Rozporządzenie 539/2009 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi oraz rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 02062991 i zarządzania nim

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.160.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 539/2009
z dnia 18 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2008 otwierające kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi oraz rozporządzenie (WE) nr 748/2008 w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i zarządzania nim

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych w liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6(1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 ust. 1 paragraf drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 748/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN 0206 29 91 i zarządzania nim(2) oraz art. 1 ust. 1 paragraf pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 810/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. otwierającego kontyngenty taryfowe na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole oraz ustalające zarządzanie nimi(3), przydzielają tym kontyngentom numery porządkowe.

(2) Artykuł 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 748/2008 rozdziela kontyngent, o którym mowa w art. 1 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, z jednej strony na pewne ilości mięsa pochodzącego i przywożonego z Argentyny, a z drugiej strony na mięso pochodzące i przywożone z innych krajów trzecich.

(3) Artykuł 2 rozporządzenia (WE) nr 810/2008 rozdziela kontyngent, o którym mowa w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) wymienionego rozporządzenia, na kilka ilości objętych kilkoma kodami CN i zgodnych ze szczegółowymi definicjami. Wszystkie te ilości objęte są tym samym numerem porządkowym.

(4) W celu zapewnienia właściwego zarządzania powyższymi kontyngentami różnym częściom kontyngentu taryfowego na mrożone cienkie przepony wołowe na mocy rozporządzenia (WE) nr 748/2008 i częściom kontyngentu taryfowego na świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę na mocy rozporządzenia (WE) nr 810/2008 należy przydzielić odrębne numery porządkowe.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 748/2008 i (WE) nr 810/2008.

(6) Kontyngenty taryfowe na mocy rozporządzeń (WE) nr 748/2008 oraz (WE) nr 810/2008 otwierane są co roku na okres od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. W celu zapobiegania wątpliwościom i ewentualnym zakłóceniom w handlu podczas okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego niniejsze rozporządzenie powinno zacząć obowiązywać dopiero od rozpoczęcia następnego okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego, tj. od dnia 1 lipca 2009 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 748/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 skreśla się akapit drugi;

2) w art. 1 ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit. a) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4460.";

b) w lit. b) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4020.";

3) załączniki IV, V i VI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W rozporządzeniu (WE) nr 810/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) skreśla się zdanie drugie;

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit. a) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4450.";

b) w lit. b) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4451.";

c) w lit. c) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4452.";

d) w lit. d) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4453.";

e) w lit. e) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4454.";

f) w lit. f) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4002.";

g) w lit. g) dodaje się akapit w brzmieniu:

"Kontyngent ten nosi numer porządkowy 09.4455.";

3) w art. 11 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) najpóźniej dziesiątego dnia każdego miesiąca, w odniesieniu do przywozowych kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002 i 09.4455, o ilościach produktów, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków, dla których wydano pozwolenia na przywóz w miesiącu poprzednim;";

4) załączniki IV, V i VI zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, s. 1.

(2) Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 28.

(3) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 3.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK IV

Powiadomienie o pozwoleniach na przywóz (wydanych) - rozporządzenie (WE) nr 748/2008

Państwo członkowskie: ..........

Zastosowanie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 748/2008

Ilości produktów, dla których zostały wydane pozwolenia na przywóz

Od: .......... do: ..........

Nr porządkowyKategoria lub kategorie produktu(1)Ilość

(kilogramy masy produktu)

09.4460
(1) Kategoria lub kategorie produktu zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

ZAŁĄCZNIK V

Powiadomienie o pozwoleniach na przywóz (ilości niewykorzystane) - rozporządzenie (WE) nr 748/2008

Państwo członkowskie: ..........

Zastosowanie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 748/2008

Ilości produktów, dla których pozwolenia na przywóz zostały niewykorzystane

Od: .......... do: ..........

Nr porządkowyKategoria lub kategorie produktu(1)Ilość niewykorzystana

(kilogramy masy produktu)

09.4460
(1) Kategoria lub kategorie produktu zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

ZAŁĄCZNIK VI

Powiadomienie o ilościach produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu - rozporządzenie (WE) nr 748/2008

Państwo członkowskie: ..........

Zastosowanie art. 9 rozporządzenia (WE) nr 748/2008

Ilości produktów wprowadzone do swobodnego obrotu:

Od: .......... do: .......... (okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego).

Nr porządkowyKategoria lub kategorie produktu(1)Ilość wprowadzona do swobodnego obrotu

(kilogramy masy produktu)

09.4460
(1) Kategoria lub kategorie produktu zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008."

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK IV

Powiadomienie o pozwoleniach na przywóz (wydanych) - rozporządzenie (WE) nr 810/2008

Państwo członkowskie: ..........

Zastosowanie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 810/2008

Ilości produktów, dla których zostały wydane pozwolenia na przywóz

Od: .......... do: ..........

Nr porządkowyKategoria lub kategorie produktu(1)Ilość

(kilogramy masy produktu)

Kraj pochodzenia
09.4001Australia
09.4450Argentyna
09.4451Australia
09.4452Urugwaj
09.4453Brazylia
09.4454Nowa Zelandia
09.4455Paragwaj
(1) Kategoria lub kategorie produktu zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

ZAŁĄCZNIK V

Powiadomienie o pozwoleniach na przywóz (ilości niewykorzystane) - rozporządzenie (WE) nr 810/2008

Państwo członkowskie: ..........

Zastosowanie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 810/2008

Ilości produktów, dla których pozwolenia na przywóz zostały niewykorzystane

Od: .......... do: ..........

Nr porządkowyKategoria lub kategorie produktu(1)Ilość niewykorzystana

(kilogramy masy produktu)

Kraj pochodzenia
09.4001Australia
09.4450Argentyna
09.4451Australia
09.4452Urugwaj
09.4453Brazylia
09.4454Nowa Zelandia
09.4455Paragwaj
(1) Kategoria lub kategorie produktu zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008.

ZAŁĄCZNIK VI

Powiadomienie o ilościach produktów wprowadzonych do swobodnego obrotu - rozporządzenie (WE) nr 810/2008

Państwo członkowskie: ..........

Zastosowanie art. 11 rozporządzenia (WE) nr 810/2008

Ilości produktów wprowadzone do swobodnego obrotu:

Od: .......... do: .......... (okres obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego)

Nr porządkowyKategoria lub kategorie produktu(1)Ilość wprowadzona do swobodnego obrotu

(kilogramy masy produktu)

Kraj pochodzenia
09.4001Australia
09.4450Argentyna
09.4451Australia
09.4452Urugwaj
09.4453Brazylia
09.4454Nowa Zelandia
09.4455Paragwaj
(1) Kategoria lub kategorie produktu zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia (WE) nr 382/2008."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.