Rozporządzenie 548/2010 określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.156.5

Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 548/2010
z dnia 22 czerwca 2010 r.
określające zakres, w jakim mogą być przyjmowane wnioski złożone w czerwcu 2010 r. o pozwolenia na przywóz dla niektórych przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz(2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wnioski o pozwolenia na przywóz złożone od dnia 1 do dnia 10 czerwca 2010 r. dla niektórych kontyngentów taryfowych określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych oraz otwarcia kontyngentów taryfowych(3) dotyczą ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości są wydawane pozwolenia, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Wnioski o pozwolenia na przywóz produktów objętych kontyngentami taryfowymi określonymi w części I.A, I.F, I.H, I.I, oraz I.J załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, złożone w okresie od dnia 1 do dnia 10 czerwca 2010 r. stanowią podstawę do wydania pozwoleń na przywóz ilości objętych wnioskiem pomnożonych przez współczynniki przydziału ustalonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2010 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29.

ZAŁĄCZNIK 

I.A
Numer kontyngentu taryfowegoWspółczynnik przydziału
09.4590-
09.4599100 %
09.4591100 %
09.4592-
09.4593-
09.4594-
09.4595100 %
09.4596100 %
"-": Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

I.F

Produkty pochodzące ze Szwajcarii

Numer kontyngentu taryfowegoWspółczynnik przydziału
09.415550,00 %

I.H

Produkty pochodzące z Norwegii

Numer kontyngentu taryfowegoWspółczynnik przydziału
09.4179100 %

I.I

Produkty pochodzące z Islandii

Numer kontyngentu taryfowegoWspółczynnik przydziału
09.4205100 %
09.4206100 %

I.J

Produkty pochodzące z Republiki Mołdowy

Numer kontyngentu taryfowegoWspółczynnik przydziału
09.4210-
"-": Nie przesłano Komisji żadnego wniosku o pozwolenie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.