Rozporządzenie 543/2014 zmieniające decyzję Rady 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.163.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 543/2014
z dnia 15 maja 2014 r.
zmieniające decyzję Rady 2005/681/WSiSW ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 87 ust. 2 lit. b),

uwzględniając inicjatywę Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 4 decyzji Rady 2005/681/WSiSW 2 siedzibą CEPOL jest Bramshill w Zjednoczonym Królestwie.

(2) Niezależnie od art. 4 decyzji 2005/681/WSiSW Zjednoczone Królestwo poinformowało CEPOL pismami z dnia 12 grudnia 2012 r. i 8 lutego 2013 r. o swojej jednostronnej decyzji, iż nie chce już gościć jego siedziby na swoim terytorium. W Bramshill oprócz siedziby CEPOL znajduje się także krajowy ośrodek szkolenia policji należący do National Policing Improvement Agency, którą to agencję Zjednoczone Królestwo postanowiło zastąpić nowym podmiotem: College of Policing, z siedzibą w innym miejscu. Zjednoczone Królestwo zdecydowało zatem zamknąć i sprzedać krajowy ośrodek szkolenia policji w Bramshill, gdyż - jak zaznaczyło - koszty z nim związane są wysokie, a nie pojawiły się żadne alternatywne modele biznesowe jego prowadzenia. W świetle obowiązku lojalnej współpracy przewidzianego w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE), a zwłaszcza obowiązków wynikających z art. 4 TUE, Unia i jej państwa członkowskie powinny udzielać sobie wzajemnego wsparcia w utrzymaniu działalności operacyjnej CEPOL-u. Dlatego zwłaszcza Zjednoczone Królestwo jest zobowiązane do zapewnienia płynnego przeniesienia siedziby CEPOL-u do nowego miejsca, bez naruszania zwykłego budżetu CEPOL-u.

(3) Uwzględniając wspólne porozumienie osiągnięte w dniu 8 października 2013 r. przez przedstawicieli rządów państw członkowskich oraz konieczność utrzymania statusu CEPOL-u jako odrębnej agencji unijnej, należy podjąć ustalenia, zgodnie z którymi CEPOL natychmiast po opuszczeniu Bramshill znajdzie siedzibę w Budapeszcie. Ustalenia te powinny zostać włączone do decyzji 2005/681/WSiSW.

(4) Z uwagi na ramy prawne obowiązujące od wejścia w życie Traktatu z Lizbony należy wprowadzić zmiany w decyzji 2005/681/WSiSW, zapewniając przy tym utrzymanie statusu CEPOL-u jako odrębnej agencji unijnej.

(5) Decyzja 2005/681/WSiSW powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

(6) Zanim CEPOL rozpocznie działalność operacyjną w nowym miejscu, należy w ustalonym trybie zawrzeć umowę w sprawie jego siedziby.

(7) Zgodnie z art. 3 i 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, który jest załączony do TUE i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), te dwa państwa członkowskie powiadomiły o chęci uczestnictwa w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia.

(8) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, który jest załączony do TUE i do TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(9) W związku z pilną potrzebną ustanowienia nowej siedziby CEPOL-u niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W decyzji 2005/681/WSiSW wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

Siedziba

Siedzibą CEPOL jest Budapeszt na Węgrzech.";

2)
dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 21a

Przegląd

Do dnia 30 listopada 2015 r. Komisja przedłoży sprawozdanie na temat skuteczności niniejszej decyzji, uwzględniając konieczność zapewnienia statusu CEPOL-u jako odrębnej agencji unijnej. Do sprawozdania dołączy w razie potrzeby wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany niniejszej decyzji po gruntownej analizie kosztów i zysków oraz ocenie skutków.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2014 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
M. SCHULZD. KOURKOULAS
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r.
2 Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca decyzję 2000/820/WSiSW (Dz.U. L 256 z 1.10.2005, s. 63).