Rozporządzenie 558/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2"

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.169.77

Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 558/2014
z dnia 6 maja 2014 r.
w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2"
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 i art. 188 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Partnerstwa publiczno-prywatne w formie wspólnych inicjatyw technologicznych przewidziano pierwotnie w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1982/2006/WE 2 .

(2) W decyzji Rady 2006/971/WE 3 wskazano konkretne partnerstwa publiczno-prywatne, które mają być wspierane, w tym partnerstwo publiczno-prywatne w obszarze wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste Niebo".

(3) W komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowanym " »Europa 2020« - strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu" (zwanym dalej "strategią »Europa 2020« "), zatwierdzonym przez Parlament Europejski i Radę, podkreślono konieczność stworzenia warunków sprzyjających inwestowaniu w wiedzę i innowacje, tak aby osiągnąć inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu w Unii.

(4) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 4 ustanowiony został "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) (zwany dalej "programem »Horyzont 2020« "). Celem programu "Horyzont 2020" jest zwiększenie wpływu na badania naukowe i innowacje dzięki połączeniu tego programu z funduszami sektora prywatnego w ramach partnerstw publiczno-prywatnych zawiązywanych w kluczowych obszarach, w których badania naukowe i innowacje mogą przyczynić się do realizacji ogólniejszych unijnych celów w zakresie konkurencyjności, zmobilizowania inwestycji prywatnych oraz ułatwienia rozwiązywania problemów społecznych. Partnerstwa te powinny opierać się na długoterminowym zobowiązaniu, w tym na zrównoważonym wkładzie wszystkich partnerów, być rozliczane z realizacji swoich celów i dostosowane do unijnych celów strategicznych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Zarządzanie tymi partnerstwami i ich funkcjonowanie powinno przebiegać w sposób otwarty, przejrzysty, skuteczny i wydajny, a także powinno stwarzać szanse udziału wszystkim stronom aktywnym w poszczególnych obszarach tych partnerstw. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013 zaangażowanie Unii w te partnerstwa może przyjąć formę wkładów finansowych we wspólne przedsięwzięcia ustanowione na podstawie art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zgodnie z decyzją nr 1982/2006/WE.

(5) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013 i decyzją Rady 2013/743/UE 5 należy przyznać dalsze wsparcie wspólnym przedsięwzięciom ustanowionym na mocy decyzji (UE) nr 1982/2006/WE na warunkach określonych w decyzji 2013/743/UE.

(6) Wspólne przedsiębiorstwo "Czyste niebo", ustanowione na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/2008 6 , realizuje cele polegające na stymulowaniu nowych badań naukowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, co umożliwia długoterminową współpracę między zainteresowanymi europejskimi podmiotami z branży aeronautycznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w bardzo dużym zakresie uczestniczą we wspólnym przedsiębiorstwie "Czyste niebo" - przydzielono im około 40 % budżetu na zaproszenia do składania wniosków. Ocena śródokresowa wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" wykazała, że to wspólne przedsiębiorstwo z powodzeniem stymuluje zmiany przyczyniające się do realizacji zadań środowiskowych. Ponadto odniosło ono znaczny sukces pod względem zainteresowania szerokim i zróżnicowanym uczestnictwem w nim wszystkich kluczowych unijnych sektorów przemysłu i wielu MŚP. Doprowadziło to do nawiązania współpracy z nowymi podmiotami i do udziału nowych organizacji. Należy zatem nadal wspierać jego obszar badań naukowych na potrzeby realizacji jego celów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(7) W ramach dalszego wspierania programu badawczego "Czyste niebo" należy uwzględnić także doświadczenia zdobyte poprzez działania w ramach wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo", w tym wyniki jego oceny śródokresowej i zalecenia zainteresowanych stron; wsparcie to należy realizować przy wykorzystaniu struktury i zasad w większym stopniu odpowiadających jego celom, aby zwiększyć efektywność i zapewnić uproszczenie. W tym celu Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" powinno przyjąć przepisy finansowe dopasowane do jego potrzeb zgodnie z art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 7 .

(8) Członkowie prywatni wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" zgodzili się na prowadzenie działań badawczych w obszarze wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" w ramach struktury lepiej dopasowanej do charakteru partnerstwa publiczno-prywatnego. Właściwe jest, aby członkowie prywatni Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" wyrazili za pośrednictwem pisma zatwierdzającego zgodę na statut załączony do niniejszego rozporządzenia.

(9) Aby osiągnięte zostały cele Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2", należy w jego ramach udzielać wsparcia finansowego uczestnikom i członkom, głównie w formie dotacji przyznawanych na podstawie otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków.

(10) Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" powinno działać w otwarty i przejrzysty sposób pozwalający mu na czas udostępniać wszelkie stosowne informacje jego odpowiednim organom, jak również promować jego działania, w tym działania informacyjne i upowszechnianie wśród społeczeństwa. Regulamin wewnętrzny organów Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" powinien być dostępny publicznie.

(11) Wkłady członków prywatnych nie powinny ograniczać się wyłącznie do kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" i do współfinansowania koniecznego do prowadzenia działań w zakresie badań naukowych i innowacji wspieranych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2", ale powinny dotyczyć również działań dodatkowych poprzednio zgłoszonych i podejmowanych przez członków prywatnych, określonych w planie działań dodatkowych. W celu uzyskania odpowiedniego obrazu efektu dźwigni tych działań dodatkowych, powinny one przyczyniać się do realizacji szerszej wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste Niebo".

(12) Udział w działaniach pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" powinien być zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 8 . Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" powinno ponadto zapewniać spójne stosowanie tych zasad w oparciu o odpowiednie środki przyjęte przez Komisję.

(13) Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" powinno również korzystać z elektronicznych środków zarządzanych przez Komisję, aby zapewnić otwartość i przejrzystość oraz ułatwić uczestnictwo. Zaproszenia do składania wniosków ogłaszane przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" powinny być zatem publikowane również w jednym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu "Horyzont 2020" zarządzanych przez Komisję. Ponadto odnośne dane dotyczące między innymi wniosków, wnioskodawców, dotacji i uczestników powinny być udostępniane przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" do umieszczenia - w odpowiednim formacie i z częstotliwością odpowiadającą obowiązkom Komisji w zakresie sprawozdawczości - w elektronicznych środkach sprawozdawczości i upowszechniania programu "Horyzont 2020" zarządzanych przez Komisję.

(14) Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" powinno uwzględniać definicje OECD dotyczące poziomu gotowości technologicznej w klasyfikacji działań z zakresu technologicznych badań naukowych, opracowywania produktu i demonstracji.

(15) Wkładem finansowym Unii należy zarządzać zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami i z zasadami zarządzania pośredniego, określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1268/2012 9 .

(16) W celu uproszczenia należy zmniejszyć obciążenia administracyjne dla wszystkich stron. Należy unikać podwójnych audytów i nieproporcjonalnej ilości dokumentacji oraz sprawozdań. Audyty beneficjentów środków finansowych Unii przekazywanych na mocy niniejszego rozporządzenia należy przeprowadzać zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1291/2013.

(17) Interesy finansowe Unii i pozostałych członków Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" należy chronić przez zastosowanie proporcjonalnych środków w całym cyklu wydatkowania, w tym poprzez zapobieganie nieprawidłowościom, ich wykrywanie i analizę, odzyskiwanie środków utraconych, nienależnie wypłaconych lub nieprawidłowo wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie kar administracyjnych i finansowych zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 966/2012.

(18) Audytor wewnętrzny Komisji powinien mieć takie same uprawnienia w stosunku do Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" co w stosunku do Komisji.

(19) Ze względu na specyficzny charakter oraz obecny status wspólnych przedsięwzięć, a także by zapewnić ciągłość z siódmym programem ramowym, wspólne przedsięwzięcia w dalszym ciągu powinny podlegać odrębnej procedurze udzielania absolutorium. W drodze odstępstwa od art. 60 ust. 7 i art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" powinno być zatem udzielane przez Parlament Europejski na zalecenie Rady. Stąd też wymogi w zakresie sprawozdawczości określone w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 nie powinny dotyczyć wkładu finansowego Unii we Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2", ale w możliwie najszerszym zakresie powinny zostać dostosowane do wymogów przewidzianych dla organów na mocy art. 208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012. Kontrola rachunków oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw powinna być przeprowadzana przez Trybunał Obrachunkowy.

(20) W celu wdrożenia unijnego wsparcia finansowego na rzecz działań zakrojonych na szeroką skalę i rozłożonych na kilka lat wskazane jest umożliwienie podzielenia wieloletnich zobowiązań budżetowych Unii i Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" na roczne raty. Zobowiązania wiążące dla Unii i Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" w dłuższej perspektywie powinny umożliwić zmniejszenie stopnia niepewności związanej z realizacją takich działań zakrojonych na szeroką skalę.

(21) Program "Horyzont 2020" powinien przyczyniać się także do zniwelowania różnic w badaniach naukowych i innowacjach w obrębie Unii poprzez promowanie synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFSI). Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" powinno zatem dążyć do wejścia w bliskie interakcje z EFSI, co może w szczególności pomóc we wzmocnieniu lokalnych, regionalnych i krajowych zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze zainteresowań Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" oraz wesprzeć działania na rzecz inteligentnej specjalizacji.

(22) Wspólne przedsiębiorstwo "Czyste niebo" ustanowiono na okres do dnia 31 grudnia 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" powinno zapewniać stałe wsparcie na rzecz programu badawczego "Czyste Niebo" poprzez wdrożenie pozostałych działań zainicjowanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008 zgodnie z tym rozporządzeniem. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych środków na badania naukowe, przejście od wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" do Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" powinno zostać dostosowane do przejścia od siódmego programu ramowego do programu "Horyzont 2020" i zsynchronizowane z tym przejściem. Przez wzgląd na pewność prawa i jasność należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 71/2008 i ustanowić przepisy przejściowe.

(23) Mając na uwadze ogólny cel programu "Horyzont 2020", jakim jest osiągnięcie większego uproszczenia i spójności, wszystkie zaproszenia do składania wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" powinny uwzględniać czas trwania programu "Horyzont 2020".

(24) Biorąc pod uwagę znaczenie ciągłych innowacji dla konkurencyjności sektora transportu Unii i liczbę wspólnych przedsięwzięć w tej dziedzinie, należy w odpowiednim czasie przeprowadzić analizę, zwłaszcza z myślą o ocenie śródokresowej programu "Horyzont 2020", dotyczącą odpowiedniości wysiłków na rzecz wspólnych badań naukowych w dziedzinie transportu.

(25) Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" w celu wspierania badań naukowych i innowacji w przemyśle w całej Unii, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na konieczność zapobieżenia powielaniu działań, zachowania masy krytycznej oraz zapewnienia optymalnego wykorzystania środków publicznego, możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ustanowienie

1.
W celu realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w dziedzinie aeronautyki ustanawia się wspólne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwane dalej "Wspólnym Przedsięwzięciem »Czyste Niebo 2« ") na okres do dnia 31 grudnia 2024 r. Aby uwzględnić czas trwania programu "Horyzont 2020", zaproszenia do składania wniosków zostaną ogłoszone przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. W należycie uzasadnionych przypadkach zaproszenia do składania wniosków można ogłaszać do dnia 31 grudnia 2021 r.
2.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" zastępuje wspólne przedsiębiorstwo "Czyste niebo" ustanowione rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/2008 i jest jego następcą prawnym.
3.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" jest organem, któremu powierzono wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym mowa w art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.
4.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" ma osobowość prawną. W każdym państwie członkowskim ma ono zdolność prawną o najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym na mocy prawa tych państw członkowskich. Może ono w szczególności nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz być stroną w postępowaniach sądowych.
5.
Siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" mieści się w Brukseli (Belgia).
6.
Statut Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" znajduje się w załączniku I.
Artykuł  2

Cele

Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" ma następujące cele:

a)
przyczynienie się do sfinalizowania działań badawczych zapoczątkowanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008 oraz do wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, a w szczególności realizacji wyzwania "Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport" w ramach części III "Wyzwania społeczne" decyzji 2013/743/UE;
b)
przyczynienie się do poprawy wpływu technologii aeronautycznych na środowisko, w tym technologii związanych z małym lotnictwem, a także rozwój silnego i globalnie konkurencyjnego przemysłu aeronautycznego i łańcucha dostaw w Europie.

Można to zrealizować przez przyspieszenie rozwoju technologii transportowych sprzyjających czystszemu powietrzu i ich szybkie wdrożenie, a w szczególności integrację, demonstrację i testowanie technologii umożliwiających:

(i)
zwiększenie efektywności paliwa lotniczego, doprowadzając w ten sposób do redukcji emisji CO2 o 20-30 % w porównaniu z najnowocześniejszymi statkami powietrznymi wchodzącymi do eksploatacji od 2014 r.;
(ii)
redukcję hałasu i emisji NOx powodowanych przez statki powietrzne o 20-30 % w porównaniu z najnowocześniejszymi statkami powietrznymi wchodzącymi do eksploatacji od 2014 r.
Artykuł  3

Wkład finansowy Unii

1.
Wkład finansowy Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2", włącznie ze środkami EFTA, przeznaczony na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów operacyjnych wynosi maksymalnie 1.755.000.000 EUR. Wkład wnoszony jest ze środków z budżetu ogólnego Unii przeznaczonych na program szczegółowy wdrażający program "Horyzont 2020" zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do organów, o których mowa w art. 209 tego rozporządzenia.
2.
Ustalenia dotyczące wkładu finansowego Unii uzgadnia się w ramach umowy o delegowaniu zadań i corocznych umów w sprawie transferu środków zawieranych między Komisją, działającą w imieniu Unii, a Wspólnym Przedsięwzięciem "Czyste Niebo 2".
3.
Umowa o delegowaniu zadań, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zawiera elementy określone w art. 58 ust. 3 oraz art. 60 i 61 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz w art. 40 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012 oraz obejmuje między innymi:
a)
wymogi dotyczące wysokości wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" w kontekście odpowiednich wskaźników efektywności, o których mowa w załączniku II do decyzji 2013/743/UE;
b)
wymogi dotyczące wysokości wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" w odniesieniu do monitorowania, o których mowa w załączniku III do decyzji 2013/743/UE;
c)
określone wskaźniki efektywności dotyczące funkcjonowania Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2";
d)
ustalenia dotyczące przekazywania danych niezbędnych do zapewnienia Komisji możliwości wywiązania się z jej obowiązków w zakresie upowszechniania informacji oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w jednym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu "Horyzont 2020" zarządzanych przez Komisję;
e)
przepisy dotyczące publikacji przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" zaproszeń do składania wniosków, w tym ogłaszania tych zaproszeń w jednym portalu dla uczestników, jak również za pośrednictwem pozostałych elektronicznych środków upowszechniania programu "Horyzont 2020" zarządzanych przez Komisję;
f)
wykorzystywanie i zmiany zasobów ludzkich, w szczególności nabór według grupy funkcyjnej, grupy zaszeregowania i kategorii, zmiany zaszeregowania oraz wszelkie zmiany liczby członków personelu.
Artykuł  4

Wkłady członków innych niż Unia

1.
Każdy lider i partner podstawowy Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" wnosi swój odpowiedni wkład lub sprawia, aby taki wkład wniosły jego podmioty powiązane. Całkowity wkład od wszystkich członków wynosi co najmniej 2.193.750.000 EUR w okresie ustalonym w art. 1.
2.
Wkład, o którym mowa w ust. 1, składa się z:
a)
wkładów na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 15 ust. 3 lit. b) statutu;
b)
wkładów niepieniężnych o wartości co najmniej 965.250.000 EUR w okresie ustalonym w art. 1 wnoszonych przez liderów i partnerów podstawowych lub przez ich podmioty powiązane, składających się z kosztów poniesionych przez nich w trakcie realizacji działań dodatkowych wykraczających poza plan prac Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2", przyczyniających się do realizacji celów wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste Niebo". Koszty te mogą być pokrywane z innych unijnych programów finansowania zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami. W takich przypadkach wkład finansowy Unii nie może zastępować wkładów niepieniężnych wnoszonych przez liderów i partnerów podstawowych ani ich podmioty powiązane.

Koszty, o których mowa w akapicie pierwszym lit. b), nie kwalifikują się do wsparcia finansowego udzielanego przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2". Odpowiednie działania określa się w planie działań dodatkowych, w którym podawana jest wartość szacunkowa takich wkładów.

3.
Do dnia 31 stycznia każdego roku liderzy i partnerzy podstawowi Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" przedkładają Radzie Zarządzającej Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" sprawozdania dotyczące wartości wkładów, o których mowa w ust. 2, wniesionych w poprzednim roku budżetowym. Grupa Przedstawicieli Państw jest również informowana.
4.
Na potrzeby wyceny wkładów, o których mowa w ust. 2 akapit pierwszy lit. b) i w art. 15 ust. 3 lit. b) statutu, koszty ustala się zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów stosowaną przez dany podmiot, z obowiązującymi standardami rachunkowości w państwie siedziby danego podmiotu oraz z obowiązującymi międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej. Koszty są poświadczane przez niezależnego audytora zewnętrznego wyznaczonego przez dany podmiot. Metoda wyceny może zostać zweryfikowana przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2", jeżeli poświadczenie budziłoby jakiekolwiek wątpliwości. Do celów niniejszego rozporządzenia koszty poniesione w ramach działań dodatkowych nie są poddawane audytowi przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" ani żaden organ unijny.
5.
Komisja może zakończyć, proporcjonalnie zmniejszyć lub zawiesić wkład finansowy Unii na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" lub zainicjować procedurę likwidacji, o której mowa w art. 24 ust. 2 statutu, jeżeli członkowie inni niż Unia lub ich podmioty powiązane nie wniosą wkładów, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, wniosą je tylko częściowo lub z opóźnieniem. Decyzja Komisji nie uniemożliwia zwrotu kwalifikowalnych kosztów już poniesionych przez tych członków do czasu powiadomienia Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" o wspomnianej decyzji.
Artykuł  5

Przepisy finansowe

Bez uszczerbku dla art. 12 niniejszego rozporządzenia Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" przyjmuje szczegółowe przepisy finansowe zgodnie z art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 i zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 110/2014 10 .

Artykuł  6

Personel

1.
Do personelu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" zastosowanie mają regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, ustanowione w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 11 (zwane dalej "regulaminem pracowniczym" i "warunkami zatrudnienia") oraz przepisy przyjęte wspólnie przez instytucje Unii do celów stosowania regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.
2.
W odniesieniu do personelu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" Rada Zarządzająca wykonuje uprawnienia przyznane na mocy regulaminu pracowniczego organowi powołującemu oraz na mocy warunków zatrudnienia organowi właściwemu do zawierania umów (zwane dalej "uprawnieniami organu powołującego").

Zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego Rada Zarządzająca przyjmuje - na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia - decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazywania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności, Rada Zarządzająca może w drodze decyzji zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i każde dalsze przekazanie przez niego tych uprawnień. W takich przypadkach Rada Zarządzająca samodzielnie wykonuje uprawnienia organu powołującego lub przekazuje je jednemu ze swoich członków lub też członkowi personelu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

3.
Rada Zarządzająca przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i do warunków zatrudnienia zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego.
4.
Zasoby kadrowe określa się w planie zatrudnienia Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2", w którym wskazuje się liczbę stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy, zgodnie z rocznym budżetem Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
5.
Personel Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" składa się z personelu zatrudnionego na czas określony i personelu kontraktowego.
6.
Wszystkie koszty związane z personelem ponosi Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2".
Artykuł  7

Oddelegowani eksperci krajowi i stażyści

1.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" może korzystać z usług oddelegowanych ekspertów krajowych i stażystów niezatrudnionych przez to Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2". Liczbę oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy dodaje się do informacji o zasobach kadrowych, o których mowa w art. 6 ust. 4, zgodnie z rocznym budżetem.
2.
Rada Zarządzająca przyjmuje decyzję ustanawiającą zasady delegowania ekspertów krajowych do Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" oraz przyjmowania stażystów.
Artykuł  8

Przywileje i immunitety

Do Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" oraz jego personelu stosuje się postanowienia Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł  9

Odpowiedzialność Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2"

1.
Odpowiedzialność kontraktową Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" regulują właściwe postanowienia umowne oraz prawo właściwe dla danej umowy, decyzji lub kontraktu.
2.
W zakresie odpowiedzialności pozaumownej Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" naprawia szkody wyrządzone przez swój personel podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich.
3.
Wszelkie wypłaty dokonywane przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 lub 2, oraz poniesione w związku z tym koszty i wydatki uważa się za wydatki Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" i pokrywa się je z jego zasobów.
4.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie swoich obowiązków.
Artykuł  10

Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prawo właściwe

1.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy:
a)
na podstawie klauzuli arbitrażowej przewidzianej w umowach lub kontraktach zawartych przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" lub w wydanych przez nie decyzjach;
b)
w sporach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone przez personel Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych;
c)
we wszelkich sporach między Wspólnym Przedsięwzięciem "Czyste Niebo 2" a członkami jego personelu w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia.
2.
W odniesieniu do wszelkich spraw nieobjętych niniejszym rozporządzeniem lub innymi aktami prawa Unii zastosowanie ma prawo państwa, w którym znajduje się siedziba Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
Artykuł  11

Ocena

1.
Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja, przy udziale niezależnych ekspertów, przeprowadzi ocenę śródokresową Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2". Komisja sporządzi sprawozdanie z tej oceny zawierające wnioski z oceny i obserwacje Komisji. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przekaże to sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wyniki oceny śródokresowej Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" uwzględnia się w dogłębnej ocenie oraz w ocenie śródokresowej, o których mowa w art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013.
2.
Na podstawie wniosków z oceny śródokresowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, Komisja może podjąć działania zgodnie z art. 4 ust. 5 lub wszelkie inne odpowiednie działania.
3.
W terminie sześciu miesięcy od likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2", ale w każdym razie nie później niż dwa lata po rozpoczęciu procedury likwidacji, o której mowa w art. 24 statutu, Komisja przeprowadza ocenę końcową Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2". Wyniki tej oceny końcowej zostają przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Artykuł  12

Absolutorium

W drodze odstępstwa od art. 60 ust. 7 i art. 209 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" udziela Parlament Europejski na zalecenie Rady zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach finansowych Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".

Artykuł  13

Audyty ex post

1.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" przeprowadza audyty ex post wydatków na działania pośrednie zgodnie z art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 jako część działań pośrednich programu "Horyzont 2020".
2.
Komisja może podjąć decyzję o samodzielnym prowadzeniu audytów, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku Komisja dokonuje tego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w szczególności z przepisami rozporządzeń (UE, Euratom) nr 966/2012, (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013.
Artykuł  14

Ochrona interesów finansowych członków

1.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" umożliwia pracownikom Komisji i innym osobom upoważnionym przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" lub przez Komisję, a także Trybunałowi Obrachunkowemu dostęp do należących do tego przedsięwzięcia miejsc i pomieszczeń oraz do wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, niezbędnych do przeprowadzenia ich kontroli.
2.
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na miejscu, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 12 i w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 13 , w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycia finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, które wywierają wpływ na interesy finansowe Unii w związku z umową, decyzją lub kontraktem finansowanymi na mocy niniejszego rozporządzenia.
3.
Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 umowy, decyzje i kontrakty wynikające z wdrażania niniejszego rozporządzenia zawierają przepisy wyraźnie uprawniające Komisję, Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2", Trybunał Obrachunkowy i OLAF do przeprowadzania audytów i dochodzeń do celów, o których mowa w tych ustępach, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.
4.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" zapewnia należytą ochronę interesów finansowych swoich członków przez przeprowadzanie lub zlecanie odpowiednich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
5.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 14 . Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" przyjmuje środki konieczne do ułatwienia dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez OLAF.
Artykuł  15

Poufność

Bez uszczerbku dla art. 16, Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" zapewnia ochronę informacji szczególnie chronionych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interesy jego członków lub podmiotów uczestniczących w działaniach Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".

Artykuł  16

Przejrzystość

1.
Do dokumentów będących w posiadaniu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1049/2001 15 .
2.
Rada Zarządzająca może przyjmować praktyczne ustalenia dotyczące wdrażania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.
3.
Bez uszczerbku dla art. 10 niniejszego rozporządzenia decyzje podjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich na warunkach określonych w art. 228 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
4.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" przyjmuje praktyczne ustalenia dotyczące wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1367/2006 16 .
Artykuł  17

Zasady uczestnictwa i upowszechniania

Do działań finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) nr 1290/2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" uznaje się za organ finansujący i zapewnia ono wsparcie finansowe na rzecz działań pośrednich określonych w art. 2 statutu.

Artykuł  18

Wsparcie ze strony państwa przyjmującego

Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" i państwo, w którym znajduje się jego siedziba, mogą zawrzeć umowę administracyjną dotyczącą przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, którego państwo to ma udzielać Wspólnemu Przedsięwzięciu "Czyste Niebo 2".

Artykuł  19

Uchylenie i przepisy przejściowe

1.
Rozporządzenie (WE) nr 71/2008 traci moc.
2.
Bez uszczerbku dla ust. 1 działania rozpoczęte na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008 oraz zobowiązania finansowe związane z tymi działaniami podlegają w dalszym ciągu przepisom tego rozporządzenia do czasu ich zakończenia.

Działania będące wynikiem zaproszeń do składania wniosków przewidzianych w rocznych planach realizacji przyjętych na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008 również uznaje się za działania rozpoczęte na mocy tego rozporządzenia.

Ocena śródokresowa, o której mowa w art. 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, obejmuje ocenę końcową wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008.

3.
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na prawa i obowiązki członków personelu zatrudnionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008.

Umowy o pracę zawarte z członkami personelu, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą zostać przedłużone na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia.

W szczególności Dyrektor Wykonawczy mianowany na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008 przez pozostały okres swojej kadencji pełni obowiązki Dyrektora Wykonawczego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, ze skutkiem od dnia 27 czerwca 2014 r. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

4.
O ile członkowie nie ustalą inaczej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 71/2008, wszystkie prawa i obowiązki, w tym aktywa, długi lub zobowiązania członków, wynikające z rozporządzenia (WE) nr 71/2008, przenosi się na członków zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
5.
Wszelkie niewykorzystane środki przydzielone na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008 przenosi się na Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2".
Artykuł  20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2014 r.

W imieniu Rady
G. STOURNARAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

STATUT WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA "CZYSTE NIEBO 2"

Artykuł  1

Definicje

Do celów niniejszego statutu stosuje się następujące definicje:

a)
"wspólnik" oznacza podmiot prawny, który wybrano na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008 i który przyjął niniejszy statut przez podpisanie pisma zatwierdzającego; członkostwo wspólnika ulega zakończeniu, gdy tylko działania rozpoczęte na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008, w których bierze udział, zakończą się, a najpóźniej dnia 31 grudnia 2017 r.;
b)
"partner podstawowy" oznacza podmiot prawny uczestniczący w ZDT, PDISP lub w działaniach poprzecznych, który wybrano w wyniku zaproszenia w sposób określony w art. 4 ust. 2 i który przyjął niniejszy statut przez podpisanie pisma zatwierdzającego;
c)
"PDISP" oznacza platformę demonstracyjną dla innowacyjnych statków powietrznych wymienioną w art. 11;
d)
"ZDT" oznacza zintegrowanego demonstratora technologii wymienionego w art. 11;
e)
"lider" oznacza lidera jednego z ZDT, PDISP lub działań poprzecznych;
f)
"podmiot powiązany" oznacza podmiot powiązany zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 wykonujący działania właściwego lidera, wspólnika lub partnera podstawowego zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednich umowach o udzielenie dotacji lub decyzjach;
g)
"działania poprzeczne" oznaczają działania, które mają znaczenie dla kilku ZDT lub PDISP oraz które dla optymalnej realizacji ogólnych celów Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" wymagają koordynacji wszystkich tych ZDT lub PDISP i zarządzania nimi.
Artykuł  2

Zadania

Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" realizuje następujące zadania:

a)
finansowe wspieranie działań pośrednich w zakresie badań naukowych i innowacji, głównie poprzez dotacje;
b)
połączenie prac nad szeregiem ZDT i PDISP wspieranych poprzez działania poprzeczne wraz z położeniem nacisku na innowacyjne technologie i opracowanie modeli demonstracyjnych w rzeczywistej skali;
c)
koncentrowanie wysiłków podejmowanych w ramach ZDT, PDISP i działań poprzecznych na osiągnięciu głównych zakładanych wyników, które pomogą Unii w realizacji celów w zakresie środowiska i konkurencyjności, w tym celów określonych w białej księdze Komisji z 2011 r. zatytułowanej "Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu";
d)
usprawnienie procesu weryfikacji technologicznej w celu zidentyfikowania i usunięcia przeszkód na drodze do przyszłej penetracji rynku;
e)
połączenie wymagań użytkowników w celu skierowania inwestycji w badania naukowe i rozwój w stronę sprawnych i poszukiwanych na rynku rozwiązań;
f)
zapewnianie zawierania umów w sprawie zamówień publicznych, w stosownych przypadkach w drodze zaproszeń do składania ofert;
g)
mobilizowanie niezbędnych funduszy z sektora publicznego i prywatnego;
h)
łączność z krajowymi i międzynarodowymi działaniami prowadzonymi w dziedzinie technicznej, którą zajmuje się Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2", w szczególności ze wspólnym przedsięwzięciem SESAR ustanowionym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 219/2007 17 ;
i)
promowanie uczestnictwa MŚP w swoich działaniach zgodnie z celami siódmego programu ramowego oraz programu "Horyzont 2020";
j)
rozwijanie bliskiej współpracy i zapewnianie koordynacji z powiązanymi działaniami europejskimi (w szczególności w obrębie programów ramowych), krajowymi i transnarodowymi;
k)
prowadzenie działań związanych z informowaniem, komunikowaniem, wykorzystywaniem i upowszechnianiem, stosując odpowiednio art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013, w tym udostępnianie we wspólnej elektronicznej bazie danych programu "Horyzont 2020" szczegółowych informacji na temat wyniku zaproszeń do składania wniosków;
l)
zapewnianie łączności z szerokim gronem zainteresowanych podmiotów, w tym z organizacjami badawczymi i uniwersytetami;
m)
wszelkie inne zadania niezbędne do realizacji celów określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  3

Członkowie

1.
Członkami Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" są:
a)
Unia, reprezentowana przez Komisję;
b)
po przyjęciu niniejszego statutu pismem zatwierdzającym, liderzy i wspólnicy wymienieni w załączniku II do niniejszego rozporządzenia oraz partnerzy podstawowi wybrani zgodnie z art. 4 ust. 2.
2.
Członków Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" innych niż Unia nazywa się "członkami prywatnymi".
Artykuł  4

Zmiany w składzie członkowskim

1.
Każdy podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym z programem "Horyzont 2020" może ubiegać się o zostanie partnerem podstawowym zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, pod warunkiem że wniesie wkład do finansowania, o którym mowa w art. 15 niniejszego statutu, aby osiągnąć cele Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" określone w art. 2 niniejszego rozporządzenia, oraz przyjmie statut Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
2.
Partnerzy podstawowi i ich odpowiednie podmioty powiązane wybierani są w następstwie otwartego, niedyskryminującego i konkurencyjnego zaproszenia oraz podlegają niezależnej ocenie. Zaproszenia te są zależne od potrzeb posiadania kluczowych zdolności realizacji programu. Są one publikowane na stronie internetowej inicjatywy "Clean Sky" i przekazywane za pośrednictwem Grupy Przedstawicieli Państw oraz innych kanałów w celu zapewnienia możliwie najszerszego udziału.
3.
Każdy członek może wypowiedzieć członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu "Czyste Niebo 2". Wypowiedzenie członkostwa staje się skuteczne i nieodwołalne po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia pozostałych członków. Od tego momentu były członek jest zwolniony z wszelkich obowiązków poza obowiązkami, które zostały zatwierdzone lub przyjęte przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" jeszcze przed jego wypowiedzeniem członkostwa.
4.
Członkostwo we Wspólnym Przedsięwzięciu "Czyste Niebo 2" nie może zostać przekazane osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Rady Zarządzającej.
5.
Po każdej zmianie w składzie członków na podstawie niniejszego artykułu Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" bezzwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej zaktualizowaną listę swoich członków wraz z datą tej zmiany.
6.
Członkostwo wspólników automatycznie ulega zakończeniu, gdy tylko działania rozpoczęte na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008, w których biorą oni udział, zakończą się, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.
Artykuł  5

Organy Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2"

1.
Organami Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" są:
a)
Rada Zarządzająca;
b)
Dyrektor Wykonawczy;
c)
komitety sterujące;
d)
Komitet Naukowy;
e)
Grupa Przedstawicieli Państw.
2.
Organami doradczymi Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" są Komitet Naukowy i Grupa Przedstawicieli Państw.
Artykuł  6

Skład Rady Zarządzającej

W skład Rady Zarządzającej wchodzą:

a)
jeden przedstawiciel Komisji w imieniu Unii;
b)
po jednym przedstawicielu każdego z liderów;
c)
po jednym przedstawicielu partnerów podstawowych na każdy ZDT;
d)
po jednym przedstawicielu wspólników na każdy ZDT;
e)
po jednym przedstawicielu partnerów podstawowych na każdą PDISP.
Artykuł  7

Działanie Rady Zarządzającej

1.
Unia posiada 50 % liczby głosów. Głosy Unii są niepodzielne. Wszyscy inni przedstawiciele mają równą liczbę głosów. Przedstawiciele dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć konsensus. Przy braku konsensusu, Rada Zarządzająca podejmuje decyzje większością co najmniej 80 % wszystkich głosów, w tym głosów członków nieobecnych.
2.
Rada Zarządzająca wybiera przewodniczącego na dwuletnią kadencję.
3.
Zwykłe posiedzenia Rady Zarządzającej zwołuje się co najmniej dwa razy w roku. Na wniosek Komisji lub większości przedstawicieli prywatnych członków lub na wniosek przewodniczącego Rada Zarządzająca może zwoływać posiedzenia nadzwyczajne. Posiedzenia Rady Zarządzającej zwołuje jej przewodniczący i zazwyczaj odbywają się one w siedzibie Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".

Dyrektor Wykonawczy ma prawo uczestniczenia w obradach, lecz bez prawa głosu.

Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Grupy Przedstawicieli Państw ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatora i udziału w jej obradach, lecz nie przysługują mu prawa głosu.

Przewodniczący Komitetu Naukowego - gdy tylko są omawiane kwestie wchodzące w zakres jego zadań - ma prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Zarządzającej w charakterze obserwatora i udziału w jej obradach; nie przysługują mu jednak prawa głosu.

Rada Zarządzająca może zapraszać inne osoby do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatorów, w szczególności przedstawicieli władz regionalnych w Unii.

4.
Przedstawiciele członków nie są osobiście odpowiedzialni za działania, które podjęli w ramach wykonywania swoich obowiązków w charakterze przedstawicieli w Radzie Zarządzającej.
5.
Rada Zarządzająca przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
6.
W stosownych przypadkach Rada Zarządzająca przyjmuje środki przejściowe.
Artykuł  8

Zadania Rady Zarządzającej

1.
Rada Zarządzająca ponosi ogólną odpowiedzialność za kierunek strategiczny i działalność Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" oraz sprawuje nadzór nad realizacją jego działań.

Komisja, w swojej funkcji w Radzie Zarządzającej, dąży do zapewnienia koordynacji między działaniami Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" oraz odpowiednimi działaniami programu "Horyzont 2020", z myślą o promowaniu synergii przy określaniu priorytetów objętych wspólnymi badaniami naukowymi.

2.
Rada Zarządzająca wykonuje w szczególności następujące zadania:
a)
ocenia, przyjmuje lub odrzuca wnioski o członkostwo zgodnie z art. 4 niniejszego statutu;
b)
podejmuje decyzje o zakończeniu członkostwa we Wspólnym Przedsięwzięciu "Czyste Niebo 2" członków, którzy nie wypełniają swoich obowiązków;
c)
przyjmuje przepisy finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia;
d)
przyjmuje roczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2", w tym plan zatrudnienia, w którym określa się liczbę stanowisk czasowych w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;
e)
wykonuje uprawnienia organu powołującego w odniesieniu do personelu, zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;
f)
mianuje, odwołuje i przedłuża kadencję Dyrektora Wykonawczego oraz dostarcza mu wskazówek i monitoruje wyniki jego pracy;
g)
zatwierdza strukturę organizacyjną Biura Programowego na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;
h)
przyjmuje roczny plan prac oraz związane z nim prognozy wydatków, zgodnie z propozycją Dyrektora Wykonawczego, po konsultacji z Komitetem Naukowym i Grupą Przedstawicieli Państw;
i)
zatwierdza plan działań dodatkowych, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. b) niniejszego rozporządzenia, na podstawie propozycji członków prywatnych i w stosownych przypadkach po zasięgnięciu opinii grupy doradczej ad hoc;
j)
otrzymuje i opiniuje deklaracje, o których mowa w art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;
k)
zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności, w tym związane z nią wydatki;
l)
organizuje, w stosownych przypadkach, ustanowienie jednostki audytu wewnętrznego Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2";
m)
zapewnia procedury otwartych i przejrzystych zaproszeń do składania wniosków, a także w stosownych przypadkach związane z nimi przepisy dotyczące procedur składania, oceny, wyboru, przyznawania i przeglądu;
n)
zatwierdza wykaz wniosków i ofert wybranych do finansowania na podstawie listy rankingowej sporządzonej przez zespół niezależnych ekspertów;
o)
ustanawia politykę komunikacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" na podstawie zalecenia Dyrektora Wykonawczego;
p)
w stosownych przypadkach ustanawia przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia zgodnie z art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;
q)
w stosownych przypadkach ustanawia przepisy dotyczące delegowania ekspertów krajowych do Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" oraz przyjmowania stażystów zgodnie z art. 7 niniejszego rozporządzenia;
r)
w stosownych przypadkach tworzy grupy doradcze inne niż organy Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2";
s)
w stosownych przypadkach przedkłada Komisji wnioski dotyczące zmiany niniejszego rozporządzenia zaproponowane przez członka Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2";
t)
odpowiada za każde zadanie nieprzydzielone żadnemu konkretnemu organowi Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2"; może przydzielić takie zadanie jednemu z tych organów.
Artykuł  9

Mianowanie i odwoływanie Dyrektora Wykonawczego oraz przedłużanie jego kadencji

1.
Dyrektor Wykonawczy jest mianowany przez Radę Zarządzającą spośród kandydatów z listy zaproponowanej przez Komisję po przeprowadzeniu otwartego i przejrzystego postępowania rekrutacyjnego. W stosownych przypadkach Komisja włącza w postępowanie rekrutacyjne reprezentację członków prywatnych.

Odpowiednią reprezentację członków prywatnych zapewnia się w szczególności na etapie wstępnej selekcji w ramach postępowania rekrutacyjnego. W tym celu członkowie prywatni wyznaczają w drodze wspólnego porozumienia przedstawiciela i obserwatora w imieniu Rady Zarządzającej.

2.
Dyrektor Wykonawczy jest członkiem personelu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" i jest zatrudniony na czas określony zgodnie z art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia.

Do celów zawarcia umowy w sprawie objęcia stanowiska Dyrektora Wykonawczego Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" jest reprezentowane przez przewodniczącego Rady Zarządzającej.

3.
Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa trzy lata. Przed końcem tego okresu Komisja, w stosownych przypadkach wraz z członkami prywatnymi, przeprowadza ocenę wyników pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłych zadań i wyzwań Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
4.
Działając na wniosek Komisji uwzględniający ocenę, o której mowa w ust. 3, Rada Zarządzając może jednokrotnie przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego o maksymalnie pięć lat.
5.
Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może pod koniec całego okresu urzędowania brać udziału w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym na to samo stanowisko.
6.
Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany jedynie na mocy decyzji Rady Zarządzającej działającej a wniosek Komisji, która w stosownych przypadkach uwzględnia członków prywatnych.
Artykuł  10

Zadania Dyrektora Wykonawczego

1.
Dyrektor Wykonawczy pełni obowiązki dyrektora generalnego odpowiedzialnego za bieżące zarządzani Wspólnym Przedsięwzięciem "Czyste Niebo 2" zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez Radę Zarządzającą.
2.
Dyrektor Wykonawczy jest przedstawicielem prawnym Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2". Odpowiada on za swoje działania przed Radą Zarządzającą.
3.
Dyrektor Wykonawczy wykonuje budżet Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
4.
Dyrektor Wykonawczy w sposób niezależny wykonuje w szczególności następujące zadania:
a)
przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt rocznego budżetu obejmujący związany z nim plan zatrudnienia określający liczbę stanowisk czasowych w każdej grupie funkcyjnej i grupie zaszeregowania oraz liczbę pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych wyrażoną w ekwiwalentach pełnego czasu pracy;
b)
przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia plan prac oraz związane z nim prognozy wydatków;
c)
przedkłada Radzie Zarządzającej do zaopiniowania sprawozdania finansowe;
d)
przygotowuje i przedkłada Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności, w tym informacje na temat odnośnych wydatków;
e)
rozstrzyga w drugiej instancji spory wewnątrz ZDT lub PDISP lub działań poprzecznych;
f)
rozstrzyga w pierwszej instancji spory między ZDT lub PDISP lub działaniami poprzecznymi;
g)
nadzoruje zaproszenia do składania wniosków na podstawie treści i tematów zaproponowanych przez komitet sterujący odpowiednich ZDT/PDISP oraz zgodnie z celami programu, a także przedkłada Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia wykaz działań wybranych do finansowania;
h)
regularnie informuje Grupę Przedstawicieli Państw i Komitet Naukowy o wszystkich kwestiach mających znaczenie dla ich roli doradczej;
i)
podpisuje poszczególne umowy i decyzje;
j)
podpisuje umowy w sprawie zamówień publicznych;
k)
wdraża politykę komunikacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2";
l)
organizuje i nadzoruje działania i personel Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" oraz kieruje tymi działaniami i personelem, w ramach uprawnień przekazanych mu przez Radę Zarządzającą przewidzianych w art. 6 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;
m)
ustanawia skuteczny i wydajny system kontroli wewnętrznej, zapewnia jego działanie oraz zgłasza Radzie Zarządzającej wszelkie istotne zmiany w tym systemie;
n)
zapewnia prowadzanie oceny ryzyka i zarządzanie ryzykiem;
o)
podejmuje wszelkie inne środki niezbędne do oceny postępów w realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2";
p)
wykonuje wszelkie inne zadania powierzone lub przekazane Dyrektorowi Wykonawczemu przez Radę Zarządzającą;
q)
zapewnia koordynację między różnymi ZDT, PDISP i działaniami poprzecznymi oraz podejmuje odpowiednie działania w celu zarządzania połączeniami, unikania niepotrzebnego pokrywania się projektów i promowania synergii we wszystkich ZDT, PDISP i działaniach poprzecznych;
r)
proponuje Radzie Zarządzającej dostosowanie zawartości technicznej ZDT, PDISP i działań poprzecznych oraz podziału środków budżetowych między nimi;
s)
zapewnia skuteczną komunikację między podmiotami dokonującymi oceny technologii, PDISP i ZDT oraz zapewnia, by dane niezbędne do oceny technologii były przekazywane w terminie;
t)
przewodniczy organowi zarządzającemu oceną technologii oraz zapewnia, by podjęto wszystkie odpowiednie środki w celu umożliwienia wykonywania zadań w ramach oceny technologii zgodnie z opisem w art. 12 niniejszego statutu;
u)
zapewnia realizację planowanych celów i harmonogramów, koordynuje i kontroluje działania ZDT i PDISP oraz proponuje wszelkie stosowne zmiany celów i powiązanego harmonogramu;
v)
nadzoruje postępy ZDT i PDISP w realizacji celów, w szczególności na podstawie wyników oceny technologii;
w)
zatwierdza wszelkie przeniesienia środków budżetowych wynoszące mniej niż 10 % rocznych środków budżetowych między ZDT/PDISP oraz w ich obrębie;
x)
organizuje wymianę informacji z Grupą Przedstawicieli Państw.
5.
Dyrektor Wykonawczy ustanawia Biuro Programowe realizujące, w ramach jego zakresu obowiązków, wszelkie zadania pomocnicze wynikające z niniejszego rozporządzenia. W Biurze Programowym pracuje personel Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" i realizuje ono w szczególności następujące zadania:
a)
zapewnia wsparcie w zakresie ustanawiania odpowiedniego systemu księgowego i zarządzania nim zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2";
b)
zarządza zaproszeniami przewidzianymi w planie prac oraz wykonaniem umów i decyzji, w tym ich koordynacją;
c)
udziela członkom i pozostałym organom Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" wszystkich informacji i wsparcia, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków, oraz odpowiada na ich wnioski w kwestiach szczegółowych;
d)
pełni funkcję sekretariatu organów Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" i udziela wsparcia grupom doradczym ustanowionym przez Radę Zarządzającą.
Artykuł  11

Komitety sterujące

1.
Komitety sterujące ustanawia się dla następujących ZDT i PDISP:
a)
PDISP duże pasażerskie statki powietrzne;
b)
PDISP regionalne statki powietrzne;
c)
PDISP wiropłaty;
d)
ZDT płatowce;
e)
ZDT silniki;
f)
ZDT systemy.
2.
Komitety sterujące dla następujących ZDT we wspólnym przedsiębiorstwie "Czyste niebo" nadal istnieją i funkcjonują w ramach istniejących przepisów (w odniesieniu do ich składu, posiedzeń, zadań i regulaminu wewnętrznego), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 71/2008, dopóki działania wynikające z tego rozporządzenia nie dobiegną końca:
a)
ZDT inteligentny stałopłat;
b)
ZDT proekologiczny samolot regionalny;
c)
ZDT proekologiczny wiropłat;
d)
ZDT systemy proekologicznej eksploatacji;
e)
ZDT proekologiczny i trwały silnik;
f)
ZDT ekoprojekt.
3.
W skład każdego komitetu sterującego wchodzą:
a)
przewodniczący - wysoki rangą przedstawiciel lidera (liderów) ZDT lub PDISP;
b)
przedstawiciel każdego partnera podstawowego ZDT lub PDISP; przedstawiciele liderów innych ZDT lub PDISP także mogą brać udział;
c)
co najmniej jeden przedstawiciel Biura Programowego wyznaczony przez Dyrektora Wykonawczego.
4.
Posiedzenia każdego komitetu sterującego odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje się na wniosek przewodniczącego lub Dyrektora Wykonawczego.

Przedstawiciel Komisji może brać udział w posiedzeniach w charakterze obserwatora.

Członkowie prywatni zainteresowani wynikami prac danego ZDT lub PDISP mogą zostać zaproszeni do udziału w posiedzeniu.

5.
Każdy komitet sterujący odpowiada za:
a)
kierowanie funkcjami technicznymi swojego ZDT lub PDISP, monitorowanie tych funkcji oraz podejmowanie decyzji w imieniu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" w kwestiach technicznych istotnych dla danego ZDT lub PDISP zgodnie z odpowiednimi umowami o udzielenie dotacji lub decyzjami;
b)
składanie Dyrektorowi Wykonawczemu sprawozdań w oparciu o wskaźniki sprawozdawczości określone przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2";
c)
dostarczanie wszystkich niezbędnych danych na potrzeby podmiotów dokonujących oceny technologii w formacie uzgodnionym z podmiotami dokonującymi oceny technologii na podstawie warunków mandatu udzielonego im przez Radę Zarządzającą w odniesieniu do oceny technologii;
d)
ustanawianie szczegółowych rocznych planów realizacji dla ZDT lub PDISP zgodnie z planem prac;
e)
proponowanie treści zaproszeń do składania wniosków;
f)
doradzanie w zakresie zawartości merytorycznej zaproszeń do składania ofert publikowanych przez wspólne przedsięwzięcie w porozumieniu i współpracy z odnośnymi członkami;
g)
ustalanie kolejności rotacji przedstawicieli partnerów podstawowych w Radzie Zarządzającej. Decyzje w tej kwestii podejmują wyłącznie przedstawiciele partnerów podstawowych. Przedstawiciele liderów nie mają prawa głosu;
h)
rozstrzyganie sporów wewnątrz ZDT lub PDISP;
i)
proponowanie Dyrektorowi Wykonawczemu zmian w podziale środków budżetowych w ramach danego ZDT lub PDISP.
6.
Każdy komitet sterujący przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na podstawie modelu wspólnego dla wszystkich komitetów sterujących.
Artykuł  12

Ocena technologii i inne działania poprzeczne

1.
Na cały okres trwania Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" ustanawia się niezależną ocenę technologii jako działanie poprzeczne.

W ramach oceny technologii wykonuje się następujące zadania:

a)
monitorowanie i ocenianie środowiskowych i społecznych skutków wyników technologicznych poszczególnych ZDT i PDISP we wszystkich działaniach realizowanych w ramach inicjatywy "Clean Sky", w szczególności ilościowe określenie oczekiwanej poprawy pod względem ogólnego poziomu hałasu oraz emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza z sektora lotnictwa w przyszłych scenariuszach w porównaniu ze scenariuszem odniesienia;
b)
dostarczanie ZDT i PDISP informacji zwrotnych, aby umożliwić optymalizację ich wyników w stosunku do ich celów i zadań;
c)
dostarczanie Radzie Zarządzającej informacji za pośrednictwem Dyrektora Wykonawczego o środowiskowych i społecznych skutkach wszystkich działań realizowanych w ramach inicjatywy "Clean Sky", aby umożliwić Radzie Zarządzającej podjęcie wszystkich działań niezbędnych do zoptymalizowania korzyści we wszystkich programach w ramach tej inicjatywy w stosunku do ambitnych celów i zadań odpowiednich programów;
d)
dostarczanie za pośrednictwem członków, Dyrektora Wykonawczego i innych organów wspólnego przedsięwzięcia regularnych informacji na temat oddziaływania wyników technologicznych ZDT i PDISP.
2.
Organem zarządzającym w odniesieniu do oceny technologii jest Dyrektor Wykonawczy. Skład i regulamin oceny technologii przyjmuje Rada Zarządzająca na podstawie propozycji Dyrektora Wykonawczego.
3.
Oba działania poprzeczne "Ekoprojekt" i "Transport lotniczy małymi statkami powietrznymi" dysponują własnym komitetem koordynacyjnym, który odpowiada za koordynację ich działań we współpracy z PDISP i ZDT. Przewodniczącym danego komitetu koordynacyjnego jest odpowiedni lider. Skład i regulamin oceny technologii przyjmuje Rada Zarządzająca na podstawie propozycji Dyrektora Wykonawczego.
Artykuł  13

Komitet Naukowy

1.
W skład Komitetu Naukowego wchodzi nie więcej niż 12 członków. Komitet wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
2.
Skład Komitetu Naukowego stanowi wyważoną reprezentację światowej klasy ekspertów ze środowisk akademickich, sektora przemysłu i organów regulacyjnych. Członkowie Komitetu Naukowego posiadają łącznie niezbędne kompetencje naukowe i wiedzę specjalistyczną obejmujące sferę techniczną niezbędną do przedstawiania zaleceń naukowych odnoszących się do Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
3.
Rada Zarządzająca określa kryteria, które muszą spełniać członkowie Komitetu Naukowego, ustala procedurę ich wyboru oraz mianuje jego członków. Rada Zarządzająca bierze pod uwagę potencjalnych kandydatów zaproponowanych przez Grupę Przedstawicieli Państw.
4.
Komitet Naukowy wykonuje następujące zadania:
a)
doradza w sprawie priorytetów naukowych, które należy uwzględnić w planach prac;
b)
doradza w sprawie osiągnięć naukowych opisanych w rocznym sprawozdaniu z działalności.
5.
Posiedzenia Komitetu Naukowego odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący.
6.
Po uzgodnieniu tego z przewodniczącym Komitet Naukowy może zaprosić na swoje posiedzenia inne osoby.
7.
Komitet Naukowy przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  14

Grupa Przedstawicieli Państw

1.
W skład Grupy Przedstawicieli Państw wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego i państwa stowarzyszonego w programie "Horyzont 2020". Grupa Przedstawicieli Państw wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród swoich członków.
2.
Posiedzenia Grupy Przedstawicieli Państw odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący. W posiedzeniach uczestniczą Dyrektor Wykonawczy i przewodniczący Rady Zarządzającej lub ich przedstawiciele.

Przewodniczący Grupy Przedstawicieli Państw może zapraszać na posiedzenie grupy inne osoby w charakterze obserwatorów, w szczególności przedstawicieli władz regionalnych w Unii i przedstawicieli stowarzyszeń MŚP.

3.
Grupa Przedstawicieli Państw jest konsultowana i, w szczególności, dokonuje przeglądu informacji i wydaje opinie w następujących kwestiach:
a)
postępów w wykonaniu programu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" oraz w realizacji jego celów;
b)
aktualizacji orientacji strategicznej;
c)
powiązań z programem "Horyzont 2020";
d)
planów prac;
e)
zaangażowania MŚP.
4.
Grupa Przedstawicieli Państw przekazuje również informacje Wspólnemu Przedsięwzięciu "Czyste Niebo 2" i pełni funkcję łącznika z nim w następujących kwestiach:
a)
statusu odpowiednich krajowych lub regionalnych programów w zakresie badań naukowych i innowacji oraz określania potencjalnych obszarów współpracy, w tym wdrażania technologii aeronautycznych;
b)
konkretnych środków zastosowanych na szczeblu krajowym lub regionalnym w zakresie wydarzeń upowszechniających, specjalistycznych warsztatów technicznych i działań związanych z komunikacją.
5.
Grupa Przedstawicieli Państw może z własnej inicjatywy wydawać zalecenia lub propozycje kierowane do Rady Zarządzającej w kwestiach o charakterze technicznym, zarządczym i finansowym oraz w kwestii planów rocznych, w szczególności gdy kwestie te mają wpływ na interesy krajowe lub regionalne.

Rada Zarządzająca informuje niezwłocznie Grupę Przedstawicieli Państw o działaniach, jakie podjęła w związku z tymi zaleceniami lub propozycjami, lub podaje uzasadnienie w przypadku braku takich działań.

6.
Grupa Przedstawicieli Państw otrzymuje regularnie informacje, między innymi dotyczące udziału w działaniach finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2", wyniku wszystkich zaproszeń i realizacji wszystkich projektów, synergii z innymi właściwymi programami Unii i wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
7.
Grupa Przedstawicieli Państw przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  15

Źródła finansowania

1.
Działalność Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" jest finansowana wspólnie przez Unię oraz członków prywatnych i ich podmioty powiązane poprzez wkłady finansowe płatne w ratach i wkłady w formie kosztów ponoszonych przez nich podczas realizacji działań pośrednich, których to kosztów Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" nie zwraca.
2.
Koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" nie przekraczają 78.000.000 EUR i są pokrywane poprzez wkłady finansowe dzielone równo w ujęciu rocznym między Unię i członków prywatnych tego wspólnego przedsięwzięcia. W przypadku gdy część wkładu na pokrycie kosztów administracyjnych nie zostanie wykorzystana, można ją udostępnić na pokrycie kosztów operacyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
3.
Koszty operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" są pokrywane poprzez:
a)
wkład finansowy Unii;
b)
wkłady niepieniężne wnoszone przez liderów i partnerów podstawowych oraz ich podmioty powiązane; obejmują one koszty ponoszone przez nich na realizację działań pośrednich, pomniejszone o wkład Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" i wszelkie inne wkłady Unii w te koszty.
4.
Środki Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" uwzględnione w jego budżecie składają się z następujących wkładów:
a)
wkładów finansowych członków na pokrycie kosztów administracyjnych;
b)
wkładu finansowego Unii na pokrycie kosztów operacyjnych;
c)
wszelkich przychodów uzyskanych przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2";
d)
wszelkich innych wkładów finansowych, środków i dochodów.

Wszelkie odsetki od wkładów wpłaconych Wspólnemu Przedsięwzięciu "Czyste Niebo 2" przez jego członków uznaje się za jego przychód.

5.
Wszystkie środki Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" oraz działania przez nie podejmowane służą realizacji celów określonych w art. 2 niniejszego rozporządzenia.
6.
Wszystkie aktywa wytworzone przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" lub przekazane mu na realizację jego celów są własnością wspólnego przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
7.
Z wyjątkiem przypadku likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" nadwyżka dochodów nad wydatkami nie jest wypłacana członkom wspólnego przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
Artykuł  16

Przydział wkładu Unii

1.
Wkład Unii przeznaczony na koszty operacyjne zostaje przydzielony w następujący sposób:
a)
do 40 % łącznej kwoty finansowania unijnego przydziela się liderom i ich uczestniczącym podmiotom powiązanym;
b)
do 30 % łącznej kwoty finansowania unijnego przydziela się partnerom podstawowym i ich uczestniczącym podmiotom powiązanym;
c)
co najmniej 30 % łącznej kwoty finansowania unijnego przydziela się w drodze zgodnych z zasadami konkurencji zaproszeń do składania wniosków i zaproszeń do składania ofert. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie odpowiedniego uczestnictwa MŚP.
2.
Finansowanie określone w ust. 1 jest przydzielane na podstawie oceny wniosków przez niezależnych ekspertów.
3.
Orientacyjny przydział wkładu Unii ZDT, PDISP i na działania poprzeczne przedstawiono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  17

Zobowiązania finansowe

1.
Zobowiązania finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" nie przekraczają kwoty środków finansowych dostępnych w jego budżecie lub zadeklarowanych przez jego członków.
2.
Zobowiązania budżetowe mogą być podzielone na transze roczne. Każdego roku Komisja i Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" przydzielają transze roczne, uwzględniając postęp prac nad realizacją działań otrzymujących wsparcie finansowe, szacowane potrzeby oraz dostępny budżet.

Zainteresowani odbiorcy unijnych środków finansowych otrzymują informacje na temat orientacyjnego harmonogramu przydzielania poszczególnych transz rocznych.

Artykuł  18

Rok budżetowy

Rok budżetowy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Artykuł  19

Planowanie operacyjne i finansowe

1.
Dyrektor Wykonawczy przedkłada Radzie Zarządzającej do przyjęcia projekt wieloletniego lub rocznego planu prac, w którym ujęty jest szczegółowy plan działań w zakresie badań naukowych i innowacji oraz działalności administracyjnej, a także związane z nimi prognozy wydatków. Projekt planu prac obejmuje również szacowaną wartość wkładów, które mają zostać wniesione zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. b) niniejszego statutu.
2.
Plan prac przyjmuje się przed końcem roku poprzedzającego jego wdrożenie. Plan prac podaje się do wiadomości publicznej.
3.
Dyrektor Wykonawczy przygotowuje projekt rocznego budżetu na kolejny rok i przedkłada go do przyjęcia Radzie Zarządzającej.
4.
Roczny budżet na dany rok jest przyjmowany przez Radę Zarządzającą do końca poprzedniego roku.
5.
Roczny budżet dostosowuje się, aby uwzględnić kwotę wkładu finansowego Unii określoną w budżecie Unii.
Artykuł  20

Sprawozdawczość operacyjna i finansowa

1.
Dyrektor Wykonawczy corocznie przekazuje Radzie Zarządzającej sprawozdania z wykonania swoich obowiązków zgodnie z przepisami finansowymi Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".

W terminie dwóch miesięcy od zamknięcia każdego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przedstawia Radzie Zarządzającej do zatwierdzenia roczne sprawozdanie z działalności dotyczące postępu w realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" w poprzednim roku kalendarzowym, w szczególności w odniesieniu do rocznego planu prac na dany rok. Roczne sprawozdanie z działalności zawiera między innymi informacje dotyczące następujących kwestii:

a)
przeprowadzonych działań w zakresie badań naukowych i innowacji oraz innych działań wraz z odpowiadającymi im wydatkami;
b)
proponowanych działań wraz z ich podziałem według rodzaju uczestnika, w tym MŚP, i według kraju;
c)
działań wybranych do finansowania wraz z ich podziałem według rodzaju uczestnika, w tym MŚP, i według kraju oraz określeniem wkładu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" na rzecz poszczególnych uczestników i działań.
2.
Po zatwierdzeniu przez Radę Zarządzającą roczne sprawozdanie z działalności podaje się do wiadomości publicznej.
3.
Do dnia 1 marca następnego roku budżetowego księgowy Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" przekazuje wstępne sprawozdanie rachunkowe księgowemu Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Do dnia 31 marca następnego roku budżetowego Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego dotyczących wstępnego sprawozdania rachunkowego Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2", zgodnie z art. 148 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 966/2012, księgowy Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" sporządza końcowe sprawozdanie rachunkowe Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2", a Dyrektor Wykonawczy przedkłada je Radzie Zarządzającej do zaopiniowania.

Rada Zarządzająca wydaje opinię na temat końcowego sprawozdania rachunkowego Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".

Do dnia 1 lipca następnego roku budżetowego Dyrektor Wykonawczy przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu końcowe sprawozdanie rachunkowe wraz z opinią Rady Zarządzającej.

Końcowe sprawozdanie rachunkowe publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada następnego roku budżetowego.

Dyrektor Wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na uwagi przedstawione w sprawozdaniu rocznym Trybunału w terminie do dnia 30 września. Dyrektor Wykonawczy przesyła tę odpowiedź również Radzie Zarządzającej.

Dyrektor Wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy zgodnie z art. 165 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Artykuł  21

Audyt wewnętrzny

Audytor wewnętrzny Komisji posiada takie same uprawnienia w stosunku do Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" co w stosunku do Komisji.

Artykuł  22

Odpowiedzialność członków i ubezpieczenie

1.
Odpowiedzialność finansowa członków za długi Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" ograniczona jest do już wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kosztów administracyjnych.
2.
Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" zawiera i utrzymuje odpowiednie umowy o ubezpieczenie.
Artykuł  23

Konflikt interesów

1.
W trakcie realizacji swoich działań Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2", jego organy i personel unikają wszelkich konfliktów interesów.
2.
Rada Zarządzająca przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi w odniesieniu do jego członków, organów i personelu Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2". Przepisy te mają na celu unikanie konfliktu interesów w odniesieniu do przedstawicieli członków zasiadających w Radzie Zarządzającej.
Artykuł  24

Likwidacja

1.
Z upływem okresu ustalonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" zostaje zlikwidowane.
2.
Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, procedura likwidacji zostaje uruchomiona automatycznie, jeżeli Unia lub wszyscy członkowie prywatni wycofają się ze Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2".
3.
Do celów przeprowadzenia procedury likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" Rada Zarządzająca wyznacza co najmniej jednego likwidatora, który działa zgodnie z jej decyzjami.
4.
Podczas likwidacji Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" jego majątek jest wykorzystywany na pokrycie jego zobowiązań oraz wydatków związanych z jego likwidacją. Ewentualna nadwyżka jest rozdzielana między podmioty będące w czasie likwidacji członkami wspólnego przedsięwzięcia, proporcjonalnie do wysokości wkładów finansowych wniesionych przez nie na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2". Wszelka nadwyżka tego typu przekazana Unii zostaje zwrócona do budżetu Unii.
5.
Każda taka nadwyżka przydzielona Unii jest zwracana do budżetu Unii. W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania wszelkimi zawartymi przez Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2" umowami, przyjętymi przez nie decyzjami oraz umowami w sprawie zamówień publicznych, których okres obowiązywania wykracza poza czas istnienia tego przedsięwzięcia, przyjmuje się procedurę ad hoc.

ZAŁĄCZNIK  II

CZŁONKOWIE PRYWATNI WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA "CZYSTE NIEBO 2"

1. LIDERZY

1. AgustaWestland SpA and AgustaWestland Limited

2. Airbus SAS

3. Alenia Aermacchi SpA

4. Dassault Aviation SA

5. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

6. EADS-CASA

7. Airbus Helicopters SAS

8. Evektor

9. Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

10. Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

11. MTU Aero Engines AG

12. Piaggio Aero Industries

13. Rolls-Royce Plc.

14. SAAB AB

15. Safran SA

16. Thales Avionics SAS

2. WSPÓLNICY

Wykaz wspólników wspólnego przedsiębiorstwa "Czyste niebo" na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008, którzy są również członkami wspólnego przedsięwzięcia "Czyste Niebo 2" na mocy niniejszego rozporządzenia do czasu zakończenia swoich działań rozpoczętych na mocy rozporządzenia (WE) nr 71/2008 18 .

1. LMS International NV

2. Micromega Dynamics

3. EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

4. ETH Zurich

5. Huntsman Advanced Materials

6. RUAG Schweiz AG

7. University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

8. DIEHL Aerospace

9. DLR

10. EADS Deutschland GmbH

11. HADEG Recycling GmbH

12. MTU Aero Engines

13. Aeronova Aerospace SAU

14. Aeronova Engineering Solutions

15. Aeronova Manufacturing Engineering

16. ITP

17. EADS France

18. ONERA

19. Zodiac ECE

20. Zodiac Intertechnique

21. Zodiac Aerazur

22. HAI

23. IAI

24. Aerosoft

25. Avio

26. CIRA

27. CSM

28. DEMA

29. FOX BIT

30. IMAST

31. Piaggio Aero Industries

32. Politecnico di Torino

33. Universita degli Studi Di Napoli "Federico II" Polo delle Scienze e della Tecnologia

34. Selex ES

35. SICAMB SPA

36. Univesità di Bologna

37. Università degli Studi di Pisa

38. ATR

39. ELSIS

40. University of Malta

41. Aeronamic

42. Airborne Technology Centre

43. KIN Machinebouw B.V.

44. Eurocarbon

45. Fokker Aerostructures B.V. 19

46. Fokker Elmo

47. Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

48. Igor Stichting IGOR

49. Microflown Technologies

50. NLR

51. Stichting NL Cluster for ED

52. Stichting NL Cluster for SFWA

53. Sergem Engineering

54. GKN Aerospace Norway 20

55. TU Delft

56. Universiteit Twente

57. PZL - Świdnik

58. Avioane Craiova

59. INCAS

60. Romaero

61. Straero

62. GKN Aerospace Sweden AB 21

63. CYTEC 22

64. Cranfield University

65. QinetiQ

66. University of Nottingham

ZAŁĄCZNIK  III

ORIENTACYJNY PODZIAŁ WKŁADU UNII MIĘDZY ZDT/PDISP/DZIAŁANIA POPRZECZNE

100 %
PDISP
Duże pasażerskie statki powietrzne32 %
Regionalne statki powietrzne6 %
Wiropłaty12 %
ZDT
Płatowce19 %
Silniki17 %
Systemy14 %
Działania poprzeczne
Ocena technologii1 % powyższych wartości dla PDISP/ZDT
Działanie poprzeczne "Ekoprojekt"2 % powyższych wartości dla PDISP/ZDT
Działanie poprzeczne "Transport lotniczy małymi statkami powietrznymi"4 % powyższych wartości dla PDISP/ZDT
1 Opinia z dnia 10 grudnia 2013 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).
3 Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego "Współpraca", wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).
5 Decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program "Horyzont 2020" -program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo Czyste niebo (Dz.U. L 30 z 4.2.2008, s. 1).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu "Horyzont 2020" - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U L 347 z 20.12.2013, s. 81).
9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U L 362 z 31.12.2012, s. 1).
10 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U L 38 z 7.2.2014, s. 2).
11 Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz wprowadzające środki mające czasowe zastosowanie do urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).
12 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
14 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.
15 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
16 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 264 z 25.9.2006, s. 13).
17 Rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1).
18 Wykaz ten został oparty na załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 71/2008 i zaktualizowany na podstawie istniejących umów o udzielenie dotacji podpisanych przez wspólne przedsiębiorstwo "Czyste niebo".
19 Poprzednio Stork Aerospace.
20 Poprzednio Volvo Aero Norge AS.
21 Poprzednio Volvo Aero Corporation.
22 Poprzednio UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; poprzednio Advanced Composites Group (ACG).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.