(2).

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(4) Złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie monooleinianu polioksyetylenosorbitolu (polisorbatu 80, E 433) jako emulgatora w mleczku kokosowym i udostępniono go państwom członkowskim.

(5) Mleczka kokosowego, które jest przetworem owocowym sporządzanym w drodze homogenizacji z wewnętrznej warstwy znajdującej się pod łupiną orzecha kokosowego i z wody, nie da się utrzymać w postaci emulsji bez zastosowania emulgatora. Monooleinian polioksyetylenosorbitolu (polisorbat 80, E 433) i ogólnie polisorbaty (E 432-436) zostały dopuszczone jako najskuteczniejsze emulgatory stosowane w tym celu w państwach trzecich.

(6) Komitet Naukowy ds. Żywności w opinii z dnia 8 lipca 1983 r.(3) przydzielił grupie polisorbatów (E 432-436) wartość dopuszczalnego dziennego spożycia na poziomie 10 mg/kg m.c./dzień. W sprawozdaniu Komisji na temat spożycia dodatków do żywności z dietą w Unii Europejskiej(4) stwierdzono, że polisorbaty (E 432-436) mogą wymagać bardziej realistycznej oceny spożycia w oparciu o rzeczywiste poziomy stosowania dodatków do żywności. Jak przewidziano w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 257/2010(5), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") ma do końca 2016 r. przeprowadzić wspomnianą ocenę spożycia w trakcie ponownej oceny polisorbatów (E 432-436). Do tego czasu należy badać pod kątem ewentualnego rozszerzenia zastosowania jedynie czynniki w niewielkim stopniu wpływające na łączne spożycie. Spodziewane spożycie polisorbatów (E 432-436) w wyniku ich stosowania w mleczku kokosowym, ocenione na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę łącznych danych dotyczących dystrybucji mleczka kokosowego na rynku, utrzymuje się na poziomie znacznie niższym niż dopuszczalne dzienne spożycie, a zatem nie spowoduje znacznego dodatkowego narażenia. Mleczko kokosowe nie jest powszechnie spożywanym produktem; jest ono używane głównie do sporządzania azjatyckich potraw i deserów. Ocenione przedmiotowe spożycie jest nieistotne i wynosi znacznie poniżej 1 % dopuszczalnego dziennego spożycia, czego nie uważa się za czynnik wpływający w znacznym stopniu na łączne spożycie. Nie uważa się zatem, aby rozszerzenie zastosowania, o którym mowa, rodziło obawy w zakresie bezpieczeństwa.

(7) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Urzędu w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ zezwolenie na stosowanie polisorbatów (E 432-436) jako emulgatorów w mleczku kokosowym stanowi aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(8) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 polisorbaty (E 432-436) są dopuszczone jako grupa, ponieważ należą do tej samej grupy chemicznej substancji określonych jako mieszaniny niepełnych estrów sorbitolu i jego mono- oraz dibezwodników z kwasami tłuszczowymi. Właściwe jest zatem zezwolenie na stosowanie wszystkich polisorbatów (E 432-436) w mleczku kokosowym, a nie tylko na stosowanie dodatku do żywności - monooleinianu polioksyetylenosorbitolu (polisorbatu 80, E 433).

(9) Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności(6) załącznik II, w którym ustanawia się unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania, stosuje się od dnia 1 czerwca 2013 r. Aby umożliwić stosowanie polisorbatów (E 432-436) w mleczku kokosowym przed tą datą, konieczne jest określenie wcześniejszej daty rozpoczęcia stosowania w odniesieniu do tego dodatku do żywności.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2) Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3) Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Żywności dotyczące emulgatorów, stabilizatorów, substancji zagęszczających i substancji żelujących (15. seria, 1985 r.).

(4) COM(2001) 542 wersja ostateczna.

(5) Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 19.

(6) Dz.U. L 295 z 12.11.2011, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 dodaje się następującą pozycję w kategorii żywności 04.2.4.1 "Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej" po pozycji dotyczącej E 405:

"E 432-436Polisorbaty500(1)Tylko mleczko kokosoweOkres stosowania:

od dnia 23 lipca 2012 r."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.